Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10943

Projektin nimi: OTE - Opintojen tukeminen ja opetusjärjestelyjen kehittäminen opiskelupolun eri vaiheissa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: PL 11000

Puhelinnumero: 09 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: aaltopro.fi

Projektin kotisivun osoite: www.otetekniikka.fi, hankkeen päättymisen jälkeen tulokset osoitteessa aaltopro.fi/otetekniikka

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Köninki

Asema: Johtava koulutuspäällikkö

Sähköposti: kalevi.koninki(at)aalto.fi

Puhelinnumero: 09 451 4470

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä on TKK:n, Oulun yliopiston teknisen tiedekunnan, Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Saimaan amk:n, Metropolian, Turun AMK:n, Oulun seudun AMK:n sekä Tampereen AMK:n ja Tampereen AOK:n opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat sekä opintojen suunnittelijat ja opintoneuvojat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pidemmällä aikavälillä projekti hyödyntää erityisesti kaikkia tekniikan alan opettajia, opiskelijoita ja
tukihenkilöstöä koulutustasosta riippumatta. Ennakoiva asioiden huomioiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta vähentää pitkällä aikavälillä neuvontahenkilöstön työkuormaa ja näkyy myös opiskelijaterveydenhuollossa.
Projektin tuotoksia ja tuloksia voidaan ottaa käyttöön ja soveltaa myös muilla aloilla.

Projektista hyötyvät myös yritykset ja kuntasektori sillä työssakäyvien opiskelijoiden opintojen loppuun saattaminen joustavoituu ja opintoja voidaan saattaa loppuun työelämän näkökulmat ja tarpeet paremmin huomioiden. Diplomityön ohjaajien tukipaketti auttaa erityisesti yrityksissä ja kuntasektorilla olevia ohjaustyössä. Opetusmenetelmiä kehitettäessä niihin suunnitelmallisesti integroiduista opiskelutaidoista muodostuu työelämätaitoja ja työnantajat saavat
näin entistä osaavampia työntekijöitä tarpeisiinsa.

Projekti tekee tiivistä yhteistyötä muiden kehittämisohjelman hankkeiden kanssa. Projektin kehittämisohjelma toimii myös yhtenä tutkimushankkeiden tulosten esittelykanavana.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 750, joista naisia 367

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

OTE-hankkeen päätavoitteena on parantaa opiskelijoiden opiskelutavoitteiden saavuttamista ja tutkinnon suorittamista erityisesti tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

OTE-hankkeessa pyritään toimintatapojen pysyvään muutokseen ja kehittämiseen. Vuosina 2006-2008 Teknillisen korkeakoulun opetuksen ja opiskelun tuki-yksikössä toteutettiin Suomen teknillistieteellisiin yliopistoihin ja tiedekuntiin kohdistuva opintoprosessin seuraaminen, arviointi ja kehittäminen-hanke, jonka jo tunnistettuja opiskeluun liittyviä ongelmakohtia nivotaan OTE-hankkeen toimintatapojen suunnitteluun ja toteutukseen. OTE-hankkeessa luodaan toimintatapoja, joilla tuetaan erityisesti hankalaksi tunnistettuja opintojen aloitus- ja opinnäytetyövaihetta. Tavoitteena on ottaa käyttöön jo hyväksi todettuja toimintamalleja esimerkiksi opintojen ohjauksessa ja yhtenäistää eri koulutusorganisaatioiden perustoimintoja.

OTE-hankkeessa tuetaan opetushenkilön ammattitaidon kehittymistä lisäämällä esimerkiksi yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Joustavan opiskelun tukeminen mahdollistaa OTE-hankkeen puitteissa opiskelijoiden tasa-arvoisuuden lisääntymisen yhdenmukaistamalla yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen toimintamalleja. Joustavien toimintamallien löytämisen avulla tarkoituksena on myös tukea erilaisia oppijoita. Erilaisten oppijoiden tukemiseen liittyvien seikkojen sovelluspinnat olisi tarkoitus löytää jo olemassa olevien hankkeiden muun muassa ESOK-hankkeen ja OTUS-hankkeen toimesta.

Koko OTE-hankkeen toiminta pohjautuu opiskelijoiden tukemiseen, opiskelijoiden opiskelutaitojen parantamiseen ja jo olemassa olevien ohjaustoimenpiteiden monipuolistamiseen. Toimenpiteiden toteutuksessa on tarkoitus käyttää jo olemassa olevia tunnustettuja hyviä käytäntöjä ja kehittää niitä.

Tavoitteisiin pääsemisen kannalta on olennaista luoda yhtenäisiä toimintatapoja, menetelmiä ja malleja sekä kehittää oppilaitoksissa olevaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä tukemaan opiskelijaa opintopolun eri vaiheissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan kumppanien sekä erilaisten verkostojen sekä yhteistyötahojen välityksellä.
Projektin omat www-sivut www.otetekniikka.fi
Hyvänä yhteistyökumppanina viestinnässä on TEK.
Apuna käytetään sähköisiä viestimiä sekä perinteistä lehtiviestintää. Aihetta pyritään nostamaan esille eri medioissa mm. kirjoittamalla lehtiartikkeleita.

Hanke keskittyy syksyn 2011 aikana tiedottomaan tuloksista osallistumalla alan tapahtumiin, pitämällä korkeakoulujen johdolle suunnatun seminaarin, laatimalla tuloksista julkaisun sekä järjestämällä opetushenkilöstölle työpajoja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levitystyö ja sen aikataulutus on nivottu projektiin toteutussuunnitelmaan (kohta 9).

Projektin tuloksista tiedotetaan opetushenkilöstölle ja opetuksen kehittäjille Reflektori-seminaarissa, jossa tekniikan alan opintojen hyviä käytänteitä esitellään työpajoin ja esityksin. ReflekTori järjestetään OTE-hankkeen, TEK:n ja UIL:n yhteistyönä. Projekti on esillä PedaForumissa sekä vuonna 2010 että vuonna 2011 (Pedaforum on kaikille avoin yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittämisen verkosto, jonka tavoitteena on asiantuntijuuden tukeminen yhteisen jakamisen kautta). Aktiivinen viestintä on käytössä eri muodoissa koko hankeen keston ajan. Hanke osallistuu alan
seminaareihin ja tapahtumiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 578 254

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 552 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 856 872

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 892 925

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli parantaa opiskelijoiden opiskelutavoitteiden saavuttamista ja tutkinnon suorittamista tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa pyrittiin toimintatapojen kehittämiseen ja pysyvään muutokseen. Hankkeen osatoteuttajat olivat Aalto-yliopisto, Oulun yliopiston tekninen tiedekunta, Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Saimaan amk, Metropolia, Turun amk, Oulun seudun amk sekä Tampereen amk ja Tampereen AOK. Pääkohderyhmänä olivat opetus- ja ohjaushenkilöstö ja välillisenä kohderyhmänä opiskelijat sekä opintojen suunnittelijat ja opintoneuvojat.

Laaja valtakunnallinen projekti vaatii toimiakseen selkeän tehtävä- ja resurssijaon. OTE-hankkeessa toimintaa koordinoitiin jakamalla aihealueet ns. keihäänkärkiin, joista jokaisesta vastasi yksi yliopisto-osatoteuttaja. Keihäänkärjet olivat tavoitteiden mukaisesti seuraava:

1. Opintojen alkuvaiheen ohjauksen kehittäminen
2. Osaamistavoitteiden kuvaus
3. Koulutusohjelmien pullonkaulat
4. Opiskelutaitojen opetuksen integroiminen substanssiopetukseen. Materiaalien ja ohjeiden tuottaminen opetushenkilöstön käyttöön. Erilaisten oppijoiden huomioiminen.
5. Valtakunnallisia toimintatapoja opiskeluun yli maantieteellisten rajojen, erityisesti tutkintojen loppuun saattamiseen joustavammin työn ohessa.
6. Lopputyön ohjauksen kehittäminen

Projektissa on järjestetty lukuisia tapahtumia, koulutusta ja seminaareja. Suurimpana yksittäisenä koulutusohjelmana voidaan mainita Otetta opetukseen! -kehittymisohjelma (5op), joka järjestettiin valtakunnallisesti viidessä eri tekniikan alan korkeakoulussa. Koulutusohjelma oli suunnattu teknillisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Tavoitteena oli osallistujan oman opetuksen tai ohjauksen kehittäminen sekä hyvien käytäntöjen ja pedagogisten menetelmien levittäminen tekniikan alan koulutukseen. Kehittymisohjleman projektitöistä toimitettiin julkaisu, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta sekä Aalto-yliopiston kirjastosta.

Projekti järjesti myös neljä suurta seminaaria, joista laajin teemaltaan ja osallistujamäärältään oli ReklekTori 2010. Symposiumin tavoitteena oli lisätä tekniikan opetuksen arvostusta, tiedottaa hankkeen tuloksista, levittää toimivia käytäntöjä ja tukea verkostoitumista. Kohderyhmiä olivat tekniikan alan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, ohjaajat, opetuksen tutkijat ja kehittäjät sekä muut tekniikan opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet. Symposium järjestettiin 9.-10.12.2010 Espoossa, Dipolissa. Ilmoittautuneita oli 219 ja paikalle saapui 189 henkilöä.

Muut seminaarit olivat:
25.10.2011 Ulkopuolisen hankerahoituksen integrointi korkeakoulutuksen strategian tueksi -seminaari korkeakoulutuksen päättäjille, rahoittajille ja kehittäjille.
24.10.2011 "3rd Seminar On New Perspectives In Teaching Mathematics 2011". Seminaari järjestettiinAalto-yliopistossa. Seminaarissa haettiin uusia näkökulmia matematiikan opetukseen. Ohjelmassa oli käyttöön otettujen menetelmien esittelyä sekä uusien ideointia.
27.10.2010 MOK2010-seminaari TTY:llä. Seminaarissa pureuduttiin matematiikan opetuksen haasteisiin esittelemällä käyttöön otettuja menetelmiä ja pohtimalla tulevaisuuden suuntaviivoja.

Hankkeen tuloksista toimitettiin julkaisu Oppaiden opas, joka sisältää hankkeessa sovelletut ja kehityt opetukseen liittyvät tärkeimmät menetelmät. Oppaiden opas -hankejulkaisua on jaettu tehokkaasti. Julkaisua on toimitettu tiedekirjastoihin, opettajille ja korkeakoulujen opintoasioista vastaaville tahoille, sekä jaettu erilaisissa opetuksen teematapahtumissa. Julkaisu on ladattavissa hankkeen verkkosivuilta aaltopro.fi/otetekniikka ja se on lainattavissa useista OTE-korkeakoulujen kirjastoista.