Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10899

Projektin nimi: Samovaari-hanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koti ja Kuusi Osk

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1917806-0

Osoite: Lepolankatu 14 D

Puhelinnumero: 050 5996665

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kotijakuusi.fi

Projektin kotisivun osoite: osoite: www.kotijakuusi.fi/hankkeet

Vastuuhenkilön nimi: Sari Dufva

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: sari.dufva(at)kotijakuusi.fi

Puhelinnumero: 050 5996665

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Heinola, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työllistymisen kohderyhmä ovat työttömät maahanmuuttajanaiset ja -nuoret sekä muut työttömät työnhakijat. Hanke pyrkii tukemaan ja ohjaamaan heitä niin, että he löytävät itselleen sopivan ammatin, koulutuksen, työharjoittelu/työelämävalmennuspaikan ja lopulta työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Toimintamallien luomisen keskeisin kohderyhmä ovat maahanmuuttajatyöntekijöitä työllistävät organisaatiot, kuten yrityksen ja kunnat.

Palvelun tuottamisen kannalta kohderyhmään kuuluvat erityisesti kotipalvelu- ja ateriapalveluasiakkaat, joista osa on myös maahanmuuttajavanhuksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen kautta työllistyvien henkilöiden ja heidän perheidensä toimeentulo paranee, maahanmuuttajien kohdalla sosiaaliset kontaktit suomalaiseen työelämään lisääntyvät ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan paranee.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 44, joista naisia 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 272, joista naisia 164

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Samovaari-hanke

Hankkeen toteutus 1.4.2009 - 31.5.2012
Hanketta hallinnoi Koti ja Kuusi Osk.
Hanke toteutetaan verkostotyöskentelyn pohjalta.
Kohderyhmänä on pääsääntöisesti työttömät maahanmuuttajanaiset, jotka haluavat työllistyä tai kouluttautua hoiva-alan avustaviin tehtäviin kuten ateria- ja kotipalveluihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttajanuoret, jotka ovat syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhanalaisia. Heidän kohdallaan työelämävalmennus ja tutustuminen eri ammatialoihin luo pohjaa tulevaisuuden urasuunnitelmiin ja oman elämän hallintaan.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm.: Manna ry, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki (vanhusten avopalvelut ja sosiaalitoimen erityispalvelut), Päijät-Hämeen TE-toimisto, Lahden Seurakuntayhtymä (diakoniatyö), Lahden Uusyrityskeskus ja ELY-keskus.

Hankkeen tarvelähtöisyys
Maahanmuuttajien keskuudessa on noussut esiin se, että monet heistä ovat turhautuneita käymään kielikursseilla, työvoimapoliittisissa koulutuksissa ja olemaan vain työharjoittelussa. He haluavat tehdä oikeita töitä ja siten osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja samalla tavoitteena on vaikuttaa maahanmuuttajien osallisuuden kokemiseen Suomessa.

Työttömyys on merkittävä ongelma Lahdessa. Tässä taloudellisen taantuman tilanteessa Sosiaalinen yritys Koti ja Kuusi Osk voi tarjota nk. matalan kynnyksen työpaikkoja ja näin saattaa potentiaaliset ja työntekoon kykenevät työntekijät oikeille työ- ja koulutuspoluille. Ensimmäisenä etappina työpolulla on Koti ja Kuusi Osk, joka työharjoittelun / työelämävalmennuksen kautta työllistää esim. pitkäaikaistyöttömän yrityksensä tehtäviin, opastaa / kouluttaa työn tekemiseen ja hyvän työtuloksen saavuttamiseen. Lopulta työntekijä voi kohentuneen kielitaidon, itsetunnon ja ammattitaidon omaavana helpommin ohjautua avoimille työmarkkinoille tai lähteä opiskelemaan itselleen uutta ammattia.

Vuonna 2007 on toteutettu osuuskuntainfotilaisuuksia maahanmuuttajille, joissa oli mukana n. 15 yli 50 -vuotiasta työtöntä venäjänkielistä naista. Infojen myötä ei saatu koottua sitoutuneita maahanmuuttajia osuuskuntaa perustamaan. Samovaari-hanke on hyvä tapa tutustua jo olemassa olevan osuuskunnan toimintaan ja suomalaiseen yrityskulttuuriin. Hankkeen tuloksena perustettava yritys voi olla mitä tahansa yritysmuotoa, mutta hanke on mukana selvittämässä uutta yrittämisen mallis, joka on yhteiskunnallinen yritys.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma.

Hankkeen toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan mm. paikallislehdissä ja maakunnan päälehdessä. Hankkeen aikana pidettävistä koulutuksista ja tapahtumista tiedotetaan lehti-ilmoituksilla ja esitteillä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen aloitetaan heti kun saadaan kehitetyksi toimivia toimintamalleja. Niistä kerrotaan muille hoiva- ja kotipalvelua tekeville yrityksille ja yhteisöille hyvien käytäntöjen levittäjätahona voi toimia esim. PalveluSantra.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 766

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 356 740

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 766

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 356 740

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Samovaari- hankkeelle oli tarve, koska Lahden seudulla asuvien maahanmuuttajanaisten työllisyystilanne oli huono ja että hoivapalvelujen avustaviin tehtäviin tarvittiin osaavaa työvoimaa.

Hankeen asiakasmäärätavoitteena oli 44 henkilöä. Toteutuma oli 272 asiakasta, joista maahanmuuttajia oli 87 % eli 236 henkilöä, joka on suoraan verrannollinen hankeaikana vallinneeseen Suomen talouden laskusuhdanteeseen.
Hankkeen tavoitteena oli 1:n yrityksen perustaminen ja 7:n uuden työpaikan synnyttäminen. Hanke onnistui synnyttämään yht. 9 uutta työpaikkaa. Asiakkaista yrityksen perusti 2 naista ja kolmas lisäsi miehensä yritykseen uuden toimialan, lisäksi 3 hankkeen asiakasta liittyi jo toimiviin osuuskuntiin. Hanketta hallinnoineeseen Koti ja Kuusi Osk:an syntyi 3 uutta työpaikkaa kotipalvelun toimialalle.

Yrittäjyyttä suunnittelevia maahanamuuttajia avustettiin esim. konsultoimalla ja olemalla tulkkina yritysneuvojan tapaamisissa. Osallistuimme maahanmuuttajille suunnatun osuuskuntakoulutuksen järjestämiseen hankkimalla osallistujat venäjää puhuvasta verkostostamme. Koulutuksen toteutti Hämeen ELY- keskuksen Välke-projekti v. 2010 ja kouluttajana toimi Lahden AMK:n liiketalouden laitos.

Hankkeessa tuotettiin maahanmuuttajanaisten ja nuorten työllistymisedellytysten parantamiseen suunnattu työllistymis- ja koulutuspolku:
1. Uusi asiakas haastateltiin ja kartoitettiin koulutus- ja työtaustat sekä arvioitiin sen hetkinen koulutustarve ja asiakkaan työllistymistoive.
2. Asiakkaalle laadittiin koulutus ja/tai työllistymissuunnitelma.
3. Mahdollisuuksien mukaan asiakas pääsi aluksi yhden kk:n työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai työkokeiluun Koti ja Kuusi Osk:an. Työharjoitteluaikana työhönvalmennusta antoi projektin työpoluttaja sekä osuuskunnan muut työntekijät.
4. Tarvittaessa asiakkaille etsittiin sopiva suomen kielen-, ammattiin valmentava- tai tutkintoon johtava koulutus.
5. Tavoitteena oli, että asiakas työllistyy palkkatuella Koti ja Kuusi Osk:an tai kumppanuusyrityksiin.
6. Lopputavoitteena oli, että asiakas työllistyy vapaille työmarkkinoille, perustaa oman yrityksen tai on mukana osuuskunnan perustamisessa.

Tuloksia olivat onnistuneet "polutukset", joissa henkilöt saivat työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen työpaikan tai heille löytyi koulutus, jonka suoritettuaan heillä on paremmat mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaita lähti opiskelemaan oppisopimus- sekä työvoimapoliittisiin koulutuksiin mm. puhdistuspalvelun-, kotityöpalvelun- ja cateringalan koulutuksiin.

Hankkeessa toteutetut suomen kielen kerhot mahdollistivat maahanmuuttaja-asiakkaiden omaehtoisen suomen kielen taidon kehittämisen. Kielikerho tuki jo suomen kielen kursseja suorittaneiden opitun kielitaidon säilyttämistä ja vasta Suomeen tulleiden tutustumista suomen kieleen ennen työvoimapoliittiseen koulutukseen pääsyä. Suomen kielen kerhomuotoinen opiskelu koettiin tärkeäksi, koska se tukee kotoutumista ja mahdollistaa esim. hitaampien oppijoiden suomen kielen omaksumista rauhallisessa tahdissa.
Hankkeessa oli useita asiakkaita, joiden työllistyminen asiakkuuden alkaessa ei ollut mahdollista koska: suomen kielen taidot olivat huonot, arjen hallinnssa oli ongelmia tai että asiakas oli selkeästi vajaakuntoinen. Tarvittaessa asiakas sai intensiivistä tukea. Häntä autettiin ratkaisemaan esim. Kela:ssa, lääkärissä, pankissa tai TE-toimistossa asioinnissa ilmenneitä ongelmia. Tämän aikuissosiaalityön tuloksia olivat onnistumiset ongelmien ratkaisuissa, jonka jälkeen asiakkaiden oli helpompi päästä/ lähteä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai työelämään.

Hyvät käytännöt:
- työvoimapoliittiset toimenpiteet kuten työelämävalmennukset, -harjoittelut ja -kokeilut tapahtuivat autenttisessa työympäristössä ja ohjauksen sekä perehdytyksen antoi hankkeen työpoluttaja yrityksen muun henkilökunnan kanssa yhteistyössä (työhönvalmennus)
- maahanmuuttaja-asiakkaan henkilökohtainen ohjaus sekä tarvittaessa saatu omakielinen palvelu ratkaisi ongelman/ongelmia ja arjessa selviäminen helpottui
- ohjauksen ja tuen malli on selkeästi kolmannen sektorin palvelutoimintaa, jonka tarkoituksena on täydentää kuntien palveluja eikä kilpailla niiden kanssa
- henkilökohtainen ohjaus on vertaistukitoimintaa, sillä työntekijällä voi olla omakohtaisia kokemuksia kotoutumisajan ongelmista ja näin on helpompi neuvoa ja ohjata asiakkaita

Samovaari-hankkeen ulkoista arviointia tehtiin ohjausryhmän kokouksissa sekä AMK opiskelijoiden toimesta. Opinnäytetyön nimi on MAAHANMUUTTAJAN SAMOVAARI-HANKKEESTA SAAMA TUKI (linkki: https://publications.theseus.fi/search?query=maahanmuuttajien+samovaari-hankkeesta+saama+tuki&submit=Hae&scope=10024%2F320).

Lopuksi kehittämisehdotuksia:
1. Päijät-Hämeen alueelle tulleiden maahanmuuttajien kotoutumisen onnistumista pitäisi tutkia tarkemmin.
2. Matalan kynnyksen aikuissosiaalityön pysyvän mallin kehittäminen esim. kolmannen sektorin palvelutoiminnaksi.