Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10901

Projektin nimi: Nanokokoluokan läpäisyelektronimikroskopian kehittämishanke 2009-2011 (NANOTEM)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: Yliopistonranta 1 E

Puhelinnumero: 0207-872211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/siblabs/NANOTEM

Vastuuhenkilön nimi: Reijo Lappalainen

Asema: professori

Sähköposti: reijo.lappalainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040-3552564

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio, Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tärkeä kohderyhmä ovat Kuopion yliopiston tutkimusryhmät, Savonia-ammattikorkeakoulun T&K-toimintaa toteuttavat osastot, opettajat ja opiskelijat sekä KYS:n tutkijat ja kliininen henkilökunta. Hanke tukee myös jatko-opintotoimintaa sekä yliopistossa että Savoniassa. Hankkeessa saavutettava uusi osaaminen hyödyttää huomattavasti myös BioMater-keskuksen palvelutarjontaa toteuttavaa henkilöstöä. Yliopiston eräillä tutkimusaloilla (ympäristötutkimus) TEM-osaamisen väheneminen johtaisi pahimmillaan dramaattisiin seurauksiin tutkimuksessa.

Alueelliset high tech -yritykset ovat toinen tärkeä kohderyhmä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tukijoiden ja tuotekehittäjien osaaminen ja menetelmien hyödyntämispotentiaali yritysten T&K-toiminnassa lisääntyy koulutusten ja osaamisen siirron ansiosta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksen eri laitosten lisäksi hanke hyödyttää Joensuun kampuksen luonnontieteitä (kemia, fysiikka), biotieteitä ja metsätieteellistä tutkimusta. Kasvava, menetelmiä hyödyntävä Kuopion yliopiston yksikkö (Soveltava ympäristökemia) toimii Mikkelin yliopistokampuksella. Ammattikorkeakouluista toiminta tukee Savonia-ammattikorkeakoulun (terveys ja tekniikka) lisäksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulua (polymeeritekniikka). Muista tutkimusorganisaatioista tukensa ja tarpeensa ovat ilmaisseet mm. Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Valtion teknillinen tutkimuslaitos (VTT) ja Metsäntutkimuslaitos.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 100, joista naisia 41

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä koulutushankkeessa järjestetään käyttäjille ja potentiaalisille hyödyntäjille teoreettista ja käytännön TEM-koulutusta ja informaatiomateriaalia. Tutkimuskohteita on kartoitettu yliopistolla ja yrityksissä ja niiden avulla laajennetaan menetelmien hyödynnettävyyttä ja aktivoidaan myös uusia pitkäkestoisia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita kiinteässä yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja -ryhmien kanssa.

NANOTEM-hankekokonaisuuden ensisijaisena tavoitteena on hankkia korkeatasoinen läpäisyelektronimikroskooppi ja välttämättömät näytteenvalmistuksen laitteistot Kuopion yliopistoon sekä kouluttaa tekniikkoja hyödyntäviä tahoja näihin moderneihin tekniikoihin liittyen. Välillisesti tämän hankkeen avulla vahvistetaan kansainvälisen tason huippuosaamista ja tiivistetään tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston vahvuusaloilla, b) vahvistetaan korkeatasoista tutkimusympäristöä ja lisätään tutkimusryhmien ja yritysten toimintaedellytyksiä Itä-Suomessa, c) aktivoidaan hanketoimintaa ja osittain mahdollistetaan jo suunniteltujen hankkeiden toteutus Itä-Suomessa (ml. Biocenter Kuopio) ja d) tarjotaan tasokas TEM-palvelukokonaisuus, joka tuottaa asiantuntijapalveluja ja käyttökoulutusta sidosryhmille.


BioMater-keskuksen teettämän selvityksen mukaan monet Itä-Suomen yliopiston laitokset ja tutkimusryhmät hyötyvät ajanmukaisesta TEM-laitteistosta ja tässä hankkeessa sillä toteutettavasta koulutuksesta.. Paikalliset tutkimuslaitokset, mm. KTL, TTL, VTT, Ilmatieteen laitos ja Savonia, hyötyvät koulutuksen antamista valmiuksista. Paikallisista high tec -yrityksistä mm. CNServices Oy:n ja Ark Therapeutics Ltd:n kudosnäytteiden tuotekehitystyö voi tältä osin keskittyä Kuopioon korkealaatuisen osaamisen ansiosta. Toisaalta perinteisten teollisuudenalojen yritykset (mm. Karelia-Upofloor, UPM) osaamista nanoteknologian yleistyessä tuotekehityksessään ja tuotteissaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tärkeimmät sidosryhmät pidetään aktiivisesti tietoisina tulevista koulutuksista, jotta heidän näkemyksensä pystytään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin. Tässä käytetään hyväksi myös ohjausryhmätyöskentelyä, SIB-labs:n asiakasverkostoa ja internet-sivuja sekä hankkeen web-sivustoa.

SIB-labson mukana mm. Centek-yhteiskäyttölaboratorion yhteistyöverkostossa ja Itä-Suomen yliopiston suunnittelutyössä, ja sitä kautta informaatio leviää potentiaalisille yrityskumppaneille alueellisesti. Paikallisia tiedotusvälineitä voidaan käyttää hyväksi koulutustapahtumista tiedotettaessa.

Muihin verkostoihin kuuluvat mm. tutkijakoulut, Kuopio Innovationin yhteistyöverkostot ja EU-rahoitteiset hankkeet (ml. Cost-yhteistyöverkostot).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Käytännön ohjeistukset (käyttöoppaat, laitteiden toimintaperiaatteet, esimerkit sovelluskohteista) tarjotaan laitteistoja mahdollisesti käyttävien sidosryhmien käyttöön. Uusista tutkimus- ja sovelluskohteista informoidaan yhteistyöverkostoja käyttäen, mikäli kohteiden julkaisua vastaan ei ole salassapidollisia esteitä. Tieteelliset tutkimukset julkaistaan tieteellisissä lehdissä ja opinnäytetöissä.

Sekä hyvistä että huonoista käytänteistä informoidaan edellä mainituilla tavoilla heti kun niihin liittyvä tietous on pystytty saamaan hankehenkilöstölle ja on siten siirrettävissä eteenpäin.

Tiedottamisen kanavina käytetään valmiita SIB-labs:n asiakaskontakteja ja yhteistyöverkostoja, joita informoidaan sähköpostitse, internet-sivuilla ja mainoskirjeillä. Lisäksi menettelytavoista keskustellaan hankkeen johtoryhmässä ja muilla asiantuntijafoorumeilla.
Hankehenkilöstä osallistuu myös alan kansainvälisiin konferensseihin ja välittää niistä saamaansa tietoutta ja materiaalia sidosryhmille heti tapahtumien jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 415 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 414 186

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 476 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 451 807

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kohderyhmänä olivat tutkimusryhmien, eri tutkimuslaitosten ja oppilaitosten, sekä korkean teknologian yritysten asiantuntijat. Projektin tavoitteena oli kouluttaa asiantuntijoista erikoismenetelmien osaajia, jotka hyödyntäisivät jatkossa omissa tutkimushankkeissaan ja t&k -toiminnassaan näitä Itä-Suomen yliopiston menetelmiä elektronimikroskopian alalla.

Projektin näkyvyyttä ja tunnettuutta nostettiin mm. opintojaksoilla ja seminaareissa Itä-Suomen yliopiston eri kampuksilla, esiintymällä kansallisissa tutkijaverkoston kokouksissa sekä vierailemalla yhteistyölaboratorioissa eri yliopistoissa.
Projektin toteutuksesta vastasi Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -yksikkö, mutta kouluttajina käytettiin asiantuntijoita muistakin tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.
Biocenter Finland -konsortion kanssa toteutettiin mikroskopian alan kansallinen kokous, jonka valmistelussa tehtiin läheistä yhteistyötä paikallisten tutkimusryhmien kanssa.

Projektin puitteissa tehtiin myös selvitystöitä ja pilottikokeita liittyen sidosryhmien tutkimuskohteisiin. Tosin yritysten yksityiskohtaisiin kysymyksenasetteluihin ei projektissa syvennytty, jos ne eivät palveleet laajempaa kohdeyleisöä.

Etenkin yliopistolla ja yliopistollisessa sairaalassa menetelmät nähdään erittäin kiinnostavina ja uusia sovelluskohteita onkin löytynyt tutkimuksen eri aloilla. Koska monilla tutkimusryhmillä on NANOTEM-laitteistoa hyödyntäviä tutkimushankkeita, joissa on mukana eri sidosryhmiä mukaan lukien yritykset, laitteistomme hyödyntäminen tehostuu entisestään koulutettujen käyttäjien ja hankkeessa hankitun osaamisen kautta.

Aineellisia tuloksia hankkeessa ovat mm.
- Opinnäytteet, jotka liittyvät mm. lääketieteelliseen (3 kpl) ja luonnontieteellisiin (2 kpl) tutkimuksiin.
- Toimintaohjeet (hyvät käytännöt) erilaisten näytteiden käsittelyksi ja niiden kuvaukseksi korkean resoluution läpäisyelektronimikroskoopilla.
- Selvitystyöt liittyen erilaisten näytteiden ominaispiirteisiin tutkimustyön suunnittelun tueksi.
- Osatyöt väitöskirjoihin; usean väitöskirjatyöntekijän tutkimuksia pystyttiin kehittämään pilottikokeiden avulla modernien menetelmien avulla.
- Koulutusmateriaali, jota on koostettu projektin aikana, mukaanlukien mm. Elektronimikroskopian opintojakson aineisto ja muu opetusmateriaali, jota on on hyödynnetty myös muilla yliopiston opintojaksoilla täydentävänä aineistona.

Lisäksi aineettomia tuloksia ovat mm.
- Muodostetut asiantuntijaverkostot; Biocenter Finland -konsortion kanssa järjestetyt seminaarit lisäsivät yhteistyötä, samoin yhteistutkimukset Biocenter Kuopion kanssa. Pohjoismaisen mikroskopiajärjestön (Scandem) kongressien kautta pystyttiin luomaan kv-yhteistyötä ja vahvistamaan jo olemassa olevia kontakteja.
Lisäksi yhteistyötä kehitettiin mm. Ateneumin, GTK:n, TTL:n ja Savonia-amk:n kanssa. Käytännössä katsoen kaikkien Suomen yliopistojen kanssa tehtiin yhteistyötä hankkeen aikana.

Projektin tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää mm. opinnäytetöissä, julkaisuissa ja eri oppilaitosten opetuksessa, samoin kuin myös yritysten toiminnoissa tai jopa uusien yritysten toimintaperiaatteissa. Usea tutkimusaihio tai t&k-kohde liittyen esim. solunsisäiseen rakenteeseen tai funktioon ja nanometritason alkuainekoostumukseen pystytään hankkeen myötä toteuttamaan myös omassa yliopistossamme.

Kaikenkaikkiaan uskomme, että hankkeen osaamisella on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa kehittyvän yliopistomme tutkimuksen ympärillä ja sidosryhmissä. Erityisosaajat tälläkin tutkimusalalla ovat haluttuja yhteistyökumppaneita.
Hankkeessa valmisteltua koulutusmateriaalia ja eri tutkimusaiheisiin liittyviä selvitys- ja pilottitöitä voidaan jatkossa hyödyntää tutkijoille ja sidosryhmille suunnattujen koulutuspakettien tai opintojaksojen toteutuksessa ja tutkimusten valmistetussa.