Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10921

Projektin nimi: Työssäoppimisen portaat - TOPO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0502454-6

Osoite: PL 77700

Puhelinnumero: 09 231999

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.omnia.fi

Projektin kotisivun osoite: topo.omnia.fi, omniatopo.wikispaces.com

Vastuuhenkilön nimi: Kati Valtonen

Asema: Hankepalvelupäällikkö

Sähköposti: kati.valtonen(at)omnia.fi

Puhelinnumero: 043 8243 209

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työpaikkojen edustajat (perus- ja täydennyskoulutettavat työpaikkaohjaajat ja esimiehet) Kohdejoukkona ovat kaikki ne työpaikat, jotka jo toimivat työssäoppimispaikkoina tai jotka jatkossa suunnittelevat sellaisena toimivansa.

Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö ja heidän lähiesimiehensä

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toteuttajien ja verkostokumppaneiden opiskelijat
Muut monialaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Projektissa mukana olevien työpaikkojen henkilöstö ja asiakkaat
Projektin kanssa yhteistyötä tekevät projektit, osallistujat, verkostot ja asiakkaat
Projektin osatoteuttajien verkostot ja asiakkaat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 377, joista naisia 245

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 465, joista naisia 365

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työssäoppimisen portaat

Projektipäällikkö Ville Krannila

Projektin tavoite

Työssäoppimisen portaat on laaja-alainen projekti, jossa yhdistyy hyvien käytänteiden ja mallien rakentaminen, kehittäminen ja levittäminen valtakunnallisesti, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen, työpaikkaohjaajakoulutuksen monimuotoinen toteuttaminen, työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutusten yhdistäminen, mentorointi, osaamisen rotaatiomalli sekä ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyön lisääminen.

Projektilla haetaan ratkaisuja laadunvarmennettujen työpaikkojen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien riittävyyteen ja osaamisen ylläpitämiseen, opetushenkilöstön työelämäosaamisen vahvistamiseen, verkkoympäristön käyttöön toimintamallien uudistamisessa sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen ja vakiinnuttamiseen valtakunnallisesti.

Projektin tuloksena on:
- valtakunnallinen monialainen malli työpaikkaohjaajakoulutukseen, työpaikkaohjaajien jatkokoulutukseen työelämäjaksoihin, työpaikkaviikkoihin sekä työssäoppimispaikkojen laadunvarmennukseen
- mentorointimalli työpaikkaohjaajakouluttajakoulutuksesta
- työpaikkaohjaajakoulutuksen ja työelämäosaamisen mallin osaksi koulutusorganisaatioiden perustoimintaa
- sisällöltään, laajuudeltaan ja rakenteeltaan erilaisia työpaikkaohjaajakoulutuksia/jatkokoulutuksia ja verkkopohjaista koulutusta
- verkkosivut, esitteen
- laadullisen väliraportin vuonna 2010
- laadullisen loppuraportin Omnian julkaisusarjaan vuonna 2012
- julkaisun työpaikkaohjaajakoulutuksen mentorimallista vuonna 2012

Projektin tuloksina mallien juurruttamisessa ja kehittämisessä ovat lisäksi:
- 225 koulutettua ja/tai täydennyskoulutettua työpaikkaohjaajaa työpaikoille
- 30 opettajan kotimaista työelämäjaksoa (pituus 1 kuukausi)
- 9 kansainvälistä opettajien työelämäjaksoa (pituus 1-2 viikkoa)
- 18 ammatillisen opettajan ja yhteisten aineiden opettajien ja/tai opinto-ohjaajien työpaikkaviikkoa
- vähintään 20 laadunvarmennettua työssäoppimispaikkaa
- 10 oppilaitoksen ja työpaikan välistä sopimusta, joissa on sovittu projektissa kehitetyn kumppanuusmallin mukaisesta pitkäkestoisesta yhteistyöstä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö päivittää projektin alussa tiedotus- ja levityssuunnitelman yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Projektista tiedotetaan sen mukaisesti kohderyhmille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille valtakunnallisesti.

Projektin kumppanit tiedottavat projektista aktiivisesti omien verkostojensa kautta.

Projektista tiedotetaan opetushenkilöstölle tapahtumien ja teemapäivien yhteydessä sekä intranetin, sähköpostin ja projektin omien verkkosivujen kautta. Tieto työpaikoille kulkee tehokkaasti myös sinne menevien opettajien välityksellä. Projektista tiedotetaan omissa top-paikoissa opiskelijoille,

Tiedotuskanavina käytetään tarvittaessa myös alojen ammattilehtiä ja alakohtaisia verkostoja.

Seminaareissa tiedotetaan projektin etenemisestä suullisesti ja raporteissa kirjallisesti, loppuseminaari syksyllä 2011 kokoaa tulokset yhteen ja tiedottaa niistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa verkostoidutaan muiden työssäoppimista ja opettajien työelämäjaksoja organisoivien projektien kanssa, mikä mahdollistaa tiedottamisen ja tulosten hyödyntämisen yli projektirajojen.
Verkostoituminen ja siitä tiedottaminen toteutus kevät-kesä 2009

Lisäksi käytetään esitteitä, kouluttajien ja osatoteuttajien tiedotuskanavia, koulutuksen järjestäjien omia tiedotteita sekä seminaareja, verkosto- ja vertaisryhmätapaamisia.
Esite valmis huhtikuussa 2009, Internet-sivut avataan huhtikuussa 2009, näiden kautta tieto leviää eri kohderyhmille. Käytäntö- ja mallienrakennustyö laitetaan sivuille työryhmätyöskentelyn edetessä.

Projektissa kehitettyjä koulutuskäytänteitä integroidaan tiedotuksen kautta oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden toimintaan. tavoitteena on kaikkien lomakkeistojen ja mallien testaus jo vuoden 2010 aikana ja niistä tiedottaminen.

Kanavia tiedotuksessa ovat Internet-sivut, sähköposti, viikkotiedotteet, kumppaneiden ja verkostojen kanavat, paikallislehdet, esitteet, seminaarit ja muu tukeva materiaali.

Projektista tehdään lyhennelmä englanniksi ja siitä tiedotetaan kansainvälisille kumppaneille hankekokousten yhteydessä. CIMO:n tiedotuskanavia hyödynnetään kv-jaksojen mallinnuksien tiedottamisessa vuosina 2009-2011 ja projektin päättymisen jälkeen.

Täsmennetty suunnitelma projektin tulosten levittämisestä on tämän projektihakemuksen liitteenä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 400 838

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 493 754

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 527 125

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

TOPO Työssäoppimisen Portaat oli laaja-alainen hanke, jossa yhdistyivät opettajien työelämäosaamisen kehittäminen, työpaikkaohjaajakoulutuksen mentorointi ja kehittäminen oppilaitoksessa ja työpaikoilla, työpaikka-ohjaajakoulutuksen monimuotoinen toteuttaminen sekä ammatillisten oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyön lisääminen.

Hankessa perus- ja täydennyskoulutettiin työpaikkaohjaajia, toteutettiin opettajien/kouluttajien työelämäjaksoja ja työpaikkaviikkoja sekä rakennettiin näihin lomakkeistoja, malleja ja hyviä käytänteitä valtakunnallisesti.

Hankkeen avulla haluttiin tuottaa riittävästi koulutettuja työpaikkaohjaajia ja laadunvarmennettuja työpaikkoja sekä pitämään yllä työpaikkaohjaajien osaamista. Hanke tähtäsi myös opetushenkilöstön työelämäosaamisen vahvistamiseen, verkkoympäristön käyttöön toimintamallien uudistamisessa sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen ja vakiinnuttamiseen valtakunnallisesti.

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Opetushallituksen (OPH) rahoittama ja se toteutettiin 1.2.2009-31.7.2012 välisenä aikana. Hanketta koordinoi Omnia, ja siinä mukana osatoteuttajina sekä yhteistyökumppaneina olivat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia. Hankkeen päätavoitteena oli toimintalinja 3:n mukaisesti parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Lisäksi toimintalinjassa kehitettiin kysyntälähtöisesti työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista, työvoiman saatavuutta ja työllistymistä edistäviä työvoimapalvelu-, tiedotus-, ohjaus- ja neuvontajärjestelmiä sekä työelämäläheisiä ja luovuutta edistäviä oppimismalleja.
Ensisijaisena kohderyhmänä TOPO-hankkeessa olivat työpaikkaohjaajat ja opettajat sekä kouluttajat, joiden työelämäosaamista haluttiin kehittää.

Hankkeessa keskityttiin erityisesti seuraaviin toimenpiteisiin:

- työpaikkaohjaajakoulutukset sekä perus- että jatkokoulutusmalleilla.
-opettajien ohjatut työelämäjaksot monimuotoisesti ja työelämälähtöisesti.
-hankkeiden välinen yhteistyö vertaisarvioinnin kautta toiminnan juurruttamiseksi.

Hankkeen tuloksina syntyivät mallit työpaikkaohjaajien kouluttamiseen oppilaitoksessa ja verkossa sekä malli opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen.

Lisäksi työelämäyhteistyön kuvauksena tehtiin oppimisympäristökartoituspohja, jonka avulla on tarkoitus jatkossa toteuttaa työssäoppimispaikkojen laadunvarmennusta.
Hankkeen työpaikkaohjaajakoulutuksissa hyödynnettiin mentorimallia, jonka avulla varmistettiin työpaikkaohjaajakoulutuksen hiljaisen tiedon siirtymiseen uusille kouluttajille. Tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä kaikissa organisaation yksiköissä ja aloilla on pätevä työpaikkaohjaajien kouluttaja. Hankkeen päättyessä ja työpaikkaohjaajakoulutusten jatkuessa mukana on reilut 10 kouluttajaa eri aloilta niin nuoriso- kuin aikuispuoleltakin, joten tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen. Uudet kouluttajat vievät mentorimallia eteenpäin omassa toiminnassaan. Malli on jatkossa siirrettävissä muiden koulutuksen järjestäjien vastaavaan toimintaan ja siitä on myös ilmestynyt hankkeen loppuessa erillinen julkaisu levitykseen.

Hankkeessa toteutettiin seuraavia työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusmalleja:

- 2 lähipäivän toteutusmalli + pienryhmätapaamiset ja etätehtävät
- 3 puolen päivän toteutusmalli + pienryhmätapaamiset, verkkotapaamiset ja etätehtävät
- 4 puolen päivän toteutusmalli + pienryhmätapaamiset ja etätehtävät
- 4 illan toteutusmalli + pienryhmätapaamiset ja etätehtävät
- 8 kpl 2 h tapaamista yrityskohtainen toteutus + etätehtävät
- Verkkokoulutusmalli kaikille koulutusaloille
- Jatkokoulutusmalleja (1 ip- 1 pv)

Hankkeessa opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutusten avulla on rakennettu työssäoppimispaikkojen laadunvarmistusmalli, joka toteutetaan oppimisympäristökartoitusten kautta. Kaikki työelämäjaksoilla olleet opettajat ovat tehneet kyseiset oppimisympäristökartoitukset työpaikkoihin. Niitä on myös hyödynnetty osastojen toiminnassa työssäoppimisjaksojen yhteydessä.

Hankkeen aikana on kuvattu opettajien kotimaisten työelämäjaksojen prosessi, jota levitetään myös muiden yhteistyökumppaneiden ja verkostojen käyttöön. Hankkeessa on rakennettu toimiva opettajien kotimaisten ja kv-työelämäjaksojen sekä työpaikkaviikkojen toteutusmalli työkaluineen (lomakkeistoineen).

Työpaikkaohjaajia hankkeen aikana koulutettiin 373 henkilöä. Työelämäjaksoilla oli 64 opettajaa ja kouluttajaa. Lisäksi vajaat 200 henkilöä osallistui eri pituisiin jatko- ja täydennyskoulutuksiin.

Tekniikan alojen aktivointi ei toiminut suunnitelman mukaisesti, tekniikan osallistujia hankkeessa oli yhteensä 12 % kun tavoitteena on ollut yli 20 % taso. Samoin miespuolisten osallistujien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi. Asiaan tulee jatkossa suunnata enemmän huomiota. Tästä asiasta tehdään hankkeen näkökulmasta erillinen yhteenveto Opetushallitukselle.