Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10946

Projektin nimi: Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40, PL 69

Puhelinnumero: 020 6360110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ymparisto.fi/pka

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Janne Kärkkäinen

Asema: ympäristönhoitopäällikkö

Sähköposti: janne.karkkainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 541 9596

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti Joensuun kaupungin maaseutualueilla, Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa asuvat rakennus- maa- tai metsätalousalan pitkäaikaistyöttömät.
Erityisistä syistä projektiin voidaan rekrytoida myös Kanta-Joensuun alueella asuvia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Joensuun kaupungin maaseutualueilla toimivien matkailuyritysten toimintaedellytykset paranevat kun hanke luo matkailijoille mielikuvaa aktiivisesta ja vetovoimaisesta alueesta.

Joitakin korjattavia rakennuksia voidaan hyödyntää erilaisten yleisötapahtumien pitopaikkoina, esimerkiksi Koveron tanssilavaa.

Kulttuuriympäristön hoidolle ja rakennussuojelulle myönteinen yleinen ilmapiiri kehittyy.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 70, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 75, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Joensuun kaupungin maaseutualueilla, Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa korjataan perinteisin menetelmin ja materiaalein maisemallisesti ja/tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia työllisyystyönä. Kohteiden omistajat voivat olla yksityishenkilöitä, yhdistyksiä, yrityksiä tai Joensuun kaupunki. Työkohteet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oppia työssä tarvittavia puurakenteiden ja osin myös pintakäsittelyn restaurointitaitoja.

Hankkeessa muodostetaan neljä työryhmää, yksi kuhunkin Joensuun kaupungin liitosalueeseen. Kussakin ryhmässä työskentelee seitsemän työllistettyä henkilöä, joista yksi on ELY-keskuksen ja kuusi Tuupovaara Seura ry:n työllistämiä.

Työllistämisjakson aikana kukin työllistetty saa työvoimapoliittisena koulutuksena tulityökortti-, työsuojelukortti- sekä ensiapu- ja restaurointikoulutusta. Restaurointikoulutuksessa perehdytään restaurointiammatteihin, eri aikakausien rakentamistapoihin sekä arkkitehtuurin ja sisustamisen historiaan, dokumentointi- ja tutkimustapoihin, tyypillisiin materiaaleihin ja niiden käyttäytymiseen eri olosuhteissa, vauriokartoitukseen, restaurointiperiaatteisiin ja niiden mukaisiin korjaustapoihin, korjauksessa tarvittavan ajankäytön ja kustannusten arviointiin jne. Koulutusjakso sisältää myös opintomatkoja Etelä- ja Länsi-Suomeen sekä lähialueelle.

Hankkeeessa aloittaa yhteensä 52 työllistettävää henkilöä. Käytännön restaurointitaitoja työllistettävät oppivat työskennellessään hankkeen työkohteissa ammattitaitoisen työnjohtaja-työnopettajan alaisuudessa. Työllistämisjakson aikana heitä innostetaan itseopiskeluun ja annetaan opetusmateriaalia (mm. Museoviraston korjauskortit) sitä varten. Tavoitteena on, että vähintään kymmenen heistä suorittaisi hankkeen aikana restaurointikisällin ammattitutkinnon tai osia siitä.

Hanke lisää tukityöllistettyjen ammattitaitoja, joten heillä on projektin jälkeen paremmat mahdollisuudet työllistyä vapaille työmarkkinoille. Koulutus ja työkokemus arvokkaiden kohteiden kunnostamisessa nostavat työtekijöiden itsetuntoa, vähentävat syrjäytymisvaaraa ja lisäävät uskallusta lähteä vaativampiinkin töihin tai jatkokoulutukseen.

Hankkeen aikana saadaan kunnostettua useita arvokkaita rakennuksia eri puolilla Joensuun kaupungin maaseutualueita, mikä luo Joensuun maaseudusta mielikuvan aktiivisena ja vetovoimaisena alueena ja parantaa näin matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Samalla parannetaan kulttuuriympäristön hoidolle ja rakennussuojelulle myönteistä mielipideilmastoa.

Hanke on kestävän kehityksen mukainen korostaessaan perinteisten materiaalien ja korjausmenetelmien käyttöä ja näiden taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Teknistyneessä yhteiskunnassa hanke lisää inhimillisten voimavarojen käyttöä elvyttämällä perinteisiä käsityötaitoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Laaditaan lehdistötiedotteet rahoituspäätöksestä ja projektin käynnistymisestä ja lehti-ilmoitukset tarvittavine logoineen henkilöstön rekrytoimista varten, pidetään vuosittain tiedotustilaisuus ja avoimien ovien tapahtuma jossakin projektin korjauskohteessa, pidetään vuosittain yleisölle avoin Euroopan rakennuspäivien tilaisuus (yhteistyössä sidosryhmien kanssa), laaditaan hankkeen esittelysivut ELY-keskuksen www-sivuston yhteyteen, laaditaan hankkeen esite, toteutetaan pienimuotoinen posterinäyttely, jota kierrätetään alueen kirjastoissa, korjattuihin rakennuksiin kiinnitetään muistolaatta, laaditaan lehdistötiedoitteet restaurointikisällin ammattitutkinnon suorittamisista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista ja toiminnasta tiedotetaan ELY-keskuksen WWW -sivuilla, kerrotaan ERP seminaareissa ja tiedotetaan kiertonäyttelyn avulla alueen kirjastoissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 562 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 547 249

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 665 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 641 355

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuloksena korjattiin restaurointiperiaatteiden mukaisesti 32 eri rakennusta 27 kohteessa. Työllistettiin 75 eri henkilöä eri pituisiin työsuhteisiin. Lähes kaikille annettiin työturvallisuuskortti-, tulityökortti- ja ensiapukoulutusta ja parannettiin näin heidän yleisiä työelämävalmiuksiaan. Kaikki oppivat myös työssäoppimismenetelmällä hirsirakennusten perinteisiä korjausmenetelmiä ja motivoitunein osa heistä sai myös teoreettista restaurointikisällin ammattitutkinnon suorittamiseen valmentavaa koulutusta.Projektissa suoritettiinkin kuusi restaurointikisällin ammattitutkintoa ja yksi osatutkinto. Lisäksi toinen työnjohtaja-työnopettaja suoritti restaurointimestarin erikoisammattitutkinnon.

Projektiin työllistetylle suunnatun palautekyselyn perusteella voidaan arvioida, että myös syrjäytymisen ehkäisyssä on onnistuttu. Osallistujat kokivat, että heidän ammatilliset valmiutensa kasvoivat, sosiaaliset verkostonsa laajenivat ja että he osallistuivat yhteiskunnallisesti tärkeään työhön. Osallisuuden kasvu onkin nähty yhdeksi edellytykseksi sosiaalisen syrjäytymisen vähenemiselle.

Projektista on tehty arvovaltainen ulkoinen arviointi Europa Nostran palkintotuomariston toimesta. Viiden eri Euroopan maan edustajista koostunut jury arvio hanketta (vapaasti suomennettuna) seuraavasti: "Tuomaristo ylistää suuresti Työtä ja restaurointi osaamista Joensuun maaseudelle -projektia esimerkillisenä vapaaehtoisten ja julkisen sektorin, kiinteistönomistajien ja oppilaitoksen välisenä yhteistyönä, joka on tuonut monia merkittäviä tuloksia: Työttömiä on koulutettu restaurointitaidoissa, kansallisesti ja alueellisesti merkittäviä perinnerakennuksia on kunnostettu ja tietoisuutta perinnerakentamista on lisätty. Tätä lähestymistapaa voidaan käyttää kautta Euroopan perintömme säilyttämisen hyväksi."