Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10932

Projektin nimi: Steg för steg

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Osoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 06-3242811

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.yrkesakademin.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yrkesakademin.fi/stegforsteg

Vastuuhenkilön nimi: Kenneth Heimdahl

Asema: Rektor Arbetslivsservice

Sähköposti: kenneth.heimdahl(at)yrkesakademin.fi

Puhelinnumero: 050-5523539

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Direkta målgrupper är:
-lärare och handledare inom den grundläggande utbildningen
-lärare och handledare inom andra stadiets yrkesutbildning
-personal inom studerandevården, stöd- och handledningstjänster inklusive personal inom studerandes boende inom såväl de grundläggande som yrkesutbildande organisationerna
-personal inom enheternas utvecklingsverksamhet
-personal inom den tredje sektorn, främst ungdomsverkstäderna och Folkhälsan

3.3 Välilliset kohderyhmät

Indirekta målgrupper är:
-elever inom grundläggande utbildningen i regionen
-yrkesinstitutsstuderanden med risk för att avbryta studierna
-ungdomar i åldern 14-25 som deltar i verkstädernas verksamhet
- ev arbetsplatser som eleverna/studerande kommer i kontakt med

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 240, joista naisia 147

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Det övergripande syftet med projektet är att initiera och aktivera kommunala och regionala samarbetsformer mellan olika aktörer för att proaktivt delta i förebyggandet studieavbrott och utslagning bland unga.

Ungdomar inom den grundläggande utbildningen skall garanteras möjligheter att stegvis röra sig mot yrkesutbildning och in till arbetslivet. För att underlätta övergången bildas ett effektivt nätverk där aktörerna kommer överens om hur de skapar en kontinuitet och en kedja av en fungerande handledning av ungdomar. För detta arbete bildas en mångprofessionell referensgrupp gör upp planer hur förverkliga aktiviteterna.

En annan central verksamhet inom utvecklingsarbetet är utökade och effektiva handledda praktiska perioder inom yrkesutbildningen för ungdomar med sviktande studiemotivation och svårigheter att göra ett yrkesval samt för specialelever inom grundutbildningens tionde år. Dessa möjliggörs via ett samarbete mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet med stöd av de tidigare nämnda samarbetsparterna.

För att öka möjligheterna till att projektet når sina uppsatta mål kommer lärare och handledningspersonal inom yrkesutbildningen bl a att erbjudas möjligheter till att göra besök inom den grundläggande utbildningen och vice versa. Utöver detta kommer lärare och handledningspersonalen att delta i benchmarkingbesök och fortbildning.

Projektet förverkligas av Yrkesakademin i Österbotten och genomförs under åren 2009-2012. Samkommunen Optima och Vasa yrkesinstitut medverkar i utvecklingsarbetet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Informationsspridningen inom detta projekt kommer främst att ske i form av direkta kontakter och skrivet material till målgruppen och samarbetsparter enligt bifogad infomationsplan. Information om projektet, vad som produceras samt erfarenheter kommer att föras in på projektets webbsida. För det aktiva samarbetet, diskussioner och informationsspridningen inom projektet kommer läpligt forum att användas. Även utbildningsstyrelsens blanketter för spridning av material används som grund.

Projektresultatet sprids via nationella seminarier och på olika utbildningstillfällen ex Kommunförbundet,Fisyl, samarbetsnätverk inom Svenskfinland, av studiehandledardagar samt inom egen arrangerad lärarfortbildning mm. Information om resultat sprids även inom organisationernas internationella nätverk i syfte att integrera internationella och nationella utbildningspolitiska och pedagogiska strävanden. Information till personer och instanser som inte direkt berörs av utvecklingsarbetet inom projektet sker via projektets webbsida.

Informationsmaterial om projektet och dess genomförande kommer att tryckas upp i mindre skala och spridas vidare till andra svenskspråkiga skolor och läroanstalter. Projektet kan dessutom medverka i olika slag av rekryteringsmässor och -tillställningar, utbildningar och i mån av möjlighet i olika tidsskrifter.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Information om projektet och spridning av goda erfarenheter från projektet kommer att delges under hela projekttiden. I början koncentreras informationen kring projektets mål och genomförande. Mot slutet baseras spridningen på erhållna resultat, utvecklingsåtgärder och goda erfarenheter.

Målgruppen för spridningen är personer i motsvarande ställning som den direkta och indirekta målgruppen, på andra svenskspråkiga skolor och instanser i regionen. Spridningen kommer att bestå av info om projektets mål, verksamhet och resultat. Spridningen kommer främst att ske via direkta kontakter med målgruppen och projektgenomförarna samt via projektets webbsida. I mån av möjlighet kommer det att arrangeras ett avslutningsseminarium där innehållet kommer att bestå av information om projektet och dess resultat. Seminariet arrangeras i projektet slutskede.
Extern informationsspridning (massmedia, allmänheten och aktörer som potentiellt kan gynnas av projektet) om projektets erfarenheter och resultat, sker främst via projektets webbsida och direkta kontakter med målgruppen. Detta kommer att ske under hela projektets gång.

Spridning av resultat och erfarenheter kommer också att ev ske via nyhetsbrev, presskonferenser, seminarier, besöksevenemang, samarbetsnätverk inom Svenskfinland, av Avi-verket/Ely-centralen arrangerade projektledar- och studiehandledardagar, deltagande i mässor, utbildning eller andra evenemang. Även detta sker i mån av möjlighet under hela projektets gång.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 273 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 321 412

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 939

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Den grundläggande utbildningen har under de senaste åren utvecklat och utvecklar ännu allt flexiblare studievägar för elever med olika behov och intressen. Detta gör det naturligt att även andra stadiets utbildning utvecklar en större flexibilitet och utvecklar sin kompetens för att möta studerande med varierande behov, för att förbättra deras möjligheter till studier, arbetsliv och en god livskvalitet.

Projektets syfte var att initiera och aktivera kommunala och regionala samarbetsformer mellan olika aktörer för att proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott och utslagning bland unga. För att nå projektets syfte har det bildats ett effektivt nätverk där aktörerna skapat en kontinuitet och kedja av fungerande handledning av ungdomar genom att tillsammans se över vad som finns och behövs i den egna regionen.
En annan central verksamhet inom utvecklingsarbetet har varit utökade och effektivt handledda praktiska perioder inom yrkesutbildningen för ungdomar med sviktande studiemotivation, svårigheter att göra ett yrkesval, som gjort fel yrkesval samt för specialelever. Detta har möjliggjorts via ett samarbete mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet, med stöd av andra samarbetsparter.

Lärare och handledningspersonal inom den grundläggande utbildningen årskurs 7-9 och andra stadiets yrkesutbildning har också erbjudits möjlighet att besöka varandras skolor för att utvidga samarbetet över stadiegränserna. Dessutom har lärare och annan skolpersonal getts möjlighet att delta i flera fortbildningar angående ungdomar och pedagogiska metoder under projektets gång.

Totalt har sju lärare deltagit i lärarrotationen, 88 lärare fungerat som handledare och 168 elever och studeranden deltagit i praktikverksamheten. Responsen från alla deltagare har varit positiv, vilket vi anser beror mycket på att lärarrotationen och praktikverksamheten varit flexibel och utformats enligt deltagarnas behov. Dessutom har fem fortbildningstillfällen ordnats för lärare och övrig skolpersonal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning.

Den slutrapport som skrivits om projektets verksamhet finns tillgänglig på www.yrkesakademin.fi/stegforsteg .