Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10916

Projektin nimi: Parempaan alkuun

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204964-1

Osoite: Ratakatu 36

Puhelinnumero: 03 5212 1 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.sasky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sasky.fi/wiki

Vastuuhenkilön nimi: Veikko Antti Lahti

Asema: Kuntayhtymäjohtaja/rehtori

Sähköposti: antti.lahti(at)sasky.fi

Puhelinnumero: 050-3406221

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin aikana luodaan malli, joka paneutuu maahanmuuttajanuorten vastaaanottamiseen ammatilliseen koulutukseen, maahanmuuttajille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen sekä alueyhteistyön ja verkostoitumisen kehittämiseen (sähköinen portaali). Mallia kehitetään tässä hankkeessa alueelle muuttavien maahanmuuttajanuorten koulutusjaksojen ja niistä saatavan palautteen perusteella. Koulutusjaksot järjestetään hankkeen toiminnan aikana siten, että n. 16 vuotiaat ja vanhemmat maahanmuuttajanuoret, jotka saapuvat humanitäärisen tai työperustaisen maahanmuuton seurauksena, voivat osallistua pidennetylle ammatillisen koulutuksen "tutustumisjaksolle". Osallistuvien maahanmuuttajanuorten oleskeluaika seutukunnalla on odotettavasti pitkä, ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan alkaa kotouttamisohjelman mukaisesti. Osallistuminen projektin toimintaan mahdollistuu kotouttamisohjelmaan kuuluvien alkukartoitusten tekemisen jälkeen, ja esim. kieliopintojen jo osaltaan alettua. Maahanmuuttajanuorella voi olla lähtömaassa hankittua koulutusta esim. perusasteen vastaavia opintoja tai ammatillisia opintoja. Kouluttautuminen on voinut jo alkaa Suomessa, ja siinä on havaittavissa selkeä keskeyttämisuhka tai maahanmuuttajanuori kokee tarvitsevansa pidennettyä, yksilöllisesti räätälöitävää tutustumisjaksoa koulutukseen. Maahanmuuttajanuoren koulutusprosessista (vastaanotto, jakson suunnittelu, toteutus ja arviointi) vastaavat prosessinohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen maahanmuuttajayhteisöt, kuntasektorin toimijat, yritykset ja julkisen sektorin työyhteisöt sekä muut organisaatiot. Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja verkoston henkilöstö kokonaisuudessaan monikulttuurisuuden lisääntyessä ja siihen eri toimialoilla pyrittäessä sekä maahanmuuttajien kohtaamisen, opetuksen ja työskentelyn edesauttamiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Parempaan alkuun -projektin tarkoituksena on tarjota ja kehittää suunnitteilla olevan malliaihion mukaisesti maahanmuuttajanuorille sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittyviä yleisiä, että erityisiä koulutukseen ja opiskeluun liittyviä palveluja ja tukimuotoja. Humanitäärinen ja työperustainen maahanmuutto on Lounais-Pirkanmaalla voimakkaassa kasvussa, ja seutukunnan elinvoimaisen kasvun tueksi sekä kultttuurienvälisen toiminnan aktivoinniksi ja suuntaamiseksi on tärkeää myös kehittää alueen työnantajien henkilöstön osaamista monikulttuurisessa työssä.

Kehittämisnäkökulma valjastetaan aihion ja siitä kehitettävän mallin mukaisesti maahanmuuttajanuorten kanssa toteutettavaksi toiminnaksi, jossa keskitytään koulutukseen ja työelämään ohjaamiseen ns. saattaen vaihtaen maahanmuuttajanuorille suunnatun integroidun toiminnan turvin. Prosessin aikana maahanmuuttajanuori saa henkilökohtaistettua tukea ja ohjausta elämäntilanteeseensa kokonaisuudessaan, ja pääsee tutustumaan koulutukseen, työelämään sekä työpajatyöskentelyyn. Prosessi päättyy työpaikan tai opiskelupaikan saantiin, ja maahanmuuttajanuoren kanssa tehdään prosessin päättyessä vähintään 6 kuukauden mittainen jatkosuunnitelma. Toiminnalla pyritään ennalta ehkäisemään syrjäytymistä, mahdollista koulutuksen keskeyttämistä ja vahvistamaan maahanmuutajanuorten arjen taitoja suomalaisessa yhteiskunnassa sekä lisäämään alueellista kiinnostusta kansainväliseen toimintaan kaikilla aloilla. Toiminnalla tavoitellaan selkeää lisäarvoa seutukunnan työvoimalle. Lisäksi projektin aikana luodaan sähköinen, alueellinen neuvonta- ja palveluportaali maahanmuuttajien ja seutukunnan organisaatioiden tarpeisiin sekä luodaan henkilöstökoulutusmallia monikulttuuriseen työhön ja toimintaympäristöön.

Yhteistyö projektin puitteissa on jo hakuvaiheessa alkanut Sastamalan koulutuskuntayhtymän, Punkalaitumen kunnan, Sastamalan seudun yrityspalvelu Oy:n ja Vammalan seudun työvoimatoimiston kesken.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille tehdään aikataulutettu viestintäsuunnitelma (kts. liite). Perusperiaatteena tiedottamisessa on, että projektista tiedotetaan mukana olevien tahojen omilla tiedotuskavavilla kunkin organisaation tiedotuskäytänteiden sallimissa puitteissa. Tiedotuskanavia ovat esimerkiksi Internet, lehdet ja esitteet, joihin voidaan liittää tietoa projektista. Itsenäistä tiedotusmateriaalia/projektiesitteitä projektista sitoutuu laatimaan Sastamalan koulutuskuntayhtymä, sekä ko. sitoutuu myös tiedottamaan projektista omilla www-sivuillaan.

Lisäksi tiedottamiseen käytetään soveltuvasti Sastamalan koulutuskuntayhtymän verkostotilaisuuksia (esim. paikallisten hankkeiden tiedotustilaisuudet, Sastamalan kaupungin verkostotiimi) ja näkyvyyttä valtakunnallisissa koulutuksen järjestäjille tarkoitetuissa tilaisuuksissa sekä erilaisissa koulutuspäivissä (Saskyn järjestämät esim. omalle henkilöstölle), vanhempainilloissa ja koulutukuntayhtymän esittelytilaisuuksissa.

Seudullisille yhteistyötahoille (yrityksille, organisaatioille) tiedotetaan lehdissä, tilaisuuksissa ja paikan päällä järjestetyissä tietoiskuissa ja koulutustilaisuuksissa.

Valtakunnallista tiedottamista tehdään muiden hankkeiden kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.

Sastamalan koulutuskuntayhtymän wiki-sivustolla tiedotetaan projektin toiminnasta ja projektin aineisto liitetään osaksi sivustoa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009: Hankkeen alkuvaiheen yleisilmoittelu alueen eri toimijoille, mahdollinen kohdennettu ilmoittelu/mainonta hankkeesta eri organisaatioiden mukaan saamiseksi (työssäoppimispaikkojen saantia ja koulutustarvekartoitusta varten), yleinen tiedotustilaisuus väliraportoinnin yhteydessä vuoden lopulla. Yleiset ilmoituskanavat; lehdet ja Internet (mukaan tulleiden organisaatioiden ilmoituskanavat).
2010: Vuoden 2009 mukaisesti, yleisiä tilaisuuksia 1 tai 2, juttuja tilanteen salliessa mukana olleista maahanmuuttajanuorista paikallislehdissä sekä eri toimijoiden Internet -sivustoilla
2011: Aiempien vuosien mukaisesti, yleisiä tilaisuuksia 1 - 3, hankkeeseen mukaan tulleiden organisaatioiden kesken omia tilaisuuksia
2012 Henkilöstökoulutuksia 2-3, lisäksi hankkeen loppuseminaari. Henkilöstökoulutukset ovat avoimia kaikille yhteistyökumppaneille. Hyvien käytäntöjen levittäminen yhteistyöryhmissä (mm. seudullinen mamu-tiimi, Sastamalan koulutuskuntayhtymän asiantuntijaryhmät) ja maahanmuuttajahankkeiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Saskyn wiki-sivuston käyttö tiedotuksessa ja aineisto jää yhteistyökumppaneiden käyttöön projektin päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 247 326

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 218 576

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 292 326

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 258 364

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli maahanmuuttajanuorten tutustuttaminen ammatilliseen toisen asteen koulutukseen ja tästä työstä muodostettavan toimintamallin luominen maahanmuuttajanuorten vastaanottamiseksi koulutukseen. Toiminnalla tuettiin projektin toiminnassa olleiden nuorten oman opiskelualan - ja polun löytämistä. Projektin varsinaisena kohderyhmänä oli 16-vuotta ja sitä vanhemmat maahanmuuttajanuoret, jotka olivat saapuneet Suomeen eri taustoista ja syistä. Toimintaa toteutettiin yksilölähtöisesti, nuoren ottaminen projektin toimintaan tapahtui asteittain infopäivien, vierailuiden ja haastatteluiden kautta sekä lähettävien tahojen ohjauksesta.

Maahanmuuttajanuorten tutustuttamista toteutettiin etenemällä infopäivistä yksilötutustumisjaksoihin. Infopäivien aikana käsiteltiin osallistujien lähtötilannetta (mm. kotimaa ja koulutustausta), suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutustarjontaa. Infopäivistä edettiin oppilaitostutustumisiin, jotka toteutettiin ryhminä. Infopäivien ja oppilaitostutustumisten kautta valikoitu yksilötutustumisjaksoille ne opiskelijat, joiden suomen kielen taito ja elämäntilanne mahdollistivat opiskeluiden suunnittelun.

Yksilöllisistä tutustumisjaksoista luotiin niin sanottu Tutustujan polku, jonka kautta etsittiin nuorelle häntä kiinnostava ammattiala ja toteutettiin yksilötutustumisjakso. Keskeisessä roolissa tutustumisjakson toteuttamisessa oli prosessinohjaaja sekä nuoren yhteistyöverkosto.

Projektin tavoitteena oli myös monikulttuurisen osaamisen kehittäminen. Projektin aikana koulutusten sisällöt etenivät yleisen monikulttuurisuustiedon jakamisesta kohti tarvelähtöisempää sisältöä. Koulutuksissa korostettiin maahanmuuttajanuorten oman äänen kuulumista.

Projektin aikana luotiin materiaalia monikulttuurisuusosaamisen tueksi. Monikulttuurisuus-verkkokurssi Moodle-alustalla tarjoaa perustietoa monikulttuurisuudesta ja soveltuu sekä henkilöstölle että opiskelijoille.
Lisäksi projektin aikana valmistui selkokielinen opas Sastamalan palveluista ja selkokielinen opiskelijan opas.

Henkilöstökoulutusten materiaali sekä oppaat löytyvät projektin wiki-sivustolta (www.sasky.fi/wiki)

Tutustuttamisen prosessi, Tutustujan polku, tuli projektin aikana toimijoille tutuksi ja sitä toteutetaan myös projektin päättymisen jälkeen. Projektin materiaali (monikulttuurisuuskurssi, opettajan opas, Sastamala-opas, opiskelijan opas) ovat käytössä projektin päättymisen jälkeen sekä Moodlessa että wiki-sivustolla.