Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10947

Projektin nimi: Tuottaja 2020

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.7.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Bulevardi 31

Puhelinnumero: 020 783 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: tuottaja2020.metropolia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuire Ranta-Meyer

Asema: klusterijohtaja

Sähköposti: tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: 050 5262 002

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulujen kulttuurituotannon koulutusohjelmien kehitystyöstä vastaavat
Muu Arts management -sektorin kotimainen koulutus
Tapahtumatuotantoklusterin toimijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kulttuurialan ammattikorkeakoulutasoinen koulutus, etenkin estraditaiteet
Luovan sektorin toimijakunta: kulttuurisisällön tekijät ja tapahtumatuotantojen toteuttamiseen osallistuvat alihankintaverkostot
Tapahtumatuotantoklusterin keskeiset yhteistyöalat (mm. matkailu, IT, sosiaali- ja terveysala, media)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuottaja 2020 -projektissa ennakoidaan tapahtumatuotantoklusterin tilaa vuonna 2020 tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi. Näkökulmina hankkeessa korostuu sekä tuottajien näkemykset että tuottajia ympäröivän tapahtumatuotantoklusterin toimijakunnan näkemykset. Tutkimusprosessi tähtää kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon tähtäävän kotimaisen koulutuksen kehittämiseen paikantamalla tulevaisuuden osaamistarpeita ja erilaisia osaajaprofiileita.

Ennakointityö tehdään tutkijaryhmän toimesta. Tutkijaryhmässä on tutkija Metropolia ammattikorkeakoulusta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Yrkeshögskolan Noviasta, Mikkelin ammattikorkeakoulusta sekä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporesta. Mukana olevat ammattikorkeakoulut muodostavat koko kotimaisen kulttuurituottaja (AMK) -koulutuksen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän ytimen. Lisäksi työelämää edustavana kumppanina toimii Taide ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry.

Ennakointityö tähtää tapahtumatuotantokentän tuottaja-keskeisten tulevaisuusskenaarioiden rakentamiseen. Aineiston keräämisessä hyödynnetään haastatteluja, tulevaisuustarinoita, internet-pohjaista kyselyä, wiki-alustaa sekä ammattituottajille suunnattavia skenaariopajoja. Keskeisenä menetelmällisenä kokeiluna testataan tulevaisuusikkunoiden ja av-skenaariodien käyttöä. Päämääränä on rakentaa still-kuvien sarja tapahtumatuotantokentän tulevaisuudesta sekä eniten puhuttavista tulevaisuusikkunoista lyhyitä av-pätkiä, joissa kuvataan monipuolisemmin tulevaisuuden skenaariota. Olennaista ei ole tulevaisuusikkunoiden tai av-skenaarioiden totuudenmukaisuus, vaan se, että ne herättävät vastaajissa tulevaisuusorientointunutta keskustelua, joka analysoidaan erilaisten tulevaisuussignaalien paikantamiseksi.

Projekti tuottaa kuvauksen tapahtumatuotantosektorin klusterista sekä skenaarioita tapahtumatuottajan ammatin tulevaisuuden osaamistarpeista. Hankkeessa julkaistaan eri tutkimussyklien tuloksena syntyviä raportteja seuraavasti:
- klusteri- ja toimija-analyysi (raportti), joka keskittyy tapahtumatuotanon klusterin määrittelyyn sekä keskeisimpien toimijoiden tulevaisuusnäkemysten koostamiseen raportiksi.
- Tuottajien tulevaisuusnäkemykset (raportti), jossa koostetaan tuottajien näkemyksiä alansa tulevaisuudesta
- menetemäkokeilu tulevaisuusikkunoista ja av-skenaarioista (raportti + mediatiedosto),
- wiki-pohjainen tiedonkeruu- ja projektihallinnonmalli (raportti)
- osaamistarpeet 2020 (tutkimusraportti), joka keskittyy tulevaisuuden osaamistarpeiden arviointii ja jossa tehdään ehdotuksia kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon osalta koulutusrakenteiden ja -sisältöjen kehittämistarpeista.

Tutkimusjulkaisut julkaistaan eri yhteistyöosapuolten julkaisusarjoissa, pääsääntöisesti verkossa. Lisäksi Luova Suomi -hanke on lupautunut aktiivisesti tukemaan hanketulosten levittämistyötä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan monen eri foorumin kautta. Projektin alussa ja lopulla tiedotetaan projektista lehdistötiedotteen avulla valtamedioille ja briiffi-juttuina kulttuurituotannon ammattilaisille alan lehtien ja jäsenistöjen tiedotuskirjeiden avulla.

Projektille rakenentaan tiedotustyötä tukemaan www-sivusto metropolia.fi -sivuston alle. Lisäksi jokainen projektikumppani laittaa projektista tiedon omalle sivustolleen. www-sivuston keskeinen osa on wiki-ympäristö, jossa tiedotetaan projektin toiminnan ohella osallistumismahdollisuuksista, projektiprosessin etenemisestä sekä menetelmällisten kokeilujen etenemisestä.

Keskeisiä tiedotuskanavia ovat myös Luovien alojen kehittämisteen tähtäävän Luova Suomi -hankkeen koordinaattori TKK/ Aalto-yliopisto, kulttuurituotannon alan toimijakuntaa edustava Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry sekä Suomen kulttuurituottajat ry. Kyseiset tahot ovat sitoutuneet tiedotustoimintaan jo projektin suunnitteluvaiheessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kertyneen tiedon ja kokemuksen levittämiseksi tehdään seuraavat julkaisut:
- klusteri- ja toimija-analyysi (raportti), jossa tapahtumatuotanon klusterin määrittely ja keskeisimpien toimijoiden tulevaisuusnäkemykset. Syksyllä 2011
- TAKUry:n jäsenistön tulevaisuusnäkemykset (raportti). Syksyllä 2011
- menetemäkokeilu tulevaisuusikkunoista ja av-skenaarioista (raportti + mediatiedosto). Keväällä 2012
- wiki-pohjainen tiedonkeruu- ja projektihallinnonmalli (raportti), jossa raportoidaan wiki-ympäristön hyödyntämistä projektin aineiston keruussa, moniäänisen keskustelun rakentamisessa ja mahdollisimman avoimessa projektihallinnossa. Keväällä 2012
- osaamistarpeet 2020 (tutkimusraportti) keskittyy aineiston analyysiin tapahtumatuottajan tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta ja tekee ehdotuksia kulttuurituottaja (AMK) -tutkinnon osalta koulutusrakenteiden ja -sisältöjen kehittämistarpeista. Keväällä 2012

Julkaisut ovat lähtökohtaisesti sähköisiä. Julkaisujen levitys tapahtuu osana julkaisijoiden normaalia levitystoimintaa. Lisäksi projektista kirjoitetaan alan ammattilehtiin ja mahdollisuuksien mukaan tieteellisiin julkaisuihin. Luova Suomi -hanke on lupautunut aktiivisesti tukemaan hanketulosten levittämistyötä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 285 710

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 285 710

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 341 054

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 103

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tuottaja 2020 -kehityshankkeessa on ennakoitu kulttuurituotannon alan tulevaisuushaasteita ja rakennettu niiden pohjalta kuvaa vuoden 2020 kulttuurituottajan osaamishaasteista. Ennakointityö perustui Metropolian, Novian, Mikkelin ammattikorkeakoulun, HUMAKin ja Cuporen tutkijoiden yhteiseen työskentelyyn. He muodostavat hankkeen operationaalisen toimijajoukon, joka on kerännyt aineistoa ja analysoinut sitä. Tutkimusprosessin toiminnasta ja koordinoinnista on vastannut Metropolian nimeämä tutkimusjohtaja. Lisäksi ryhmää on seurannut koko sen toiminnan ajan läheltä alan työelämää edustavan ammattijärjestön (TAKU ry) edustaja. Julkaisuissa esitettyjen varsinaisten tulosten ohella keskeinen tulos on alan koulutuksen tiivistynyt kollegiaalinen valtakunnallinen yhteistyö. Tämä on luonut pohjan koulutusprofiilin pohdinnalle ja monipuoliselle ajatusten, kokemuksen ja tiedon vaihdolle. Ennakointitoiminnan yksi haaste on ollut projektin tulosten jalkauttaminen esimerkiksi koulutusalalle opetussuunnitelmiin, joka on onnistuttu monella tavalla väistämään tässä hankkeessa toteuttamalla hanke alusta alkaen kulttuurituotannon alan opetusta antavien kotimaisten ammattikorkeakoulujen yhteishankkeena. Lisäksi tiedon levittämistä varten jo hankkeen hakuvaiheessa tehtiin sopimukset kahden kumppanin; Luova Suomi -hankkeen ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kanssa. Nämä kumppanuudet ovat helpottaneet tuntuvasti projektista tiedottamista.

Ennakointiprosessi on edennyt kolmessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa syksyn 2009 aikana määriteltiin tapahtumatuotantoklusteri ja sen toimijat. Tulokset raportoitiin julkaisussa Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot (2010).

Toisessa vaiheessa kartoitettiin verkostossa tapahtuvia osaamiseen kiinnittyviä muutosvaiheita. Perustaksi tehtiin laaja analyysi tulevaisuussignaaleista ja niiden tärähtämisestä kulttuurituotannon kenttään: (Halonen 2011) Kulttuuri katalysoi. Megatrendien tärähtäminen kulttuurituotannon kenttään. Signaalien vaikutusta selvitettiin alan suurimman ammattijärjestön TAKU ry:n jäsenistön joukossa jotta pystyttiin paikantamaan toimijoiden kannalta keskeisimpiä muutosnäkymiä. Tämän työn tuloksia on raportoitu julkaisussa (Halonen & Teye 2011) Kulttuuri kannattelee. Takulaisten näkemyksiä kulttuurin tulevaisuudesta. Verkosto-toiminnan osalta keskityttiin aiempien julkaisujen sekä projektin ohjausryhmän valinnan pohjalta muutamiin muutostrendeihin, joiden katsottiin olevan avainasemassa alan tulevaisuuden näkökulmasta. Näitä ovat liikkuminen kohti hybridisempää toiminnan organisointia (Björkqvist 2011) Kulttuuri kutoo. Yhteistyö ja verkostot vapaan kulttuurikentän tukena ja innostajana, vapaaehtoistyön muuttuvat roolit (Iso-Aho 2011) Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojina sekä matkailusektoritarkastelun kautta kulttuurin näkeminen osana laajempaa alueellista ekosysteemiä (Uotila 2011) Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu.

Kolmas toimenpidekokonaisuus on keskittynyt tulosten analyysiin koulutussektorin kannalta muotoilluiksi koulutustarpeiksi ja lopulta -linjauksiksi. Tähän liittyen on keskitytty tulevaisuuspedagogiikkaan, jonka alueella rakennetut workshop-menetelmät soveltuvat laajasti eri alojen hyödynnettäväksi (Hero 2011) Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. Lisäksi tehtiin laaja selvitys alan koulutuksen nykytilasta sekä toimijoiden näkemyksistä tulevaisuuden haasteista (Mitchell 2011) Näkökulmia tuottajakoulutuksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen.

Projektissa on kiinnitetty paljon huomiota ennakointimetodiikkaan ja uusien menetelmäkokeilujen tekemiseen. Projektin aikana löydettiin uusia keinoja hyödyntää taidesektorilla toimivien menetelmällisiä näkökulmia osana ennakointiprosessia. Esimerkiksi digitarinamenetelmällä tuotetut tarinapajat ja niiden pohjalta tehdyt sci-fi elokuvat arvioitiin hyvin tulevaisuusajattelua kiihdyttäväksi lähestymistavaksi. Menetelmänäkökulmia raportoidaan ja analysoidaan julkaisussa (Hero 2012) Kulttuuri kokeilee. Ennakoinnin menetelmien arviointi.

Projektissa noudatettiin avointa hankehallintoa wikitoiminnan muodossa. Wiki-ympäristöä testattiin hankehallinnon, tutkijaryhmän toiminnan ja kirjoitustyön läpinäkyvänä alustana. Wikitoimintaa on arvioitu ja raportoitu erillisessä hankejulkaisussa (Hero 2012) Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä.

Tiedon levittämisen tukena on julkaistu kooste eri kirjojen yhteenvedoista englanniksi: Halonen & Hero (toim.) Cultural Manager 2020. Sekä loppujulkaisu, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia perusteluineen ja selvityksen siitä millaisia toimenpiteitä on käynnistetty jo projektin aikana jatkuvuuden turvaamiseksi (Halonen, Björkqvist, Hero, Iso-Aho & Uotila, 2012) Kurkistuksia kulttuurituottajan tulevaisuuteen.