Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10904

Projektin nimi: DiMeKe - Tuotekehitystä digimediaan

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: 08-5531011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto/

Projektin kotisivun osoite: www.dimeke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Leena Viitanen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: leena.viitanen(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08-5537385

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin yrityskohderyhmään kuuluvat:
- peli-, animaatio-, verkkopalvelu-, tv-tuotanto-, ja muu digitaalinen sisällöntuotanto sekä markkinointiviestintäyritysten henkilöstö sekä alalla freelancereina toimivat ja korkeakouluista valmistuneet osaajat
- merkittävää sisällöntuotantoa tekevien ohjelmistoliiketoiminnan yritysten henkilöstö (teknologian ja median rajapinnassa toimivat)
- sosiaalisen median kehittäjät yrityksissä, järjestöissä ja organisaatioissa
- korkeakoulujen opettajat, jotka haluavat kehittää omaa opetustaan ja koulutusohjelmia hankkeen tuloksia hyödyntämällä
Projektiin otetaan yhteensä 120 osallistujaa, sen lisäksi järjestetään toimialalle avoimia tilaisuuksia ja seminaareja, joihin osallistuu yhteensä n. 150 muuta alan osaajaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- "sisarhankkeiden" asiakkaat, jotka saavat tietoa hankkeen sisällöistä ja tavoitteista yhteisissä koulutus- ja kansainvälistymistilaisuuksissa
- osallistuvien yritysten muu kuin hankkeessa mukana oleva henkilöstö
- mukana olevat koulutusorganisaatiot, jotka voivat kehittää pilotoiduista kehittämissisällöistä uusia tuotekehityksen koulutussisältöjä
- hankkeessa kehiteltyjen mahdollisten lopputuotteiden asiakkaat, esim. mukana olevien yleishyödyllisten järjestöjen laaja asiakaskunta
- kaupunkien kulttuuri- ja matkailutoimiala, jotka voivat hyödyntää projekrtissa kehitettyjä tuotteita tai teoksia kaupunkin markkinoinissa ja brädayksessä (Oulun kaupunkin, Helsinki Design pääkaupunki 2012)
- korkeakoulujen aikuiskoulutuksen suunnittelijat
- digimedian toimialakehittäjät, joille myös hankkeen tulokset ja arviointi välitetään
- EU-hankekoordinaattorit ja rahoittajat
- kansainväliset toimijat, jotka saavat tietoa seminaareihin ja konferensseihin osallistuvilta hankkeen asiakkailta tai esim SPR:n sisartoimijat muualla maailmassa, kun tuotteet leviävät kansainväliseen käyttöön

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 192, joista naisia 114

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DiMeKe -hankkeella tuetaan digimediayritysten tuotekehitystä ja annetaan valmennusta alalle aikoville korkeakouluista vastavalmistuneille ja freelancereille. Myös korkeakoulujen opettajilla on oikeus osallistua hankkeeseen. Tuotekehitys on tässä hankkeessa prosessi, jossa tuote/palveluideoita kehitetään käsikirjoituksiksi, konsepteiksi tai teospiloteiksi. Hankkeessa sparrataan erityisesti konseptisuunnittelun, kerronnan ja käsikirjoittamisen osaamista, mutta myös monikanavajakeluvalmiuksia opitaan tuotantoon valmentavissa työpajoissa ja yritysmentoreiden vetämissä tuotekehitystyöpajoissa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yleishyödyllisten järjestöjen, Suomen Punaisen Ristin ja Pelastakaa lapset ry:n mediatuotteita sekä kaupungeista kertovia digitaalisia, visuaalisia tuotteita tai teoksia. Tähän kehitystyöhön yritykset valitaan julkisella kilapailutuksella ja kehittelyprosessia seuraavat kaikki hankkeessa mukana olevat yhteisissä työpajoissa. Tämän kehittelytyön tulokset julkaistaan hankkeen lopussa järjestöjen omilla foorumeilla ja esim. kaupunkien digitaalisilla näytöillä, joissa ne ovat yleisön ja järjestöjen asiakaskunnan ja koko toimialan arvioitavissa. Halukkaille järjestetään myös työpajoja monikanavaisen sisällön tuottamisprosesseista ja siihen liittyvistä sopimus- ja tekijänoikeuksista. Projekti tukee myös osallistujien osallistumista kansainväliseen workshopiin käsikirjoitusten edelleen kehittämiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomiseksi. Kansainvälistymisen edistämiseksi järjestetään myös koko alalle suunnattuja avoimia tapahtumia. Hankkeeseen osallistuvat saavat omakohtaisen, käytännönläheisen kokemuksen siitä, mitä tuotekehitysprosessilla tarkoitetaan ja millaista osaamista se edellyttää yrityksiltä. Lisäksi hanke avaa mahdollisuuksia uusien asiakkuuksien syntyyn järjestöjen, julkisen sektorin ja yritysten kesken. Hanke käynnistettiin syksyllä 2009, jolloin järjestettiin avoin avausseminaari Tampereella MindTrekin yhteydessä. Siellä esiteltiin Suomen Punaisen Ristin ja Pelastakaa Lapset ry:n tuote/palveluideat, joiden toteuttamisesta järjestettiin kilpailu. Kehityshankkeiden toteuttajiksi valittiin kaksi oululaista, yksi tamperelainen ja kaksi helsinkiläistä yritystä. Uusi kilapilutus järjestetään keväällä 2011 kaupungeista kertovista digitaalisista tuotteista/teoksista. Hankkeelle on valittu kilpailutuksella yritysmentorit, jotka ohjaava tuotekehitystyöpajoja. Hankkeen sisällöt ja toteutustavat viimeistellään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisiksi haastattelujen ja koulutuskyselyn perusteella. Valmennusryhmät toimivat Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Tuotekehitysosaamista kehittävä toteutusvaihe kestää joulukuusta 2009 vuoden 2011 joulukuun loppuun. Hankkeeseen otetaan uusia osallistujia niin kauan kuin työpajatoiminta ja tuotekehityskilpailut jatkuvat. Hanke järjestää myös koko digimedia-alalle suunnattuja avoimia kansainvälistymis- ja verkostoitumisseminaareja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. www.dimeke.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan suurimmissa sanomalehdissä (HS, Kaleva), peli- ja digimedia-alan nettisivuistoilla ja yhteisöissä (mm. neogames, Favex, digra, digibusiness.fi, satu ry, POEM, Luova Tampere jne) ja mukana olevien organisaatioiden tiedotteissa ja sivustoilla. Alan yrityksille ja toimijoille lähetetään sähköisiä tiedotteita (useat alan postituslistat ovat toteuttajien käytössä, mm. Luotu, Ako, Rysä-listat, yrityspalvelukeskusten ja kehittäjäyhteisöjen postituslistat). Hankkeella on omat nettisivut, joissa tiedotetaan hankkeeseen liittyvän kehittämistoiminnan sisällöistä, hakuajoista ja hankkeen etenemisestä. Näistä järjestetään myös alueellisia infotilaisuuksia. Sivustot pyritään kehittämään tarinallisiksi ja interaktiiviseksi siten, että siellä voidaan käydä avoimesti keskustelua kehityskohteista ja sisällöistä. Hankkeeseen liittyvää koulutusta ja koulutuskokemuksia markkinoidaan sosiaalisen median yhteisöissä. Toteutusvaiheessa projektin etenemisestä tiedotetaan hankkeen ja Luovan Suomen nettisivustoilla ja muilla digimediafoorumeilla. Lisäksi tuloksista tiedotetaan lehdistössä, esim. osallistujien ja hankkeen asiantuntijoiden haastattelut ja artikkelit hankkeen teemoista. Toteutusvaiheessa hankkeesta tiedotetaan myös alan seminaareissa ja tilaisuuksissa. Dimeke järjestää myös julkisen sektorin toimijoille ja osallistuville yrityksille matchmaking tilaisuuksia, joissa hankkeessa kehitettyä osaamista markkinoidaan järjestöille tehtävien tuote-esimerkkien valossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. vuosi 2010,
- Hyvien käytänteiden levittäminen alkaa jo projektin ensimmäisen toimenpidekauden kuluessa, jolloin toteuttajat voivat arvioida työpajojen toimivuutta ja ottaa hyväksi katsomiaan osia omiin suunnitelmiinsa.
- Projektin asiakkaat vievät uuden opin välittömästi omiin yritystiimeihinsä.

2. Vuosi 2011
- Projektin kokemuksia ja tuloksia esitellään mm. kesällä kansainvälisessä workshopissa
- Projektissa kehitetyt uudet oppisisällöt viedään mukana olevien korkeakoulujen täydennyskoulutusohjelmiin ja parhaat osat oppilaitosten curriculumiin.
- Järjestöille kehitettyistä tuotteista ja projektin toiminnasta tulosten saavuttamisessa järjestetään julkistamistilaisuus.

3. Tammikuu - maaliskuu 2012
- Laajemmin projektin hyvät käytänteet tulevat yleiseen tietoon keväällä 2012, jolloin laaditaan kattava itsearviointi projektin tuloksista. Tämä arviointi julkaistaan projektin ja Luovan Suomen nettisivuilla ja siitä tiedotetaan verkkoviestimissä ja mediassa. Arviointi toimitetaan opetusministeriöön ja alan kehittäjäorganisaatioille.
- Projektin loppuraportti ja julkaisu kehitetyistä tuotteista valmistuu ja siitä tiedotetaan verkkoviestimissä ja tiivistelmä julkaistaan EURA-järjestelmässä.
- Kehitysprojektien tulokset julkaistaan asiakasjärjestöjen palvelusivuilla, kaupunkien digitaalisilla näytöillä ja Dimeken saitilla.
- Luovien alojen tilaisuuksissa hanketoteuttajat ja yhteistyötahot esittelevät saatuja tuloksia ja kokemuksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 545 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 541 044

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 710 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 706 044

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Dimeke - tuotekehitystä digimediaan oli suunnattu yrityksille, joilla on tavoitteena kehittää tarinoista tuotteita tai löytää kerronnallisia menetelmiä yrityksen ja sen tuotteiden esittelyyn. Dimeken koulutustyöpajoissa kehitettiin vuorovaikutteisen median käsikirjoittamista ja annettiin valmennusta monimedialliseen sisällöntuotantoon ja monikanavajakeluun. Dimeke on järjestänyt koulutustyöpajoja 59, joista Oulussa 26, Tampereella 12 ja Helsingissä 21. Koulutuksen pääteemat olivat vuorovaikutteisen median käsikirjoittaminen, pelit ja kerronta, ideointi ja yhteiskunnallinen havainnointi, intuitio luovissa prosesseissa, luova kirjoittaminen, city sets - kaupunki näyttämönä visuaalisessa kerronnassa; monikanavaosaaminen tuotannossa ja kuvailmaisussa; tuotteistaminen; sosiaalinen media; netti-tv; markkinointi, brändäys ja pitchaus; rahoitusosaaminen; sopimukset ja tekijänoikeudet. Osallistujia työpajoissa oli yli 200 ja yrityksiä 70. Koulutussisällöt löytyvät osoitteesta www.dimeke.fi. Toinen osa-alue Dimekessä oli digimediayritysten tuotekehityksen tukeminen konkreettisia tuotekehitysprojekteja toteuttamalla. Kehityskohteet valittiin kahdella ideakilpailulla, joista ensimmäinen kohdistettiin yleishyödyllisten järjestöjen tuotteiden kehittelyyn. Tuotteita tehtiin Suomen Punaiselle Ristille ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Toisen kilpailun teema oli city sets -konseptiin perustuva kaupunki visuaalisena näyttämönä. Kilpailulunastuksiin perustuen projektissa tehtiin kymmenen yrityksen voimin kahdeksan tuotekehitysprojektia, joista on syntynyt seuraavat tuotteet: 1. RE/F/r.ACE. Interaktiivinen kaupunkitapahtuma, jossa yhdistyvät kaupunkitila, sosiaalinen media, projisoinnit ja lokalisoidut äänimaisemat yhdistämällä arkkitehtonisia kaupunkitiloja ja ihmiskasvoja 2. At Hand. Kosketusinteraktioon perustuvan toiseutta käsittelevän teoksen uuden esityskontekstin tai -strategian synnyttäminen; kosketusnäyttötekniikan vieminen julkisista tiloista yksityisempiin esityspaikkoihin 3. ambient_kallio. Monialustainen eri mediasisältöjen remiksaukseen ja metadatan hyötykäyttöön pohjautuva sovellus, joka esittää Kallion kaupunginosan visuaalisuutta vuorovaikutteisella kerrontatavalla 4. Lukemattomia juttuja. Interaktiivinen, dokumentaarinen video- ja still-kuvaa yhdistävä kerrontamedia Oulun Meri-Toppilan lähiönasukkaiden tarinoista ja tuntemuksista 5. Gaze - Katse. Kuinka arktinen villieläin näkisi Oulun? Mediataideteos, jossa kaupunkiympäristön voi kokea eläimen näköaistin kautta. 6. Mantelichat -palvelu nuorille Pelastakaa Lapset ry:n asiakkaille 7. Reddie-animaatio nuorten aktivoimiseksi Suomen Punaisen Ristin keräystoimintaan 8. Taikamatka -digitaalinen työkalu Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelutyöhön. Tuotekehitysprojektien tekijät löytyvät tämän raportin osasta Projektin toiminta. Tuotekehitysprosesseja avattiin kaikille avoimissa tuotekehityspajoissa, joissa toimivat ohjaajina hankkeen yritysmentorit. Teoksia/palveluita on esitetty suurelle yleisölle mm. Oulun kaupunkitiloissa olevilla vuorovaikutteisilla ubi-näytöillä. Heidi Tikan At Hand on ollut esillä myös Pariisissa maaliskuussa 2012 ja useimmilla on sovittuna esitysfoorumeita sekä Suomessa että ulkomailla. Asiakasyritysten kansainvälistymisen tukeminen olikin Dimeken yksi päätavoite. Kansainvälisyyttä edistäviä seminaareja ja tapahtumia järjestettiin neljä: 1. Dagens Digi -seminaari Oulussa 25.8.2010, pääyhteistyökumppanina Oulun Musiikkivideofestivaalin. Teemana oli Internetmarkkinointi ja esimerkkinä amerikkalainen OK Go -bändi. 2. CITY SETS - Visual Urban Identities -seminaari pidettiin Helsingissä 15. -16.11.2010 Aalto-yliopiston Crucible Studion kanssa. 3. Gamification and Serious Games -seminaari ja Power of Story workshop järjestettiin 13.- 14. 6.2011 Oulussa yhdessä Oulun yliopiston pelikeskuksen kanssa sekä 4. Tampereella 2.11.2011 järjestetty seminaari Digituote menestyksellä maailmalle - rahaa rakkautta ja osaamista!, jossa pureuduttiin cross-mediaan, rahoitukseen ja kansainväliseen markkinointiin. Kaikkiin tapahtumiin liittyi epävirallista sosiaalista toimintaa, joiden yhteydessä vilkkaasti verkostoiduttiin sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ehkä tärkeintä koko hankkeessa ovat ne syntyneet uudet prosessit ja yhteistyöideat, jotka vasta tulevaisuudessa konkretisoituvat kansainvälisinä yhteistuotantoina, näyttelyinä, projekteina ja muuna kommunikaationa. Käsikirjoittajat ja tuottajat saivat kansainvälisiltä kouluttajilta suoraa palautetta siihen, mitä vaaditaan kansainväliseen menestykseen ja mitä suuret kansainväliset yhteistuotannot edellyttävät suomalaisilta. Dimeken vieraana Tampereella ja Helsingissä oli mm. mestarituottaja Fred Fuchs Kanadasta. Dimeken kansainvälisiin seminaareihin osallistui n. 300 henkeä. Projektia johti Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut; muut toteuttajat olivat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Aalto-yliopisto.