Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10937

Projektin nimi: Palvelualan suomea maahanmuuttajille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 01038330

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kkylappia.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Anitta Palokangas

Asema: koulutusjohtaja

Sähköposti: anitta.palokangas(at)lappia.fi

Puhelinnumero: 0400 510432

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeesta tulevat hyötymään maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat B1- B2-tasoista suomen kielen osaamista matkailualan tai muun palvelualan työhön tai koulutukseen hakeutumisessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta on hyötyä myös matkailupalveluja tarjoaville yrityksille, joilla on pula suomen kielen taitoisesta ammattitaitoisesta henkilöstöstä, sekä alan oppilaitoksille ja oppilaitoksille, jotka järjestävät suomen kielen koulutusta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammattiopisto Lappian Palvelualan suomea maahanmuuttajille -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä matkailu- ja palvelualan ammatteihin parantamalla heidän suomen kielen taitoaan. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perustason (A2) suomen taidon hallitsevat maahanmuuttajat, jotka harvaan asutuilla alueilla, kuten Lapissa, voivat joutua odottamaan B1-tason koulutukseen pääsyä vuosia, jolloin kielitaito helposti taantuu ja opiskelumotivaatio laskee. Hanke tarjoaa mahdollisuuden jatkaa suomen opiskelua verkossa itsenäisesti ja suunnata opiskelu mm. Lapissa hyvin työllistävän matkailualan kielenkäyttöön..

Hankkeen tuotoksena on matkailu- ja palvelualan tarpeisiin laadittu ja testattu B1 ja B2-tason suomen kielen opiskelumateriaali, jonka avulla maahanmuuttajat voivat ylläpitää ja kehittää taitoaan asuinpaikastaan riippumatta. Materiaali kattaa kielitaidon kaikki osa-alueet: kuullun ymmärtämisen ja puhumisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen sekä sanaston ja kielen rakenteet. Se sisältää tekstin lisäksi mm. kuvaa, ääntä, videoleikkeitä sekä interaktiivisia kielitaidon harjoittelu- ja testausosia. Materiaali on helppokäyttöistä, avoimesti saatavilla ja se on teknisesti alustasta riippumattomasti toteutettu. Materiaalin käytössä painottuu opiskelijan omatoimisuus ja vuorovaikutteisuus.

Tuotettu materiaali on saatavilla kaikkialla itseopiskeluun ja sitä voidaan hyödyntää osin myös muilla aloilla ja lähiopetuksessa. Materiaali soveltuu hyvin opitun kertaamiseen ja kielitesteihin harjoitteluun.

Hankkeella edistetään sekä maantieteellistä että sosiaalista tasa-arvoa. Materiaalin laatimisessa pyritään ottamaan huomioon erityisesti kotona olevat maahanmuuttajanaiset ja helpottamaan heidän osallistumistaan. Hankkeen myötä opiskelu syrjäisillä alueilla helpottuu, ja maahanmuuttajien suomen kielen taidon kehittymisen myötä heidän mahdollisuutensa työllistyä ja päästä ammatilliseen koulutukseen paranevat.

Hankkeesta tiedotetaan sisäisesti, muille oppilaitoksille, sidosryhmille ja kohderyhmille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan koko hankkeen ajan kaikille sidosryhmille. Mediaa hyödynnetään hankkeessa tuotetun materiaalin markkinoinnissa. Ensin tiedotuksessa painotetaan sitä, että alueelle on saatu palvelualan yrittäjien työllistämistarpeita vastaava suomen kielen oppimateriaali, joka toimii myös harvaan asutuilla alueilla ja omaehtoisessa opiskelussa. Materiaalin pilotoinnin käynnistyttyä siitä tehdään juttu joko osallistujien tai materiaalin laatijoiden tai molempien näkökulmasta riippuen asianomaisten halusta esiintyä julkisuudessa. Samassa yhteydessä kerrotaan, että tämä hanke on mahdollistanut pilotin käynnistymisen. Hankkeen päätyttyä kerrotaan siinä saaduista kokemuksista, hyödystä opiskelijoille, yrittäjille ja koulutusorganisaatioille sekä levitetään tietoa materiaalin avoimesta saatavuudesta. Viestintäsuunnitelma tavoitteineen ja teemoineen tarkennetaan hankkeen kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Kautta linjan noudatetaan rahoittajan tiedottamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, mm. logot ja maininnat rahastosta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Materiaalista ja sen käyttömahdollisuuksista tiedotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti hankeorganisaatiolle, sidosryhmille ja muille suomen kielen koulutusta järjestäville organisaatioille viimeistään hankkeen viimeisen kolmanneksen aikana.
Muista hankkeen aikana mahdollisesti syntyvistä hyvistä käytännöistä kerrotaan sen mukaan, millaista tiedon tarvetta eri osapuolilla ilmenee. Kaikki hyvät käytännöt raportoidaan myös rahoittajalle. Myös epäonnistumisista kertomisessa pyritään avoimuuteen. Hyvistä käytännöistä tiedottamisen aikataulu tarkentuu hankkeen aikana sitä mukaa kun niitä syntyy.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 025

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 151 006

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 182 956

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 178 695

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Palvelualan suomea maahanmuuttajille (Palsu) on osa Opetushallituksen koordinoimaa aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutushanke Aikista. Aikiksessa tuotettiin suomi ja ruotsi 2. kielenä verkko-opiskelumateriaalia kielitaidon eri tasoille. Sen ammatilliseen osuuteen kuuluvan Palsun tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllistymistä matkailuun ja muille palvelualoille parantamalla heidän suomen kielen taitoaan.

Palsussa tuotettiin peruskielitaidon jo hallitsevien tasolle B1 - B2 matkailualan suomen kielen verkkomateriaali, joka mahdollistaa kielitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen itsenäisen opiskelun avulla. Materiaali pohjautuu funktionaaliseen kielikäsitykseen, jossa kieli nähdään viestinnän välineenä: kielen avulla ymmärretään ja tullaan ymmärretyksi. Palsu pyrkii yhdistämään kielen ja ammatin opiskelua oppijoita motivoivalla tavalla. Käsikirjoittajina ovat toimineet kokeneet suomi 2. kielenä opettajat, ja yhteistyötä ammattiaineiden opettajien kanssa on tehty suunnittelu-, kommentointi- ja tarkastusvaiheessa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kuvanneet Palsun videot, ja Ubiikki Oy on koordinoinut koko Aikiksen muun teknisen toteutuksen. Materiaali julkaistaan 29.5.2013 kaikille avoimessa kotisuomessa.fi-palvelussa.

Palsun materiaali kattaa kaikki kielitaidon osa-alueet, mutta painotus on suullisten asiakaspalvelutilanteiden, ammattisanaston ja tekstistrategioiden harjoittelussa. Matkailualan tekstit tutustuttavat matkailun toimintaympäristöön ja antavat perustietoa sen ammateista. Kaikki ammattien esittelyt, työpaikkailmoitukset, mainostekstit ja lomakkeet ovat autenttisia. Videoiden tarinana on kolmihenkisen perheen talvilomamatka Lappiin. Videot on kuvattu aidossa ympäristössä, ja niissä esiintyvät alan oikeat ammattilaiset. Vastaanottovirkailija, eräopas ja tarjoilija palvelevat asiakasperhettä työpaikkansa käytäntöjen mukaisesti. Heidän lisäkseen on haastateltu matkailuyrittäjää, kokkia ja kerroshoitajaa. Jokainen puhuu itselleen luontevinta kieltä, josta ei ole editoitu toistoa, kesken jääneitä sanoja tai turhia pikkusanoja. Oppija saa videoiden katseluun ja tehtävien tekemiseen ohjeita matkaopas Lumilta. Kieliopas Seppo antaa vinkkejä monenlaisen puhekielen, mm. murteiden, ymmärtämiseen. Oppija voi myös harjoitella Suomen puhelinkäyttäytymistä, tietojen varmistamista ja kirjaamista sekä palveluammatien kohteliaita ilmaisutapoja. Ammattisanastosta ovat mukana sekä viralliset termit että ammattislangin ilmaukset.

Palsussa hyödynnetään multimedian tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Oppija voi esimerkiksi äänittää omaa puhettaan ja harjoitella ääntämistä karaoke-emännän mukana. Jokaiseen kahdeksasta kokonaisuudesta kuuluu testiosuus, jossa oppija kerää hilloja suorituksestaan. Elämyksellisyyttä on muutenkin luotu tuomalla Lapin eksotiikkaa ja paikallisväriä mukaan.

Palsun materiaalin vahvuuksia ovat autenttisuus ja vuorovaikutteisuus sekä opiskelun riippumattomuus ajasta ja paikasta. Materiaalia voidaan käyttää myös lähi- ja monimuoto-opetuksessa eri koulutustasoilla. Se sopii hyvin opiskelun ala- ja henkilökohtaistamiseen sekä eriyttämiseen esimerkiksi maahanmuuttajien ammatilliseen valmistavassa koulutuksessa. Osa tehtävistä soveltuu jo A2-tasoiselle kielenoppijalle.