Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10903

Projektin nimi: Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi,työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin Ely-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hallituskatu 5 C

Puhelinnumero: 020 636 0010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www,ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Johansson

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.johansson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat rakennus- ja/tai ympäristöalan koulutuksen saaneet tai alan ammateissa toimineet työttömät sekä muut alasta kiinnostuneet henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, matkailualan yrittäjät, toiminta-alueen asukkaat, rakennusten omistajat ja eri organisaatiot (Metsähallitus, Museovirasto, kylä- ja asukasyhdistykset).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 5

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on rakennetun ympäristön, kulttuurimaiseman ja matkailullisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen kunnostamisen ja hoidon osaamisen parantaminen koulutuksen ja ohjatun työskentelyn kautta. Lisäksi edistetään koulutuksen ja työssäolon yhteensovittamista, sosiaalisen osallisuuden vahvistumista sekä alan työllisyyden ja koulutusmahdollisuuksien parantumista. Tavoitteena on myös kehittää maakunnallinen ohjeistus kulttuuriympäristöön liittyvien hoitavien, ylläpitävien ja suojaavien toimenpiteiden yhtenäistämiseksi. Kohderyhmänä ovat rakennus- ja/tai ympäristöalan koulutuksen saaneet tai alan ammateissa toimineet työttömät sekä muut alasta kiinnostuneet henkilöt. Projektin toimesta osallistujille laaditaan koulutusohjelma, joka tukee työssä tapahtuvaa oppimista. Teoria opetus ja ohjattu työskentely tukevat oppimisprosessia ja osaamisen taso on mitattavissa tutkintotilaisuuden kautta. Opintosuunnitelma sisältää mm. osallistujien sosiaalisen- ja kulttuurillisen kestävyyden vahvistamista, tietoteknisten valmiuksien parantamista, kulttuuriympäristön analysointia, kulttuuriympäristön hoitoa sekä rakennusperinteeseen liittyvien tietojen ja taitojen osaamisen kehittämistä. Opintosuunnitelman laajuus on kokonaisuudessaan 20 ov, missä koulutuksen osuus on 12 ov ja ohjatun työskentelyn 8 ov. Ammatillista osaamista mitataan näytön kautta ja sosiaalisen osallistumisen kehittymistä seurataan seurantasuunnitelman avulla. Koulutuksesta saatujen kokemusten perusteella sekä alan asiantuntijoiden ohjauksella laaditaan Lapin kulttuuriympäristön hoidon työselitys, mikä on samalla maakunnallinen ohjeistus alan toimijoille. Projektin tuloksena kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen paranee, mikä luo edellytyksiä työllistymiseen ja toisaalta opintosuunnitelmaan sisältyvä ympäristöalan osatutkinto antaa valmiuksia jatkokoulutukseen. Sosiaalinen osallisuus ja ammatillinen kehittyminen parantavat elämän laatua. Osallistujien koulutuksesta saatujen kokemusten perusteella sekä alan asiantuntijoiden ohjauksella laadittavalla kulttuuriympäristön hoidon työselityksellä tuetaan kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään kunnostettujen ja hoidettujen kulttuuriympäristöjen hyödyntämistä mm. matkailun käyttöön sekä parannetaan rakennusten uusiokäyttöä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö ohjausryhmässä hyväksytyn tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedottamisessa käytetään toteuttajan kotisivustoa, sanomalehtiä, radiota ja televisiota. Tiedotustilaisuudet järjestetään vuosittain seutukunnallisten katselmuksien yhteydessä. Rekrytointi- ja toteutusvaiheessa tiedottaminen hoidetaan yhteistyössä työvoimahallinnon ja kuntien kanssa. Projektin tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan projektin järjestämissä seminaareissa sekä toteuttajan ylläpitämässä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosittain pidettävissä seutukunnallisissa katselmuksissa arvioidaan projektin tavoitteiden, toimenpiteiden ja tulosten toteutumista. Työllistymistä ja koulutusta koskevia tuloksia arvioidaan yhdessä työvoimatoimistojen ja koulutuksesta vastaavan oppilaitosten kanssa. Projektin järjestämissä seminaareissa käsitellään kehitettyjen käytäntöjen ja tulosten vaikuttavuutta ja arvioidaan tulosten saamia muutoksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 391 569

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 391 568

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 391 569

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 391 568

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toimi Lapin ELY- keskuksen Y- vastuualueen hallinnoiman Kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi- hankkeen (ns. emohanke) rinnakkaishakkeena, jossa Lapin ELY-keskuksen Koordi- hankkeen toimesta hallinnoitiin työvoimapoliittiset toimenpiteet. Kohderyhmänä oli rakennus- ja/tai ympäristöalan koulutuksen saaneet tai alan ammateissa toimineet työttömät työnhakijat. Tavoitteena oli, että kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kulttuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen paranee, mikä luo edellytyksiä työllistymiseen ja jatkokoulutukseen.
Hankkeen toteutus perustui yhteistyöhön, jossa työvoimapoliittiset toimenpiteet, työvoimakoulutus ja tukityöllistäminen; suunniteltiin yhdessä emohankkeen ja TE-toimistojen kanssa. Suunnittelun tuloksena päätettiin toteuttaa ympäristönhoitajan tutkinnon osatutkinto kulttuuriympäristöjen hoito- koulutus, johon liitettiin kahden kuukauden kestävä tukityöllistämisjakso. Työnantajana työllistämisjaksolla toimi vuonna 2009 Lapin ympäristökeskus ja seuraavina vuosina organisaatiomuutoksen myötä Lapin ELY-keskus. Koordi- hanke kilpailutti koulutuksen ja kouluttajaksi valittiin Lapin ammattiopisto.
Vuonna 2009 kohdealueena olivat Rovaniemen seutukunta ja Itä-Lapin seutukunta. Koulutus alkoi Rovaniemellä 1.6.2009 ja päättyi 22.10.2009. Koulutukseen osallistui 18 asiakasta, joista 10 oli Rovaniemeltä ja 8 Itä-Lapista. Tutkinnon suoritti hyväksyttävästi 15 asiakasta. Koulutuksen loppuopal-palautteen yleisarvosanan keskiarvo oli 3.7.
Vuonna 2010 kohdealueena olivat Kemi- Tornion seutukunta ja Torniolaakson seutukunta.Koulutus alkoi Torniossa 3.5.2010 ja päättyi 27.9.2010. Koulutukseen valittiin 21 asiakasta, joista 16 oli Meri- Lapista ja 6 Torniolaaksosta. Tutkinnon suoritti hyväksyttävästi 18 asiakasta. Koulutuksen loppuopal-palautteen keskiarvo oli 2,9.
Vuonna 2011 kohdealueena olivat Pohjois-Lapin seutukunta ja Tunturi-Lapin seutukunta. Koulutus alkoi Kittilässä 30.3.2011 ja sen aloitti 11 asiakasta, joista kolme oli Sodankylästä ja loput Tunturi- Lapista. Työllistämisjakso oli koulutuksen jälkeen ajalla 27.6. - 19.8.2011. Vuonna 2011 suoritti 7 asiakasta tutkinnon hyväksyttävästi. Koulutuksen loppuopal-palautteen keskiarvo oli 4,0.
Tavoitteena oli 50 tutkinnon suorittaminen. Tavoitteeseen ei päästy, sillä kaikkiaan 40 asiakasta suoritti osatutkinnon. Vaikuttavuus mitattuna asiakkaiden koulutuksen jälkeisenä sijoittumistietona ei ollut paras mahdollinen, sillä suurin osa asiakkaista (28) oli koulutuksen jälkeen työttömänä.
Koulutuksen ja työllistämisen vuorottelumalli, jossa työllistämisjakso oli sijoitettu koulutusjaksojen väliin, ei toiminut asiakkaiden näkökulmasta, koska etuuksien saaminen aiheutti byrokratiaa ja siitä johtuvia viivästyksiä etuuksien maksamiseen. Vuodeksi 2011 sovittiinkin, että koko koulutus järjestetään ensin ja sen jälkeen on selkeästi työllistämisjakso, jonka lopussa asiakkaat tekevät näytöt.
Vuonna 2011 ongelmaksi muodostui erityisesti sodankyläläisten hakijoiden pieni määrä, Koulutuksen järjestäminen Kittilällä vaikutti varmasti osaltaan hakijoiden vähäiseen määrään.
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kannalta innovatiivisuutena voidaan pitää tutkintotavoitteisen koulutuksen yhdistämistä valtiosektorin tukityöllistämiseen, jonka lopussa tehdään tutkintoon liittyvät näytöt. Kyse oli monilta osin Toppis- mallin mukaisesta koulutuksesta.