Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10942

Projektin nimi: TE-ERKKERI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: Salmirannantie 8

Puhelinnumero: 029 502 5600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.salmia.fi

Projektin kotisivun osoite: http:\\www.erkkeri.info/fi/

Vastuuhenkilön nimi: Ari Hyyryläinen

Asema: Rehtori

Sähköposti: ari.hyyrylainen(at)salmia.fi

Puhelinnumero: 029 502 5611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat ohjaustyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa:
- työ- ja elinkeinohallinto, Työvoiman palvelukeskukset
- aikuiskoulutusorganisaatiot
- yliopistot ja ammattikorkeakoulut
- aikuislukiot
- vapaan sivistystyön organisaatiot
- järjestöt ja yhdistykset
- henkilöstön kehittämistoiminta -HR-toiminta (yksityinen ja julkinen sektori)
- kuntien ja valtion organisaatiot (neuvonta- ja ohjaustyötä tekevä henkilöstö)
- seurakunnat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat seuraavat:
- työikäiset aikuiset, joilla on puutteellinen pohjakoulutus ja/tai vanhentunut ammatillinen koulutus
- oppimisvaikeuksia omaavat aikuiset
- terveydellisistä tms. syistä ammattia vaihtavat
- maahanmuuttajat
- ikääntyvä väestö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 382, joista naisia 280

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 368, joista naisia 324

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TE-ERKKERI on Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian vuosina 2009 -2013 toteuttama aikuisten ohjauksen koulutusprojekti, jonka yhteistyökumppanina sekä koulutusten suunnittelussa että toteutuksessa on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima ERKKERI-projekti.

TE-ERKKERI ja ERKKERI muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa osin samanlaisia koulutuksia ja valmennuksia. Kaikkia näitä koulutuksia kutsutaan ERKKERI -koulutuksiksi riippumatta toteuttajaorganisaatiosta. Työ-ja elinkeinohallinnon ohjauskoulutuksen asiantuntijuus on Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmialla ja muun aikuisten ohjauskoulutuksen asiantuntijuus on Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluilla sekä Jyväskylän yliopistolla. Koulutukset toteutetaan osittain TE-ERKKERIn ja ERKKERIn yhteistyönä.

Projektin tavoitteena on lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevän henkilöstön ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseen ohjaukselliseen verkostotyöhön.

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset lisäävät tarvetta ammattiuran suunnitteluun ja osaamisen
kehittämiseen läpi työuran. Työelämän ja urakehityksen ennakoimattomuus asettaa aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön sekä tätä ohjaus ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot ja ihmiset uusien haasteiden eteen. Tällä hetkellä maassamme on riittämättömästi ohjauskoulutusta saanutta henkilöstöä ja lisäksi alueellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö eri ohjauksen toimijoiden kesken ei riittävän hyvin toimi.

TE-ERKKERI -projektissa luodaan koulutus-, kehitys- ja valmennustuotteet aikuisten ohjaajien kouluttamiseen:
* ohjauksen ja neuvonnan valmennusohjelma (30 op)
* ohjaamisen erityisteemoihin liittyvä valmennus (5 op)

Lisäksi annetaan alueellisille Opin ovi- projekteille tukea ja konsultaatiota sekä ollaan mukana kansallisissa levittämisseminaareissa.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa: työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori) ja kuntien ja valtion organisaatiot.

Välillisesti projektilla on vaikutuksia myös heidän asiakkaisiinsa palvelujen laadun ja ammattitaidon paranemisen kautta.

Projektin tuloksena saadaan valtakunnalliseen käyttöön aikuisten ohjauksen ja neuvonnan moniammatillinen valmennusohjelma sekä erilaisia alueiden tarpeisiin vastaavia täydennys-koulutuksia. Koulutettujen aikuisohjaajien määrä eri organisaatioissa kasvaa ja ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkiöiden ammattitaito paranee. NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojektin tutkimuksen ja arvioinnin avulla ohjauskoulutusta ja täydennyskoulutusta kehitetään vastaamaan paremmin elinikäisen ohjauksen alueellisia tarpeita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteena ovat projektissa mukana olevat organisaatiot, projektihenkilöstö, ohjausryhmä ja rahoittajat ja Opin Ovi -hankeperhe. Näille ryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi etenkin ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä. Projektin sisäinen tiedottaminen on jatkuvaa ja tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen: www-sivut, kokoukset ja yhteistyötapaamiset,
henkilökohtaiset kontaktit, TE-hallinnon intrat, toteuttajaorganisaatioiden sisäiset viestintäkanavat.

Projektin ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuiskoulutusorganisaatiot, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset, aikuislukiot, henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori) ja valtion ja kuntien organisaatiot sekä seurakunnat.

Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen: projektin www -sivut, Opin ovi -portaali,
julisteet ja esitteet, projektin esittelydiat, artikkelit (web + lehtiartikkelit), vuosittainen levitysseminaari ja innovaatioareenat yhteistyössä eri osaohjelmien ja projektien kanssa, kansalliset ja kansainväliset seminaarit, toteuttajatahojen yhteinen julkaisu, toteuttajatahojen jatko- ja täydennyskoulutukset, työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstökoulutus.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toistuvat viestintätoimet vuosina 2009 - 2012

Pidetään Hyvien käytäntöjen levittämisseminaarit yhteistyössä muiden kehittämisohjelman projektien kanssa. Esiinnytään työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstökoulutuksissa, Jyväskylän ja Hämeenlinnan ammatillisten opettajakorkeakoulujen perus-, jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksissa sekä Jyväskylän yliopiston opinto-ohjaajakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tilaisuuksissa.

Hyviä käytäntöjä levitetään koko projektin ajan työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksissa. Hyödynnetään Salmian verkostoja sekä kansallisia kasvatukseen, opetukseen ja ohjaukseen sekä työ- ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä seminaareja.

v. 2103 kehitettyjä moniammatillisia ja poikkihallinnollisia koulutusmalleja juurrutetaan Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian koulutusohjelmaan. Kokemuksista kerrotaan muille yhteistyöorganisaatioille tapaamisten yhteydessä, organisaatioiden www-sivuilla, esitteillä, lehtiartikkeleissa ja seminaareissa sekä loppuraportissa. Laaditaan projektijulkaisu yhteistyössä ERKKERI-projektin kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 604 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 578 880

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 776 733

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 760 994

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

TE-ERKKERI-projekti on Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian (ent. Työvoimaopisto) vuosina 2009 - 2013 toteuttama aikuisten ohjauskoulutusprojekti, jonka yhteistyökumppanina sekä koulutusten suunnittelussa että toteutuksessa on ollut Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima ERKKERI-projekti.

TE-ERKKERI ja ERKKERI muodostivat kokonaisuuden, joka tuotti osin samanlaisia ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. Työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijuus oli Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmialla ja muun aikuisten ohjauskoulutuksen asiantuntijuus oli Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluilla sekä Jyväskylän yliopistossa. Koulutukset ja konsultaatiot toteutettiin osittain TE-ERKKERIn ja ERKKERIn yhteistyönä.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa: työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori) ja kuntien ja valtion organisaatiot.

Projektin tavoitteena oli yhteistyössä ERKKERI-projektin kanssa lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevän henkilöstön ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseeen ohjaukselliseen verkostotyöhön . Projektilla oli kolme tulostavoitetta, joiden toteutumisesta seuraavassa.

1. Lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevien henkilöiden osaamista ja asiantuntijuutta suhteessa CEDEFOPin esittämiin aikuisten ohjaajien osaamisvaatimuksiin

Projektin toimintavuosien aikana yhteistyössä ERKKERIN kanssa järjestettiin yhteensä 45 erilaista ERKKERI-koulutusta. TE-ERKKERIn oma osuus tästä oli 16 koulutusta. Koulutuksia suunniteltiin yhdessä ja yhtenä taustamateriaalina käytettiin CEDEFOPIN esittämiä aikuisten ohjaajien osaamisvaatimuksia. Lisäksi järjestettiin konsultaatioita eri tavoin ja eri kokoonpanoilla.

TE-ERKKERI-projektin koulutuksiin ja konsultaatioihin osallistui vuosien 2009 - 2012 aikana 565 henkilöä 146 eri organisaatiosta. Henkilöluvussa on mukana sekä opintopistekoulutuksiin osallistuneet että lyhyisiin konsultaatiotilaisuuksiin osallistuneet. Määrälliset tavoitteet ylitettiin.

Osallistujien osaamisen ja asiantuntijuuden lisääntymistä arvioitiin säännöllisillä palautekyselyillä ja pitempikestoisen 30 op koulutuksen merkitystä selvitettiin vaikuttavuuskyselyllä. Palautekyselyjen tulokset olivat myönteiset, keskiarvo oli kaikissa koulutuksissa yli 3 neliporitaisella asteikolla. Vaikuttavuuskyselyssä laadulliset tulokset olivat erinomaiset.

2. Tuottaa ja toteuttaa aikuisten ohjauksen valmennusohjelmia ja hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää projektin jälkeenkin

Projekti tuotti yhdessä ERKKERI-projektin kanssa aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön 30 op ja 5 op koulutuksia sekä konsultaatioita. Aikuisten ohjauksen 30 op koulutus siirretään moduloituna Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian TE-hallinnon omaan henkilöstökoulutukseen. Yksi 5 op koulutus on siirretty vuodesta 2011 alkaen henkilöstökoulutukseen sellaisenaan. Projektien hyvä käytänne on koulutusorganisaatioiden poikkihallinnollinen yhteistyö, joka edelleen jatkuu muissa muodoissa. Toinen hyvä käytänne on moniammatilliset koulutusryhmät, ja sen toiminnan jatkamisesta suunnittelut ovat käynnissä.

3. Analysoida ja kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä alueellisia ohjausstrategioita yhteistyössä Aikuisohjauksen koordinaatio-, Laituri-, NUOVE- ja STUDIO -projektien kanssa sekä tuottaa arviointiaineistoa NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojektin osaprojekteille (arviointi ja tutkimus).

Projekti teki tiivistä yhteistyötä muiden kehittämisohjelman valtakunnallisten projektien ja alueeellisten Opin Ovi -projektien kanssa ja tuotti arviointiaineistoa. koulutusten toteuttaminen yhteistyössä alueellisten projektien kanssa tuki paikallisten hankkeiden onnistumista.