Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10915

Projektin nimi: Motivoimaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Niilo Mäki -säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0920779-6

Osoite: NMI PL 35

Puhelinnumero: 014-260 2909

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nmi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nmi.fi/projektit/motivoimaa-hanke

Vastuuhenkilön nimi: Timo Ahonen

Asema: Tutkimusjohtaja

Sähköposti: timo.ahonen(at)psyka.jyu.fi

Puhelinnumero: 050-5538437

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti projektin kohderyhmänä ovat ammattioppilaitoksen opettajat ja muu henkilökunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat riskiryhmässä olevat opiskelijat Jyväskylän ammattiopistossa, jonka kautta myös muiden ammattioppilaitosten vastaavanlaisessa riskissä olevat opiskelijat ovat mukana.

Ohjausryhmässä on ammatillisen opettajankoulutuksen edustaja, joka levittää projektista saatua tietoa myös muihin vastaaviin koulutusyksiköihin, jolloin tieto leviää ammatillisen opettajankoulutuksen yksiköihin. Sidosryhmien mukana olo varmistaa tiedon leviämisen nuorille tukea antaviin instituutioihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opintojen keskeyttäminen toisella asteella koskee etenkin opiskelijoita, joilla on puutteelliset oppimis- ja opiskelukyvyt, alhainen opiskelumotivaatio, mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Tehostetun opiskelija-arvioinnin ja kehiteltävien pedagogisten interventioiden ja ohjausmenetelmien avulla puututaan mahdolliseen opintojen keskeyttämiseen. Projektin tavoitteena on tunnistaa opiskelijoiden oppimista ja opiskelua haittaavat ongelmat ja arvioida tarkemmin keskeyttämisvaarassa olevat opiskelijat, joilla on oppimis- ja opiskeluvaikeuksia sekä niihin liittyviä kerrannaisvaikutuksia. Tarkoituksena on kehittää ja järjestää ennalta ehkäisevää, intensiivistä tukea heti opiskelun alusta alkaen, jotta opiskelijoiden ammattiin valmistuminen turvataan. Tarvittaessa ohjataan nuoria sen tuen tai ongelman selvittelyn piiriin, joka vastaa parhaiten nuoren tarvetta.

Projektin kohderyhmänä ovat opettajat ja muu henkilökunta sekä välillisesti opiskelijat, joilla on oppimis- ja opiskeluvaikeuksia, alhainen koulumotivaatio ja muita opiskelua haittaavia ja tunnistettavia ongelmia.Oppimis- ja opiskeluvaikeudet aiheuttavat monenlaisia seurauksia mm. opiskeluun ja ryhmään sitoutumattomuutta,alhaista opiskelumotivaatiota, negatiivisia vaikutuksia oppijan minäkuvaan, itsetuntoon sekä mielialaan.

Projektissa kehitettäviä tuotteita tai menetelmiä ovat:
-Kehitetyt tai sovellettavat riskien tunnistamisen keinot mm. motivaatio- ja voimaantumismittaristo sekä käyttäytymisen ja tunnearvioinnin mittaristo
- Voimaantumisen elementtejä sisältävien ohjausmenetelmien/interventiomenetelmien kehittäminen ja raportointi
-Perustaitojen (mm.lukeminen) vahvistamiseen liittyvien pienimuotoisten interventioiden suunnittelu ja raportointi (sisältyvät tehostetun tuen jaksoihin)
-Toimitettu pedagoginen käsikirja, joka sisältää teoreettisen ja käytännön tiedon riskiopiskelijoiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi. Kirja suunnataan ammattioppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle, mutta muutkin toisen asteen oppilaitokset tulevat hyötymään siitä.

Projektin oletetut tulokset ja vaikutukset ovat opiskelijoiden osalta vahvempi opintoihin sitoutuminen, kouluviihtyvyyden ja ryhmäytymisen vahvistuminen, poissaolojen vähentyminen, minäidentiteetin ja itsetunnon vahvistuminen ja perustaitojen vahvistuminen. Viime kädessä onnistumista voidaan arvioida opintojen loppuun saattamisella ja ammattiin valmistumisella. Opettajien ja opiskelijahuollon henkilöstön osalta tuloksena on tieto- ja taitopääoman karttuminen sekä lisääntyneet valmiudet tunnistaa,arvioida, kohdata ja ohjata riskiryhmässä olevia opiskelijoita.

Projektista tiedotetaan sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoisesti projektista tiedotetaan projektin omilla www-sivuilla, NMI:n koulutustapahtumissa, NMI-Bulletin lehdessä ja yhteistyöoppilaitosten tietoverkoissa. Projektista laaditaan oma esite. Tiedotusvälineille annetaan tietoa projektista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma sisältyy Niilo Mäki Säätiön tiedotussuunnitelmaan.
Sisäisesti tiedotetaan kokouksissa, infotilaisuuksissa, alustuksissa ja kehittämispäivissä.
Ulkoinen tiedotus tapahtuu NMI:n ja yhteistyöorganisaatioiden tiedotuskanavien kautta. Mikäli projektien levittämishankkeita luodaan, tiedotus on luontevaa niiden kautta.NMI:llä on vakaa, laaja täydennyskoulutusverkosto, jonka puitteissa projektista tiedotetaan esim. testikoulutusten yhteydessä.Projektihenkilöt osallistuvat erilaisiin messu- ja koulutustapahtumiin, joissa käytetyt puheenvuorot ja alustukset ovat osa tiedottamista. Projektin sisällöstä ja vaikuttavuudesta raportoidaan Ammattikasvatus, NMI Bulletin -lehti, Psykologia ja vastaavissa lehdissä sekä netissä. Projektille luodaan Internet sivut NMIn www-sivuille, joissa tiedotetaan projektista ja sen edistymisestä.Mikäli uutistoimitus kiinnostuu projektista, sanomalehdet, TV ja radio saavat tiedotuksesta vastaavalta projektihenkilöltä materiaalia uutistensa pohjaksi. Projektiesite "Motivoimaa" tehdään projektin alkaessa jakelua varten.

Yhteistyöoppilaitosten omilla sivuille ja tietoverkoissa informoidaan meneillään olevasta projektista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
Projektin kevät käytetään mittareiden ja kyselylomakkeiden suunnitteluun, pilotointiin ja sisältöjen tarkentamiseen.Oppilaitosten avainhenkilöt ovat jo tässä vaiheessa mukana ja tiedottavat hankkeesta oppilaitoksissaan. Yhteistyöoppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle pidetään alkuinformaatiotilaisuus hankkeesta, sen tavoitteista ja mahdollisista vaikutuksista ja tuotoksista.Kouluille nimetään myös sen sisäisestä tiedottamisesta vastaava henkilö. Henkilöstöä pidetään ajantasalla projektin kulun vaiheista. Järjestetään projektin sisällöistä ja arvioinnista koulutusta.

2010
Alustavia arviointituloksia esitellään. Niistä kerrotaan kaikille opettajille ja muulle henkilökunnalle. Opettajia koulutetaan ja ohjataan interventioiden toteuttamisessa.

2011
Hyvien käytänteiden levittäminen painottuu projektin loppupuolelle. Levittämisellä pyritään tavoittamaan laajasti kaikki toisen asteen opettajat ja muu henkilökunta. Lyhyitä informaatiotilaisuuksia on koko projektin ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 618 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 618 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 723 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 724 633

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Motivoimaa - hankkeen tavoitteet
Tässä hankkeessa tartuttiin nuorten ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiin ja koulutukselliseen syrjäytymiseen opiskelumotivaation näkökulmasta. Hankkeessa pyrittiin hakemaan opiskelun keskeyttämisongelmiin ratkaisuja puuttumalla opiskelun etenemistä haittaavaan nuorten heikkoon opiskelumotivaatioon. Opintojen keskeyttäminen toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa koskee etenkin opiskelijoita, joilla on heikot oppimis- ja opiskelukyvyt ja heikentynyt opiskelumotivaatio, opintoihin sitoutumattomuutta sekä elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Hankkeen ydintavoitteena oli syrjäytymisriskissä olevien opiskelijoiden mahdollisimman luotettava tunnistaminen, motivationaalisista lähtökohdista olevan tuen ja toimivien ohjausmallien kehittäminen ja pedagogisen käsikirjan laatiminen ammattioppilaitoksen opettajille ja muulle henkilökunnalle.
Hankkeen toteutus
Hankkeessa koottiin ja kehitettiin ongelmien tunnistamiseen ja arviointiin tarkoitettuja välineitä, mm. kyselylomaketta, johon sisältyi arvioinnin keskeisin osa eli motivaatiomittaristo. Tavoitteena oli kehittää myös arviointiin pohjautuen heikon motivaation näkökulmasta tehostetun tuen opintojakso ja tehostetun tuen malli osaksi paikallisen oppilaitoksen normaalitoimintaa.Nyt pilottina tehty kokeilu voi toimia mallina myös muissa oppilaitoksissa. Koulutuksen avulla tarjottiin opettajille ja muulle henkilökunnalle valmiuksia opiskelijoiden motivointiin, opiskelussa onnistumiseen, kannustamiseen, ryhmämuotoiseen ja yksilölliseen tukemiseen. Lisäksi opettajien ja ohjaushenkilöstön ammatillisuuden ja moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseksi toimitettiin valtakunnalliseen levitykseen tuleva pedagoginen käsikirja. Kirjassa käsitellään nuorten elämään liittyviä haasteita, heikkoa opiskelumotivaatiota teoreettisesti ja käytännön ratkaisuehdotusten näkökulmasta. Hankkeessa saadun tutkimus- ja kokemustiedon avulla on pyritty lisäämään opettajien osaamista ja kehittämään moniammatillista työtä opiskelumotivaation näkökulmasta.

Tulokset
1. tutkimukseen pohjautuvat arviointi- ja tunnistamismenetelmät riskissä olevien opiskelijoiden tunnistamiseksi
2. uudet ohjausmallit ja tukitoimet opiskelumotivaation tukemiseksi
3. pedagoginen käsikirja nuoruudesta elämänvaiheena, opiskelumotivaatiosta ja opintojen keskeyttämisestä sekä niiden ratkaisuista
Kirja julkaistaan hankkeen päättymisen jälkeen.