Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10893

Projektin nimi: Seutukunnallinen Työpaja, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.9.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjnamaa

Projektin kotisivun osoite: www.llky.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040- 536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Kurikka, Teuva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, ammattikouluttamattomat ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret sekä romanit.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keskeiset projektin välilliset kohderyhmät, yhteistyötahot ja toimijat ovat työvoimatoimisto, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, Kela, työnantajat, oppilaitokset sekä muut toimijat, kuten poliisi, kirjasto ja seurakunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 85, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seutukunnallinen Työpaja -projekti on Isojoen, Jurvan, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueilla toimiva hanke, jonka lähtökohtana on tarjota yksilö- ja työvalmennusta, tuettuja palveluja ja ohjausta työpajoilla sekä yrityksissä henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea työelämään tai koulutukseen pääsemiseen ja joiden voidaan olettaa hyötyvän projektista ja projektissa käytetyistä menetelmistä.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, nuoret ja romanit. Projektiin osallistuu vuosien 2008-2011 aikana yhteensä 150 valmentautujaa.

Projektilla haetaan ratkaisua siihen, millä tavalla on tarpeen ja kuinka voidaan konkreettisesti paikalliseen ja alueelliseen palvelurakenteeseen sopivalla tavalla tukea kohderyhmään kuuluvien ura- ja koulutusvalintaa ja -polkua sekä työelämässä ja koulutuksessa selviytymistä.Projektin yhtenä tavoitteena on luoda alueelle toimiva välityömarkkinamalli sekä vakiinnuttaa seudullinen työpajatoiminta. Hankkeen tavoitteena on myös edistää työvoimavarojen tehokasta käyttöä ja vastata osaavan työvoiman saatavuuden ongelmaan etsimällä kohderyhmälle sopivia työtehtäviä ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta sekä luomalla myös aivan uusia työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi hanke pyrkii omalla toiminnallaan purkamaan työnantajien ennakkoasenteita vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä kohtaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toiminnasta tiedotetaan ja projektia käydään esittelemässä paikaillisille toimija- ja yhteistyötahoille (työvoimatoimistoille, sosiaalitoimistoille, yrityksille jne.) ja alueiden muille toimiville projekteille. Asiakasrekrytointien ja projektin tunnetuksi tulemisen tueksi suunnitellaan projektista ja sen toiminnasta esite. Tarvittaessa pidetään jokaisella alueella tiedotustilaisuus, johon kutsutaan paikallisten tiedotusvälineiden edustajat.

Projektin tiedotusta toteutetaan myös yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Projektin saavutetuista tuloksista pidetään yhteistyötahoille erillinen tiedotus-/keskustelutilaisuus projektin loppuvaiheessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen tiedottaminen ja levittäminen tapahtuu muun muassa ohjausryhmän kautta. Lisäksi ne nostetaan esille myös eri verkostopalavereissa ja -ryhmissä. Projektissa luoduista käytännöistä pidetään tiedotus-/keskustelutilaisuus yhteistyötahoille, joihin mahdollisesti kutsutaan lehdistö mukaan. Tiedotus-/keskustelutilaisuus järjestetään ainakin projektin loppuvaiheessa, tarvittaessa jo aikaisemminkin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 307 903

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 370 952

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Seutukunnallinen Työpaja projekti käynnistyi syksyllä 2008. Vuonna 2008 toteuttajaorganisaationa oli Kauhajoen kaupunki. Vuoden 2009 alusta lähtien toteuttajaorganisaationa oli Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä.

Seutukunnallinen Työpaja , työvoimapoliittiset toimenpiteet projektin lähtökohtana oli tarjota projektin kohderyhmään kuuluville tarpeen mukaisia työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja palkkatukea.

Projektin keskeiset tavoitteet olivat seuraavat:
- kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tukeminen kohti työelämää sekä heidän työelämävalmiuksien vahvistaminen
- rakennetyöttömyyden ja nuorten työttömyyden alentaminen
- syrjäytymisen ehkäiseminen
- romanien kiinnittyminen yhteiskuntaan ja työelämään
- vajaakuntoisten työllistämisen edistäminen
- löytää väylä, jossa työ ja tekijät kohtaavat
- vähentää yhteiskunnalle ja yksilölle työttömyydestä ja syrjäytymisestä johtuvia kustannuksia ja kerrannaisvaikutuksia
- toimivan yhteistyön kehittäminen viranomaisten, välityömarkkinoiden ja muiden toimijoiden kesken
- kohderyhmän työmarkkinoille kuntoutuminen asiakkaan näkökulmasta suunnitelmallisesti ja asiakasystävällisesti

Lisäksi tavoitteena oli muun muassa edistää työvoimavarojen tehokasta käyttöä etsimällä kohderyhmälle sopivia työtehtäviä ensisijaisesti avoimilta työmarkkinoilta sekä luomalla aivan uusiakin työllistymismahdollisuuksia.

Kohderyhmä
Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluivat rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, ammattikouluttamattomat ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret sekä romanit.
Keskeiset välilliset kohderyhmät olivat projektin toiminta-alueen TE-toimistot, sosiaali- ja terveystoimi, yritykset ja muut työnantajat, oppilaitokset, Palvelukeskus Silta ja Panu-Tuotanto.

Toiminta-alue
Seutukunnallinen Työpaja projektin toiminta-alueena oli vuonna 2008 Kauhajoki, Kurikka, Teuva, Isojoki ja Jurva. Vuoden 2009 alussa Jurva ja Kurikka kuntina yhdistyivät. Projektin toiminta-alue laajeni vuoden 2010 alussa, kun Karijoki tuli uutena kuntana projektiin mukaan.

Asiakkaiden ohjautuminen
Suurin osa asiakkaista ohjautui projektiin TE-toimistojen ja sosiaalitoimistojen kautta. Edellä mainittujen lisäksi tärkeiksi ohjautumisväyliksi muodostuivat asiakkaan tai hänen läheisensä suorat yhteydenotot sekä psykiatrinen poliklinikka ja Palvelukeskus Silta.

Yritysten ja organisaatioiden valinta projektiin:
- projektissa on systemaattisesti käyty läpi yrityksiä, yhdistyksiä ja muita mahdollisia työpaikkoja ja kartoitettu muun muassa piilotyöpaikkoja
- yritysten valinta on tapahtunut asiakas- ja tarvelähtöisesti


Projektin aikana toteutettiin yhteensä kuusi työvoimapoliittista valmentavaa koulutusta, joihin osallistui yhteensä 71 henkilöä. Koulutuksista kolme pidettiin Kauhajoella ja kolme Kurikassa vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Valmentavien koulutuksien tavoitteina oli parantaa työelämätietoutta, oppimisvalmiuksia ja omaa elämänhallintaa sekä tukea urasuunnitelmaa.

Valmentaviin koulutuksiin osallistui yhteensä 71 henkilöä, joista 35 oli naisia. Ennen koulutuksen alkamista työttömänä heistä oli 67 henkilöä, joista pitkäaikaistyöttömiä oli 28. Koulutuksen aloittaneista 31 henkilö oli 15-24 –vuotiaita, 28 henkilöä oli 25-44 –vuotiaita, 11 henkilöä 45-54 –vuotiaita ja yksi yli 55 –vuotias. Koulutuksen aloittaneista 33,8 % (24 henkilöllä) oli korkeintaan perusasteen koulutus. Heistä naisia oli 13 henkilöä. Keskiasteen koulutus oli suoritettuna 42 henkilöllä aloittaneista. Romaneja aloitti koulutuksen yhteensä 6 henkilöä (8,4 % kaikista, jotka osallistuivat ohjaaviin koulutuksiin). Työmarkkinatilanne koulutuksen päättämisen jälkeen oli seuraava: 7 henkilöä, joista 2 naista, työssä avoimilla työmarkkinoilla, 54 henkilöä työttömänä ja 6 henkilöä työelämän ulkopuolella. Keskeyttäneitä oli yhteensä 4 henkilöä, joista 1 oli nainen.

Palkkatukea käytettiin projektissa mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan. Taantuman ja laman vuoksi palkkatuen käyttö jäi vuosien 2008-2009 aikana sekä vuoden 2010 alkupuoliskolla erittäin vähäiseksi. Kesän 2010 aikana alkoi työmarkkinoilta näkyä selvästi piristymisen merkkejä, mikä näkyi muun muassa palkkatuen kiinnostuksena ja myös sen käyttämisenä. Vuonna 2011 palkkatukea käytettiin projektissa erittäin hyvin ja siitä tulikin yksi tärkeä väline projektin asiakkaiden työsuhteisiin pääsemiseksi.

Seutukunnallinen Työpaja –projektissa tehty työ osoitti, että välityömarkkinoilla tarvitaan Kolmas ovi –työpajan tyyppistä toimintaa ja sen tarjoamia palveluja. Projektissa tehtiin tuloksekasta työtä välityömarkkinoiden kehittämiseksi ja projektin asiakkaiden työllistymisen parantamiseksi. Osa projektin aikana kehitetystä ja testatuista menetelmistä ja toimintatavoista juurrutettiin jo projektin aikana ns. perustyöhön, osa testatuista tarvitsee vielä jalostamista, lisää kokeiluja tms. ennen kuin niistä saadaan aikaan pysyviä toimintatapoja.