Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10906

Projektin nimi: Osaajaksi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: AEL Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 1008466-6

Osoite: Kaarnatie 4

Puhelinnumero: 09-53071

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: osaajaksi.net

Vastuuhenkilön nimi: Veikko Ollila

Asema: Projektijohtaja

Sähköposti: veikko.ollila(at)ael.fi

Puhelinnumero: 050-5116 666

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työpaikkaohjaajiksi koulutetaan hankkeen aikana 550 henkilöä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti tekniikan ja liikenteen alojen yritysten työntekijät, työnjohto, ylemmät toimihenkilöt ja luottamushenkilöt. Kokonaismäärästä yrityksistä koulutettavien työntekijöiden määrä olisi ~60% ja esimiehiä ~25%. Lisäksi toisen asteen ammatti- ja aikuisoppilaitosten opetushenkilöstöä koulutetaan ~15%. Näitä ovat esimerkiksi uudet opettajat, joilla ei ole kyseistä koulutusta. Tarvittaessa tiedotusta, koulutusta ja perehdytystä kohdennetaan myös muidenkin alojen henkilöstölle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Opetusviranomaiset
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen perustutkintoa suorittavat opiskelijat sekä aikuisten näyttötutkintoja suorittavat henkilöt
Oppilaitosjohto
Yritysjohto
Työnantaja- ja työntekijäliitot
Yritysten ja laitosten henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 550, joista naisia 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 582, joista naisia 147

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen OSAAJAKSI-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatilliseen koulutukseen liittyvää työssäoppimisen laatua sekä edistää alueellista oppilaitos- ja yritysyhteistyötä 1.1.2009-31.12.2011 välisenä aikana. Projekti on tarveperustainen jatko TELI-projektille, jonka toiminta painottui työpaikkaohjaajien koulutukseen, työssäoppimisen kokeiluun ja kehittämiseen.

Hankkeen kohderyhminä ovat ensisijaisesti tekniikan ja liikenteen alojen yritysten työntekijät, työnjohto ja ylemmät toimihenkilöt, luottamushenkilöt sekä toisen asteen ammatti- ja aikuisoppilaitosten opetushenkilöstö.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia ja motivoituneita työpaikkaohjaajia oppilaitosten ja yritysten tarpeisiin, vakiinnuttaa työpaikkaohjaajatoiminta yrityksiin toiminnan kehittämisen välineenä, tiedottaa tutkintojärjestelmästä sekä parantaa oppilaitosten ja yritysten alueellista verkostoitumista.

Työpaikkaohjaajien osaamisen lisääntyessä arviointi- ja ohjauskäytännöt yhdenmukaistuvat ja toimintaprosesseista tulee tasalaatuisempia. Ohjaamistaitojen lisääntymisen myötä opintojen keskeytyminen vähenee, mikä vähentää syrjäytymisriskiä. Hankkeen toimilla varmistetaan työpaikkaohjaajakoulutuksen jatkuvuus myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen aikana työpaikkaohjaajille pidetään palautepäiviä tukemaan muodostunutta verkostoa ja vahvistamaan ohjaajien yhteistyötä. Oppimista tukemaan hyödunnetään sähköistä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan osaamisen arvioinnille kriteerit, joiden tavoitteena on varmistaa työpaikkaohjauksen laatu. Laadunvarmentamiseksi pilotoidaan ja kokeillaan työpaikkaohjaajalle näyttöä. Suoritettuaan näytön hyväksytysti, annetaan työpaikkaohjaajalle erillinen todistus, jolla varmistetaan tulevaisuudessa työpaikkaohjauksen laatu.

Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset saavat työpaikkaohjaajakoulutusten kautta verkostoonsa uusia yhteistyöyrityksiä sekä koulutettuja työpaikkaohjaajia, joiden ansiosta työssäoppimisen prosessista tulee systemaattista ja tasalaatuista toimintaa. Yritysyhteistyö mahdollistaa ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintojen kehittämisen ja lisää ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä merkittävästi. Yritykset hyötyvät rekrytointi- ja näyttöprosessin tehostumisesta. Opiskelijat hyötyvät koulutettujen työpaikkaohjaajien opastuksesta ja ohjauksesta.

Uutena ajatuksena on yrityksiin koulutettavat kouluttajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat omissa ja alihankintayrityksissä koulutuksia. Koulutus tapahtuu kuitenkin yhteistyönä oman alueen oppilaitoksen kanssa. Työpaikkaohjaajalle pilotoidaan näyttö, johon laaditaan kriteerit ja hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus. Kehitetään oppimisympäristöjä yrityksiin. Luodaan joko yrityksen sisäinen tai useamman yrityksen yhteinen oppimisrinki, missä opitaan heidän parhaat osaamisalueensa

Hankkeen hallinnointia ja koulutuksia arvioidaan ja kehitetään vertaisarviointia hyödyntäen..

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

OPH:n hyväksynnän jälkeen yhteistyökumppaneille tiedotetaan päätöksestä ja heitä pyydetään nimeämään koordinaattori hankkeen yhdyshenkilöksi.

Ulkoista tiedotusta varten OSAAJAKSI hankkeelle avataan kotisivut.

Sisäiseen ja yhteistyökumppaneille tiedottamiseen sekä materiaalin kokoamiseen hankkeelle perustetaan Moodle-verkko-oppimisympäristöön työpöytä.

Hankkeen alussa suunnitellaan ja tuotetaan yrityksille suunnattu paperi- sekä sähköinen esite. Esitteessä kerrotaan hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta sekä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen sekä näyttötutkintojen hyvistä käytänteistä ja niiden tuomista hyödyistä yrityksille.

Kevään ja syksyn 2009 aikana pidetään tiedotustilaisuuksia ammatillisissa ja aikuisoppilaitoksissa sekä yrityksissä. Tarvittaessa tiedotustilaisuuksia järjestetään vielä vuoden 2010 aikana ja 2011 keväällä. Tiedotuksessa hyödynnetään Näyttöjen sanansaattaja -projektista saatuja hyviä kokemuksia ja käytänteitä.

Tiedottamista tehostetaan osallistumalla erilaisiin seminaareihin osallistujina tai alustajina. Hanke järjestää myös oppilaitosjohdolle ja yritysten henkilöstölle omia seminaareja.

Keskeinen tiedotuskanava on ammatillisiin tutkintoihin liittyvä Lähde liikkeelle -lehti, jossa tiedotetaan hankkeesta ja sen järjestämistä koulutuksista. Hankkeen päätteeksi lehteen kirjoitetaan artikkeli hankkeen tuloksista ja kokemuksista.

Hankkeen päätösvaiheessa laaditaan sen tuloksista raportti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009-2011
AEL:n internet- sivuilla tiedotetaan hankkeen koulutusmahdollisuuksista (alkaen 01/09) koko hankkeen ajan.

Yritysten keski- ja ylemmälle johdolle viedään yrityskäynneillä tietoa hyvistä käytänteistä koko hankkeen ajan.

2009
Hankkeen aloitustilaisuus (02/09).

Oppilaitoksiin ja yrityksiin suunnatut henkilökohtaiset käynnit aloitetaan (02/09). Käyntejä jatketaan koko hankkeen keston ajan.

2010
Oppilaitosjohdolle järjestetään seminaareja (03-04/10).

Yritysten keski- ja ylemmälle johdolle viedään tietoa hyvistä käytänteistä koko hankkeen ajan yrityskäynneillä sekä järjestämällä aiheesta seminaareja (03-04/10).

2011
Oppilaitosjohdolle järjestetään seminaareja (03-04/11).

Yritysten keski- ja ylemmälle johdolle viedään tietoa hyvistä käytänteistä koko hankkeen ajan yrityskäynneillä sekä järjestämällä aiheesta seminaareja (03-04/11).

Hankkeen päätösseminaari. Seminaarissa esitellään hankkeen tulokset kaikille siihen osallistuneille toimijoille. (11/11).

Syksyn 2011 Lähde liikkeelle -lehden numeroon kirjoitetaan artikkeli hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Tarvittaessa lehteen tuotetaan myös hankkeen aikana artikkeleita.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 397 807

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 397 807

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 468 009

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 465 923

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohta hankkeelle oli kouluttaa 2 ov:n työpaikkaohjaajakoulutuksena eri tutkintoaloille työpaikkaohjaajia, joilla on koulutuksen jälkeen valmiudet ohjata opiskelijoita työssäoppimisjaksoilla. Hankkeen päätavoitteeksi asetettiin elinkeinoelämän ja oppilaitosten henkilöstön kouluttaminen työpaikkaohjaajiksi. Hankkeen toisena tavoitteena oli kouluttaa yhteistyöoppilaitosten opettajia, joilla ei ole kokemusta työssäoppimisesta eikä aiempaa työpaikkaohjaajakoulutusta. Hankkeessa hyödynnettiin jo päättyneiden projektien koulutusmalleja ja -materiaaleja sekä niissä todettuja hyviä käytänteitä.

Koulutuksia järjestettiin eri puolilla tavoitealuetta koko hankkeen ajan. Osaajaksi-hankkeen koulutuksiin on osallistunut eri aloilta miehiä ja naisia, joiden joukossa on myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Hankkeen määrällinen tavoite kouluttaa 550 työpaikkaohjaajaa saavutettiin keväällä 2011, koska koulutuksen loppuunsaattamista edistettiin joustavilla ratkaisuilla. Koulutettujen työpaikkaohjaajien kokonaismäärä oli projektin päättyessä 582 henkilöä. Jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistui 43 henkilöä. Koulutetuista opettajia oli 84 (~15 %), naisia 147 (~27 %) ja yrittäjiä yksi. Naisten osalta ei suunnitelman mukainen tavoite (~45 % osallistujien kokonaismäärästä) täyttynyt. Ryhmäkoulutusten henkilömäärät pidettiin pieninä, n. 10-15 hengen ryhminä, aktiivisen keskustelun ja mukanaolon varmistamiseksi. Syksyn 2011 alussa tuli koulutustarvetta kouluttaa lisää työpaikkaohjaajia, joten nämä koulutukset toteutettiin vielä hankkeen puitteissa.

Lähipäivät pidettiin noin 3-4 viikon välein ja niiden välissä tehtiin etätehtäviä, joissa työpaikkaohjaajat mm. suunnittelivat perehdyttämisohjelman yrityksiin, joissa sitä ei vielä ollut. Näin yritys on saanut konkreettista hyötyä koulutuksesta ja sen toiminta täyttää lain vaatiman riittävän perehdytyksen. Osaajaksi-hankkeen koulutuksissa kehitettiin myös eri toimijoille työssäoppimissuunnitelmat, jotka ohjaavat toimimaan tasapuolisesti työssäoppijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa. Ne myös opastavat antamaan oikeanlaista palautetta. Koulutuksen aikana on laadittu useita työpistekohtaisia suunnitelmia, joka on tuotettu samanlaisella periaatteella kuin perehdytyslomake. Monet ovat kertoneet suunnitelmien hyödyntävän opastusta, kun ei tarvitse muistella, mitä asioita on käymättä läpi. Joku on jo päivittänytkin suunnitelmaansa huomattuaan siinä puutteita. Myös opettajissa on useita, jotka ovat suunnitelleet omaan alaan ja omaan työhön soveltuvan perehdyttämislomakkeen. Mikäli yrityksessä tai laitoksessa ei ole omaa perehdyttämisohjelmaa, niin he käyttävät tekemäänsä lomaketta.

Syksyn 2011 aikana toteutettiin hankkeen toimesta palaute-/teemapäiviä. Tapaamiset olivat myös sosiaalisia tilaisuuksia, joissa työpaikkaohjaajat tapasivat toisten yritysten työpaikkaohjaajia ja vaihtoivat kokemuksia sekä verkostoituvat toistensa kanssa. Jatko- ja täydennyskoulutukset on moduloitu ja ne on mahdollista toteuttaa n. 1/2-2 päivän mittaisina. Jatko- ja täydennyskoulutuksessa oli tarkoitus syventävää tietoa ohjaajana toimimisesta, ammattiosaamisen näyttöjen ja ammattitutkintojen suunnittelusta ja arvioinnista. Tätä koulutusmuotoa aiomme jatkaa tulevaisuudessa ja kehittää niitä edelleen.

Teemapäiviä järjestettiin useamman oppilaitoksen alueella. Osallistujina oli alueen oppilaitoksen opettajia ja paikallisista yrityksistä työpaikkaohjaajia, keski- ja ylempää johtoa. Teemapäivät saivat hyvän vastaanoton kaikissa oppilaitoksissa ja osallistuminen oli runsasta. Palautteista kävi ilmi, että näitä tilaisuuksia toivottiin järjestettävän jatkossa vuosittain.

Koulutukseen osallistui 12 henkilöä, jotka ovat aikaisemmin käyneet tpo-peruskoulutuksen. Kokoonnuimme yhdessä 5 kertaa syksyn ja talven aikana. Koulutuksen tärkein anti oli jokaisen osallistujan suunnitteleman henkilökohtaisen ohjaustilanteen esittäminen, millä pyrittiin varmentamaan työpaikkaohjaajan osaaminen. Palautepäivät ovat olleet pituudeltaan 1/2 päivää.

Yhteistyöhankkeiden kanssa tehtiin vertaisarviointina laadunvarmennusta hankkeen hallinnosta ja koulutustoiminnasta. Laadullisella vertaisarvioinnilla olemme saaneet uusia kokemuksia ja näin niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Hyvällä yhteistyöllä laadullinen vertaisarviointiyhteistyö toteutui hyvin. Näistä kokemuksista saatava hyöty voidaan jakaa kaikkien toimijoiden kanssa. Vertaisarviointi kokeilusta laadittiin kirjallinen julkaisu yhteistyökumppaneillemme ja OPH:lle. Oppilaitos- ja yrityshenkilöstölle järjestettiin 12-14.9.2011 vertaisarvioinnin päätösseminaari, jonka alustajat olivat eri toimijatahoilta, ja näin saimme erilaisia ajatuksia työssäoppimisen tärkeydestä ja merkityksestä. Tilaisuudet olivat onnistuneita, mutta päätösseminaari oli hiukan ennenaikainen, koska saimme hankkeelle jatkoaikaa 31.3.2012 asti.

Hankkeessa kehitettiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista.