Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10935

Projektin nimi: VILU - virtuaalinen luku- ja kirjoitustaidon oppimisen tukimateriaali

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Axxell Utbildning Ab

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 2064886-7

Osoite: PL 62

Puhelinnumero: 02900170

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.axxell.fi

Projektin kotisivun osoite: aikismateriaali.wikispaces.com/C+Materiaalia+luku+ja+kirjoitustaidottomalle

Vastuuhenkilön nimi: Stefan Johansson

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: stefan.johansson(at)axxell.fi

Puhelinnumero: 0447397341

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maahanmuuttajat: primääristi lukutaidottomat henkilöt, sekundääristi lukutaidottomat henkilöt (joko koulutetut, joilla on vahva koulutausta ja tietotekniset taidot tai kouluttamattomat henkilöt) sekä hitaat lukijat. Lisäksi normaalisti etenevien suomen kielen kurssien opiskelijat, joilla on vielä vaikeuksia esim. äänteiden kanssa.
Yhteisenä ongelmana käyttäjillä on erityisesti suomalaisen äännemaailman vieraus.
Suomen kielen kouluttajat ja maahanmuuttajien ohjaajat ympäri Suomea: materiaalia voidaan hyödyntää osana kontaktiopetusta tai sitä voidaan käyttää opintojen eriyttämisessä, tukiopetuksessa, tiettyjen taitojen harjoittelussa ym. tavoilla.
Työvoimatoimistojen asiakkaat, jotka ovat vasta tulleet maahan maista, joissa on erilainen kirjoitusjärjestelmä kuin Suomessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ks. kohta 6.2. jossa kuvattu projektin kaikki kohderyhmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään sähköistä oppimateriaalia luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. Tavoitteena on tukea em. opiskelijoita sekä itsenäisessä opiskelussa että luokkaopetuksessa. Materiaali jakautuu seuraaviin teemoihin: motoriset taidot, matematiikan perusasiat ja rahankäyttö, tavut ja äänteet sekä sanat ja lauseiden muodostaminen. Modulaarisen rakenteen ansiosta opiskelija voi valita itselleen tärkeimmät osiot sekä myös edetä ns. jatkumotyyppisen lähestymistavan kautta teemasta toiseen. Materiaalin tueksi laaditaan suomenkielinen, sähköisessä muodossa oleva ohjeistus kouluttajille. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka ovat joko primääristi tai sekundääristi luku- ja kirjoitustaidottomia, kouluttamattomia tai vankan koulutustaustan omassa maassaan hankkineita. Kaikille yhteinen ongelma on kuitenkin suomalaisen äännemaailman vieraus. Toisena kohderyhmänä hankkeessa ovat edellä mainittujen maahanmuuttajien suomen kielen kouluttajat ja ohjaajat, jotka voivat eri tavoin hyödyntää verkkomateriaaleja tukiopetuksessa, henkilökohtaistamisessa sekä lähiopetuksessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan Axxellin nettisivuilla. Sen tavoitteista ja tuloksista kerrotaan myös säännöllisesti maahanmuuttajakouluttajien tapaamisissa, seminaareissa ym. tilaisuuksissa. Muille oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuutta testata hankkeen tuotteita osana omaa opetustaan. Projektin tavoitteena on myös päästä osallistumaan esim. OPH:n järjestämään tilaisuuteen, jossa valtakunnallinen osallistujajoukko. Vuonna 2013 järjestetään loppuseminaari, jossa esitellään hankkeessa kehitettyjä opiskelumateriaaleja sekä pedagogisia lähestymistapoja niiden käyttöön. Loppuseminaari toteutetaan osittain workshop-tyyppisenä tilaisuutena, jolloin käytännönläheisen työskentelyn avulla voidaan tutustua materiaalien monikäyttöisyyteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistyessä vuonna 2009 yleistä tiedottamista, kohdassa 11.1. kuvatulla tavalla Axxellin nettisivuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien kouluttajien tapaamisissa. Vuonna 2011 tarjotaan materiaalipaketteja testattavaksi myös Axxellin ulkopuolisille tahoille. Loppuseminaari / tiedotustilaisuus ja workshopit 2013.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 943

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 165 831

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 138 175

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Teknisen toteuttajan kilpailutuksen ratkettua projekti on edennyt asetettujen tavoitteiden ja projektisuunnitelman mukaisesti. Ainoastaan teknisen toteutuksen aikataulu on viivästynyt siinä määrin, että materiaalin pilotointi, sen pohjalta tehdyt parannukset sekä oppaiden kääntäminen jäivät toteuttamatta, vaikka hankkeella olisi ollut vielä varoja käytettävänä tähän. Vastaavia hankkeita ajatellen olisi tärkeää, että tekninen toteutus etenisi käsikirjoittamisen kanssa yhtä matkaa. Teknisen toteutuksen rajat ja raamit pitäisi asettaa jo materiaalihankkeen alkuvaiheessa, jotta pilotointiin ja materiaalin korjaamiseen jäisi aikaa.