Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10941

Projektin nimi: Monikulttuurinen Salo - Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään Salon seudulla

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.5.2009 ja päättyy 30.9.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0139545-4

Osoite: Venemestarinkatu 35

Puhelinnumero: 02-77041 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sskky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sskky.fi/monikulttuurinensalo

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Pölönen

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: paivi.polonen(at)sskky.fi

Puhelinnumero: 044-7704669

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Salo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat:
Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistämisen parissa työskentelevät toimijat ja organisaatiot Salon alueella sekä muuten maahanmuuttajia työssään kohtaavat viranomaiset ja muut toimijat (kuten Monikulttuurinen Salo -hankkeen työryhmien jäsenet) sekä mentorit.

Toisena kohderyhmänä ovat ohjaukseen ja neuvontaan sekä mentorointiin osallistuvat maahanmuuttajat (aktorit). Vuosien 2012 ja 2013 aikana hankkeen ohjaukseen ja neuvontaan arvioidaan osallistuvan noin 45 maahanmuuttajaa, jotka ovat pääosin kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa olevia tai työttömiä maahanmuuttajia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen prosessien kehittämiseen, joten välillisenä kohderyhmänä ovat tuloksista hyötyvät, eli kaikki käytännön työssään maahanmuuttajia kohtaavat. Salon alueen maahanmuuttajista ne, jotka eivät osallistu hankkeeseen, kuuluvat hankkeen välilliseen kohderyhmään.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös paikalliset työnantajat, muut organisaatiot ja yritykset, jotka osallistuvat työelämäyhteistyön kehittämiseen ja maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 268, joista naisia 173

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 233, joista naisia 152

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varsinais-Suomen Maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan alueen resurssit, asenteet ja toimintarakenteet eivät vastaa ajankohtaisia tarpeita. Salossa maahanmuuttajien osuus väestöstä (n. 3,8 %) ylittää kansallisen keskiarvon (2,3 %). Nykyinen toimintaympäristö edellyttää monipuolista, organisoitua ja tavoitteellista maahanmuuttajatyötä. Tavoitteelliseen maahanmuuttajatyöhön tarvitaan lisää resursseja, kokonaisvaltaista hallinnointia, päivitettävää maahanmuutto-ohjelmaa, jossa toimenpiteet, vastuut, aikataulut ja seuranta ovat suunnitelmallisia ja niistä raportoidaan vastuutahoille ja tiedotetaan myös kuntalaisille. Uusi kotouttamislaki asettaa uusia odotuksia ja velvoitteita kotouttamistyöhön osallistuville toimijoille. Tällä hankkeella haetaan ratkaisuja Salon alueen maahanmuuttajatyön kehittämiseen. Hallinnon ja käytäntöjen kehittämisen lisäksi hankkeessa toteutetaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koko hankkeen aikana noin 80 maahanmuuttajalle työllistymisen ja kotoutumisen nopeutumiseksi.

Salon seudun aikuisopisto on valmistellut jatkohanketta yhteistyössä Salon kaupungin, Turun amk:n Salon yksikön ja Salon TE toimiston asiantuntijoiden kanssa. Projektin kohderyhmänä ovat kaikki Salossa maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotouttamiseen osallistuvat tahot: viranomaiset, työelämän organisaatiot, 3. sektorin edustajat, oppilaitokset ja Salon alueen maahanmuuttajat.

Monikulttuurinen Salo hankkeessa on tehty monialaisella yhteistyöllä uusi Salon Maahanmuutto-ohjelma. Ohjelma ohjaa kaupungin kotouttamistyötä ja se sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työn ja palvelujen kehittämiseksi. Jatkohankkeessa keskitytään uuden Maahanmuutto-ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan juurruttamiseen osaksi Salon kaupungin rakenteita. Hanke on käynnistämässä eri toimialojen edustajista muodostuvaa koordinaatioryhmää, joka vastaa ohjelman toimeenpanosta ja seurannasta. Jatkohankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajien omien ryhmien osallistumismahdollisuuksia. Hanke vahvistaa Salon Maahanmuuttajaneuvoston osaamista yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja neuvostona toimimisesta. Tavoitteena on, että neuvosto ja monikulttuuriset yhdistykset toimiva alueen maahanmuuttajien vaikuttamiskanavina.

Jatkohankkeessa kehitetään maahanmuuttajien työllistymistä ammatillisen mentoriverkoston avulla. Eri alojen mentorit toimivat maahanmuuttajien tukena tutustuttaen aktoria omaan alaansa, työpaikkoihin ja verkostoihin. Myös työnantajat voivat osallistua mentorointiin mm. resursoimalla mentorin työaikaa ja tarjoamalla työharjoittelupaikkoja. Mentoritoimintaan järjestetään valmennusta ja sen tuloksia seurataan. Hankkeessa jatketaan myös maahanmuuttajien ohjaustyötä ja kehitetään yhteistyötä muiden ohjausta tekevien toimijoiden kanssa (TE toimisto, kaupungin maahanmuuttajayksikkö jne). Työllistymistä tukevien toimijoiden (Vörkkii! työryhmä) työelämäyhteistyön kehittäminen jatkuu ja toimintaan kehitetään yhteisiä toiminta- ja viestintätapoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä hankkeen eri osapuolten kanssa. Siinä huomioidaan kohderyhmät, tiedotuksen sisältö, aikataulu ja toimijoiden vastuut. Tiedotuksen kohderyhminä ovat Salon maahanmuuttajatoimijat, työelämä, 3. sektori ja alueen asukkaat ja maahanmuuttajat. Alkuvaiheessa tehdään hankkeen tavoitteita ja toimintaa tunnetuksi sisäisen tiedotuksen kautta yhteistyöverkoston sisällä eri toteuttajatahoille. Sisäistä tiedotusta tehdään mm. sähköpostin välityksellä sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapaamisten yhteydessä.

Ulkoisessa tiedotuksessa hyödynnetään paikallisia medioita, sähköpostia sekä toteuttajien Internet-sivuja. Ulkoisessa tiedottamisessa huomioidaan myös alueellinen, maakunnallinen ja kansallisen tason tiedottaminen Hankkeessa laaditaan tarpeen mukaan tiedotteita ja hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan alan lehdissä, seminaareissa, info-tilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa. Hankkeen päättyessä laaditaan informatiivinen loppuraportti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeelle laaditaan suunnitelma hankkeen tulosten levittämiseksi, jossa huomioidaan kohderyhmät, toimenpiteet tulosten levittämiseksi sekä aikataulu. Tietoa hyvistä ja/tai mahdollisesti hankkeessa todetuista toimimattomista menetelmistä ja käytännöistä levitetään tietoa pääosin hankkeen loppupuolella. Tulokset, joita levitetään, ovat kokemukset koulutusmallin toimivuudesta, kehitetyistä opetusmateriaaleista ja -menetelmistä sekä yhteistyökuvioista oppilaitoksen ja työelämän välillä sekä maahanmuutto-ohjelman valmistelu- ja jalkauttamisprosessista. Tuloksissa huomioidaan onnistumiset sekä mahdolliset epäonnistumisen kokemukset. Salon seudun aikuisopiston hankeryhmä pitää yllä aktiivista vuorovaikutusta eri oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä alueellisella, seudullisella ja kansallisella tasolla. Hyviä käytäntöjä tullaan levittämään erilaisten tapahtumien, tapaamisten, tiedotteiden, seminaarien ja tilaisuuksien yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittämisen aikataulut täsmentyvät hankkeen aikana.

Opitut hyvät käytännöt tullaan jalkauttamaan omaan organisaatioon pysyväksi toiminnaksi mm. tuotteistettuina tuotteina sekä resurssoinnin keinoin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 365 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 357 966

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 487 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 477 288

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Monikulttuurinen Salo hankkeen tavoitteena on ollut kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Tätä työtä on tehty mm. ohjaustoiminnalla, Salon maahanmuutto-ohjelman laatimisella, mentorointitoiminnalla ja maahanmuuttajien aktiivisuutta ja osallistumista vahvistamalla.

Ohjauksen tavoitteena oli tukea ohjattavien motivaatiota ja löytää tukimuotoja, jotka vahvistavat ohjattavan mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen ja työllistymiseen. Ohjauksessa on etsitty työ-, harjoittelu- ja koulutuspaikkoja sekä selvitetty työllistymistä estäviä asioita. Sekä ohjattavat, että ohjaajat ovat kokeneet henkilökohtaisen ohjauksen tärkeäksi ja myös tulosten kannalta tehokkaaksi. Henkilökohtaisessa ohjauksessa päästään nopeammin käsiksi työllistymistä estävien asioiden ratkaisemiseen. Kehittämistyön tuloksena ohjaajien osaaminen on kehittynyt merkittävästi. Myös yhteistyö toimijoiden välillä on tiivistynyt. Maahanmuuttajien ohjaamiseen on olemassa toimintamalli ja sovitut käytännöt, joita sovelletaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kehittämistyön myötä Salon seudun aikuisopiston kotoutumiskoulutuksessa on otettu käyttöön ohjauksellista työotetta ja opetussuunnitelmassa painotetaan enemmän ohjausta ja kerrotaan mm. työhönvalmennuksesta ja mentorointitoiminnasta. Hankkeen päättyessä voidaan todeta, että henkilökohtaiselle ohjaustyölle on edelleen tarvetta, mutta sitä on nykyisillä resursseilla vaikeaa toteuttaa. Muita vaihtoehtoja ovat mm. uravalmennukset ja työhönvalmennus. Näihin hakeutumista vaikeuttavat maahanmuuttajien osalta työvoimapalvelujen sähköistyminen.

Hankkeessa on uudistettu Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelma, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 5.3.2012. Ohjelma määrittelee kotoutumisen ja työllistämisen toimenpide-ehdotuksia kotoutumisen kehittämiseen. Ohjelma laadittiin laajassa yhteistyössä työpajatyyppisesti kymmenessä eri työryhmässä. Ohjelman laatimisprosessi koostui nykytilan ja tarpeiden kartoituksesta, tavoitteiden asettamisesta, ohjelman rakenteen suunnittelusta, arvioinnista ja hyväksymisestä sekä jalkauttamisesta. Hankkeen päättyessä Maahanmuutto-ohjelman toteuttamista ja arviointia jatkaa Salon kaupungin maahanmuuttoasioiden koordinointiryhmä. Ryhmää vetää kansainvälisten asioiden päällikkö. Ryhmään kuuluu eri toimialojen yhteyshenkilöitä, ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tavoitteena on tehdä ohjelman sisältöä tutuksi omalla toimialalla, viedä toimenpiteitä eteenpäin ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi ryhmä toimii foorumina keskustelulle maahanmuuttajatyön haasteista ja kehittämisajatuksista.

Hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen tähtäävää mentorointitoimintaa. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien ammatillista kehittymistä, vahvistaa oman alan ja työympäristöjen tuntemusta. Mentoroinnissa maahanmuuttajat ovat aktoreita, joilla on ammatti tai suunnitelma uudesta ammatista. Mentoreina toimivat kokeneet eri alojen ammattilaiset, jotka haluavat tukea aktoreita koulutus- tai työpaikan saavuttamisessa. Hankkeessa on kehitetty mentoroinnin toimintamalli ja materiaalia mentoroinnin tueksi, etsitty sopivia aktoreita ja mentoreita, toteutettu mentorointia ja kerätty kokemuksia aktoreilta ja mentoreilta. Palaute on ollut hyvin positiivista. Aktorit ovat saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista, päässeet tutustumaan työpaikkoihin, uusiin ihmisiin ja verkostoihin. Aktorit ovat saaneet rohkeutta jatkaa opiskelua ja työnhakua. Myös mentorit ovat olleet tyytyväisiä. He ovat saaneet uutta näkökulmaa omaan työhön ja kokemukset siitä, että on voinut olla avuksi, ovat olleet hyvin palkitsevia. Mentorointitoiminnan koordinointia jatkaa Mun Salo ry. Salon monikulttuurinen yhdistys. Mun Salo ry. tekee yhteistyötä vakiintuneiden salolaisten järjestöjen kanssa mm. sopivien mentoreiden etsimisessä.

Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa Salon maahanmuuttajien aktiivisuutta ja osallistumista. Maahanmuuttajia on pyritty aktivoimaan mm. Salon maahanmuuttajaneuvoston toimintaa kehittämällä. Maahanmuuttajaneuvosto on perustettu kahden maahanmuuttajataustaisen kaupunginvaltuutetun aloitteesta ja hankkeessa on kehitetty neuvoston toimintaa ja osaamista. Neuvoston jäsenet edustavat eri kansallisuus- ja maahanmuuttajaryhmiä. Neuvoston tarkoitus on toimia äänitorvena ja viestien välittäjänä maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä.

Hanke on ollut käynnistämässä Mun Salo ry:n Salon monikulttuurisen yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on mm. vaikuttaminen, tiedottaminen ja yhteistyön lisääminen. Toimintaan kuuluu mm. vertaisryhmätoimintaa, tapahtumien järjestämistä ja jatkossa myös mentorointitoiminnan koordinointi. Hankkeessa on järjestetty myös paljon tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten Naapuruuspäivä -tapahtumat, koulutusinfot, kansalaisuuden saaneiden juhlat, työelämälle ja viranomaisille suunnatut ja mentorointiin liittyvät tilaisuudet.