Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10891

Projektin nimi: Oulun eteläisen eMBA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy/CENTRIA Tutkimus ja kehitys

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Opintie 1

Puhelinnumero: (08) 449 2500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: ylivieska.centria.fi/emba (vain markkinointivaiheessa käytössä)

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Leppälä

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: hannu.leppala(at)centria.fi

Puhelinnumero: 044 4492 705

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Kärsämäki, Kalajoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Sievi, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Executive Master of Business Administration (eMBA) on yritysjohdolle ja yritysten ja/tai yhteisöjen ja julkishallinnon organisaatioiden avainhenkilöille suunnattu koulutushanke, joka on alueellinen koulutusprojekti, jossa noin 20 opiskelijaa suorittaa laadukkaan korkeakoulutasoisen Master of Business Administration -jatko- ja täydennyskoulutuksen. Koulutus on yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille suunnattua kehittämiskoulutusta, jossa koulutukseen osallistuvat saavat yritykseensä ja itselleen kehittämiskeinoja monille liike-elämän aloille, kuten strategiseen suunnitteluun, henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, taloushallintoon, laadunhallintaan, strategiseen johtamiseen, toimialaosaamiseen, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

Pohjakoulutuksena edellytetään vähintään opisto-, amk- tai yliopistotasoiset opinnot koulutukseen hakeutujalta sekä 3-5 vuoden työkokemus johto-, päällikkö- tai muissa vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä tai julkisyhteisöissä. Lisäksi vaaditaan riittävä englanninkielen taito, koska osa koulutusta, luentoja tai kirjoja, voi olla englanninkielisiä.
Välillisesti toiminta kohdistuu myös koulutukseen osallistuvien avainhenkilöiden organisaatioihin ja yrityksiin sekä yleensäkin Oulun eteläisen alueen elinkeinoelämään, välillisesti uusien yritysten perustamisen muodossa myös muihin asukkaisiin, joille pystyttäisiin tarjoamaan töitä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

eMBA koulutus- ja kehittämishanke kehittää hakijaorganisaatiota eli Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön ja Haapajärven toimipisteen CENTRIA tutkimus ja kehitystä, kun yhteistyö ja yhteistoiminta alueen yrityksiin, yhteisöihin ja eri organisaatioihin lisääntyy ja opetushenkilöstön osaaminen työelämän tuntemuksen osalta laajenee ja ajantasaistuu. Koulutukseen osallistujien ja koulutuksessa mukana oleva projektihenkilöstö sekä koulutuksen opettajien verkottuminen lisää omalta osaltaan yhteistoimintaa eri kaupunkien ja kuntien alueilla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten tutkintoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisten tutkintoja 13

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun eteläisen eMBA - liikkeenjohdon ja yritysten, yhteisöjen ja julkisorganisaatioiden johto-, päällikkö- ja avainhenkilöiden kehittämisohjelman ja koulutushankkeen kesto on 1.3.2009 - 31.12.2012. Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on 3-5 vuoden työkokemus johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävistä Oulun eteläisen alueen yrityksissä tai julkisyhteisöissä tai palveluorganisaatioissa. Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi reilun kahden vuoden aikana. eMBA-koulutusohjelman laajuus on 100 opintopistettä.

Koulutusohjelma rakentuu yritystoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen sekä yrittäjyyden ja strategisen johtamisen näkökulmasta. Koulutusohjelman tavoitteena on yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittäminen ja se koostuu eri teemoista, joita opiskellaan niin itsenäisesti kirjatentteinä kuin vuorovaikutteisesti hyvän teoreettisen ja käytännön tuntemuksen omaavien luennoitsijoiden pitämissä seminaareissa; yrityksiin tai organisaatioihin tehtävistä projektitehtävistä, yritys- ja yhteisöesimerkeistä sekä omaan organisaatioon sovellettavasta eMBA-kehittämis- tai tutkimustehtävästä. Tutkimustehtävä tiivistää yrityksen tai yhteisön aikaisemman kehityksen ja nykyisyyden sekä kehittää tavoitteellista tulevaisuutta organisaation jollekin aihealueelle ja laajemminkin koko Oulun eteläisen alueelle uusina liiketoimintamuotoina, markkinointina, kansainvälistymisenä tai kannattavuuden parantumisena. eMBA-koulutus- ja kehittämishanke kehittää myös toteuttavan organisaation taitoja ja laajentaa osaamista sekä verkottaa alueen yrityksiin ja toimijoihin.

Yhtenä olennaisena tavoitteena kehittämishankkeessa on alueen toimijoiden, niin yritysten, yhteisöjen kuin julkishallinnon johto- ja avainhenkilöiden verkottuminen keskenään ja toimiminen yhdessä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus
Projektista tiedotetaan toiminta-alueella ilmestyvissä sanomalehdissä, nettisivuilla, kirjeillä, sähköposteilla sekä tarvittaessa järjestettävillä tiedotustilaisuuksilla ja esittelytilaisuuksilla (joita on jo pidettykin koulutuksen alustavaan markkinointiin).

Hankkeen yhteistyökumppaneihin ja opiskelijoihin ollaan yhteyksissä sähköpostilla, kirjeitse, puhelimitse, tekstiviesteillä sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Ajankohtaiset asiat tiedotetaan hankkeen omilla www-sivuilla (markkinointivaihe) sekä yliopiston Optima-ympäristössä, jonne koulutuksessa mukana olevilla on pääsy. Ympäristöön kerätään myös aikataulut ja opetussisällöt.

Hankkeen päättyessä tiedotetaan koulutuksen onnistumisesta sekä kerrotaan lehdistössä, miten koulutus on edesauttanut taloudellisesta taantumasta selviytymistä sekä verkottanut koulutukseen osallistujat.

Pidetään yhteyttä esim. sähköpostitse tai e-kirjeillä tai newslettereillä vielä koulutuksen päätyttyäkin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko koulutus on yhteensä 100 opintopistettä, josta varsinaiset teemaseminaarit ja niihin liittyvät kehittämistehtävät ovat n. 70 opintopistettä. Eri teemojen alla toteutettavat koulutukset voidaan toteuttaa eri toimintaympäristöissä ja luentotilaisuuksiin voidaan ottaa mukaan myös ulkopuolisia, esim. osallistujien organisaatioiden, yritysten ja julkisorganisaatioiden edustajia ja henkilöstöä. Koulutettavan oman organisaation kehittämiseen tähtäävä lopputyö on n. 25 opintopistettä, joka tehdään erillisen ohjauksen pohjalta opiskelijan valitsemasta edustamansa organisaation kehittämiseen liittyvästä aiheesta. Yliopistokumppani ohjaa ja varmistaa hankkeen projektipäällikön kanssa yhteistyössä kehittämishankkeiden etenemisen sekä niistä tehtävän kirjallisen ja sähköisen koosteen toimitustyön.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 422

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 277

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 260 340

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oulun Eteläisen eMBA -hankkeen tavoitteena oli järjestää n. 100 opintopisteen laajuinen alueellinen eMBA-koulutus henkilöille, joilla oli koulutuksen alkaessa vähintään 3-5 vuoden työkokemus johto-, esimies- tai asiantuntijatehtävistä Oulun Eteläisen alueen yrityksissä, julkisyhteisöissä tai muissa palveluorganisaatioissa.

Yliopistoyhteistyökumppanin kilpailuttaminen vaati suunniteltua enemmän aikaa ja työtä. Kolmen pitkän kilpailutuskierroksen ja mm. muutoshakemuksen tekemisen jälkeen koulutus päästiin aloittamaan alkuvuonna 2010, noin puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Itse koulutus sujui korkeakoulujen yhteistyönä mainiosti; siinä järjestettiin yhteensä 28 koulutusseminaaria, joista suurin osa Oulun Eteläisen alueella. Lisäksi osallistujat tuottivat suuren määrän kirjallisuusesseitä ja välitöitä sekä lopputyöt.

Tulokset olivat kaiken kaikkiaan oikein hyviä; pääosin saavutimme ja ylitimmekin asetetut tavoitteet. Koulutukseen osallistuneista 25 henkilöstä 24 suoritti kokonaisuuden ja sai eMBA-diplomin.

Seminaarien, kirjallisuusesseiden sekä välitöiden ja lopputyön vaikutuksena syntyneestä uudesta ja päivitetystä osaamisesta hyötyvät paitsi koulutukseen osallistuneet, myös heidän taustaorganisaationsa. Tiedon siirtyminen organisaatioihin jatkuu hankkeen jälkeenkin osallistujien omissa verkostoissa.

Ohjausryhmätyöskentely oli koko hankkeen ajan toimivaa ja aktiivista; kokouksissa käydyistä keskusteluista saatiin hankkeen toteuttamiseen hyviä ohjeita ja ideoita. Ohjausryhmän mielestä hanke oli alueelle tarpeellinen ja oikein toteutettu.

Toteuttajat, ohjausryhmä, alueen yritykset ja muu elinkeinoelämä vaikuttavat olevan yhtä mieltä siitä, että toinen vastaavanlainen toteutus tarvitaan suuren kysynnän ja tämän hankkeen hyvien tulosten herättämänä.

Onnistunut yhteistyö on luonut uusia verkostoja paitsi osallistujien myös koulutuksen toteuttajien välille. Nämä ovat omiaan lisäämään alueellista yhteistyötä Oulun Eteläisen menestyksen turvaamiseksi.