Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10931

Projektin nimi: Mielen hyvinvointi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: ORTON Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0201375-3

Osoite: Puustellinmäki 4-6

Puhelinnumero: 09 511081

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.keskuspuisto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.keskuspuisto.fi/mielenhyvinvointi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Suomala

Asema: pedagoginen rehtori

Sähköposti: anne.suomala(at)keskuspuisto.fi

Puhelinnumero: 040 547 8480

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Toisen asteen koulutuksen ryhmänohjaajat, muita opettajia, opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, ohjaajat ja muu oppilaitosten henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toisen asteen opiskelijat, heidän huoltajansa ja verkostonsa esimerkiksi kuntien sosiaali-. terveys- ja nuorisotyö. Opiskelijoiden työssäoppimisen paikat ja työpaikkaohjaajat. Muut hankkeet, joissa voidaan hyödyntää Mielen hyvinvointi-projektissa tuotettuja materiaaleja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 800, joista naisia 650

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 915, joista naisia 623

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mielen hyvinvointi -projekti on Keskuspuiston ammattiopiston hallinnoima toiselle asteelle suuntautuva yhteistyöhanke. Projektin yhteistyökumppanit ovat Helsinki Business College Oy, Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä, Leppävaaran lukio, Suomen Mielenterveysseura SMS ja Vantaan ammattiopisto, Varia.
Mielen hyvinvointi -projektin tavoitteena on tuottaa toisen asteen oppilaitosten henkilöstön käyttöön opetus- ja ohjausmateriaalia sekä toimintamalleja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mielen hyvinvointia edistäviä toimintoja sisällytetään mm. oppilaitosten opetus- ja hyvinvointisuunnitelmiin. Lisäksi projektissa muodostetaan koordinaattori- ja kouluttajarengas, joka organisoi ja kouluttaa toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamiseen. Koulutukset aloitetaan osallistuvissa oppilaitoksissa ja mahdollisuuksien mukaan koulutuksia laajennetaan kansallisesti kolmannen vuoden aikana.
Projektin kohderyhminä ovat toisen asteen koulutuksen ryhmäohjaajat, muita opettajia, opiskelijahuoltoryhmän jäsenet, ohjaajat ja muu oppilaitosten henkilöstö. Projektin lopullisina hyödynsaajina ovat toisen asteen opiskelijat, heidän huoltajansa ja verkostonsa. Projektin vaikutuspiirissä on yli 7000 opiskelijaa.
Käytännössä materiaalin, suunnitelmien ja koulutusten pohjalta järjestetään pienryhmissä, esimerkiksi opetustiimeissä ja -ryhmissä, keskusteluja, joissa haetaan käytännön tasolla keinoja mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Keskusteluissa huomioidaan erikseen opiskelijat, joilla on jo todettuja mielenterveyden vaikeuksia. Projektissa korostuvat vertaisoppiminen, keskustelufoorumit ja opetushenkilöstön keskinäinen tuki. Keskustelufoorumeilla tuetaan paitsi oppilaitosten sisäistä yhteistyötä myös paikallista yhteistyötä oppilaitoksen, nuorisotoimen, järjestöjen, eri hallintokuntien ja muiden nuorten parissa työskentelevien välillä. Työpaikoille tuotetaan työssäoppimisen ohjaamisen tueksi ohjausmateriaalia, ja koulutetaan työpaikkaohjaajia huomioimaan mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä.
Projektin hyviä toimintamalleja juurrutetaan ja levitetään koulutuksissa, keskustelufoorumeissa, sekä vertaisarvioinnin, tuotetun materiaalin, ohjausryhmän jäsenten ja tietoverkkojen avulla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti virallistetaan ja tehdään organisaatioissa kaikkien yhteiseksi hankkeeksi. Tulosten sovellettavuuden parantamiseksi otetaan opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö mukaan projektin kehitystyöhön. Alkuvaiheessa tiedotetaan projektin täsmennetyistä tavoitteista sekä tehdään hankkeen verkkosivut ja esitteet.

Mielen hyvinvointi -projektissa perustettavan kouluttajarenkaan tarkoituksena on omalta osaltaan vastata toisen asteen opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävän työn alueellisiin koulutustarpeisiin. Kouluttajarenkaa opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö tiedottavat projektista koulutusten yhteydessä. Kouluttajat tarjoavat projektissa tuotettua materiaalia oppilaitoksille, työssäoopimispaikoille ja muille yhteistyötahoille.

Tiedottamisen välineinä ovat lisäksi Suomen Mielenterveysseuran ja rahoittajan tiedotusväylät.

Projektin tulosten raportointi on osa tiedottamista ja tulosten käytön edistämistä. Raportointia tehdään eri kohderyhmille ja raportoinnin rinnalla järjestetään koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Projektin kokemuksia ja tuloksia käsitellään oppilaitosten / organisaatioiden työyksiköissä, jotta perehtyminen ja sisäistäminen on mahdollista. Tiedottamisessa hyödynnetään osallistuneiden oppilaitosten onnistumisia. Projektihenkilöstö tiedottaa hankkeesta mahdollisimman laajasti toisen asteen koulutuksen tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen hyviä käytäntöjä levitetään keskeisille yhteistyökumppaneille kuten Niilo Mäki Instituutti ja ammatilliset erityisoppilaitokset, sidosryhmille esimerkkinä opettajakorkeakoulut, sekä toisen asteen koulutuksen toimijoille.
Kevään 2009 aikana tehdään osallistuville oppilaitoksille tiedote Mielen hyvinvointi -projektista oppilaitoskoordinaattorien valitsemista varten. 11.6.2009 projekti alkaa oppilaitoskoordinaattorien koulutuspäivällä, jolloin heidät perehdytetään mielen hyvinvointi voimavarana ajatteluun ja projektin toimintaan. Kaikkiaan koulutuspäiviä on yhdeksän.
Syksyn 2009 aikana jatketaan Mielen hyvinvointi -projektista tiedottamista osallistuvien oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.Silloin myös kerätään tietoa opetushenkilöstön ja opiskelijoiden mielen hyvinvointiin liittyvän tiedon ja koulutuksen tarpeista. Hyvinvoiva oppilaitos -koulutus järjestetään 8.-9.10.09 toisen asteen koulutuksen toimijoille osana Orton esittää päiviä.
Mielen hyvinvointi -materiaali ja koulutukset ovat oppilaitosten käytettävissä vuoden 2010 alusta alkaen. Projektissa perustettavaan kouluttajaverkostoon kuuluvat kouluttajat ovat toisen asteen opettajia ja opiskelijahuoltohenkilöstöä. Kouluttajat edistävät mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen hyödyntämistä oppilaitoksissa ja paikallisesti. Kouluttajat tarjoavat projektissa tuotettua materiaalia ja kaksipäiväisen perehdyttämiskoulutuksen oppilaitoksille, työssäoppimispaikoille sekä muille yhteistyötahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 427 070

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 427 003

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 502 435

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 522 378

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Mielen hyvinvointi -projektin tulokset ja toteutus tiivistetysti.

1 Projektissa mielenterveys nähtiin voimavarana ja elämäntaitona, joka kehittyy ihmisen, lähiympäristön ja yhteisön vuorovaikutuksessa. Se on uusiutuva varanto, jonka määrä vaihtelee, ja jota voidaan vahvistaa, oppia ja opettaa. Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä. Nuori oppii, vanhemmat oppivat ja oppilaitosyhteisökin voi oppia mielen hyvinvointia.

Mielenterveys voimavarana -käsitys antoi projektin työlle myönteisen lähtökohdan ja tavoitteet. Mielenterveyden riskitekijät olivat mukana, mutta eivät keskiössä, kun mielen hyvinvoinnin edistämisestä keskusteltiin oppilaitoksissa. Mielenterveyden tietojen ja taitojen opettamiselle löytyi teoriaperusta oppimisen ja opettamisen tutkimuksesta, jota yhdistettiin hyvinvoinnin tutkimustietoon.

2 Mielenterveyden oppimisen keskeisiä teemoja toisella asteella olivat: mielenterveys voimavarana, tunteiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen, seksuaaliterveys, vuorovaikutustaidot ja ryhmäytyminen, hyvinvointi arjessa (stressinhallinta, lepo, ruokailu, arjen rytmit) sekä nuoruuden kehitysvaiheen tukeminen.

3 Hyvinvointia voivat arvioida opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö oppilaitoksessa. Hyvinvoiva oppilaitos -työkirja toimi apuna osallistuvien oppilaitosten hyvinvointi- ja opetussuunnitelmatyössä.

4 Mielen hyvinvoinnin opettaminen on koko oppilaitosyhteisön asia. Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tärkeä tekijä on opettajan ja opiskelijan vuorovaikutussuhde. Nuorilla on lisääntynyt tarve kokea, että heille tärkeissä sosiaalisissa asemissa olevat ihmiset arvostavat heitä. Hyvinvoiva oppilaitos -tuotepaketissa yhdistettiin opetuksen ammattitaito ymmärrykseen mielen hyvinvoinnista voimavarana.

5 Toiminnalliset menetelmät tukivat nuorten oppimista.Tekemällä oppiminen on tehokasta ja nuorelle ominainen keino oppia. Hyvinvoiva oppilaitos -materiaalin avulla opiskelijoita tuettiin ja rohkaistiin vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja esimerkiksi työssäoppimisen aikana työpaikan henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, osallistumaan monipuolisesti oppilaitoksen toimintaan, sekä oman luovuuden ja kykyjen käyttämiseen.

6 Mielen hyvinvointi -projektin suuri haaste oli toimintakulttuurin muuttaminen avoimeksi ja voimavaroja korostavaksi oppilaitoksissa. Mielen hyvinvointi -levittämishankkeessa jatketaan valtakunnallisesti sen pohtimista, miten toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuuria voidaan kehittää entistä hyvinvoivemmaksi ja turvallisemmaksi.