Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10905

Projektin nimi: IV-PUHTAAKSI -hanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3E1)

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi/iv

Projektin kotisivun osoite: www.iv-puhtaaksi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juhani Kauppinen

Asema: Rehtori

Sähköposti: juhani.kauppinen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3076

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on talotekniikka-ala ja siellä IV-puhdistusalan yritykset ja niiden henkilöstö Pohjois-Savossa.Tärkeinä kohderyhminä ovat alan ammatillinen koulutus, kaikkien oppilaitosten opettajat ja opiskelijat sekä oppilaitokset ja koulutuksen kehittäminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Iv-putkistojen puhtaudella ja toimivuudella on suora vaikutus rakennuksessa olevien ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen sekä mm. paloturvallisuuteen.
Tutkimustyössä hyötyvät hankkeesta Kuopion yliopisto, Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos
Alan tutkimus- ja laitekehitystyöstä hyötyvät laitetoimittajat mm. Teknocalor oy, FläktWoods oy, IAQ Finland oy

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 169, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

IV-PUHTAAKSI hanke


Savon koulutuskuntayhtymä on syventämässä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä pyrkimällä sijoittamaan koulutusta lähemmäksi työelämää ja luonnollisia työskentelyolosuhteita.
Hanke täydentää Kuopion seudulla olevaa iv- alan osaamista ja siihen liittyvää kehitys- ja tutkimustoimintaa. Se liittyy myös osaltaan asumisen hyvinvoinnin varmistamiseen ja hyödyttää yhteiskuntaa parantuneena terveysolosuhteina.

Hankkeen turvin kehitetään uutta IV puhdistusalan osaamista luomalla osaamiskeskus, jossa annetaan koulutusta, kerätään alan viimeistä tietoa oppilaitoksen ja yritysten sekä hallinnoidaan yritysten ja sidosryhmien verkostoa IV-puhdistusalan osalta. On tärkeää panostaa puhdistusalan laadun parantamiseen sekä laitteiston ja alan osaamisen kehittämiseen. Lisäksi ala tarvitsee uusia osaajia tulevaisuudessa. Yritykset tulevat tarjoamaan työssäoppimispaikkojen lisäksi osaamistaan opetussisältöjen kehittämiseen sekä erityisosaamistaan oppilaitoksien käyttöön.

Yritysten yhteistyön kautta kuntayhtymälle avautuu maanlaajuinen tietotaito IV-alasta yleensä ja erityisesti IV puhdistusalan opetuksen kehittämisestä ajatellen muuttuvia osaamistarpeita ja uusia teknologioita. Oppimiskeskus palvelee ammatillisen opetustoiminnan lisäksi sitä lähellä olevien alojen ja yritysten henkilöstöä sekä poikkitieteellistä yhteistyötä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalle se tarjoaa hyvän testausalustan ja tiedon levittämiskentän. Hankkeessa mukana olevat laitetoimittajat ovat maan tunnettuja yrityksiä.

Hankkeessa rakennetaan ja kehitetään oppilaitoksen ja yritysten käyttöön toimivat ja kehittämiskelpoiset tilat ja laitteet. Tarjoamme yritysten henkilöstölle tätä kautta mahdollisuuden koneiden ja laitteiden käytön ja omien toimintojen kehittämiseen. Laitevalmistajille mahdollistuu myös laitteiden testaaminen käytännössä.

Hankkeen tavoitteena on:

- luoda IV-puhdistusalan koulutuksen uusia oppimisympäristöjä, kehittää opetusmuotoja ja koulutussisältöjä vastaamaan työelämän tarpeita

- kouluttaa uutta työvoimaa puhdistusalalle

- kehittää alan toimijoiden osaamista

- tukea alan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja poikkitieteellistä tiedonvaihtoa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Verkostojen ja verkkoympäristön kautta kaikille toimijoille ja mukana oleville kumppaneille.
- Lehdistölle ja muulle medialle informoidaan hankkeesta ja sen tuloksista.
- Oppilaitoksen www - sivuilla esitellään hanketta ja oppilaitoksen AVIISI - lehden kautta tiedotetaan myös omaa henkilökuntaa hankkeen toimenpiteistä ja tuoksista.
- Infotilaisuuksien kautta tehdään hanketta tutuksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- Verkosto ja verkkoympäristö on jatkuvassa käytössä.
- Alku info ja ideaseminaari alkuvaiheessa 2009.
- Seminaari hankkeesta ja tuloksista 2010 sekä Kuopion asuntomessuilla kesällä 2010 esitellään toimintaa ja tuloksia.
- Loppuseminaari tuloksista, uusista käytännöistä ja kehittämisestä sekä tutkimustuloksista 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 349 108

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 333 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 397 981

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 372 720

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Savon koulutuskuntayhtymä toteutti 1.4.2009 – 31.12.2011 Iv-puhtaaksi (ilmanvaihto puhtaaksi) hankkeen. Savon koulutuskuntayhtymä on syventämässä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä pyrkimällä sijoittamaan koulutusta lähemmäksi varsinaista työnantajaa ja luonnollisia työskentelyolosuhteita. Ilmanvaihtopuhdistusalalla on Pohjois-Savossa pitkät perinteet ja monet alan kehityshankkeet ovat Pohjois-Savosta peräisin, esim. oppikirjan valmistus ja ammattitutkinnon perusteet. Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta verkostolle avautuu maanlaajuinen tietotaito IV-puhdistusalasta yleensä ja erityisesti IV-puhdistusalan opetuksen kehittämisestä ajatellen muuttuvia osaamistarpeita ja uusia teknologioita.
Iv-puhdistusalan yritysten yhteistyön lisääminen, yhteisten laatustandardien hyväksyminen ja käyttäminen niin, että tilaajat osaavat vertailla työtarjouksia ja vaatia laadukasta työtä, ovat kehitetty hankkeen aikana. Tätä tavoitetta toteuttamaan perustetaan iv-pooli eli Iv-puhdistajat ry. Yhdistykseen tulee mukaan pohjoissavolaisia iv-puhdistustyötä tekeviä yrityksiä, tilaajapuolen edustajana Pohjois-Savon ammatti-isännöitsijät ry ja Savon ammatti- ja aikuisopiston talotekniikan ala.
Projekti vuokrasi Virranta-yhtiöltä toimitilat, jossa olivat koulutustilat (luokka ja työsali tarvittavine koneineen ja laitteineen) sekä toimistotilat.
Tilat osoittautuvat hyvin käyttökelpoisiksi ja ovat ainutlaatuiset iv-puhdistusalalla koko Euroopassa. Tiloissa järjestettiin iv-puhdistuskoulutusta. Koulutusta oli kahdenlaista; yleisessä haussa olevia ja yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuksia. Räätälöidyt koulutukset osoittautuivat yritysten kannalta mielekkäimmiksi ja niihin saatiinkin hyvin osallistujia.
Koulutussisällöt muotoutuivat eräissä yrityksissä suoritettujen osaamiskartoitusten ja koulutustarvekyselyjen perusteella. Lisäksi keskinäiset suunnittelupalaverit pienten yritysten omistajien ja isompien yritysten työnjohdon kanssa antoivat eväitä sellaisten koulutusten järjestämiseen, jotka vastasivat yrityksen sen hetkisiä tarpeita.
Hankkeen toimesta Savon ammatti- ja aikuisopiston intraan rakennettiin moodle-ympäristöön pohjautuva oppimisympäristö. Oppimisympäristöön koottiin runsaasti oppimateriaalia opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Samoin internetissä on laajasti vapaasti hyödynnettävissä olevaa oppi- ym. matriaalia iv-alalta.
Hanke tilasi tarjouskilpailun perusteella Itä-Suomen yliopistolta
IV-kanavien puhdistusmenetelmien keskinäinen vertailu-tutkimuksen
Tavoitteena oli vertailla eri puhdistusmenetelmien tehokkuutta erilaisissa ilmanvaihtokanavissa, vertailla erilaisia ilmanvaihtokanavien puhtaudenarviointimenetelmiä toisiinsa ja vertailla niitä uusiin mittausmenetelmiin sekä arvioida kuinka ilmanvaihtojärjestelmän likaantuminen/puhdistus vaikuttaa kanaviston tilavuusvirtauksiin. Kaikki tutkimuksessa vertailtavana olleet puhdistusmenetelmät puhdistivat kanavistot melko hyvin, vaikka erityisesti paineilmalla tehdyn puhdistuksen jälkeen kanavistossa oli havaittavissa paikoitellen pölyä. Vaikka kanaviston puhdistuksessa kanavistojen likakertymä alenikin selvästi ja likakertymä oli puhdistuksen jälkeen selkeästi alle 0,5 g/m2, jäi kanavistoon jokaisen puhdistuskerran jälkeen ohutta pölyä. Parhaiten ohut pöly saatiin poistettua kanavistosta mikrokuituharjalla, joka oli valmistettu mikrokuitukankaasta. Myös nylonharja poisti ohuen pölyn kanavasta miltei yhtä hyvin kuin mikrokuituharja. Pyöreä kierresaumattu kanava oli suorakaidekanavaan verrattuna kokeissa huomattavasti helpompi ja nopeampi puhdistaa, mutta lopputuloksena suorakaidekanavan puhdistustulos oli vain hieman heikompi kuin pyöreässä kanavassa.

Hanke tilasi tarjouskilpailun perusteella Itä-Suomen yliopiston (UEF) ympäristötieteen laitoksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun teknologia- ja ympäristöalan yhteistyönä laatiman
Teknisen esiselvityksen IV-kanavistojen rasvakertymiä ilmaisevasta mittaustekniikasta:
(Kvartsikidevärähtelijään pohjautuva mikropunnitustekniikka (QCM)

Raportissa selvitettiin teoreettisesti ja kokeellisesti soveltuuko kvartsikidevärähtelijään perustuva
mikropunnitustekniikka (Quartz Crystal Microbalance, QCM) IV-kanavistojen rasvakertymien ilmaisuun.
Raportissa ja liitteissä käydään läpi mitä mitataan, millaisilla antureilla ja miten. Selvitettiin myös mittausta haittaavat häiriötekijät, muut huomioitavat asiat ja esitetään arvio on-line mittarin valmistus- ja
ylläpitokustannuksista sekä julkaistaan laboratoriotestien tulokset rasvakertymämittauksista ja numeerisella mallinnuksella tehty simulaatio IV-kanavan virtauksesta anturin lähellä.
Saatujen tulosten perusteella voidaan selvästi todeta, että mikropunnitustekniikkaan (QCM) perustuva mittausperiaate soveltuu IV-kanavan rasva- ja likakertymän massan määrittämiseen. Mikäli rasva- ja
likakerroksen tiheys tiedetään, myös kerroksen paksuus voidaan laskea.