Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10907

Projektin nimi: VIRVE kehittämisohjelma pk-yrityksille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus, E-vastuualue

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 29 (Kirkkokatu12)

Puhelinnumero: 020 636 0130

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 025 083

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Tammela, Hämeenkoski, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Loppi, Sysmä, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä on pk-yritykset, joilla on mahdollisuuksia ja halua kehittyä. Tarkemmin määriteltynä kohderyhmänä on yritysten johto- ja avainhenkilöt, mutta välillisesti koko henkilöstö.
Lisäksi kohderyhmänä on sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset (luopujat ja jatkajat) sekä kansainvälistymistä tavoittelevat yritykset. Kohderyhmänä ovat myös meriteollisuustoimialaan kuuluvat ja siihen verkottuvat yritykset. Meriteollisuustoimialan kehittämiseen liittyvät toteutukset toteutetaan v. 2013 loppuun mennessä.
Lisäksi projektin kohderyhmään kuuluvat TEM:n Hyvä-ohjelmaan liittyen sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat sidosryhmätahot eli uusyrityskeskukset, seudulliset kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, yrityshautomot ja oppilaitokset. Myös TE-toimistot ovat tärkeä välillinen kohderyhmä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisia 250

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1086, joista naisia 281

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tiivistelmä
Virve- kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen, yritysten johdon ja avainhenkilöstön osaamisen kehittäminen sekä pk- yritysten omistajanvaihdosten edistäminen. Painopisteinä ovat yritysten kasvu, kansainvälistyminen, tuottavuuden kehittämien, uuden teknologian käyttöönotto sekä verkostojen rakentaminen.

Toiminta on kysyntälähtöistä, se perustuu aiempaan toimintaan ja projektissa hyödynnetään saatavilla olevaa ennakkotietoa sekä asiantuntijapalveluista tehtyjä tarvekartoituksia- ja kyselyjä. Projektin avulla parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja niiden vaikuttavuutta.

Kohderyhmänä on pk-yritykset, joilla on mahdollisuuksia ja halua liiketoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä omistajanvaihdostilanteessa olevat pk-yritykset. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat yrityspalveluorganisaatiot, kuten seudulliset kehitysyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, uusyrityskeskukset, yrityshautomot ja oppilaitokset.

Projektissa keskeisempinä toimintomuotoina ovat pk- yrityksille suunnatut konsultoinnit, koulutus- ja valmennusohjelmat. Palvelut voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen: 1) Neuvonta ja palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin, 2) pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut, 3) pk-yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen liittyvät palvelut. Lisäksi laajennetaan ja monipuolistetaan meriteollisuuden ja siihen verkottuvien yritysten liiketoimintaa.

Projektilla edistetään yritysasiakkaiden palvelumallin kehittämistä ELY-keskuksen sisäisenä yhteistyönä ja sidosryhmien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

ELY-keskus tiedottaa projektin ajankohtaisista asioista hyödyntäen asiakaslehteä, internet-sivustoa, lehti-ilmoittelua, suoramarkkinointia ja kohdeyrityksille järjestettyjä tilaisuuksia. Asiantuntijapalveluista ja valmennusohjelmista tiedotetaan yrityksille mm. sähköpostien ja
esitteiden avulla. Meriklusterin yrityksille suunnatuista toimenpiteistä tiedotetaan osana projektin viestintää. Tiedotuksessa hyödynnetään kumppanien, kuten TE-toimistojen ja elinkeinoyhtiöiden tiedotuskanavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä tarjotaan käyttöön laajalti yli maakuntarajojenkin. Klinikkapalveluiden järjestäminen ja tiedotuskanavat koulutuksista ja asiantuntijapalveluista ovat esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Selkeä ja tehokas toimintakonsepti takaa sen, että tieto pk-yritysten kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksista kulkee molempiin suuntiin. Pienimuotoisesti hyväksi havaittuja toimia levitetään välittömästi talousalueelta toiselle projektin toiminta-alueella Hämeessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 612 760

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 373 056

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 612 760

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 373 056

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Virve-projektia on toteutettu Hämeen ELY-keskuksen itse toteutettavana hankkeena. Tavoitteena on ollut tukea ja ohjata pk-yritysten kehittämistä niiden elinkaaren eri vaiheissa ja auttaa yrityksiä asiakaslähtöisesti ja proaktiivisesti havaitsemaan ja analysoimaan kehittämistarpeita sekä tarjota kehittämistä tukevia työkaluja ja palveluja. Keskeisempiä toimintomuotoja ja palveluja ovat olleet TEM:n pk-yrityksille suunnatut osaamisen kehittämispalvelut; konsultoinnit ja tuotteistetut asiantuntijapalvelut sekä koulutus- ja valmennusohjelmat.
Projektin käytännön toiminnassa yhtenä keskeisenä elementtinä on ollut asiantuntijapalveluiden sekä koulutusten hankinta. Tulosten ja vaikuttavuuden kannalta oikean asiantuntijan valinta on oleellinen osa hankintaprosessissa. Hyvään hankintaosaamiseen liittyy yrityksen tarpeen analysointia, asiantuntijaverkoston tuntemusta sekä hankintalain ja -säännösten osaamista.
Projekti on kehittänyt ja pilotoinut pienimuotoisia valmennusohjelmia sekä toimintamallia omistajavaihdospalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi.
Yhtenä erityisenä kohderyhmänä vuoden 2011 lopusta ovat olleet meriteollisuuden yritykset, joille on järjestetty erityyppisiä kehittämistoimenpiteitä.
Virve-projekti on Hämeen ELY-n toimialueella edistänyt TEM:n HYVÄ-hankkeen tavoitteita.
Hyvinä käytäntöinä on toteutettu ( v. 2011) yhdessä Protek-hankkeen kanssa Verkot Vesille tilaisuuksia Hämeen ELY-keskuksen toimialueen TE-toimistoissa. Toimintamalli toimi hyvänä käytäntönä aktivoimalla ja herättämällä yrityksiä käyttämään Täsmä- ja Rekry- koulutuksia esimerkiksi asiantuntijapalvelulla tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttamiseen.
Projektin lähtökohtana on ollut avoimuus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. Projekti on kehittänyt yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa mm. omistajanvaihdospalvelujen osalta toimintamallia, jolla yksityiset ja julkiset toimijat on saatettu ov- palveluverkostoon ja ov- yhteistyöhön.
Projekti on toiminut projektisuunnitelman ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti. Asiakaspalautteiden ja seurannan perusteella tavoitteet saavutettiin. Seurantatietojen pohjalta voidaan todeta projektin edistäneen siihen osallistuvien yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä, omistajanvaihdoksia sekä vahvistaneen yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamista. Kehittämispalvelut ovat myös madaltaneet projektiin osallistuneiden yritysten kynnystä käyttää ulkopuolisia koulutus- ja asiantuntijapalveluita ongelmien ratkaisemisessa ja kehittämistoimien käynnistämisessä.