Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10910

Projektin nimi: Väylä - välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. kerros

Puhelinnumero: 0207984000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi ja www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/vayla

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Holappa

Asema: toimipistejohtaja

Sähköposti: jouko.holappa(at)lao.fi

Puhelinnumero: 0207984814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat oppilaitoksissa toimivat ammatilliset aikuisopettajat sekä välityömarkkina-asiakkaat. Välityömarkkina-asiakkaita ovat vaikeasti työllistyvät nuoret, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet ja vajaa-kuntoiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä, joihin projektin toiminta kohdistuu, ovat alueen muut oppilaitokset, erityisesti ammatillista koulutusta järjestävät organisaatiot sekä kuntien sivistys- ja sosiaalitoimet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 75, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 207, joista naisia 103

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien siirtymistä koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille toiminta-alueella Rovaniemen, Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin seutukunnissa.

Opetushenkilöstön valmiuksia kohdata, ohjata ja opettaa erilaisia oppijoita tuetaan vahvistamalla ohjauksen ja erityisopetuksen asiantuntijuutta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy
1/aikuisten erityisopetuksen ja ohjauksen alueelliset ja seudulliset painotukset huomioon ottava alueellinen toteutusmalli ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Ammatillisia opintoja tukemaan luodaan kohderyhmän kannalta tarkoituksenmukainen ohjauksen ja erityisopetuksen palvelutarjonta, joka tukee ammatillisten opintojen suorittamista moduuliperusteisesti.
2/ 75 ammatillista opettajaa on suorittanut erilaisten aikuisopiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen valmiuksia lisäävän ohjelman ja ammatilliseen koulutusorganisaation luodaan sisäinen konsultointimalli vaikeasti työllistyvän asiakkaan kohtaamiseen, ohjaamiseen sekä erityistuen tunnistamiseen ja tuottamiseen.

Välityömarkkina-asiakkaiden ammatillisen osaamisprosessin kehittämiseksi tuotetaan hakeutumisvaiheen palvelut, laaditaan yksilölliset suunnitelmat ja tuetaan niiden toteuttamista. Suunnitelmat voivat sisältää ammatillisia opintoja, ammatillisia opintoja täydentäviä opintoja, oppimisvalmiuksia kehittäviä opintoja, ura- ja elämänhallinnan tukea, työharjoittelua ja työssäoppimista, tuettua työllistymistä, työkokeiluja.

Projektin aikana toteutetaan ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajille räätälöity valmennusohjelma sekä luodaan ohjauksen ja erityisopetuksen konsultaatiomalli opettajien tueksi. Projektiin rekrytoitavat opinto-ohjaaja ja erityisopettaja ovat keskeisessä roolissa toiminta-oppimiseen perustuvan valmennusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä ja opettajien konsultoinnissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tarkennettu tiedotussuunnitelma laaditaan käynnistysvaiheessa. Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma perustuu ESR-projekteille annettuun ohjeistukseen.

Hankkeesta tiedotetaan Lapin ammattiopiston (LAO), ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sekä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen, mm. yritysten internet- ja intranet-sivuilla. LAO:n sivuilla julkaistaan hankkeen ja työvoimarenkaan omat sivut, mihin voidaan liittää ns. wigi- ja blogiosioita.

Rekrytointi- ja markkinointivaiheessa hyödynnetään erilaisia keinoja kohderyhmien kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla (esim. yritysinfot, asiakasinfot, lehti-ilmoitukset jne.).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tarkennetaan osana hankkeen tarkennettua työsuunnitelmaa käynnistysvaiheessa. Hyvien käytäntöjen levittäminen on olennainen osa toimintaa hankkeen kaikissa vaiheissa käynnistysvaiheesta hankkeen päättämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 162 968

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 155 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 362 568

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 354 039

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on luotu ja kokeiltu monenlaisia palveluita, ja suurelle osalle niistä on arviointihavaintojen mukaan ollut aitoa tarvetta. Oppimisen haasteet ovat moninaisia, joten palveluvalikoiman laajuus on ollut perusteltua toimintakauden aikana.

Opettajien oman arvion mukaan heidän osaamisensa on lisääntynyt hankkeen ansiosta jonkin verran. Hankkeen koulutuksissa olleet tai palveluita käyttäneet opettajat ymmärtävät nyt paremmin, mistä oppimisen vaikeudet voivat johtua ja miten niitä voidaan ratkaista.

Ulkoisen arvioinnin myötä nousi esille huoli Väylä -hankkeen päättymisestä - Mitä tapahtuu hankkeen jälkeen? Väylä -hankkeen toimintakauden alussa ihmeteltiin hankkeen toimintaa, mutta loppua kohden Väylä -hanketta on opittu arvostamaan ja pitämään erinomaisena apuna arjen toiminnassa.