Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10919

Projektin nimi: Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Siljotie 2, PL 122

Puhelinnumero: 040 7368481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi/koke

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Koulutus-_ja_kehittamispalvelut/Toiminta/eMBA_2009-2011.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Antti Koski

Asema: johtaja

Sähköposti: antti.koski(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 7368481

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailualueilla, -keskuksissa sekä matkailu-, elämys-, viihde-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaorganisaatioissa johtotehtävissä tai matkailualan kehittämistyön parissa työskentelevä (nuori) ylin johto. Lisäksi em. alojen sidosryhmien johtajat, julkishallinnossa alan parissa työnkentelevät, muut aloja lähelläolevien palvelualojen pk-yritysten johtajat ja omistajat (hotellit, ravintolat, ohjelmapalveluyritykset) sekä muut matkailualan ja -klusterin sekä elämysteollisuuden johtoasemissa olevat toimijat (konsultit, asiantuntijat, ylemmät virkamiehet). Lisäksi kohderyhmiin kuuluvat esim. lentoasemien johtajat, mainos- ja viestintätoimistojen toimitusjohtajat yms.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projekti on ennen kaikkea keskijohdon ja ylimmän liikkeenjohdon valmennusohjelma, jolloin osallistujien tekemät strategiat, projektit, tapausharjoitukset ja kehittämistehtävä auttavat matkailualueiden, -keskusten ja matkailu-, elämys-, viihde-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaorganisaatioiden omistajia sekä johtoryhmiä kehittämään toimintaansa.

Liikkeenjohdon oppimistuloksista, sovelluksista ja harjoituksista hyötyvät osallistujan organisaation henkilöstö, alihankkijat ja partnerit. Työelämälähtöiset kehittämistehtävät tukevat sitä, että matkailualueet saavat alueelleen strategisesti ja kansainvälisesti laajasti ajattelevia strategikkoja, tekijöitä ja toimijoita, jotka osaamisellaan ja innovaatioillaan edistävät koko alueen matkailua ja elämystuotantoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17, joista naisia 6

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 12, joista naisten tutkintoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisen matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA - pilottiohjelma matkailualueiden ja -keskusten sekä elämys-, viihde-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaorganisaatioiden liikkeenjohdolle sekä pk-matkailuyrittäjille. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja sen opetussuunnitelma on dynaaminen ja sitä täydennetään / räätälöidään ydinpartnereiden kanssa opiskelijoiden tarpeideet huomioiden.

Valmentajat ovat koti- ja ulkomaisia professoreita sekä matkailun ja elämystalouden asiantuntijoita. Valmennuksesta tehdään kansainvälinen ja vaikuttava, jota arvioidaan koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Koulutusohjelma kattaa myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja johtajuuden tärkeimmät osa-alueet. Ohjelman suorittaminen kestää kaksi vuotta ja moduulirakenne mahdollistaa opintojen ja työn sekä yksityiselämän järkevän yhdistämisen.

Ohjelma on korkeatasoinen ja liiketalouslähtöinen. Se muodostuu viidestä moduulista:
1. Matkailu- ja elämyskeskusten liiketoiminta globaalissa toimintaympäristössä
2. Elämyspalvelujen myynnin ja markkinoinnin johtaminen
3. Palvelujen ja henkilöstön kehittäminen
4. Strateginen ja visionäärinen johtaminen
5. Matkailu- ja elämyskeskusten kehittäminen

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä sekä etäopetuspäiviä, itseopiskelujaksoja ja niihin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Lopputyö on omaan organisaatioon liittyvä laaja kehittämistehtävä. Opetuspäivät rakentuvat matkailukeskusten ja palveluyritysten kehittämistapausten ympärille. Opiskelua tukevat omaan organisaatioon sovellettavat kehittämistehtävät. Ohjelman opetusmenetelmät ovat sekä innovatiivisia että monimuotoisia: tulevaisuusworkshopit, case -harjoitukset, ongelmanratkaisuharjoitukset, kriisiharjoitukset. Valmennustavat ovat innovatiivisia ja osallistujien organisaatiota kehittäviä. Oppimistulokset hyödyttävät ennen kaikkea johtamisopiskelijoiden organisaatioita ja sidosryhmiä, välillisesti koko matkailu- ja elämystoimialaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

eMBA - ohjelman rekrytointi-/markkinointivaiheessa ohjelmaan hakeutumisesta tiedotetaan ja ohjeistetaan alueen lehdissä sekä yliopiston että ohjelman omilla kotisivuilla.

Toteutusvaiheessa valmennusohjelmasta, oppimis- ja kehittämistehtävien päätuloksista ja ohjelman kehittämistehtävien esityksistä tiedotetaan säännöllisesti Lapin yliopiston ja eMBA-ohjelman internet-sivuilla sekä lehdistötiedotteissa.

eMBA-ohjelman omilla kotisivuille päivitetään aktiivisesti koulutusohjelman uusimpia tietoja.Ohjelman käytössä on myös sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollista sisäisen viestinnän keskittämisen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään koko projektin ajan. Tätä varten tehdään viestintä- ja levittämissuunnitelma. Parhaita ja seuraavia käytänteitä esitellään asiantuntija-artikkeleina, kehittämistehtävien tuloksina ja projektituloksina kotisivuilla.

Tarkka aikataulutettu viestintäsuunnitelma varmistuu projektin koulutuksen aikataulujen tarkentamisen yhteydessä.Se sisältää: Partnerisuunnitelman (mm. ammattilehdet, sähköinen media, korkeakoulut), konseptisuunnitelman (mm. opetus- ja toteutussuunnitelma, tiedotus)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 228 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 199 847

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa laadukas ja korkeatasoinen, laajuudeltaan 90 opintopisteen Matkailu- ja elämyspalvelujen johtamisen eMBA-koulutusohjelma. Koulutusohjelmalla on kehitetty lappilaisten matkailualan sekä sen sidosryhmien johtajien osaamista. Koulutusohjelman sisällöistä osa on räätälöity opiskelijoiden taustaorganisaatioiden tarpeita vastaaviksi, ja näin myös taustaorganisaatiot ovat kehittyneet mm. eMBA-lopputöiden ja oppimistehtävien kautta.

Projektin koulutusohjelman tuloksena valmistui 12 opiskelijaa matkailun eMBA-tutkinnolla. Koulutus oli ensimmäinen Lapin yliopistossa järjestetty eMBA-koulutus. 90 opintopisteen tutkintotodistus on suora väylä Lapin yliopiston johtamisen maisteriopintoihin ja usea opiskelija aikookin käyttää tätä väylää hyväkseen ja suorittaa tulevaisuudessa maisteritutkinnon johtamisessa.

Projektin tuloksena Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut pilotoi Lapin yliopiston ensimmäisen eMBA-koulutuksen, jota voidaan hyödyntää jatkossa suunniteltaessa vastaavia koulutuksia myös muille aloille. Projektin myötä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut loi ja vahvisti verkostojaan sekä lappilaisella että valtakunnallisella matkailukentällä. Projekti toi näkyvyyttä Koulutus- ja kehittämispalveluille niin Lapin korkeakoulukonsernin matkailukouluttajien keskuudessa kuin valtakunnallisissakin matkaluverkostoissa.