Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10898

Projektin nimi: Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen ammatillisen koulututuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0158588-0

Osoite: Mustanlahdenkatu 3 - 7 E

Puhelinnumero: 020 755 1010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakury.net

Projektin kotisivun osoite: www.alpo.fi/henkilosto

Vastuuhenkilön nimi: Ville Virtanen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: ville.virtanen(at)sakury.net

Puhelinnumero: 020 755 1016

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmiä ovat opiskelijoiden hyvinvointiin suoraan vaikuttavat ammattiryhmät:
* liikunnan ja terveystiedon opettajat
* asuntolaohjaajat
* vapaa-ajanohjaajat
* opinto-ohjaajat
* kuraattorit ja psykologit
* terveydenhoitajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -projektin tavoitteena on hyvinvoivan oppimisympäristön käsitteen määrittäminen ja sen kehittämisen ja ylläpitämisen hyvien käytäntöjen levittäminen toimijoita verkostoimalla, valtakunnallista foorumia ylläpitämällä sekä sähköisiä työkaluja kehittämällä.
Projektin aikana kehitetään uusina tuotteina ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin kehittämispäivät ja hyvinvointiverkoston sähköiset työskentelyalustat.
Uudet tuotteet liitetään perinteisten seminaarien ja käynnissä olevien kehittämisprojektien kanssa yhteiseen kokonaisuuteen, jossa verkosto ja verkostotyökalut tukevat hyvien käytäntöjen ja projektien tulosten levittämistä ja turvaavat käytäntöjen jatkuvuuden.
Projektissa kehitettävät henkilöstön käyttöön tarkoitetut sähköiset työskentelyalustata linkitetään ALPO.fi-hyvinvointiportaaliin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin viestinnässä korostuu sähköinen viestintä. Projektiin liittyvistä tapahtumista ja projektin tuloksien tiedottamisen tärkeimmät mediat ovat:
* ALPO.fi-hyvinvointiportaali
* SAKU ryn web-sivut
* projektin omat web-sivut (linkitetty edellisiin)
* verkoston sähköinen työskentelyalusta

Perinteisiä medioita käytetään projektin yleiseen tiedottamiseen ja projektin tunnettuuden levittämiseen
* SAKU ryn oma tiedotuslehti
* projektiesitteet ja -julisteet
* ammatilliset julkaisut
* projektin sähköisestä työskentelyympäristöä markkinoidaan työpisteissä esillä olevilla pr-tuotteilla: hiirimatto, kynä ja tietokoneen puhdistussetti tai kannettavan tietokoneen verkkokaapeli kotelossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2009 aikana
Hyviä käytäntöjä levitetään ensisijaisesti verkostotapaamisten avulla ja sähköisiä työskentelyalustoja testataan pilottikokeiluina ja käyttäjiä koulutetaan oppilaitosvierailuilla.

Vuoden 2010 aikana hyvien käytäntöjen levittämisessä siirrytään voimakkaammin sähköiseen levittämiseen. Verkostotapaamisissa ohjataan osallistujia sähköisten palvelujen käyttöön.

Vuoden 2011 aikana verkostojen toimintaa juurrutetaan ja luodaan edellytykset verkostotapaamisten ja verkostotyökalujen ylläpidon kehittämiseksi osana SAKU ryn perustoimintaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 207 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 207 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 245 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 221

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeessa saavutettiin kaikki asetetut tavoitteet:
* määriteltiin hyvinvoiva oppimisympäristö
* määriteltiin hyvinvoinvan oppimisympäristön toteuttamisen edellytykset
* kuvattiin hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämisprosessin eteneminen
* toimitettiin hyvinvoivan oppimisympäristön arvioinnin ja kehittämisen tueksi tarkistuslista
* käynnistettiin opiskeluhyvinvointia edistävien toimijoiden moniammatillinen hallinnon rajat ylittävä verkosto
* todettiin ALPO.fi-hyvinvointiportaalin käyttömahdollisuus ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin yleisenä tiedonvälittämisen portaalina hyväksi. Portaalin kehitystyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen SAKU ry:n omalla rahoituksella

Hyvinvoivan oppimisympäristön määrittelyyn, tarkistuslistan toimittamiseen ja kehittämisprosessin kuvaukseen osallistuivat työryhmät neljässä ammattiopistossa, AMKE ry:n ravintolapalvelujen verkosto, OKKA-säätiö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Mallin kehittämistä ja tarkistuslistan käyttöönottoa pilotoitiin Etelä-Karjalan, Satakunnan ja Kainuun ammattiopistoissa. Malli ja tarkistuslista todettiin toimiviksi ja niiden käyttöä ja sisältöjen kehittämistä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista ovat ladattavissa hyvinvointiverkoston web-sivuilta osoitteesta www.alpo.fi/henkilosto..

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto on
* koulutuksen järjestäjien opiskelu- ja työhyvinvointia edistävän henkilöstön
* opetusalan viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden
* hyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatioiden
* kirkon oppilaitostyön ja kolmannen sektorin järjestöjen
muodostama toiminnallinen ja viestinnällinen verkosto, jota koordinoi SAKU ry. Verkostossa on hankkeen päättyessä mukana SAKU ry:n lisäksi 22 organisaatiota.

Verkoston toiminnan tavoitteena on yhteistyötä tehden edistää opiskelu- ja työhyvinvointia toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa vaikuttamalla yhteiskunnan päättäjiin, tuottamalla materiaalia, kehittämällä menetelmiä ja järjestämällä koulutusta ja ammatillisia vertaiskohtaamisia.

Verkosto toimii avoimena ja siihen liitytään ilmoittamalla organisaation yhteyshenkilö(t) SAKU ry:n toimistolle tai henkilökohtaisesti rekisteröimällä SAKU-avain osoitteessa www.sakuavain.net. Verkoston kotisivut ovat osoitteessa www.alpo.fi/henkilosto.