Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10895

Projektin nimi: Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen matkailun tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Yliopistonkatu 8, PL 122

Puhelinnumero: 016.341341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite: mtki.infoweb.as.tietotalo.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Eurooppalaisen_osaamisen_hyodyntaminen_mat

Vastuuhenkilön nimi: Tarja Särkkä

Asema: suunnittelu- ja rahoituspäällikkö

Sähköposti: tarja.sarkka(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 016.341341

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ydintoimijat (LY, Ramk, Lao, Lappia (K-T amk) LEO)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Matkailun ja siihen liittyvien alojen muut tutkimus-, koulutus- ja kehittämisyksilöt, opiskelijat, opettajat, asiantuntijat, kehittäjät ja yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisia 4

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomi on osa globaaleja matkailumarkkinoita ja erityisesti osa eurooppalaista toimintaympäristöä.
Matkailuinstituutin päämääränä on tehdä kansainvälisesti vaikuttavaa matkailualan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä palvella kansainvälisiä matkailualan organisaatioita. Kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan kansainvälistä verkostoa, johon liittymällä ja osallistumalla voidaan huippuosaamista tuoda omalla alueelle hyödynnettäväksi ja jotka kautta toisaalta päästään välittämään omaa osaamista alueelta ulospäin. Tuloksellisuuden kannalta keskeistä on verkoston toimijoiden osaamis- ja laatutaso sekä sitoutuminen verkostossa toimimiseen. Tässä hankkeessa matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutille luodaan matkailualan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista koostuva kansainvälinen ydinverkosto (strategiset kumppanuudet), joka hankkeen jälkeen laajennetaan toimintokohtaiseksi kansainvälisten toimijoiden verkostoksi (esim. Tirolin alue ja Skotlanti). Ydinverkoston kautta saadaan matkailualan osaamista hankittua alueella hyödynnettäväksi ja vastaavasti verkoston kautta saadaan omaa matkailualan osaamista välitettyä alueelta ulospäin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen etenmisestä tiedotetaan matkailuinstituutin välityksellä käyttämällä mm. instituutin www-sivustoa. Lisäksi ydintoimijoiden tiedotusvastaavien kautta oppilaitosten tiedotuskanavia hyödyntäen. Hankkeelle palkataan tarvittaessa graafinen suunnittelija yhden kuukauden ajaksi, joka luo hankkeessa saaduista tuloksista sekä instituutin www-sivustolle että instituutin kansainvälisiin esitteisiin sopivaa materiaalia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Matkailuinstituutin kv-verkoston rakentamisen kokemuksia voidaan hyödyntää muiden alojen osaamisyhteisöjen kansainvälisten verkostojen rakentamisessa. Hankkeen loppuraportti jaetaan ao. toimialoilla sovellettavaksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 213

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus käynnistyi elokuun puolessa välissä 2009. Ensimmäisenä muodostettiin kuva siitä, minkälaista osaamista Euroopasta tulisi MTI:n toimintaa silmällä pitäen tuottaa. Tiedonkeruu tehtiin haastattelemalla sekä MTIn sisäisiä että ulkoisia toimijoita ja asintuntijoita. Sen jälkeen kartoitettiin MTI:n omaa osaamista, jotta muodostuisi kuva siitä, mitä tarjottavaa kv-kumppaneille olisi. Kartoitus tehtiin MTIn sisäisen SWOT-analyysilla. Hankkeen asiantuntijaryhmän avulla hankkeelle koottiin kriteeristö, jossa kohteista benchmarkattaviksi teemoiksi nousivat:
- periferisyys (kohteen vertailtavuus Lapin kanssa)
- monialaisuus (pääpainona elämystalous)
- yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
- kestävän kehityksen konkreettiset toimenpiteet
- tutkimusorientaatio
- (matkailun) ennakointi
- innovatiiviset toimintatavat

Teemojen pohjalta kartoittettiin MTIn kannalta olennaisia partnereita. Kartoitus tapahtui pääasiassa hankkeen asiantuntija- ja ohjausryhmän avulla, MTIn sisällä toimivien organisaatioiden kv-toimistojen sekä MTIn muun henkilökunnan avustuksella ja heidän kontaktejaan hyväksi käyttäen.

Benchmarkattaviksi kohteiksi nousivat:
- Management Centre of Innsbruck, matkailun tiedekunta, Itävalta
- Innovaatioihin erikoistunut konsultointiyritys, joka toimii välittäjäorganisaationa akateemisen maailman ja elinkeinoelämän välillä SportKreativWerkstatt, Saksa
- Akureyrin yliopiston yhteydessä toimiva Icelandic Tourism Reserach Centre, Islanti
- Östersundin yliopisto, matkailun tiedekunta, E-tour, Ruotsi
- West-Hungarian yliopisto, matkailun tiedekunta, Györ/Unkari
- Pannonian yliopisto, Unkari
- Mariborin yliopisto, Slovenia

Kohteiden valinnan jälkeen valmisteltiin matkat tiiviissä yhteistyössä kohteiden kanssa ja valittiin kullekin matkalle osallistujat. Matkoilla painopiste oli sekä luodussa kriteeristössä, mutta myös siinä, että jokaisella matkalla olisi vähintään 1 edustaja kustakin MTIn sisällä toimivasta organisaatiosta, sekä tärkeimmistä sidosryhmistä, kuten elinkeinoelämästä.

Lisäksi hankkeen aikana käynnistetiin yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa kuin Rotterdam School of Management (Hollanti), Visit Scotland (GB) ja Standenin yliopisto (Hollanti).

Benchmarking -matkoilla oli käytössä aina hankkeelle luotu kriteeristö ja matkojen delegaatiolle jaettiin tarkasteltavat aiheet aina ennen matkaa, kunkin henkilön osaamisalueen mukaisesti. Matkojen aikana pyrittiin käynnistämään jatkoyhteistyötä kohteissa esim. hanke-, kehitys-, palvelu- ja opetustoimintojen osalta.

Matkojen jälkeen tulokset tuotiin tiedoksi MTIn sisällä sekä matkaraporttien, mutta myös ns. purkutilaisuuksien avulla, joihin kutsuttiin pääasiassa hankkeen asiantuntijaryhmän ja ohjausryhmän jäseniä, kuulemaan tuloksista.

Projektin päätyttyä MTIllä on käytössään opetus-, hanke-, palvelu- ja kehitysyhteistyötä varten partneita seuraavasti:
- Itävalta 3 partneria (FAchhochshcule Krems, Modul University of Vienna sekä Management of Innsbrcuk)
- Saksa 1 partneri (innovaatioihin erikoistunut välittäjäorganisaatio akateemisen maailman ja elinkeinoelämän välillä, SportKreativWerkstatt)
- Islanti 1 partneri (Akureyrin yliopisto)
- Ruotsi 1 partneri (MidSweden University, Etour -tutkimuslaitos)
- Unkari 2 partneria (University of Pannonia, Länsi-Unkarin yliopiston matkailun tiedekunta)
- Slovenia 1 partneri (Mariborin yliopiston matkailun tiedekunta)

Lähes kaikkien näin partnereiden kanssa on MTIn tasolla yhteistyötä syvennetty jo hankkeen aikana useilla eri toimenpiteillä.

Lisäksi projektin aikana on luotu MTIlle benchmarking -kaavio.

Hankkeessa luodulla kriteeristöllä on käytettävyyttä laajemminkin vastaavanlaisissa yhteisöissä tai konsernissa.