Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10917

Projektin nimi: POROTALOUSYRITTÄMISEN ERILAISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - hanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Hallintopalvelut/Toripuistikko 5-7

Puhelinnumero: 020 798 4000 (keskus)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.redu.fi;www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.poroverkko.wikispaces.com

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Lakkala

Asema: Toimialajohtaja

Sähköposti: pertti.lakkala(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4811

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Kehys-Kainuun, Rovaniemen, Torniolaakson, Koillismaan, Pohjois-Lapin

Kunnat: Puolanka, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Utajärvi, Taivalkoski, Yli-Ii, Rovaniemi, Pello, Kuusamo, Utsjoki, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen koulutustoimien välittömänä kohderyhmänä ovat porotalousyrittäjät, ammattinimikkeeltään poromiehet. Lisäksi kohderyhmänä ovat tämän ryhmän erilaistuvat ja jo erilaistuneet alaryhmät kuten poronlihan pienjalostajat, poronlihan suoramyyjät, poroteurastamoiden esimiehet, liikennevahinkoarviomiehet, poroaitatyöntekijät ja porotilamatkailuyrittäjät jne., joille tarjotaan erilaisia koulutuksia selvitä poroelinkeinon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista.

Edelleen toiminta kohdistuu porotalousalan neuvonta- ja opetustyötä tekeviin henkilöihin, joiden erityiskoulutustarpeita pyritään ottamaan huomioon erikseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä, joihin toiminta kohdistuu, ovat pääasiassa poronomistajien perheiden muut jäsenet, paliskunnat ja osin porotalouden sidosryhmien edustajat.

Poroperheiden jäsenet saavat hyötyä perheenjäsenen koulutuksessa saamista uusista tiedoista ja taidoista. Näin koulutuksen antama osaaminen itse asiassa leviää koulutettuja paljon laajemmalle.

Samanlaisesta hyödystä nauttii myös työyhteisö, paliskunta, vaikkakin on myös nähtävä, että ne, jotka eivät koulutukseen hakeudu saattavat joutua huonompaan asemaan (esim. vanhemmat poronomistajat). Mutta toisaalta koulutuksen avulla nimenomaan nuorempien osaamiselle saadaan paliskunnissa käyttöä ja näin heitä saadaan sitoutettua jatkamaan elinkeinoa.

Välillisesti myös poroelinkeinon ympärillä olevat sidosryhmät ja viranomaiset hyötyvät poronomistajien kouluttautumisesta, sillä näin yhteistyöhön tulee uusia keinoja ja välineitä (esim. tiedonvälitys, lausuntojen antaminen ja pyytäminen jne.).

Oppilaitosten pidemmät porotalouskoulutusjaksot saavat enemmän opiskelijoita hankkeen tarjoaman lyhytkurssitoiminnan seurauksena.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 900, joista naisia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1144, joista naisia 187

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

MIKSI:
Poroelinkeinossa on tarve kehittää porotalousyrittämisen oppimisympäristöjä vastaamaan työelämän eli poronhoitajien tarpeita ja käytännön realiteetteja. Kyse on sekä poroyrittäjyyteen räätälöidyistä koulutussisällöistä (yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen, toiminnallinen laatu ja uudet lisäansaintamahdollisuudet) että koulutusmateriaaleista ja varsinkin menetelmistä, joilla kohderyhmä eli porotalousyrittäjät tavoitetaan. Poronhoitoalueella toteutettavan lyhytkurssitoiminnan tueksi on kehitettävä verkon kautta toteutettavaa etäopetus- ja ohjausjärjestelmää, jotta kohderyhmä eli porotalousyrittäjät eri puolilla poronhoitoaluetta tulevaisuudessa tavoitetaan.

MITÄ:
Tähdätään meneillään olevan aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen tulevaisuudelle asettamiin päämääriin eli työn ohella tapahtuvaan porotaloushenkilöstön osaamisen kehittämiseen ja täydennyskouluttautumisen kannustamiseen. Tällä hankkeella haetaan ratkaisuja porotalousyrittämisen edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen kokeilemalla sosiaalisen median ja avoimen verkon tarjoamia mahdollisuuksia opetus- ja neuvontahenkilöstön täydennyskoulutusosiossa.

MITEN:
1. Porotalousyrittämisen oppimistoimintaympäristön kehittäminen vastaamaan nykypäivän kysyntää ja varsinkin tulevaisuuden haasteita kuten
- lyhytkurssitoiminnan vakiinnuttaminen
- lähiopetusta tukevat verkko-oppimisalustat
- etäopetus & verkko-opiskelu (avoimet ja suljetut verkot)
- itseopiskelu/itsenäinen opiskelu/vapaaehtoinen opiskelu

2. Porotalousyrittämisen opetus- ja neuvontahenkilöstön täydennyskoulutus ja etäopetus- ja verkkojärjestelmien koekäyttö.

3. Porotalousyrittäjille räätälöidyn lyhytkurssitarjottimen koulutusten toteutus eri puolilla poronhoitoaluetta.
- Yrittäjyys, toiminallinen kehittäminen, liiketoimintaosaaminen ja uudet lisäansaintamahdollisuudet

4. Verkkoalustalle sijoitettava koulutusmateriaali:
- Avoimeen verkkoon sijoitettava audiovisuaalinen amteriaali (nettivideo) ja PP-/SlideShow-esitykset

5. Sosiaalisen median hyödyntäminen hankeseurannassa, hanketiedotuksessa ja porotalousyrittämisen verkkoympäristöissä
- Wikialusta, koontiwiki, Sumpli, Picassa-verkkoalbumit

KENELLE:
Etäopetus- ja ohjausjärjestelmän ja sosiaalisen median käytön kohderyhmänä ovat porotalousyrittämisen opettajat ja neuvojat. Osio kohdentuu täydennyskoulutukseen.

Lyhytkurssitoiminnan kohderyhmä ovat porotalousyrittäjät (poronhoitajat, poronlihan pienjalostajat, poronlihan suoramyyjät, poroteurastamoiden esimiehet, liikennevahinkoarviomiehet, poroaitatyöntekijät, porotilamatkailuyrittäjät).

Avoimeen verkkoon sijoitettavan, porotalousyrittäjyyttä tukevan uuden ja uudenaikaisen koulutus-materiaalin kohderyhmä ovat sekä itse- että etä- ja lähiopiskelijat/nuorisoaste ja aikuiskoulutus.

VAIKUTUKSET:
Projektiseurantaan avoimeen ympäristöön perustetaan seurannan koontiwiki, jonne projektitoimihenkilöt kumulatiivisesti keräävät tietoa sekä hyvistä että huonoista käytännöistä hankkeen edetessä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen päämäärät ja toimintaympäristöt on kuvattu hanketiedotteissa nro 1 ja 2 (liite 3A ja 3B).

Mitä:
- Koulutustiedotteet
- Kurssiesitteet
- Markkinointi-/rekrytointikirjeet
- Tiedotus/Projektihenkilöstö
- Artikkelit/Toimittajat ja/tai projektihenkilöstö
- Sähköiset tiedotteet/MindMap, wiki, slidet
- Julisteet

Milloin:
- Tiedotteet nro 1 ja 2 hankesuunnitelmassa liitteinä
- Seuraavat tiedotteet noudattavat elinkeinon toimintasykliä ajoittuen koulutusten kannalta edullisiin ajanjaksoihin: Tammikuu/10 ja elokuu/10.
- Kurssiesitteiden postitukset ajoittuvat em. koulutussesonkeihin.
- Poroyhdistysten & paliskuntien kokouksissa (esim. paliskuntien jokavuotiset, lainsäädännössä määrätyt kevät- ja syyskokoukset)
- Hankepalavereissa, ohjausryhmäkokouksissa ja yhteistapaamisissa
- Juliste elokuu/09

Kenelle:
- Yhdistykset/Porotilamatkailuyrittäjät ja Poronlihan pienjalostajat
- Porotalousyrittäjät/Erillisryhmät: poroisännät, teurastamoesimiehet, tilintarkastajat, rahastonhoitajat ...
- PY tiedottaa paliskuntien johdolle PY-tiedotteessa
- Poroalan opettajat/kouluttajat ja kehittäjät

Miten (välineet):
- Poromies-lehti: Porotalousalan oma ammattilehti ja paras tiedonlevityskanava
- PY-tiedote: PY:n tiedotuskanava
- Paliskuntain yhdistyksen neuvojat ja muu henkilökunta
- Porotalousyrittämisen ja Poronlihanjalostamisen verkkoympäristöt/Tapahtumat-osio
- Lapin ammattiopiston kotisivut/Projektit-osio; Uutiset-osio
- Artikkelit/Paikallislehdet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Mitä:
- Verkkojulkaisut:
1) Porotalousyrittämisen oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvät hyvät käytänteet sekä kehittämistyön vaikeudet ja esteet
2) Sosiaalinen media hanketoiminnassa - käyttökokeilun hyvät ja huonot käytänteet

Milloin:
- Projektipäällikkö perustaa koontiwikin, jonne kumulatiivisesti kerätään tietoa sekä hyvistä että huonoista käytännöistä. Projektipäällikkö vastaa koontiwikin editoinnista.

Kenelle:
- Poroalan ammatinopettajat, neuvojat ja kehittäjät ja opiskelijat
- Muut ammatin opettajat
- MeVerkossa - oppimisympäristöjä kehittävien opettajien verkosto
- Lapin verkkokoulun toimijat

Miten (millä välineillä):
- Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja avoimia verkkoympäristöjä koontiwikin linkittämisessä
- Hyödynnetään yhteistyöorganisaatioiden perinteisiä verkostoja ja projektitiedotuksen kanavia
- Rovaniemen Optima-päivät

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 485

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 294 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 341 695

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 108

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Poroelinkeinossa oli tarve kehittää porotalousyrittämisen oppimisympäristöjä vastaamaan työelämän eli poronhoitajien tarpeita ja käytännön realiteetteja. Kyse oli sekä porotalousyrittäjyyteen räätälöidyistä koulutussisällöistä (yrittäjyys, toiminnallinen laatu, liiketoimintaosaaminen ja uudet lisäansaintamahdollisuudet) että koulutusmateriaaleista ja menetelmistä. Verkkoon perustetut ja perustettavat materiaali- ja oppimisympäristöt (avoimet ja suljetut) sekä sosiaalisen median tarjoamien erilaisten verkkoympäristöjen ja työkalujen hyödyntäminen muodostavat perustan elintarvike- ja poroelinkeinon kehittymiselle myös tulevaisuudessa. Poronhoitoalueella toteutettavan lyhytkurssitoiminnan tueksi on kehitettävä verkon kautta toteutettavaa etäopetus- ja ohjausjärjestelmää, jotta kohderyhmät eri puolilla poronhoitoaluetta tulevaisuudessakin tavoitetaan.

Etäopetus- ja sosiaalisen median käyttökokeilujen kohderyhmä olivat tässä hankkeessa porotalousyrittämisen neuvonta- ja opetushenkilöstö. Osiot kohdentuivat täydennyskoulutukseen ja tiedotukseen sekä hanketoiminnan seurantaan. Täydennyskoulutuksessa pyrittiin lisäksi erikseen huomioimaan neuvonta- ja opetustyötä tekevien henkilöiden erityiskoulutustarpeita. Lyhytkurssitoiminnan kohderyhmä olivat porotalousyrittäjät ja tämän kohderyhmän erilaistuvat ja jo erilaistuneet alaryhmät kuten poroteurastamoiden esimiehet, liikennevahinkoarviomiehet, poroisännät, suoramyyjät, rajaporoesteaidan kunnossapitäjät.

Avoimeen verkkoon sijoitettavan, porotalousyrittäjyyttä tukevan uuden ja uudenaikaisen koulutusmateriaalin kohderyhmä olivat sekä itse- että etä- ja lähiopiskelijat. Netissä olevaan materiaaliin voi kukin palata koulutuksen jälkeen. Neuvonta- ja opetustyötä tekevät henkilöt ja sekä porotalousyrittäjiksi kouluttautuvat nuoriso- ja/tai aikuiskoulutuksen opiskelijat saattoivat hyödyntää avoimia verkkoympäristöjä sekä projektin aikana että myöhemmin.

Hankkeen seurantatiedoille perustettiin suljettu verkkoympäristö hyödyntäen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän käytössä olevaa Apumatti-julkaisueditoria. Ympäristöön taulukoitiin kunkin toimintavuoden (2009 - 2012) seurantatietojen yhteenvetoasiakirjat seurantajaksoittain.

Hankkeelle asetettu, muutosesityksestä korjattu opiskelijamäärätavoite (900) ylitettiin. Projektissa aloittaneiden määrä (kumulatiivinen seuranta) oli 1144 henkilöä. Miehiä oli 957 (tavoite 810) ja naisia 187 (tavoite 90). Opiskelutyöpäiviä (a 7h, opiskelutunti a 45 min) kertyi 2740, tavoite oli
2195 opiskelutyöpäivää. Etäopetuspäiviä kertyi 8 (tavoite 20).

Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttaja ja keskeisin yhteistyökumppani oli Suomen porotalouden keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, jonka kanssa tehtiin erillinen yhteistyösopimus ja oma budjetti. Yhteistyötä koulutusten toteuttamiseksi tehtiin useiden eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa.

Hanketoiminnan ja tiedotuksen pääsivusto avoimessa verkossa oli wikispaces-pohjalle perustettu, hanketoimijoiden yhteistoiminnallisesti tuottama koontiwiki eli PoroVerkko-wiki (http://poroverkko.wikispaces.com). Poroverkkoon kertyi kumulatiivisesti tietopaketti koko hankeajan 2009 - 2012 toiminnasta. Hankesuunnitelman mukaisesti wiki oli myös osa sosiaalisen median käyttökokeilua hanketoiminnassa ja näin ollen tärkeä osa hankkeen toteuttamaa sosiaalista mediaa. Poroverkko-wiki oli jakamisen ja yhdessä tuottamisen väline, joka mahdollisti vuorovaikutuksen eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä.

Porotalousyrittämisen opetus- ja neuvontahenkilöstön täydennyskoulutuksessa koekäytettiin etäopetusjärjestelmää (iLinc). Sosiaalisen median tarjoamia verkkoympäristöjä ja työkaluja kokeiltiin hanketoiminnassa seurannan, arvioinnin, tiedotuksen ja kaiken muun avoimen yhteistoiminnan sekä oppimisympäristöjen kehittämisen tukena (esimerkiksi wikit, Twitter, Facebook, Blogger, Wordpress, GoogleDocs, Prezi, Windows Movie Maker, YouTube).

Oppimisympäristöjen kehittämistyöstä laadittiin hankesuunnitelman mukaisesti sekä audiovisuaalista että muuta verkkomateriaalia käyttäen erilaisia sosiaalisen median tarjoamia maksuttomia sovelluksia kuten Audioboo-äänitiedote, WindowsMovieMaker-videotiedote, Prezi-, SlideShare ja Beeclip-esitykset, jotka upotettiin ja/tai linkitettiin PoroVerkko-wikiin tai muihin verkkoympäristöihin esimerkiksi ohjausryhmän Optima-työtilaan tai hankkeen Facebook-sivuille.

Porotalousyrittämisen oppimisympäristöjen kehittäminen on osaltaan ollut tukemassa jo nyt tapahtuvaa ja tulevaisuudessa yhä lisääntyvää itse- ja etä-/verkko-opiskelua. Harvaan asutulla alueella etäkouluttautumisen tukeminen on kestävän kehityksen mukaista, luonnonvaroja säästävää toimintaa. Avoimille verkkosivuille sijoitetut materiaalit ovat jokaisen tavoitettavissa 24/7. Lähiopetuksessa on materiaalipankkia ja verkkoa voitu hyödyntää hankeaikana ja myös tulevaisuudessa. Avoimet verkkoympäristöt tulevatkin vakiintumaan poroalan opetuksen ja kehittämisen yhdeksi työkaluksi.