Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10900

Projektin nimi: TERO - Työelämään Erinomaista Osaamista

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, Liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Rastaantaival 2

Puhelinnumero: 0201245000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi/Suomeksi/Projektit/TERO_-_Tyoelamaan_erinomaista_osaamista.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Kati Yli-Lahti

Asema: Aikuiskoulutuspäällikkö

Sähköposti: kati.yli-lahti(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 868 0843

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat:

1) Työpaikkaohjaajat tai siksi aikovat henkilöt elintarvikeklusterin eri toimialoilla keskittyen lähinnä elintarvikealalle sekä osin puhtaanapito-, ravitsemis- ja laboratorioaloille. Kohderyhmän ohjausprosessia laajennetaan uraohjauksen suuntaan, jolloin kyetään paremmin vastaamaan muuttuvan työelämän ja talouslaman seurauksiin myös ennakoinnin näkökulmasta.

2) Edellämainittujen pilottialojen opettajat, jotka ovat kiinnostuneita edistämään työelämäosaamistaan ja päivittämään omaa ammattiaitoaan työelämäjaksojen ja työelämän ohjausjaksojen aikana. Opettajien työelämäosaamisessa huomioidaan opettajadiplomi, jossa on määritelty opettajien työelämäosaamisen kriteerit.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat muut elintarvikeklusteriin kuuluvat yritykset ja alan koulutusta antavat oppilaitokset, jotka voivat hyödyntää pilottiprojektin tuloksia ja soveltaa hyväksi koettuja käytäntöjä omassa toiminnassaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös aluehallintoviranomaiset (mm. maakuntien liitot), yrittäjäjärjestöt ja yritysten palveluorganisaatiot, TE-keskukset, TE-toimistot ja työmarkkinajärjestöt mm. työpaikkaluotsit, jotka saavat projektista näkemystä työelämän ja koulutuksen kehittämiseen.

Projektin välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös erityisryhmät kuten eri-ikäiset ja erilaiset oppijat, maahanmuuttajat sekä työttömyyden uhkaamat työntekijät, joiden työssä pysymistä projekti voi osaltaan edistää. Erityisryhmiä aktivoidaan projektiin hakevalla toiminnalla ja opettajien työelämäsessioiden aikana. Erityisryhmien kohdalla keskeistä on uraohjauksellinen näkökulma.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 230, joista naisia 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 232, joista naisia 218

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TERO- Työelämään Erinomaista Osaamista on elintarviklusterin ja sen eri toimialojen työpaikkaohjaajien ja alan opettajien työelämäosaamisen valtakunnallinen kehittämis- ja koulutusprojekti. Projektin kohderyhmänä ovat myös erityisryhmät kuten eri-ikäiset ja erilaiset oppijat sekä maahanmuuttajat. Projektia hallinnoi Sedu Aikuiskoulutus. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat Helsingin palvelualojen oppilaitos, Koulutuskeskus Sedu, elintarviketalouden kehittämisorganisaatiot, työelämän edustajat pilottialoilta sekä muut työpaikkaohjausta ja opettajien työelämäosaamista edistävät projektit. Projekti toteutetaan ajalla 1.4.2009 - 28.2.2013 (46 kk).

Projektissa järjestetään: 1) työpaikkaohjaajien koulutusta monimuotoisissa oppimisympäristöissä myös uraohjauksen tarpeet huomioiden, 2) osaajana työmarkkinoilla seminaareja ja teemapäiviä, 3) opettajien työelämäjaksoja ja 4) opettajien ohjausjaksoja työelämässä sekä 5) alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyöfoorumeja ja kehittämisrenkaita elintarvikeklusterin, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden, työelämän palveluorganisaatioiden ja osaajana työmarkkinoille projektien välille.

Projektin lopputuloksena syntyy innovatiivinen toimintaympäristön ja tutkintojen muutokset huomioiva työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäosaamisen toimintamalli, jossa rajapintana on työelämän ja oppilaitoksen kohtaaminen.

Toimintamalli tuottaa osaajia elintarvikeklusterin eri toimialojen tarpeisiin ja antaa näkemystä alan koulutuksen kehittämistarpeisiin. Se huomioi myös työelämän erityisryhmät ja kannustaa heitä lisäämään omaa ammattitaitoaan. Toimintamallin tavoitteena edetä yksilötasolta koko työyhteisön oppimiseen.

Pilottiprojektia laajentamalla elintarvikeklusterin toiminta ja osaamisinnovaatiot sekä niitä tukevat palvelujärjestelmät kehittyvät myös valtakunnallisesti

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ESR-ohjeiden mukaan käyttämällä tiedotukseen suunniteltuja logoja. Projektista laaditaan eri kohderyhmille segmentoituja tiedotteita ja esitteitä. Tiedottaminen on monipuolista ja monikanavaista ja sitä toteutetaan paikallisissa/alueellisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä mm. sanomalehdet, internet, moodle, paik.radio, paik.televisio, projektin kotisivut, messut ja yrityskäynnit.

Projektin moniväriesitteet viedään internetiin. Lehtijutuissa huomioidaan myös elintarvikeklusterin eri toimialojen ammattilehdet, AKK-Foorumi, oppilaitosten sisäiset tiedotuskanavat sekä yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen omat julkaisut. Projektiin haetaan osallistujia myös ns. hakevalla toiminnalla; projektihenkilöstö jalkautuu yrityksiin tiedottamaan projektista.

Tiedotussuunnitelma (ks. liite):
1) Rekrytointi-/markkinointivaihe: Projekti esitellään Sedu Aikuiskoulutuksen ja yhteistyöoppilaitosten www-sivuilla. Projektista laaditaan eri kohderyhmille oma tiedotus/markkinointimateriaali, joka voidaan tarvittaessa kääntää esim. englanniksi tai selkokielelle.

Materiaalia jaetaan sähköisesti, yhteistötahojen ja viranomaisten esitetelineissä ja kirjepostituksina. Projektihenkilöstö ottaa aktiivisesti ja eri tavoin yhteyttä potentiaalisiin kohderyhmiin mm. jalkautumalla työelämään.

2) Toteutusvaihe: Tiedottaminen jatkuu monimuotoisesti ja monikanavaisesti. Sen onnistumista arvioidaan systemaattisesti ja toimia tehostetaan tarvittaessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen valtavirtaistaminen on käynnissä koko projektin ajan ja se koskee projektin eri vaiheita.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään OPH:n tiedotuskanavia, toteuttajaorganisaatioiden omia www-sivuja ja oppimisalustoja, yrittäjäjärjestöjen julkaisuja ja pilottialojen ammattilehtiä sekä haetaan julkisuutta lehtijutuilla case-periaatteella. Koko projektin toimintaidea pohjautuu monitasoiselle verkostotyölle, jota tehdään eri foorumeilla, kehittämisrenkaissa ja seminaareissa. Näissä kohtaamisissa voidaan tiedottaa projektin toimenpiteistä ja aikaansaannoksista. Hyvien toimintamallien levittäminen on projektin yksi keskeinen tavoite.

Tulosten levittämisessä hyödynnetään myös pilottialojen ammattiliittoja ja Aikuiskoulutuskeskusten liittoa.

Projektin hyvistä käytännöistä kootaan projektin aikana "best practices -taskukooste" yhteistyöosapuolille jaettavaksi. Kooste tukee hyvien käytäntöjen levittämistyötä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 441 671

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 587 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 546 519

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin suunnitelman mukaisesti, jota toki päivitettiin muutamaan kertaan hankkeen aikana. Hankkeessa mukana oleva Helpa toimi omalla alueellaan hankkeen resurssien puitteissa omien yhteistyö tahojen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyi erilaisia työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksen malleja, joita pilotoitiin elintarvike-, ravitsemis-, laboratorio- ja puhtaanapitoalalla. Hankkeen toiminnan aikana syntyi hyvä runko koulutuksiin, joka toistui vivahteita lukuun ottamatta samanlaisena joka alalla. Toisena isompana tuloksena syntyi erilaisia tapoja suorittaa työelämäjakso tai työelämänohjausjakso. Nuorisoasteelle istui paremmin yhtenäiset, maksimissaan 2 osaan jaettu te-jakso. Aikuiskoulutukseen sopi erittäin hyvin pätkitty te-jakson malli, joka tässä hankkeessa olikin mahdollinen. Jaksoa suoritettiin erimittaisissa osissa, muutamasta tunnista useaan päivään. Saatettiin suorittaa jaksoja koko hankkeen (4 vuotta) ajan, kun itselle aikataulullisesti parhaiten sopi.