Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10934

Projektin nimi: Henkilöstön osaamisen kehittäminen Siikalatvan oppilaitoksissa - HOKES

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Osoite: Keskustie 29

Puhelinnumero: 0447692500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.siikalatva.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hokes.fi ja www.kotu.oulu.fi/projektit/hokes/

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Saarinen

Asema: Seutukuntajohtaja

Sähköposti: hannu.saarinen(at)siikalatva.fi

Puhelinnumero: 0400 384 998

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Kärsämäki, Pyhäntä, Oulainen, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Siikalatvan seutukunnan peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä kansalaisopiston henkilöstö. Lisäksi oppilaitosten työelämäkontaktien kautta mukaan tulevat työpaikkaohjaajat sekä työelämän näyttöjen arvioijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat koko Pohjois-Suomen opettajat, koulut ja opetustoimen henkilöstö, koulujen ja oppilaitosten opiskelijat, elinkeinoelämä ja kolmannen sektorin toimijat. Yritykset jotka ovat hankkeessa mukana, tulevat mukaan oppilaitosten työelämäkontaktien kautta. Yritykset ovat mukana mm. työpaikkaohjaaja- ja näyttötutkintoihin valmentavan koulutuksen kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 88, joista naisia 73

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti keskittyy Siikalatvan seutukunnan koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja kansalaisopiston henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Projektilla pyritään monipuoliseen henkilöstön osaamisen kehittämiseen, oppilaitosten tarjoaman opetuksen laadun nostamiseen sekä oppilaitosten ja työelämän yhteistyön syventämiseen.

Projektissa luodaan pysyvä koulu/oppilaitosympäristöön suunniteltu vertaistukeen perustuva dokumentoitu seutukunnallinen toimintamalli kokemusperäisen tiedon siirtämiseen ja vertaistuen käyttöön kouluilla. Dokumentoidun mallin ja sen sisältämien työkalujen avulla alueen senioriopettajien kokemuksellista tietämystä saadaan systemaattisesti välitettyä uusille opettajille. Tavoitteena on saada malli pysyvään käyttöön kouluilla.

Projektin alussa tehdään kartoitus henkilöstön osaamisen kehittämistarpeista. Merkittävimmiksi koetuista teemoista järjestetään täydennyskoulutuksia. Ammatillisen puolen opettajien työelämäyhteyksiä tiivistetään työpaikkaohjaajien koulutusten ja opettajien työelämäjaksojen kautta. Lisäksi kehitetään ammatillisten oppilaitosten opetusmenetelmiä. Projektissa tuotetaan uusia, verkkoa hyödyntäviä opetusmalleja.

Projektin loppuvaiheessa toteutetaan koulutustuotteiden ja kehitetyn toimintamallin pilotointi ja käyttöönoton ohjaus. Tietoja ja kokemuksia välitetään eri toimijoiden kesken hankkeen ajan. Projekti päättyy yhteiseen loppuseminaariin, jossa tarkastellaan hankkeessa saavutettuja tuloksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta laaditaan lehdistötiedote. Hankkeen alkaessa järjestetään koulutoimien edustajille, rehtoreille ja opettajille tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen idea ja tavoitteet. Paikalle kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia. Hankkeelle laaditaan omat www-sivut, joissa tiedotetaan hankkeesta ja sen etenemisestä. Lisäksi hankkeen sisältämistä toimenpiteistä tiedotetaan sähköpostitse kuntien koulutoimia ja rehtoreita ja tarvittaessa opettajia. Hankkeen päättyessä järjestetään palaute- ja tiedotustilaisuus, jossa sovitaan kehitettyjen menetelmien ja käytänteiden saattamisesta pysyviksi toimintatavoiksi. Hankkeen keskeisistä tuloksista informoidaan myös yleisesti tiedotusvälineiden kautta. Lisäksi opetushenkilöstö jakaa tietoa hankkeesta ja sen toimenpiteistä työelämäyhteyksien kautta elinkeinoelämän edustajille suorissa kontakteissa.Opettajien työelämäjaksojen aikana opettajat vievät tietoa hankkeesta suoraan yrityksiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Keväällä 2011 laaditaan artikkeli julkaistavaksi opetusalan päämedioissa (esim. Opettaja-lehti). Lisäksi järjestetään informaatiotilaisuus OPH:n ja OPM:n edustajille. Projektin loppuvaiheessa (ja sen jälkeen) hyväksi koetut ja testatut käytännöt levitetään projektin toimijoiden ja kohderyhmien välillä. Hankkeesta saatuja toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä on mahdollisuus levittää myös valtakunnallisesti seminaariesitysten kautta eri tapahtumissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 379 252

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 377 564

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 510 711

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 504 744

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut järjestää monipuolista osaamisen kehittämistä alueen oppilaitoksissa mentortoiminnan sekä erilaisten täydennyskoulutusten avulla. Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen EDE-tiimi on vastannut yleissivistävän puolen henkilöstön osaamisen kehittämisestä mentortoiminnan ja erilaisten täydennyskoulutusten avulla, erityispedagogiikan sisältöihin liittyvän konsultoinnin edellytysten ja tarpeiden selvittämistä alueen kouluilla sekä ammatillisen koulutuksen verkkopohjaisen työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa.

Hankkeen aikana opettajien työelämäjaksolle osallistui 15 ammatillisen koulutuksen opettajaa. Työelämäjaksojen pituudet vaihtelivat 2 viikosta 16 viikkoon. Opettajat työskentelivät pääsääntöisesti alueen yrityksissä. Kolme opettajaa suoritti työelämäjakson ulkomailla.

Palautteet työelämäjaksoilta olivat pääsääntöisesti positiivisia ja kannustavia tällaisen toimintatavan jatkamiseksi. Opettajat kokivat että heidän työtään työssäoppimispaikoilla arvostettiin ja he pääsivät tekemään juuri oman alansa ammattitöitä. Opettajat toivat tunnetuksi myös omaa oppilaitoistaan ja työelämän tietämys oppilaitosten toiminnasta parani. Opettajat saivat myös yleensä ideoita myös omaan opetustyöhönsä ja jatkossa pystyvät kehittämään omaa opetustaan entistä enemmän työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeen puitteissä järjestettiin Näyttötutkintomestari-koulutus, jonka piti Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu. Koulutukseen osallistui 20 opettajaa ja työelämänedustajaa. Koulutuksessa mukana olleet saivat pääsääntöisesti koulutuksen suoritettua aikataulun mukaisesti. Koulutus koettiin tarpeelliseksi .

Laatutyöhön liittyvät toimenpiteet olivat lähinnä jokaisen oppilaitoksen oman työskentelyn varassa. Tämä lähinnä sen takia että heti alkuvaiheessa huomattiin että mukana olleiden organisaatioiden tila laatutyön osalta oli hyvin erilainen. Hankkeen loppupuolella hankesuunnitelmaa muutettiin ja hankkeeseen tehtiin muutoshakemus, jossa varattiin jokaiselle oppilaitokselle resursseja laatutyöhön. Tämä saikin aktivointia laatutyön osalta.

Koko projektin kohderyhmänä on ollut Siikalatvan seutukunnan peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä kansalaisopiston henkilöstö. Lisäksi oppilaitosten työelämäkontaktien kautta mukana on ollut myös työelämänedustajia

Kokonaisuudessaan hanke mahdollisti sellaisten toimenpiteiden kehittämisen jotka olisivat ilman hanketta jääneet tekemättä tässä laajuudessa.