Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10944

Projektin nimi: VERSOT - Verkkosuomea maahanmuuttajille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: AMKE International Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0967586-4

Osoite: Sörnäistenkatu 1

Puhelinnumero: 0201 441857

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.amke.fi

Projektin kotisivun osoite: www.amke.fi/www/fi/kehittaminen/VERSOT.php

Vastuuhenkilön nimi: Marja Suomaa

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: marja.suomaa(at)amke.fi

Puhelinnumero: 0201 441857

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1/ Suomessa pysyvästi asuvat, kotoutumislain piirissä olevat maahanmuuttajat 2/ Suomessa pysyvästi asuvat, muussa työvoimapoliittisessa tai omaehtoisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat 3/ työperustaiset maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

1/ Oppilaitokset ja kouluttajat, jotka saavat uutta osaamista ja uusia työvälineitä kielikoulutuksen tueksi. Suomen kielen kouluttajien, ammatillisten kouluttajien ja työelämän yhteistyö tehostuu ja kielen oppiminen työpaikalla tukee ammatinoppimista. Samalla voidan myös jakaa hankkeessa syntyviä hyviä käytäntöjä ja materiaaleja. 2/ Työelämä hyötyy kun maahanmuuttajien osaaminen saadaan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin sen käyttöön. Maahanmuuttajan kotoutumiseen sisältyvä koulutus, moniammatillinen tuki ja neuvonta auttavat työllistymisessä, jolloin jo nyt monilla aloilla vallitsevaa vakavaa työvoimapulaa voidaan helpottaa. 3/ Työhallinto ja kotoutumisesta vastaavat viranomaiset saavat myös maahanmuuttajien ohjaamista ja neuvontaa tukevaa materiaalia käyttöönsä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kohderyhmät:1/ Suomessa pysyvästi asuvat, kotoutumislain piirissä olevat maahanmuuttajat 2/ Suomessa pysyvästi asuvat, muussa työvoimapoliittisessa tai omaehtoisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat 3/ työperustaiset maahanmuuttajat.
Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset: Hankkeessa kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun valittuihin ammattialoihin, sertifikaatteihin ja yleisiin työelämävalmiuksiin liittyviä verkko-opiskelumateriaalipaketteja. Materiaali antaa maahanmuuttajalle kielen opiskelun ohella tietoa suomalaisesta työelämästä ja työkulttuurista, ammattialoista sekä ammattien vaatimuksista Suomessa. Se tukee ammatin oppimista ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksia.Maahanmuuttajien osaaminen saadaan nykyistä nopeammin ja tehokkaammin työelämän käyttöön.Kehitettävää materiaalia on mahdollista hyödyntää itsenäisesti opiskellen sekä vertaistuen avulla (esim. työpaikalla, syrjäseudulla ja ulkomailla) ja sovellettuna myös lähiopetustilanteissa. Aineisto tukee myös työperustaista maahanmuuttoa ja ennen Suomeen muuttoa tapahtuvaa kieltenopiskelua. Hankkeen myötä maahanmuuttajat, kouluttajat ja työelämän edustajat saavat uutta osaamista ja verkoston tukea erityisesti ammatillisen suomen kielen taidon kehittymiseen ja tukemiseen. Suomen kielen ja ammatillisten kouluttajien sekä työelämän yhteistyö tehostuu.
Toimenpiteet ja uudet tuotteet: Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien suomen kielen verkko-opiskelumateriaalipaketteja seuraaville ammatti- ja sisältöalueille: kone- ja metalli-,kuljetus- ja autoala, sosiaali- ja terveys-, puhdistuspalvelu- ja kaupan ja ravintola-ala sekä yleiset työelämätaidot. Myös hygienia- ja anniskelupassin sekä työturvallisuus - ja tulityökortin suorittamiseen valmentavaa materiaalia tuotetaan.Materiaali perustuu vuorovaikutteisuuteen ja monikanavaiseen oppimiseen tukien eri kielenosaamisalueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista.Aineistoa tuotetaan kielen taitotasoille A2 - B2.1. Ammattialasta riippuen kielen taitotason A2-B2.1 saavuttaneella opiskelijalla on riittävät edellytykset selviytyä työelämän ja ammatillisen opiskelun tavallisissa tilanteissa. Sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalle tuotetaan materiaalia myös taitotasolle A1. Osalla tämän alan koulutuksiin tulevista kielen taitotaso on hyvin alhainen ja tukea ja työkaluja tarvitaan myös heidän opiskeluunsa.Materiaali sisältää edellä mainittuihin ammattialoihin ja mm. suomalaiseen työkulttuuriin, työtehtäviin, työtapoihin ja alalle työllistymiseen tarvittavaa selkokielistä sanastoa, käsitteitä, terminologiaa sekä autenttisia työtilanteita, dialogeja ja vuorovaikutusharjoituksia ja muita harjoituksia. Materiaalipaketit tehdään ja pilotoidaan tiivissä yhteistyössä ammatin- ja suomenkielen opettajien, työelämän ja maahanmuuttajien sekä rahoittajan ja materialin teknisen toteuttajan kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Päävastuun hankkeen tiedotustoiminnasta kantaa hakija. Heti hankkeen alussa sille avataan oma osio hakijan projektitoiminnasta kertoville nettisivuille. Myös kunkin alihankkijan omille nettisivuille tulee hankkeesta kertova osio. Näille sivuille päivitetään koko hankkeen ajan ajankohtaista tietoa hankkeesta, sen tuloksista ja siihen liittyvistä tapahtumista. Rahoittajan ylläpitämä WIKI-alusta toimii myös hankkeen aikaisena tiedottamisvälineenä. Sähköisen tiedottamisen lisäksi hankkeelle tuotetaan myös hanketta kuvaava yleisesite. Myös oma logo tuotetaan. Hankkeen alussa laaditaan myös rahoittajan ohjeiden mukainen yhteinen tiedotus- ja levittämissuunitelma, jossa sovitaan hakijan ja alihankkijoiden tiedottamiseen liittyvistä vastuista. Suunnitelma sisältää tiedotuksen kannalta tärkeimmät kohderyhmät sekä tiedotus- ja levittämismenetelmät. Myös ohjausryhmän jäsenet omalta osaltaan huolehtivat tiedottamisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä huolehditaan siitä, että hankkeen hakijan emo-organisaation, Ammatillisten aikuiskoulutuksen liiton muut maahanmuuttajakoulutusta toteuttavat jäsenorganisaatiot ja heidän asiakas- ja sidosryhmänsä saavat jatkuvasti tietoa hankkeen tuloksista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä ja malleista. Hakijan ensisijaisella vastuulla on myös, että muut maahanmuuttajakoulutusta tarjoavat tahot ja valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset viranomais-ja järjestötahot saavat tietoa. Kukin partneriorganisaatio sitoutuu hyvien käytäntöjen levittämiseen oman oppilaitoksensa alueella. Valtakunnallista näkyvyyttä seuraa koko verkosto ja hakija sekä ohjausryhmä. Varmistetaan myös että osatoteuttajaorganisaatioiden oma henkilöstö on tietoinen hankkeesta ja ryhtyy hyödyntämään ja juurruttamaan kehitettyjä menetelmiä. Koko hankkeen ajan huolehditaan käytäntöjen jatkuvasta levittämisestä ja arvioinnista. Tarvittavat parannukset voidaan tehdä hankkeen aikana, jotta varmistetaan lopullisten hanketuotteiden mahdollisimman korkeaa laatu.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 233 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 233 270

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 419 911

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 428 401

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

VERSOT-hankkeessa on kehitetty aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun verkko-opiskelumateriaaleja. Tavoitteena oli tukea erityistesti ammatissa ja työelämässä tarvittavan suomen kielen taidon kehittymistä. Siksi materiaali sisältää tietoa ammattialoista ja eri ammattien osaamisvaatimuksista, suomalaisesta työelämästä, työtavoista ja -kulttuurista. Kielitaidon puutteet ovat suurimpia esteitä maahanmuuttajien koulutukseen pääsylle ja myös työllistymiselle. Oppimateriaali nivoo aikuisille soveltuvalla tavalla yhteen työssä ja opinnoissa tarvittavan kielitaidon sekä kyseiseen ammattiin ja suomalaiseen työkulttuuriin perehtymisen. Ammatillista kieltä opitaan sen aidossa kontekstissa ja painottaen kielitaidon eri osa-alueita kullekin ammattialalle tyypillisellä tavalla.Tämä toteutusmalli edellytti sitä, että S2-opettajat ja ammatinopettajat yhdessä suunnittelivat ja laativat materiaalien käsikirjoituksia sekä osallistuivat niiden tekniseen toteutukseen.
Suomen kielen opettajat ja ammatilliset opettajat ovat aidosti pystyneet yhteistyöhön, ja molemmilla osapuolilla on herännyt kiinnostus uusiin ajattelutapoihin. Innovaatiot ovat syntyneet ammattien opetuksen ja kielen opetuksen sekä teknologian ja pedagogiikan vuoropuhelusta. Hankkeen tuotokset ovat monipuolisesti hyödynnettävissä suomen kielen koulutuksessa, itsenäisessä kielen opiskelussa, ammatillisessa koulutuksessa ja kotoutumissuunnitelmia tehtäessä.

Hankkeen tuottama aineisto löytyy kotisuomessa -palvelusta, joka on kaikille avoin ja sisällöltään ennen näkemättömän laaja. Se tarjoaa uudenlaisen oppimisympäristön ja -mahdollisuuden eritasoisille kielenoppijoille. Toiminnallisuus, tarinallisuus, luettavuus, saavutettavuus ja selkokielisyys hyödyttävät monia käyttäjäryhmiä. Hankkeessa on kehitetty myös pedagogiikkaa ja tekniikkaa, joka mahdollistaa, että käyttäjä saa ohjausta ja tukea itsenäiseen kielen opiskeluun verkkoympäristössä. Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa monikanavaisen oppimisen. Osa oppimateriaaleista on rakennettu siten, että halutessaan käyttäjät saavat tehtävien ohjeet ja kielen oppimisen ohjausta sekä äänenä että kirjoitettuna tekstinä. Myös kuvat ja videot tukevat oppimista. Lisäksi kielen oppimiseen on sisäänrakennettu verkkotaitojen oppimista: Opiskellessaan kieltä, käyttäjä harjoittelee muitakin taitoja, kuten tiedonhakutaitoja, aidon kaltaisissa konteksteissa. Palvelu toimii paitsi opiskelijoiden oppimisympäristönä myös opettajien ja ohjaajien palveluna, josta löytää vinkkejä myös oppimateriaalien laatimiseen ja opetuskäytäntöjen uudistamiseen. Kehittämis- täydennys- ja laajennusmahdollisuudet ovat hyvät.
VERSOT -hankkeeseen on osallistunut henkilöitä useista eri oppilaitoksista ympäri Suomea. Työskentely eri työryhmissä ja työpajoissa on mahdollistanut ideoiden, osaamisen, hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamisen. Työryhmätyöskentelyn myötä hankkeeseen osallistuvilla on ollut mahdollisuus myös tutustua hankekumppanien oppilaitosten toimintaan ja kollegoiden työhön. Hanketoiminnan myötä kouluttajien osaaminen vahvistui monella tapaa.Yhteistyökumppaneiden toiminta verkostona oli pääosin erittäin innostunutta, yhteistyöhakuista ja sitoutunutta. Lukuisten haasteiden ja ongelmallisten tilanteiden vuoksi matkan varrella innostus ja yhteistyö joutuivat koetukselle.
Hankkeen toimintamahdollisuudet, toteutuksen onnistuneisuus ja yhteistyö olivat hyvin suurelta osin riippuvaisia ja sidoksissa AIKIS -hankekokonaisuuden päätöksistä, aikatauluista ja toiminnoista. Tästä aiheutui isoja ongelmia niin käsikirjoitustyössä kuin teknisen toteutuksen aikana. Erityisesti aikataulujen viivästyminen ja muuttuminen aiheuttivat kuormitusta ja paljon erityisjärjestelyitä käsikirjoittajille ja heidän työnantajilleen. Käsikirjoitustyötä koskevan ohjeistuksen muutokset aiheuttivat myös harmillisen paljon turhaa työtä. Teknisen toteutuksen aikana oli epäselvyyttä kunkin tahon rooleissa ja vastuissa. Erityisen harmillista oli, ettei aineistoa ehditty testata asianmukaisella tavalla. Toisaalta ongelmat johtuivat myös siitä, että näin valtava yhteisprojekti oli uusi laatuaan. Millään osapuolella ei ollut selvää käsitystä siitä, kuinka suuri työpanos prosessin eri vaiheisiin ja työn osa-alueisiin tarvittaisiin. Projektin toteuttamiseksi tarvittiin moniammatillinen verkosto, jossa yhteistyön organisointi ja toimintakäytäntöjen muodostaminen vaati kokeilemista ja kehittämistä. Olisi tärkeää nyt saatujen kokemusten valossa mallintaa sähköisen oppimateriaalin tuottamisprosessi. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon, että mm.: 1/ selkeästi vaiheistetaan, aikataulutetaan ja kuvataan käsikirjoitustyö sekä tekninen toteutus ja siihen liittyvät toteutusmahdollisuudet - tarvitaan raamit 2/ varmistetaan käsikirjoitustyön selkeä ohjeistus ja siihen liittyvä koulutus 3/ luodaan yhteistyötä ja päätöksentekoa tukeva organisaatiorakenne ja tiedotuskanavat 4/ varmistetaan, että kunkin tahon rooli, tehtävä ja vastuu hankkeessa on selkeästi määritelty.