Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10902

Projektin nimi: Osaamo - osallistumistalous ammattioppilaitoksissa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87, Presidentinkatu 3 E 1

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankeen www-sivusto löytyy osoitteesta www.osaamohanke.fi .

Vastuuhenkilön nimi: Markku Jokela

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: markku.jokela(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3004

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdennetaan alkuvaiheessa ammatillisen koulutuksen sähkö- ja puualan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden opetushenkilöstölle. Osaamo-hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston opettajat. Tavoitteena on tulevaisuudessa mahdollistaa verkon kautta tapahtuva opiskelu mahdollisimman monelle toisen asteen ammatillista koulutusta suorittavalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti mukana on noin 6800 nuorisoasteen opiskelijaa ja noin 4500 aikuisopiskelijaa. Hankkeen aikana verkostoidutaan muiden itäsuomalaisten ammatillisten oppilaitosten vastaavien hankkeiden kanssa sekä hankkeeseen osallistuvien alojen muiden organisaatioiden kanssa, jolloin hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa. Koulutusaloittain pyritään käynnistämään yhteistyötä yritysten kanssa esim. opetusmateriaalien tuotannossa. Näin oppilaitokset saavat ajantasaista opetusmateriaalia, ja yritykset hyötyvät tulevaisuudessa työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen saaneista työntekijöistä. Hyödynsaajina ovat myös oppilaitoksia ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 207, joista naisia 163

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuoret ovat oppineet käyttämään taitavasti hyväkseen internetin tarjoamia sosiaalisen median palveluja. Tietotekniikan nopea kehitys ja uusi verkostoitunut opetus- ja oppimiskulttuuri edellyttävät myös opettajilta uudenlaista osaamista. Verkkojen hyödyntäminen opetuksessa on kuitenkin vielä minimaalista. Myös yritykset on kytkettävä aktiivisesti mukaan koulutuksen kehittämiseen.

Osaamo -osallistumistalous ammattioppilaitoksissa -hankkeen toimintakausi on 1.1.2009 - 30.6.2012. Hankkeen päätavoitteina on toisaalta selvittää, kehittää ja testata opettajan roolia uusien ja haastavien palveluiden suunnittelussa, markkinoinnissa ja tuotannossa sekä luoda toimiva tiedonlevitysmalli, toisaalta toteuttaa itäsuomalaisten verkko-opetushankkeiden yhteiskoordinointi. Hankkeen alatavoitteina puolestaan on kytkeä opiskelijat ja yritykset ammatillisen koulutuksen oppimisprosessien suunnitteluun ja toteutukseen, soveltaa Open Source -ajattelua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä kaikkien itäsuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa, linkittää mahdolliset, ammattiin valmistuvien opiskelijoiden perustamat uudet yritykset toisiinsa ja oppilaitoksiin sekä simuloida yritystoimintaa Second Life -virtuaaliympäristössä.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston sähkö- ja puualan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden opetushenkilöstö. Välillisenä kohderyhmänä ovat ammatillisessa perus- ja aikuiskoulutuksessa olevat opiskelijat. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa oleva voisi tulevaisuudessa opiskella verkon kautta. Hankkeen aikana verkostoidutaan muiden itäsuomalaisten ammatillisten oppilaitosten vastaavien hankkeiden kanssa sekä hankkeeseen osallistuvien alojen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Hyödynsaajina ovat myös oppilaitoksia ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt.

Osaamo-hanke on jaettu neljään toimenpidekokonaisuuteen, joita ovat sosiaalinen media, joukkotuotanto ja -jakelu, crowdsourcing eli joukouttaminen ja synteettiset hyödykkeet ja ammatit sekä uusien markkinoiden synty. Nämä toimenpidekokonaisuudet toteutetaan 3-10 henkilön tiimeissä, joihin valitaan tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttöön perehtyneitä ammatillisen opetuksen asiantuntijoita, opiskelijoita ja yritysten edustajia. Tiimien tuloksia testataan opiskelijoiden ja eri alojen opettajien avulla.

Hankkeen tuloksena on tiivis tietopaketti sosiaalisen median konseptin soveltamismahdollisuuksista, jaetun materiaalin kulttuuri, avoimesti vertaisverkosta saatavilla olevaa, ajantasaista ja laadukasta oppimateriaalia sekä kertomuksia hyvistä oppimiseen liittyvistä prosesseista, OpeFacebook sekä yrittäjille tarkoitettu YrittäjäFacebook. Lisäksi hankkeen tuloksena syntyy simuloituja malleja eri ammattialoille soveltuvien osien toteuttamisesta kolmiulotteisessa virtuaalimaailmassa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen:
Viikoittaiset tietoiskut osallistujaoppilaitoksissa, joista vastaa kukin oppilaitos vuorollaan..
Partneriorganisaatioiden intranet
Kootusti yhteisen linkin kautta (eAmmattipolut, Verkko-opisto, eKoulu, Osaamo)
Sähköposti
Johtoryhmän kokoukset, työryhmien kokoukset jne.
Mahdolliset oppilaitosten sisäiset lehdet

Ulkoinen tiedottaminen (alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen taso):
Projektille luodaan oma logo
www-sivut, esite (suomi, englanti), PowerPoint-esitykset yms.
Projektin tuloksista tiedotetaan ammatillisen koulutuksen lehdissä sekä projektissa mukana olevien alojen julkaisuissa, alueellisissa sanomalehdissä ja paikallisradiossa. Projektia tehdään tunnetuksi eri yhteyksissä esim. koulutustilaisuuksissa ja työelämän kanssa tapahtuvissa neuvottelutilaisuuksissa.
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään seminaari
Osallistuminen ITK-päiville ja muihin mahdollisiin seminaareihin, esim. Oph:n järjestämiin
Hankkeen aikana osallistutaan yhteen kansainväliseen seminaariin. Pelkän osallistumisen sijaan tarkoitus on esitellä projektia aktiivisesti työpajoissa ja mahdollisissa roundtable-keskusteluissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Oma organisaatio: erilaiset työryhmät, johtoryhmä, henkilökunta.
- tiedottaminen intrassa, sähköpostissa ja henkilöstölehdessä puolivuosittain
Tiedottaminen ulospäin
- OpeFacebookin valmistuttua viikottaiset tietoiskut verkossa
- seminaarit neljännesvuosittain
- osallistuminen ITK-tapahtumaan 2010
- osallistuminen kv-seminaariin 2011
- ammatilliset lehdet vuosittain
Tiedottaminen verkostoissa jatkuvaa, välineinä sähköpostit ja internet
- ISOverkosto
- eAmmattipolku
- Verkko-opisto
- eKoulu
- AMY
- Skilldis

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 441 878

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 441 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 555 003

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 617 605

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Osaamo, osallistumistalous ammattioppilaitoksissa -hankkeen kaksi tärkeintä tavoitetta olivat opettajien verkostoituminen ja avoimet toimintamallit. Hanke mahdollisti uuden opetusteknologian hyödyntämisen ja verkostoitumisen kulttuuriin tukeutuvan opettamisen. Se antaa edellytyksiä reagoida nopeasti erilaisiin uusiin koulutustarpeisiin ja kohdentaa opettajan aikaa sellaiseen työhön, jossa henkilökohtaista panosta todella tarvitaan.
Verkostoitumista hanke on edistänyt kuntayhtymän muiden hankkeiden kesken, eri alojen kesken sekä itäsuomalaisten ammattioppilaitosten kesken. Tehokas verkostoituminen kaikkien itäsuomalaisten ammattioppilaitosten kanssa tuottaa yhteistä materiaalia ja kehittää toimintatapoja sekä koko opetuksen kulttuuria. Yhteinen materiaali jaetaan verkossa osoitteessa http://leijuvaliitutaulu.fi . Facebookista on tullut tehokas jakamisen kanava niin opettajien, opiskelijoiden kuin yritystenkin kesken.
Avoimet toimintamallit näkyvät opettajien toiminnassa internetin hyödyntäjinä.
Osaamon tukipalvelutoiminta on ammattioppilaitoksissa uudenlainen tapa kehittää ja avustaa opettajia arjen työssä. Vierihoidon, tiimityön ja verkkosparrauksen yhdistelmällä tekniikka tulee huomaamatta tutuksi ja pedagogiset ratkaisut kehittyvät.
Yksi hankkeen tuloksista on, että koulutukset suurille ryhmille eivät tuo toivottua oppimistulosta. Opettaja toimii opiskelijoiden kanssa, joten koulutukseen lähteminen vaatii omat järjestelemisensä. Opettajien motivoiminen omaehtoiseen työskentelyyn koulutuksen jälkeen on myös vaativaa, tehdystä työstä halutaan palkkaa, mutta sitä ei ole resursoitu mitenkään. Parempi tapa on kouluttaa opettajia ns. vierihoitomallilla. Opettaja saa avun henkilökohtaiseen kehittämiskohteeseensa pienin askelin kerallaan ja opetettu asia otetaan yleensä käyttöön saman tien. Vierihoitomalli on tehokasta, mutta vaatii paljon resursseja. Pitää olla kouluttaja, joka on valmis opastamaan ja opettajan työaika on huomioitava jotenkin. Yhteisöllisessä oppimisprosessissa otetaan opiskelijat mukaan tuottamaan oppimateriaalia, mikä helpottaa opettajan työtaakkaa. Opettajasta tulee enemmän valmentaja, joka ohjaa oppimisprosessia henkilökohtaisella tasolla.
Hanke on ollut hyvä aloitus sosiaalisen median hyödyntämisen järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen hyödyntämiseen opetuksessa. Sosiaalisen median strategia on laadittu yhdessä hanketoimijaverkoston kanssa, joten hankkeen tuotokset ovat siirtyneet oppilaitokseen strategiseen toimintaan osana pedagogista ohjelmaa.