Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10945

Projektin nimi: ERKKERI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 28.2.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Osoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 020 7438100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/erkkeri

Vastuuhenkilön nimi: Leena Kaikkonen

Asema: tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: leena.kaikkonen(at)jamk.fi

Puhelinnumero: 040 532 3162

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat ohjaustyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa:

- aikuiskoulutusorganisaatiot,
- yliopistot ja ammattikorkeakoulut,
- aikuislukiot,
- työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset
- vapaan sivistystyön organisaatiot,
- järjestöt ja yhdistykset
- henkilöstön kehittämistoiminta -HR-toiminta (yksityinen ja julkinen sektori)
- kuntien ja valtion organisaatiot (neuvonta- ja ohjaustyötä tekevä henkilöstö)
- seurakunnat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliset kohderyhmät ovat seuraavat:

- työikäiset aikuiset, joilla on puutteellinen pohjakoulutus ja/tai vanhentunut ammatillinen koulutus- oppimisvaikeuksia omaavat aikuiset
- terveydellisistä tms. syistä ammattia vaihtavat
- maahanmuuttajat
- ikääntyvä väestö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 555, joista naisia 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 670, joista naisia 601

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ERKKERI on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun vuosina 2008 - 2013 toteuttama aikuisten ohjauksen projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian TE-ERKKERI-projektin kanssa.

ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa osin samanlaisia koulutuksia ja valmennuksia. Näitä koulutuksia kutsutaan ERKKERI-koulutuksiksi riippumatta toteuttajaorganisaatiosta. TEhallinnon ohjauskoulutuksen asiantuntijuus on Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmialla ja muun aikuisten ohjauskoulutuksen asiantuntijuus on Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluilla sekä Jyväskylän yliopistolla. Koulutukset toteutetaan osittain ERKKERIn ja TE-ERKKERIn yhteistyönä.

Projektin tavoitteena on lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevien henkilöiden ohjauksellista osaamistaja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseen ohjaukselliseen verkostotyöhön.

Yhteiskunnan ja työelämän muutokset lisäävät tarvetta ammattiuran suunnitteluun ja osaamisenkehittämiseen läpi työuran. Työelämän ja urakehityksen ennakoimattomuus asettaa aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön sekä tätä ohjaus ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot ja ihmiset uusien haasteiden eteen. Tällä hetkellä maassamme on riittämättömästi ohjauskoulutusta saanutta henkilöstöä ja lisäksi alueellinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö eri ohjauksen toimijoiden kesken ei riittävän hyvin toimi.

ERKKERI -projektissa luodaan koulutus-, kehitys- ja valmennustuotteet aikuisten ohjaajien kouluttamiseen:
* ohjauksen valmennusohjelma (30 op),
* opinto-ohjaajan kelpoisuuskoulutus (60 op) ja
* ohjaamisen erityisteemoihin liittyvä valmennus (5 op)

Lisäksi annetaan alueellisille Opin ovi- projekteille tukea ja konsultaatiota sekä järjestetään kansallisia levittämisseminaareja. Osa projektin tuotteista toteutetaan ruotsinkielellä.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa: aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori ) ja kuntien ja valtion organisaatiot.

Välillisesti projektilla on vaikutuksia myös heidän asiakkaisiinsa palvelujenlaadun ja ammattitaidon paranemisen kautta.

Projektin tuloksena saadaan valtakunnalliseen käyttöön aikuisten ohjauksen ja neuvonnan moniammatillinen valmennusohjelma sekä erilaisia alueiden tarpeisiin vastaavia täydennyskoulutuksia. Koulutettujen aikuisohjaajien määrä eri organisaatioissa kasvaa ja ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden ammattitaito paranee. NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojektin tutkimuksen ja arvioinnin avulla ohjauskoulutusta ja täydennyskoulutusta kehitetään vastaamaan paremmin elinikäisen ohjauksen alueellisia tarpeita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteena ovat projektissa mukana olevat organisaatiot, projektihenkilöstö, ohjausryhmä ja rahoittajat ja Opin ovi-hankeperhe. Näille ryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi etenkin ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä.

Projektin sisäinen tiedottaminen on jatkuvaa ja tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
-sähköposti
-www-sivut
- sosiaalinen media
-kokoukset ja yhteistyötapaamiset
-henkilökohtaiset kontaktit
-toteuttajaorganisaatioiden sisäiset viestintäkanavat

Projektin ulkoisen tiedottamisen kohderyhminä ovat aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, työ- ja elinkeinohallinto, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt ja yhdistykset sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori ) sekä seurakunnat.

Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- www-sivut
- julisteet ja esitteet
- projektin esittelykalvot
- artikkelit (web + lehtiartikkelit)
- sosiaalinen media
- vuosittainen levitysseminaari ja innovaatioareenat yhteistyössä eri osaohjelmien ja projektien kanssa
- kansalliset ja kansainväliset seminaarit
- toteuttajatahojen yhteinen julkaisu
- toteuttajatahojen jatko- ja täydennyskoulutukset

Projektin käynnistyessä laaditaan yhdessä TE-ERKKERI-projektin kanssa yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toistuvat viestintätoimet vuosina 2008-2013

- Hyvien käytäntöjen levittämisseminaarit yhteistyössä muiden kehittämisohjelman projektien kanssa
- Esiintyminen JAMK ja HAMK ammatillisten opettajakorkeakoulujen perus- jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksissa sekä Jyväskylän yliopiston opinto-ohjaajankoulutuksen tilaisuuksissa
- Osatoteuttajien verkostojen hyödyntäminen
- Osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin, kasvatukseen, opetukseen ja ohjaukseen liittyviin seminaareihin
- Artikkelit lehdissä, sähköisessä mediassa ja toteuttajaorganisaatioiden julkaisuissa.
- Opin ovi-hankeperheen tilaisuudet

Vuosittaiset toimenpiteet
2009:
2/2009 käynnistysseminaari

2010:
5/2010 ERKKERIn kevätseminaari Lahti
9/2010 Posterinäyttely ECER:ssä

2011:
5/2011 ERKKERI kevätseminaari Turku
11/2011 Valtakunnallinen ohjaus-tapahtuma Opinpaikka Jyväskylä

2012:
2/2012 Julkaisu
5/2012 Kevätseminaari

2013:
2/2012 Loppuraportti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 770 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 723 374

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 229 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 175 186

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

ERKKERI -projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun vuosina 2009 - 2013 toteuttama aikuisten ohjauskoulutusprojekti, jonka yhteistyökumppanina sekä koulutusten suunnittelussa että toteutuksessa on ollut Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian (ent.Työvoimaopisto) hallinnoima TE-ERKKERI-projekti.
ERKKERI ja TE-ERKKERI muodostivat kokonaisuuden, joka tuotti osin samanlaisia ohjauksen koulutuksia ja konsultaatioita. Työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijuus oli Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmialla ja muun aikuisten ohjauskoulutuksen asiantuntijuus oli Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakouluilla sekä Jyväskylän yliopistossa. Koulutukset ja konsultaatiot toteutettiin osittain ERKKERIN ja TE-ERKKERIN yhteistyönä.
Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt seuraavissa organisaatioissa: aikuiskoulutusorganisaatiot, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, aikuislukiot, työ- ja elinkeinohallinto ja työvoiman palvelukeskukset, vapaan sivistystyön organisaatiot, järjestöt, yhdistykset ja seurakunnat sekä henkilöstön kehittämistoiminta (yksityinen ja julkinen sektori) ja kuntien ja valtion organisaatiot. Projektin varsinaisena kohderyhmänä huomioitiin myös ruotsinkieliset aikuisten ohjauksen toimijat.
Projektin päämääränä oli yhteistyössä TE-ERKKERI -projektin kanssa lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevän henkilöstön ohjauksellista osaamista ja asiantuntijuutta sekä lisätä heidän valmiuksiaan moniammatilliseeen ohjaukselliseen verkostotyöhön.
Projektilla oli neljä tulostavoitetta:
Ensimmäiseksi tulostavoitteena oli lisätä aikuisten ohjausta ja neuvontaa tekevien henkilöiden osaamista ja asiantuntijuutta suhteessa CEDEFOPin esittämiin aikuisten ohjaajien osaamisvaatimuksiin.
Projektin varsinaisten toimintavuosien aikana 2009 - 2012 yhteistyössä TE-ERKKERIN kanssa järjestettiin yhteensä 45 erilaista ERKKERI-koulutusta. ERKKERIn osuus tästä oli 29 koulutusta. Koulutukset suunniteltiin yhdessä projektiosapuolten kanssa ja yhtenä taustamateriaalina käytettiin CEDEFOPin esittämiä aikuisten ohjaajien osaamisvaatimuksia. Lisäksi järjestettiin konsultaatioita eri tavoin ja eri kokoonpanoilla. Konsultaatiot kohdistettiin asiakkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.
ERKKERI -projektin koulutuksiin osallistui vuosien 2009-2012 aikana yhteensä 584 henkilöä ja vähintään päivän kestäviin konsultaatioihin osallistui lähes 100 henkilöä. Yhteensä molempien ERKKERI-hankkeiden toimenpiteisiin osallistui yliä 1000 henkilöä. Henkilöluvussa on mukana sekä opintopistekoulutuksiin osallistuneet että lyhyisiin konsultaatiotilaisuuksiin osallistuneet. Projektin määrälliset tavoitteet ylitettiin.
Osallistujien osaamisen ja asiantuntijuuden lisääntymistä arvioitiin säännöllisillä palautekyselyillä ja pitempikestoisen 30 op koulutuksen merkitystä selvitettiin vaikuttavuuskyselyllä. Palautekyselyjen tulokset olivat myönteiset ja vaikuttavuuskyselyssä laadulliset tulokset olivat erinomaiset.
Toisena projektin tuloksena luvattiin lisätä kelpoisten aikuisten ohjaajien määrää sekä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa että korkea-asteella. Hankkeen aikana toteutettiin viisi 60 op opinto-ohjaajakoulutusta. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 71 henkilöä.
Kolmantena tavoitteena oli tuottaa ja toteuttaa aikuisten ohjauksen valmennusohjelmia ja hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää projektin jälkeenkin
Projektin toimesta suunniteltiin aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön 30 op ja 5 op koulutuksia sekä konsultaatioita. Lisäksi projektissa toteutettiin 60 op opinto-ohjaajakoulutuksia. Projektiosapuolet hyödyntävät projektin aikana suunniteltuja ja toteutettuja koulutuksia sellaisenaan tai edelleen kehitettyinä ohjaamisosaamiskoulutuksissa. Projektien hyvä käytänne on koulutusorganisaatioiden poikkihallinnollinen yhteistyö, joka jatkuu edelleen muissa yhteyksissä. Toinen hyvä käytänne on moniammatilliset koulutusryhmät. Näiden koulutusten käynnistämisestä suunnittelut ovat käynnissä.
Neljäntenä tulostavoitteena oli analysoida ja kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä alueellisia ohjausstrategioita yhteistyössä Aikuisohjauksen koordinaatio-, Laituri-, NUOVE- ja STUDIO -projektien kanssa sekä tuottaa arviointiaineistoa NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojektin osaprojekteille (arviointi ja tutkimus). Nämä arviot teki Kuntoutussäätiö. Projekti teki tiivistä yhteistyötä muiden kehittämisohjelman valtakunnallisten projektien ja alueellisten Opin Ovi -projektien kanssa ja tuotti arviointiaineistoa. ERKKERI-koulutusten toteuttaminen yhteistyössä alueellisten Opin Ovi -projektien kanssa tuki näiden paikallisten hankkeiden onnistumista. ERKKERI-koulutusten avulla voitiin parantaa Opin Ovi -projekteissa työskentelevien henkilöiden osaamista.