Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10912

Projektin nimi: Keskisuomalaisen bioenergiaklusterin osaavan työvoiman turvaaminen - BEV-osaaja

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 743 8100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jamk.fi/tutkimus/klusterit/bevosaaja

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Äänismaa

Asema: Koulutus- ja T&K-päällikkö

Sähköposti: pekka.aanismaa(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 0400 279057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin ensisijaisia kohderyhmiä ovat bioenergia-, metalli- ja luonnonvara-alan pienten ja keskisuurten yritysten, kuten korjuu- ja kuljetusyrittäjien, bioenergia-alan laitevalmistajien ja teknologiayritysten sekä LVI-alan yritysten henkilöstö.

Lisäksi kohderyhminä ovat maakunnan koulutusorganisaatioiden, bioenergia-alan yritysten ja tutkimuslaitosten henkilöstö sekä työvoimareservissä olevat, korkeakoulutuksen saaneet henkilöt, viranomaistahojen esim. työvoimatoimiston ja kuntien päättäjät ja henkilökunta.

Saarijärvi-Viitasaari -seutukunnalle hankkeen toiminnan kustannuksista on arvioitu kohdistuvan 49 %.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kehittämisyhtiöt, neuvontajärjestöt, opiskelijat tutkintoon johtavissa ja lyhytkoulutuksissa sekä kuntalaiset bioenergiatietämyksen lisäämisen osalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisia 15

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bioenergian tuotanto ja käyttö on Keski-Suomen maakunnassa voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita alalle koulutetun, osaavan työvoiman saatavuudelle nyt ja tulevaisuudessa. BEV-osaaja hankkeella pyritään turvaamaan bioenergia-alan yrityksille osaava ja työhönsä sitoutuva työvoima ja henkilöstön joustava koulutus. Bioenergia-alalla on tunnistettu töiden kausiluontoisuus, ja siitä johtuva työvoiman suuri vaihtuvuus. Hankkeella etsitään ratkaisuja ympärivuotisen työllistymisen ja alan houkuttavuuden parantamiseksi. Toisena haasteena on alan koulutuksen päällekkäisyys ja joustavuuden puuttuminen siirryttäessä koulutusasteelta toiselle. Tavoite on lisätä yhteistyötä ja resurssien käyttöä eri koulutusorganisaatioiden kesken sekä löytämään työelämän koulutustarpeet ja vastaamaan niihin.

Hankkeen päätavoite on turvata bioenergia yrityksille osaava työvoima ja sen joutava koulutus.
A.Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen: tavoite on rakentaa tehokas elinikäisen oppimisen polku.
-Tehostaa seudulliset koulutusresurssit ja tunnistaa oppimispolut
-Määrittää bioenergia-ammatit ja parantaa työelämää palvelevia opiskelumahdollisuuksia
-Bioenergia-alan tieteellistäminen
-Koulutustuotteet ja opetusmateriaalit
B.Ympärivuotinen työllisyys: tavoite on luoda edellytykset ympärivuotiselle työllistymiselle ja turvata osaavan bioenergia-alan työvoiman saatavuus ja pysyvyys.
-Selvittää työllisyys- ja koulutustarpeet työelämälähtöisesti
-Moniala- ja yhteisyrittäjyyden mallinnus
-Alan tunnettavuuden lisääminen
-Koulutusmateriaalien tuottaminen

Keskeiset toimenpiteet:
A.Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen
-Kartoitetaan Keski-Suomen bioenergiakoulutuksen nykytilanne sekä alan kansainvälinen koulutustarjonta
-Priorisoidaan kehitettävät osa-alueet (mm. koulutuspolut, resurssit, työttömien lisäkoulutus, DI/maisterin täydennyskoulutus, tohtorikoulutus) ja määritellään kehittämistapa
-Laaditaan kehittämissuunnitelmat, joista osa pilotoidaan ja osalle haetaan muu rahoitus
-Tuotteistetaan parhaat kehittämisosat bioenergiakoulutuksen uusiksi konsepteiksi/materiaaliksi
B.Ympärivuotinen työllistyminen:
-Selvitetään bioenergiatyöllistymisen potentiaali rahoittajakunnissa, bioenergia- ja luonnonvara-alan koulutushalukkuus ja tarve sekä kausiluonteiset työmahdollisuudet
-Laaditaan koulutussuunnitelmat, tunnistetaan tarvittavan koulutuksen toteuttamisen tavat, tuotetaan alan materiaaleja esim. hakkuu-uramenetelmän opas ja pilotoidaan valitut osiot
-Laaditaan ja testataan toimintamalli ympärivuotisen työllisyyden mahdollistavan monialayrittäjyyden toteuttamisesta
-Yleisen bioenergiatietoisuuden lisääminen käytännön kentässä, kuntalaisten ja kuntapäättäjien keskuudessa

Hankkeen vaikutuksina koulutusorganisaatioiden yhteistyö syvenee ja tehostuu, bioenergia-alan koulutuksen ja työtehtävien tuntemus sekä arvostus lisääntyy ja yritysten osaavan työvoiman saanti helpottuu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen aluksi laaditaan tarkennettu tiedotussuunnitelma hankkeen toteuttajien ja ohjausryhmän yhteistyönä. Alustavasti tiedotus on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:

Raportointi:
Rahoittajatahoille tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti kirjallisten raporttien kautta EURA2007-järjestelmässä. Niistä ilmenevät hankkeen yksityiskohtaiset tiedot ja tulokset.

Tiedotusvälineet:
Julkinen media toimii myös yleisen tiedon välityksen kanavana. Projektin aikana laaditaan tiedotteita kunkin osakokonaisuuden tavoitteista ja toimenpiteistä sekä organisaatioiden omiin julkaisuihin kuin yleisiin tiedotusvälineisiinkin.

Messut ja seminaarit:
Osallistuminen päätetään yksityiskohtaisemmin projektin käynnistyttyä. Esimerkiksi koulutus- ja työpaikkamessut voisivat olla soveltuvia tiedotustapahtumia.

WWW:
Projektille laaditaan Ínternet-sivut JAMKin www-sivuston alle. Hankkeen nettisivustolle liitetään hankkeessa tuotettava tiedotusaineisto ja tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja tapahtumista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytänteiden levittämisen aikataulutus on riippuvainen hankkeen tulosten toteutumasta.
Erillinen, tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan projektin käynnistyttyä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 135

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 377 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 477 775

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 477 435

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

BEV-osaaja -hankkeen tavoitteena on ollut turvata osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä luonnonvara- ja bioenergia- alalla. Pyrkimyksenä on ollut parantaa bioenergiakoulutuksen työelämävastaavuutta, tehostaa koulutusresurssien yhteiskäyttöä sekä luoda uusia toimintamalleja ympärivuotisen työllisyyden ja yrittäjyyden turvaamiseksi. Alalle on pyritty rakentamaan elinikäistä oppimispolkua ja koulutusjatkumoa perustyöntekijöistä bioenergiatohtoreihin asti. Koko hankkeen päämäärä on jaettu kahdeksi osatavoitteeksi:
1. Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen
2. Osaavan työvoiman turvaaminen.

Osakokonaisuudessa Kestävän bioenergiatulevaisuuden rakentaminen tavoitteena oli luoda tehokas elinikäisen oppimisen polku bioenergia-alalle. Tämän katsottiin tapahtuvan tehostamalla seudullisia koulutusresursseja ja tunnistamalla oppimispolut, määrittämällä bioenergia-ammatit ja parantamalla työelämää palvelevia opiskelumahdollisuuksia, tieteellistämällä bioenergia-alaa sekä kehittämällä koulutustuotteita ja opetusmateriaalia. Lisäksi tuotettiin erilaisia raportteja ja selvityksiä, sähköinen työkalu OPOjen ja TE-toimistojen käyttöön sekä lisättiin alan sekä sen mahdollisuuksien tunnettavuutta.

Ympärivuotinen työllisyys -osakokonaisuudessa tavoitteena oli edistää osaavan työvoiman pysyvyyttä alan yrityksissä ja parantaa yritysten mahdollisuuksia tarjota työpaikkoja ympärivuotisesti. Tätä tavoitetta edistettiin laatimalla koulutus- ja oppimismateriaalia alan yrittäjyyden ja ammattitaidon edistämiseksi. Konkreettisina tuotoksina hankkeessa syntyivät mm. Hakkuu-uramenetelmä opas, Moderni pilkeyrittäjyys – DVD, Energiaturpeen tuotanto-opas, Pohjoisen Keski-Suomen kunnittaiset bioenergiayrittäjyyspotentiaalit diasarja sekä raportit yhteistyöllistämistä ja alan osaamisprofiileista.

Projektissa tehdyn työn tuloksena on syntynyt innovatiivisia ehdotuksia uusiksi yhteistyörakenteiksi (esim. maisterikoulutuksen moduulirakenne, integroidut kurssiosuudet JY-JAMK-POKE, moduulivaihto alemman korkeakoulutuksen tasolla, tohtorikoulutukseen liittyvä stipendijärjestelmä, tutkijapassi, koulutusportaali oppimispolkuineen.) Monille uusille ideoille ja toimintamalleille etsitään aktiivisesti sopivia toteuttajatahoja ja tilaisuuksia. Kolmen eri koulutustason yhteisen, resurssien käyttöä tehostavan ja synergiaa luovan bioenergiaopintojakso on suunniteltu ja toteutuminen ja jatkokehittely jäävät hankkeen päättymisen jälkeisiksi toimenpiteiksi.

Yksi merkittävimmistä tuloksista on toisaalta bioenergiakoulutuspolkujen ja niihin liittyvien kehittämisideoiden dokumentointi ja toisaalta alan organisaatioiden verkostoituminen keskenään, muiden organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Tietämys toisten koulutusorganisaatioiden toimintatavoista, osaamisesta ja mahdollisuuksista on raivannut väylää tulevaisuuden tuloksekkaalle yhteistyölle. Projektin aikana bioenergia-alan monimuotoisuus – ja myös monimutkaisuus – on auennut uudella tavalla ja tämä parantaa mahdollisuuksia käydä tulevaisuuden haasteiden kimppuun.