Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10940

Projektin nimi: Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen - STEPIT

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: www.centria.fi/stepit

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Jansson

Asema: tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: lasse.jansson(at)centria.fi

Puhelinnumero: 0447250072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa:
- Rehtorit ja muu johto
- Opettajat
- TKI-henkilöstö
- Tässä vaiheessa mukana ovat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, ARENE ry, Lahden ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tradenomiliitto ry, Vaasan yliopisto ja Laurea AMK. Hankkeeseen voivat osallistua myös muut korkeakoulut.

Työelämässä:
- Korkeakouluista valmistuneet perehdyttäjät työelämässä
- Korkeakoulujen alumniyhdistykset. Tässä vaiheessa mukana: Hämeen ammattikorkeakoulun alumnit ry, Metropolian alumnit ry, Oulun seudun ammattikorkeakoulun alumnit ry ja Tampereen ammattikorkeakoulun alumnit ry. Hankkeeseen voivat osallistua myös muut alumniyhdistykset.
- Yksittäisten yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden johto
- Yksittäisten yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden henkilöstö
- Työmarkkinajärjestöt: STTK ja sen jäsenliitot, AKAVA ja sen jäsenliitot, EK
- Suomen Kuntaliitto
- Yrittäjäjärjestöt
- ARENE ry

Lisätietoa toteuttajista (liite projektisuunnitelma).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta vaikuttaa välillisesti korkeakouluopiskelijoihin parantamalla heidän edellytyksiään saada työelämäläheisempää koulutusta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 339, joista naisia 256

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Stepit-projektin tavoitteena on kehittää korkeakouluille toimintamalli, jonka avulla ne voivat tehokkaasti hyödyntää alumneja opetuksen työelämävastaavuudessa, hiljaisen tiedon siirtämisessä sekä palveluiden tuotekehityksessä, tuotteistamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä. Projekti kehittää ja vakiinnuttaa uudenlaien työelämäkumppanuuden osaksi korkeakoulujen toimintaa. Kumppanuudessa yksittäiset yhteydenotot ja yhteistyöprojektit pyritään liittämään laajempaan tavoitteellisen yhteistyön kokonaisuuteen, jossa työelämä nähdään korkeakoulun asiakkaana. Toimintamallista hyötyvät niin korkeakoulu- ja työyhteisöt kokonaisuudessaan.

Projektin konkreettisina tavoitteina on:

1.Saada ammattikorkeakoulujen johdossa aikaan yhteinen ymmärrys siitä, että työelämä nähdään asiakkaana. Tämä on edellytyksenä monipuolisen ja syvällisen työelämäyhteistyön rakentamiselle. Asiakasnäkökulma ohjaa ammattikorkeakoulujen strategiatyötä ja nostaa alumnit keskiöön työelämäyhteyksien kehittämisessä.

2.Kehittää, pilotoida ja arvioida toimintatapa, jonka avulla ammattikorkeakoulut voivat kehittää ja monipuolistaa henkilöstön työelämäyhteistyötä.

3.Luoda, kehittää ja juurruttaa korkeakouluihin toimintamalli, jossa alumnit ovat työelämäkumppanuuden tärkein linkki. Tavoitteena on myös lisätä alumnitietoisuutta korkeakoulujen ja työelämän kaikilla tasoilla. Projektin tavoitteena on, että jokaisessa projektissa mukana olevassa korkeakoulussa on vakiintunut alumnitoiminta projektin päätyttyä. Projektissa kehitetty toimintamalli sekä luodut työkalut tarjotaan kaikkien korkeakoulujen käyttöön.

4.Luoda yhteisöllinen alusta korkeakoulujen henkilöstön ja työelämässä toimivien alumnien käyttöön. Alusta toimii tiedonjaon ja -välityksen kanavana, mutta ennen kaikkea tarjoaa uudenlaisen väylän korkeakoulujen ja työelämän väliselle vuoropuhelulle. Yhteisöllinen alusta tarjoaa palveluita ja työkaluja korkeakoulujen henkilöstölle ja alumneille sekä yleisemmin työelämälle.

5.Luoda toimintamalli, jonka avulla saadaan alumnit mukaan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

6.Tuotteistaa korkeakoulujen palveluita yhdessä alumnien kanssa ja koota ne helposti työelämän saavutettaville. Projektissa myös luodaan korkeakoulujen käyttöön mallit, kuinka tuotteista kerrotaan asiakasnäkökulmasta ymmärrettävästi ja helposti saavutettavasti. Lisätä työelämän tietoa korkeakoulujen tarjoamista palveluista.

Stepit vahvistaa jo olemassa olevaa vuorovaikutusta ja luo uudenlaista yhteistyön toimintatapaa korkeakoulujen ja työelämän välille. Projektin tuloksena työelämäkumppanuudet lisääntyvät ja niiden laatu paranee. Yhteistyömenetelmien ja toimintatapojen selkiydyttyä työelämäkumppanuudet systematisoituvat ja kehittyvät kohti syvempää kumppanuutta.

Projekti perustuu aiemmissa hankkeissa ja tutkimuksissa sekä korkeakoulukentän käytännön työssä saatuun kokemukseen ja havaittuun tarpeeseen. Projektin kohderyhminä ovat laajasti korkeakoulut ja työelämän organisaatiot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus hoidetaan keskitetysti projektin alussa tehtävän tiedotussuunnitelman mukaan. Tiedotus tapahtuu www-sivujen, seminaarien, tietoiskujen, tiedotteiden, lehti-artikkeleiden, esitteiden, julkaisuiden, sähköpostitse ja tutkimusraporttien avulla.

Kohderyhminä tiedotuksessa ovat hanketoimijat, työelämä, korkeakoulut, rahoittajat, muut sidosryhmät sekä kansainvälinen korkeakouluyhteisö.

Tiedotusta on kuvattu tarkemmin liitteessä 8.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kukin osaprojekti on laatinut oman suunnitelmansa hyvien käytänteiden levittämiseksi. Tämä tapahtuu muun muassa seminaarien ja konferenssien kautta.

Stepit-projekti järjestää vuosittain valtakunnallisen seminaarin, jossa tuloksia esitellään.

Hyvien käytänteiden levittämisestä tarkempaa tietoa löytyy liitteistä 2-8.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 084 922

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 077 683

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 454 435

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 269 009

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Stepit -projektin keskeisenä tavoitteena oli kehittää korkeakouluille toimintamalli, jonka avulla ne voivat tehokkaasti hyödyntää alumneja työelämäyhteistyössään. Projekti koostui kuudesta osaprojektista sekä hallinnoinnista ja tiedottamisesta. Osaprojektia Asiakas toteutti Centria ammattikorkeakoulu (ent. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) yhdessä Arenen ry., ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, kanssa. Korkeakouluhenkilöstön työelämäkumppanuus- ja työelämäyhteistyöosaamisen kehittäminen (jatkossa KOHO) -osaprojektia toteuttivat Jyväskylän- ja HAAGA-HELIAn ammattikorkeakoulujen Ammatilliset opettajakorkeakoulut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. n kanssa. Alumni-osaprojektin toteuttaja oli Centria ammattikorkeakoulu. Alusta osaprojektista vastasivat Centria ammattikorkeakoulu sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Koulutuksen muutosprosessia toteuttivat Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut ja Palveluiden tuotteistamista Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Centria ammattikorkeakoulu toimi projektin päätoteuttajana ja vastasi Hallinnointi- ja tiedotus -osaprojektista.

Koulutuksen muutosprosessi -osaprojekti kehitti toimintamallin, jonka avulla alumnien ääni saadaan kuulumaan opetussuunnitelmissa ja myös opetuksen toteuttamisessa. Toimintatapa on jatkossakin osa opetussuunnitelmatyötä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Palveluiden tuotteistaminen -osaprojekti kehitti toimintamalleja, konsepteja, kuinka alumneita voi hyödyntää opetuksen toteutuksessa sekä muussa korkeakoulujen työelämäyhteistyössä. Konseptit on käytöönotettavissa sellaisenaan missä tahansa korkeakoulussa. KOHO-osaprojekti valmensi opettajia sekä muuta henkilöstöä työelämäyhteistyön ja -kumppanuuden lisäämiseen ja siten opettajien osaaminen ja valmiudet monipuolisemman ja vahvemman työelämäkumppanuuden solmimiseen vahvistuivat. STTK:n toteuttaman kyselyn pohjalta sekä Stepit-projektissa tehtyjen muiden selvitysten pohjalta voi todeta, että yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja muun työelämän välillä koetaan tarpeelliseksi ja sitä arvostavat molemmat osapuolet. Asiakas ja alumni -osaprojektit osoittivat selvästi alumniyhteistyön merkityksellisyyden ja sekä korkeakoulujen johto että alumnit ja muut työelämäedustajat ymmärtävät toiminnan tärkeyden ammattikorkeakoulujen opetuksen työelämävastaavuuden ja työelämäläheisen opetuksen toteuttamiseksi. Alusta osaprojektissa luotiin alumniportaali korkeakoulujen ja työelämän välisen yhteistyön ja kommunikaation foorumiksi. Projektisuunnitelman mukaisesti luotiin paikka, jossa käyttäjät pääsevät itse vaikuttamaan foorumin sisältöön ja kuinka he sitä haluavat käyttää. Projektin myötä jokaisessa projektissa mukana olevassa korkeakoulussa on ymmärretty alumnit tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi ja alumnitoiminnan vahvistaminen/uudelleen aktivoiminen on saanut uutta potkua.

Alumniportaalista (www.alumni.fi) löytyy osaprojektien tuottamaa keskeistä materiaalia ja toimintamalleja. Projektissa Kemi-Tornion amk:n tuottamia alumnivideoita löytyy youtubesta. Projektista on tehty useita julkaisuja ja keskeisimmät havainnot on koottu julkaisuun Hohenthal, T. (toim.) 2012. Työelämäkumppanuutta rakentamassa. Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen. C: Centria tutkimus ja kehitys. Sähköisenä julkaisu löytyy osositteesta: http://kirjasto.centria.fi/Kirjasto.aspx?id=1002&p1=1002&p2=1002 KOHO-osaprojektin keskeisiä tuloksia löytyy myös julkaisusta Laitinen-Väänänen, S., Vanhanen-Nuutinen, L. & Hyvönen, U. (toim.) 2011. Askelmerkkejä työelämäkumppanuuten. Osaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkekakoulun julkaisuja 121. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Sähköisenä julkaisu löytyy osositteesta: http://www.haaga-helia.fi/fi/aokk/julkaisut/julkaisuliitteet/Julkaisu_KOHO.pdf