Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10896

Projektin nimi: OHJAAN

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Educa-Projektit Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0665603-5

Osoite: Vuorikatu 8 A 19

Puhelinnumero: 040 7775 557

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ohjaan.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ohjaan.fi

Vastuuhenkilön nimi: Heljä Hätönen

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: helja.hatonen(at)ohjaan.fi

Puhelinnumero: 040 7200 000

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:
- eri aloilla ja eri alueilla toimivat työpaikkaohjaajat
- eri alojen opettajat
- työssäoppimisen suunnittelijat ja kehittäjät

Suunnitellut osallistujamäärät:
1. OHJAAN-seminaarit yhteensä 220 henkilöä
2. Teemakohtaiset koulutuspäivät 80 henkilöä
3. Täydennyskoulutus vertaisoppimisena 25 henkilöä
Osa eri toteutuksiin osallistujista voi olla sama henkilö, joten projektissa aloittavien määräksi on arvioitu 280 eri henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat
- opiskelijat, joita koulutettavat työpaikkaohjaajat ja opettajat ohjaavat
- työpaikkaohjaajien lisäksi eri työpaikoilla opiskelijoita ohjaava muu henkilöstö
- oppilaitosyhteisöissä opettajat

Kohdassa 5.6. kuvattiin projektiin liittyvää sosiaalista innovaatio-näkökulmaa. Olennaista projektin toiminnassa on, että vahvistetaan työssäoppimisen tarkastelua ja kehittämistä monialaisena yhteistyönä. Aikaisempien projektien peruskoulutusten toteutuksessa on todettu, etteivät työpaikkaohjaajien koulutusratkaisut ole kaikilta osin alasidonnaisia vaan yhdellä alalla kehitetyt ratkaisut näyttävät toimivan myös muilla aloilla (poislukien opetussuunnitelmien sisällölliset kysymykset). Projektissa vahvistetaan nimenomaan sitä näkökulmaa, että hyvistä käytännöistä voidaan oppia laajasti ja niitä voidaan siirtää alalta toiselle ja työpaikasta toiseen.
Välillisenä kohderyhmänä voidaankin projektissa pitää kaikkineen työssäoppimisen kehittäjätahoja ja työssäoppimispaikkoja. Projektissa vahvistetaan sellaisten käytäntöjen syntymistä, joiden avulla "huomataan" hakea esimerkkejä toimivista ratkaisuista sieltä, mistä niitä aiemmin ei yleensä ole osattu etsiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 280, joista naisia 245

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 272, joista naisia 259

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet:

OHJAAN-projektin päätavoitteena on tarjota työpaikkaohjaajille tilaisuuksia verkostoitumiseen, kokemusten jakamiseen ja osaamisen päivitykseen sekä tukea heitä työpaikkaohjaajana työskentelyssään. Tavoitteena on luoda tilaisuuksia vertaisoppimiseen ja sen hyödyntämiseen laajemminkin työssäoppimisen kehittämisessä. Tavoitteisiin pyritään kehittämällä erilaisia työpaikkaohjaajien täydennyskoulutuksia.

Lisäksi tavoitteena on lisätä työssäoppimisen ohjaamisen laatua tuottamalla konkreettisia oppimateriaaleja työpaikkaohjaajille (2000 + 2000 kpl) mm. opiskelijan arvioinnista ja arviointikeskustelusta sekä käytännön ohjaustyöstä ja -tilanteista.

Kohderyhmä:

Varsinaiset kohderyhmät ovat
- eri aloilla ja eri alueilla toimivat työpaikkaohjaajat
- eri alojen opettajat
- työssäoppimisen suunnittelijat ja kehittäjät
Projektin osallistujamääräksi arvioidaan 280 eri henkilöä.

Toimenpiteet:

1. Täydennyskoulutus

1.1 Työpaikkaohjaajien verkostoituminen - OHJAAN!-seminaarit
OHJAAN! -seminaarit järjestetään kerran vuodessa kahden päivän mittaisina verkostoitumistapahtumina. Päivien ohjelma laaditaan ajankohtaisista työssäoppimisen ja arvioinnin teemoista. Osallistujat voivat valita vaihtoehtoisia osuuksia ja he voivat osallistua joko koko seminaariin tai yksittäiseen päivään. Osallistujia ohjataan toimimaan jatkossa toisilleen vertaistukena ja keskustelukumppaneina.

1.2 Teemakohtaiset koulutuspäivät
Koulutuspäiviä (1-2 x vuosi) järjestetään avoimina koulutuksina mm. seuraavista aiheista:
- Tutkinnon perusteiden uudet linjaukset ja sisällöt
- Arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöt
- Käytännön ohjaustyö
Osana koulutusta on projektissa laadittavan oppimateriaalin kehittäminen. Osallistujat antavat aineistoista palautetta ohjatusti. Laajuus on 2 päivää / osallistuja.

1.3 Täydennyskoulutus vertaisoppimisena - "Minä opiskelijan ohjaajana".
Projektissa kehitetään työpaikkaohjaajien vertaisoppimisen tapaa ja työvälineitä. Pohjana käytetään työpaikkaohjaajan osaamiskarttaa. Tavoitteena on, että osallistujilla on opiskelija ohjattavanaan. Täydennyskoulutus järjestetään pienryhmän ohjauksena. Lisäksi toteutukseen liitetään toisten toimintaan tutustumista ja vertaisoppimisen työkalun käyttöä. Vertaisoppimisen työkalua pyritään kehittämään niin, että sitä voitaisiin levittää hyvänä käytäntönä muiden työpaikkaohjaajien käyttöön. Koulutuksen laajuus on noin 4 päivää/osallistuja

2. Oppimateriaalin laatiminen

Projektissa kehitetään 2 eri oppimateriaalia. Ne julkaistaan painettuina julkaisuina sekä verkkoversioina. Materiaalit on tarkoitettu työpaikkaohjaajien koulutuksiin sekä itseopiskelumateriaaliksi ja tueksi työpaikkaohjaajille ja heidän työyhteisöilleen. Materiaaleissa korostuu ohjaamisen ja arvioinnin pedagoginen näkökulma. Materiaalit ovat valtakunnallisesti eri alojen työpaikkaohjaajille soveltuvia. Materiaalit pyritään laatimaan myös niin, että niillä ei olisi pikaista päivitystarvetta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa toteutettavista täydennyskoulutuksista (seminaarit ja koulutukset) tiedotetaan koulutusesitteen, projektin omien www-sivujen ja lehtimainonnan avulla.
Koulutusesitettä toimitetaan
- suoraan työpaikkaohjaajille
- työssäoppimisvastaaville ja esimiehille työpaikoilla
- oppilaitosten työssäoppimisvastaaville
- työssäoppimisprojektien edustajille
- opettajille erilaisissa koulutustapahtumissa.

Lehtimainontaa toteutetaan valtakunnallisessa päivälehdessä, mahdollisesti myös jossain ammattilehdessä. Lisäksi etsitään vaihtoehtoja tiedottaa erilaisten tiedotteiden ja työpaikkojen omien lehtien yhteydessä.

Tärkeänä tiedotuksen ja tulosten levittämisen muotona ovat henkilökohtaiset kontaktit oppilaitoksiin, eri organisaatioiden esimiehiin, järjestöihin, muihin projekteihin jne. koko projektin ajan. Työssäoppimiseen ja ammatilliseen koulutukseen liittyvät erilaiset tapahtumat, koulutustilaisuudet ja messut ovat hyviä paikkoja esitellä projektin tuotteita, kokemuksia ja tuloksia. Myös OPH:n työelämäportaalia hyödynnetään sen valmistuttua. Lisäksi tietoa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2009:
- Ensimmäisen oppimateriaalin levitys ammatillisiin oppilaitoksiin, ESR-työssäoppimisprojekteille, koulutuksiin osallistuneille työpaikkaohjaajille, OPH:n asiantuntijoille, kirjastoihin. Lisäksi oppimateriaali on tulostettavissa verkossa.
- Luentoja, mahdollisesti postereita kehitetyistä malleista, työkaluista ja koulutusratkaisuista erilaisissa ammatillisen koulutuksen tilaisuuksissa, koulutuksissa, tapahtumissa, mahdollisesti messuilla sekä projektien verkostoitumistapahtumissa
Vuosi 2010:
- Tiivistelmät seminaarien kokemuksista ja niihin liittyvistä palautekyselyjen tuloksista www-sivuille, yhteistyötahoille, muille projekteille, opettajille mm. erilaisten koulutusten yhteydessä
- Oppimateriaalin levitys ammatillisiin oppilaitoksiin, ESR-työssäoppimisprojekteille, koulutuksiin osallistuneille työpaikkaohjaajille, OPH:n asiantuntijoille, kirjastoihin
- Oppimateriaalien lisäpainatus tarvittaessa
- Mallien ja ratkaisuiden esittelyä erilaisissa ammatillisen koulutuksen tilaisuuksissa, koulutuksissa ja mahdollisesti messuilla. Mallit kuvataan niin, että ne ovat käytettävissä useiden vuosien ajan projektin päättymisen jälkeen. Käytetään hyväksi mahdollisuuksien mukaan OPH:n verkkotiedotuskanavia.
- Projektin loppuraportti kirjoitetaan niin, että se toimii samalla hyvien käytäntöjen levittäjänä. Loppuraportista kootaan osia verkkoon niin, että sieltä olisi helppo hakea juuri niitä osuuksia, joista aineiston lukija voisi saada ideoita omaan toimintaansa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 196 700

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 234 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 700

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

OHJAAN-hanke (S10896) toteutettiin 1.1.2009 - 31.12.2010. Hankkeen päätavoitteena oli tarjota työpaikkaohjaajille tilaisuuksia verkostoitumiseen, kokemusten jakamiseen ja osaamisen päivitykseen sekä tukea heitä työpaikkaohjaajana työskentelyssään. Tavoitteena oli luoda tilaisuuksia vertaisoppimiseen ja sen hyödyntämiseen laajemminkin työssäoppimisen kehittämisessä. Tavoitteisiin edettiin kehittämällä erilaisia työpaikkaohjaajien täydennyskoulutuksia.

Lisäksi tavoitteena oli lisätä työssäoppimisen ohjaamisen laatua tuottamalla konkreettisia oppimateriaaleja työpaikkaohjaajille.

Kohderyhmä:

Varsinaiset kohderyhmät olivat
- eri aloilla ja eri alueilla toimivat työpaikkaohjaajat
- eri alojen opettajat
- työssäoppimisen suunnittelijat ja kehittäjät
Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 272 eri henkilöä, joista 221 oli työpaikkaohjaajia, 29, opettajia ja loput osallistujista olivat työssäoppimisen kehittäjiä ja hallintohenkilöstöä. Osa osallistujista osallistui hankkeen aikana useampaan koulutukseen.

Toimenpiteet:

1. Täydennyskoulutus työpaikkaohjaajille

1.1 Työpaikkaohjaajien verkostoituminen - OHJAAN!-seminaarit.
OHJAAN! -seminaarit järjestettiin kerran vuodessa kahden päivän mittaisina verkostoitumistapahtumina. Päivien ohjelma sisälsi ajankohtaisia työssäoppimisen ja arvioinnin teemojaa. Osallistujat voivat valita vaihtoehtoisia osuuksia ja he voivat osallistua joko koko seminaariin tai yksittäiseen päivään. Päivät toteutettiin osittain alustusten muodossa, osittain yhteistoiminnallisena työskentelynä. Seminaareihin oslalistui yhteensä 105 henkilöä.

1.2 Teemakohtaiset koulutuspäivät (yhteensä 3 tilaisuutta)
järjestettiin avoimina koulutuksina mm. seuraavista aiheista:
- Tutkinnon perusteiden uudet linjaukset ja sisällöt
- Arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöt
- Käytännön ohjaustyö
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 182 henkilöä.

1.3 Täydennyskoulutus vertaisoppimisena - "Minä opiskelijan ohjaajana".
Hankkeessa kehitettiin työpaikkaohjaajien vertaisoppimisen tapaa ja työvälineitä. Pohjana käytettiin työpaikkaohjaajan osaamiskarttaa. Täydennyskoulutus järjestettiin pienryhmien ohjauksena. Lisäksi toteutukseen liitettiin toisten toimintaan tutustumista ja vertaisoppimisen työkalun käyttöä. Vertaisoppimisen työkalua kehitettiin ja se on saatavilla hyvänä käytäntönä verkossa: www.ohjaan.fi. Koulutuksen laajuus oli noin 4 päivää/osallistuja. Kaksi pienryhmää toteutettiin ns. avoimena toteutuksena, yksi pienryhmä työyhteisökohtaisena toteutuksena ja yksi pienryhmä yhteistyössä toisen työssäoppimisen kehittämishankkeen (AEL-Osaajaksi) kanssa. Osallistujia oli yhteensä 46.

2. Oppimateriaalin laatiminen

Hankkeessa kehitettiin 2 eri oppimateriaalia: Hätönen, H. Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana ja Frisk, T. Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana. Ne julkaistiin painettuina julkaisuina sekä verkkoversioina osoitteessa www.ohjaan.fi. Materiaalit on tarkoitettu työpaikkaohjaajien koulutuksiin sekä itseopiskelumateriaaliksi ja tueksi työpaikkaohjaajille ja heidän työyhteisöilleen. Ne soveltuvat myös opettajille oman osaamisen päivittämiseksi. Materiaalit soveltuvat valtakunnallisesti eri alojen työpaikkaohjaajille. Materiaalit on laadittu uusien tutkinnon perusteiden mukaisten ajatusten pohjalta ja niissä korostuu ohjaamisen ja arvioinnin pedagoginen näkökulma..

Yhteystiedot:
Hankkeelle valmistettiin omat verkkosivut www.ohjaan.fi. Sivuilta löytyy seminaarien aineistoja, lähdeluettelo ohjaamisesta sekä laaditut julkaisut. Sivut ovat erillisinä käytössä noin 31.5.2011 saakka. Sen jälkeen niiden sisältö siirretään työssäoppimishankkeen Koonta 2008-2012 verkkosivuille, osoitteeseen: www.educa-instituutti.fi. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Heljä Hätönen, puhelin 040 7200000.