Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10936

Projektin nimi: Mun reitti - Toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hengitysliitto Heli ry./ Ammattiopisto Luovi

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0201472-1

Osoite: Nahkatehtaankatu 3

Puhelinnumero: 020 757 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.luovi.fi

Projektin kotisivun osoite: www.luovi.fi/Yleista/Projektit/Mun_reitti

Vastuuhenkilön nimi: Irene Konttinen

Asema: Projektikoordinaattori

Sähköposti: irene.konttinen(at)luovi.fi

Puhelinnumero: 040 319 3232

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevät
- opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa sekä opiskelijahuollon asiantuntijat, jotka koulutetaan opiskelijoiden valmentajiksi valmennusohjelman toteutukseen sekä uusien valmentajien kouluttamiseen
- ohjaavat ja kuntouttavat tahot (esim. nuorten työpajat, työvoiman palvelukeskus, työvoimatoimistot), jotka osallistuvat valmennusohjelman osamoduulien koulutukseen hyödyntäen niitä omassa työssään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä ja lopullisina hyödynsaajina ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.
Projektista hyötyvät välillisesti muut ammatilliset erityisoppilaitokset ja yleiset ammatilliset oppilaitokset, ja niiden opiskelijat, muut erityisryhmät, opiskelijoiden huoltajat ja sidosryhmät, työllistävät tahot, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat, työnantajat ja työyhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 130, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 485, joista naisia 380

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mun reitti - Toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa -projektin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen onnistumista, työllistymistä, elinikäistä oppimista ja työmarkkinoilla pysymistä kehittämällä toiminta- ja työkyvyn arvioinnin ja ohjauksen käytöntöjä sekä vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta oman toiminta- ja työkykynsä määrittelyssä, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi projektin tavoitteena on vahvistaa voimaantumisen tukirakenteita ja moniammatillista organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä ja voimaantumisprosessissa sekä vahvistaa työssäoppimispaikkojen roolia opiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn arvioinnissa ja edistämisen ohjauksessa.

Projektin tuloksena syntyy yhteistyössä Ammattiopisto Luovin, Työterveyslaitoksen, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKu ry:n ja Länsirannkon Koulutus Oy Winnovan kanssa kehitettävä ja pilotoitava opiskelijan toiminta- ja työkyvyn yksilö- ja ryhmävalmennusohjelma, jota toteutetaan osana opiskelijan Henkilökohtaista opiskelujen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS). Valmennusohjelma perustuu opiskelijan itsearviointiin, valmentajan arviointiin ja yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiin. Valmennusohjelmaa toteutetaan koko opiskelijan koulutusprosessin ajan peruskoulusta toisen asteen koulutukseen siirtymisen nivelvaiheesta jatkosijoittumiseen. Valmennusohjelma täydentää Työterveyslaitoksen olemassa olevia Koulutuksesta työhön- ja Kohti työelämää- ryhmäohjausmenetelmiä, joita muokataan tarvittavin osin erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille tarvittavat osiot ja menetelmät.

Projektin kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen erityisopetuksen parissa työskentelevät opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijahuollon asiantuntijat, sekä erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ohjaavat ja kuntouttavat tahot, jotka koulutetaan valmennusohjelman toteutukseen ja kouluttamiseen. Projektin lopullisina hyödynsaajina ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Projektista hyötyvät välillisesti muut ammatilliset erityisoppilaitokset ja yleiset ammatilliset oppilaitokset ja niiden opiskelijat, muut erityisryhmät, opiskelijoiden huoltajat ja sidosryhmät sekä opiskelijoita ohjaavat ja kuntouttavat tahot, työllistävät tahot, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat, työnantajat ja työyhteisöt.

Projektin toteuttaa Ammattiopisto Luovi yhteistyössä Työterveyslaitoksen, SAKU ry:n, Länsirannkon Koulutus Oy Winnovan ja alueellisten ohjausyhteistyötahojen kanssa. Projekti toteutetaan 1.3.2009-30.6.2012.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Rekrytointivaihe 2009
- Koulutuskokeilut ja koulutukseen siirtyminen: Luovin opiskelijoille ja lähettäville tahoille (peruskoulut, ohjaavat ja kuntouttavat tahot) tiedotetaan projektista ja valmennusohjelmaan osallistumismahdollisuuksista opiskelijavalinnan ja usein sitä edeltävien koulutuskokeilujen yhteydessä opintoneuvojien kautta ja esitteiden avulla.
- Valmennusohjelman koulutukseen rekrytoidaan osallistujat esimiesten ja kohderyhminä olevien organisaatioiden esimiesasemassa olevien henkilöiden välityksellä henkilökohtaisin kontaktein.
-Projekti esitellään ammatillisen erityisopettajakoulutuksen toimijoille
- tiedotetaan Luovin www-sivuilla opiskelijahaun yhteydessä.

2. Toteutusvaihe 2010-2012
- Tuloksia levitetään verkostotilaisuuksissa ja seminaareissa, joihin Luovi osallistuu ja joita Luovi toteuttaa Suomi tarvitsee kaikki kädet -teemaan liittyen.
-Menetelmä esitellään työpaikkaohjaaja-koulutuksissa
- tiedote tuloksista tiedotusvälineille 2010, lehtiartikkelit ja asiantuntijapuheenvuorot
- tiedotetaan Luovin www-sivuilla koko projektin ajan.
- Kumppanit huolehtivat projektin tiedotuksesta omassa organisaatiossaan. Luovissa henkilöstöä tiedotetaan projektista säännöllisesti henkilöstöintrassa.

3. Päätösvaihe 2012
- Projektin tulokset ovat julkisia
- Valmennusohjelmasta laaditaan tieteellisesti validi julkaisu.
- Päätösseminaari

SAKU ry levittää projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä koko projektin toteutuksen ajan omassa verkostoprojektissaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
- ks. edellä
- esitteet kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille, Luovin ja kumppanien www-sivuilla, ammatillisten erityisoppilaitosten yhteisellä www-sivustolla
- tiedottaminen verkostoissa, ammatillisen erityisopetuksen yhteistyöverkostossa
- 09/09 Kehitysvammaisten kulttuuripäivät Oulussa
- Työterveyspäivät/ Palvelutori

2010-2011
- jatkuva yhteydenpito yhteistyökumppanien verkostokumppanien, ohjaavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.
- koulutus- ja työelämämessut (Oulu, Rovaniemi, Joensuu, Länsi-Suomi) kohteena opiskelijat, peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opot
- TerveSOS -messut, kohteena ohjaavat ja kuntouttavat tahot
- BeStep- ja NextStep-messut
- Taitajakisat ja Abilympics Oulussa 2010
- Kevät 2010 seminaari, jonka yhteydessä juttu ammattilehtiin,paikallislehtiin ja laajemman levikin lehtiin.
- koulutuksen toteuttaminen ja tulosten levittäminen muiden oppilaitosten, kuntien ja työpaikkojen edustajille

2012
- Tulokset julkaistaan ja levitetään kumppanien verkostoissa ja Luovin osalta erityisesti ammatillisen erityisopetuksen yhteistyöverkostossa.
- Julkaisu
- Pätösseminaarissa opiskelijoiden, valmentajien, työpaikkojen ja ohjaavien ja kuntouttavien tahojen kokemukset projektissa, hyödyistä ja haasteista. Päätösseminaarin yhteydessä artikkeli (ks. julkaisukanavat yllä).
Tiedotus Luovin ja TTL:n www-sivuilla koko projektin ajan.
Kumppanit huolehtivat projektin tiedotuksesta organisaatiossaan. Henkilöstöä tiedotetaan säännöllisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 607 204

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 607 204

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 738 025

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 732 553

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammattiopisto Luovin hallinnoimassa MunReitti-projektissa kehitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstölle uusia työkaluja ja toimintamalleja erityisopiskelijoiden toiminta- ja työkyvyn vahvistamiseen. Kolmivuotisessa projektissa Luovin kumppaneina toimivat Työterveyslaitos ja Länsirannikon koulutusyhtymä WinNova.
Keväällä 2009 alkaneessa projektissa hyödynnettiin Luovin ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuuden lisäksi Työterveyslaitoksen ja Porin ammattiopiston (nykyinen WinNova) kehittämiä uraohjauksen menetelmiä Koulutuksesta työhön ja Kohti työelämää sekä Hollannissa kehitettyä voimaantumisen itsearviointi- ja valmennusohjelmaa (VrijBaan).

MunReitti-projektin keskeisenä tavoitteena oli kehittää ohjausmenetelmiä, joiden avulla opiskelijan osallisuus ja voimaantumisen kokemus mahdollistuvat tavallisessa arjessa ja etenkin opiskelun kriittisissä pisteissä. Omien taitojen tunnistaminen ja onnistumisen kokemukset siivittävät nuorta kohti työelämässäkin vaadittavaa itsenäisyyttä ja ammatillista kasvua.

Toisena tavoitteena oli kytkeä opiskelijoiden jatkosijoittumivaiheen ohjausmenetelmät laajempaan kokonaisuuteen, jossa myös opiskelijan hyvinvointioppiminen muodostaa osan valmennuksesta.Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön uraohjaus-menetelmä on työnhakuun ja työllistymiseen valmentava kurssi, jota monet ammatilliset oppilaitokset ovat toteuttaneet opintonsa päätösvaiheessa oleville nuorelle kuluneen vuosikymmenen ajan. Menetelmä ei kuitenkaa enää kaikilta osin vastannut nykyisiin ohjaustarpeisiin eikä soveltunut erityisryhmien käyttöön. MunReitti-projektissa uraohjausmenetelmät otettiin rohkeasti päivitykseen ja vuosien varrella kertyneen palautteen pohjalta menetelmät saivat päivityksessä selkeäkielisen ulkoasun ja uudistetun harjoituspaketin.
Projektissa kehitetty MunReitti-valmennusohjelma perustuu voimaantumisen mahdollistavaan dialogiseen ohjaustyöhön sekä opiskelijan toiminta- ja työkykyä vahvistaviin yksilö- ja ryhmäharjoituksiin. Tämän lisäksi arjentaitoja ja itsetuntemusta vahvistavia opintoja on viety oppilaitoksen opetussuunnitelmiin ns. ATTO-opintoina (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija voi valita opintoihinsa yhden opintoviikon laajuiset opinnot esimerkiksi asiointitaidoista, stressinhallinnasta tai ihmissuhdetaidoista. Valmennusohjelman tavoitteet, toteutus ja arviointi laaditaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja tiedot kirjataan opiskelijan HOJKS:aan.
Valmennusohjelman perustyökaluna on Hollannissa kehitetty voimaantumisen itsearviointimenetelmä (Vrij Baan), jonka avulla opiskelija arvioi omaa voimaantumisen tasoaan ja valmentautumisen tarvettaan. Itsearvioinnissa opiskelija vastaa sähköiseen kysymyslomakkeeseen, joka mittaa hänen voimaantumistaan. Kysymykset koskevat opiskelijan ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia itsestään, vaikutusmahdollisuuksistaan ja osaamisestaan. Vastausten perusteella arviointiohjelma laatii opiskelijan voimaantumisprofiilin, josta yksilöllisen valmennusohjelman rakentaminen aloitetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa. Voimaantumisen sisältö¬jen tunnistaminen ja niiden mittaaminen auttaa niin opiskelijaa kuin ohjaa¬jaakin tavoitteiden laadinnassa ja käytännön toteutuksen suunnittelussa. Valmennusohjelman laadinnassa voidaan hyödyntää myös valmiita yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Nämä harjoitukset tukevat opiskelijan toimintakykyä ja itsetuntemusta ja tarjoavat samalla käyttökelpoisen jäsennyksen ohjausprosessille.

Voimaantuminen yhteisöllisenä tapahtumana tuo uuden näkökulman myös ohjausammattilaisten työhön. Jotta oppilaitosympäristössä voimaantumisen kokemus voisi todella mahdollistua, tarvitaan hyvien ohjausmenetelmien taustalle yhteistä näkemystä ja sitoutumista uudenlaisten ohjausmenetelmien ja arjen toimintamallien käyttöönottoon. MunReitti-projektissa mukana olleiden Ammattiopisto Luovin ja WinNovan opettajat, ohjaajat ja opiskelijapalvelujen henkilöstö perehdytettiin valmennusohjelman ja voimaantumisen mahdollistavien ohjausmenetelmien käyttöön. Projektin aikana MunReitti-valmentajakoulutusta toteutettiin laajamittaisesti myös muille nuorten ohjaus- ja kuntoutuspalvelujen toimijoille. Hankkeen päättyessä koulutettuja valmentajia on 500. Koulutusten lisäksi projektissa tuotettu harjoitusmateriaali ja valmentajakoulutuksen sisällöt sekä MunReitti Reittiopas ovat saatavissa sähköisessä muodossa projektin kotisivuilta. www.luovi.fi/yleista/projektit/mun_reitti