Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10954

Projektin nimi: ELÄMYS: Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Osoite: PL 170

Puhelinnumero: (02) 627 2700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tse.fi/pori

Projektin kotisivun osoite: Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun internet-sivut

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Hytti

Asema: professori (Porin yksikkö), tutkimusjohtaja (TSE Entre)

Sähköposti: ulla.hytti(at)utu.fi

Puhelinnumero: 02 333 9514

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat:
-satakuntalaiset naisyrittäjät, erityisesti kasvupotentiaalia omaavat naisyrittäjät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta voidaan katsoa hyötyvän välillisesti ainakin seuraavien tahojen
-kehittämisorganisaatiot
-Satakunnan elinkeinoelämä
-oppilaitokset
-hankkeen toteuttajaorganisaatiot
-yrittäjäjärjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 10, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisia 9

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa naisten yritykset ovat tyypillisesti pieniä, suhteellisen vakavaraisia ja niiden toiminta rakentuu usein yrittäjän ammattitaidon varaan. Naisyrittäjyys on usein luonteeltaan itsensä työllistävää yksinyrittäjyyttä. Yksinyrittävien naisyrittäjien kohdalla johtamisen kehittämishankkeissa tärkeää on oman itsensä johtamisen kehittäminen. Naisyrittäjyyden johtamisominaisuuksien kehittäminen kasvun suuntaan edellyttää naisyrittäjille tyypillisten sosiaalisten taitojen ja yrittäjämäisen henkilökohtaisen kasvumotivaation uudenlaisia yhdistelmiä.
Tässä hankkeessa edistetään oman johtajuuden kehittymistä toiminnallisten työpajojen ja elämyksellisten menetelmien avulla. Kohderyhmänä ovat Satakunnassa toimivat naisyrittäjät. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Yrityspalvelu Enter.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan tiedotus- ym. tilaisuuksissa, ja sille haetaan näkyvyyttä lehdissä.
Hankkeen kohderyhmälle tietotettaessa käytetään lehti-ilmoituksia, esitteitä, esiintymistä tilaisuuksissa sekä internetiä ja sähköpostia. Kohderyhmän tavoittamiseksi hyödynnetään Yrityspalvelu Enterin asiakasrekisterejä, Porin yrittäjänaiset ry:n kontakteja ja julkaisuja sekä Porin seudun kehittämiskeskuksen kontakteja.

Hankkeen osallistujien kesken tiedotuksessa käytetään sähköpostia sekä Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Hankkeen tuloksista tiedotetaan tiedotustilaisuuksissa, ja hankkeen internet-sivuilla sekä välittämällä tietoa hankkeesta lehdistölle ja muulle medialle.

Tiedottamisen ohella hankkeen tuloksia ja hyviä kokemuksia pyritään levittämään kohdennetusti sellaisille tahoille, joiden uskotaan omassa toiminnassaan pystyvän niitä hyödyntämään (esim. kehittämisorganisaatiot, yrittäjyysopetusta tarjoavat koulutusorganisaatiot jne) hyödyntäen Satakunnan korkeakoululaitoksen yrittäjyyden työryhmän, akateemisen yrittäjyyden neuvottelukunnan ja yrittäjyyden professorien verkostoja. Saatuja kokemuksia levitetään myös kansainvälisesti esittelemällä hankkeen tuloksia ja kokemuksia mm. kansainvälisissä konferensseissa.

Yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma laaditaan hankkeen käynnistymisen yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana ja sen päätteeksi toteuttajatahot kirjaavat ylös havaitsemiaan hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä etsitään myös hankkeen osallistujilta saadun palautteen perusteella.
Hankeen tuloksia hyödynnetään Porin yliopistokeskuksen ja SAMKin yrittäjyyden opetuksessa ja yrityskiihdyttämötoiminnassa sekä TuKKKn Porin yksikön maisteriohjelmissa. Hankkeessa tunnistettuja hyviä käytäntojä levitetään myös muihin kehittämishankkeita toteuttaviin organisaatioihin sekä muihin yrittäjyysopetusta tarjoaviin organisaatioihin mm. Satakunnan korkeakoululaitoksen yrittäjyyden työryhmän, akateemisen yrittäjyyden neuvottelukunnan ja yrittäjyyden professorien verkoston kautta vuosien 2010-2011 aikana. Saatuja kokemuksia levitetään myös kansainvälisesti esittelemällä hankkeen tuloksia ja kokemuksia mm. kansainvälisissä konferensseissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 177

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 177

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 177

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 177

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Naisyrittäjien koulutus- ja kehittämishankkeen Elämys - Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla tarkoitus oli tukea johtamiskykyä, erityisesti oma itsensä johtamisen taitoa, ja sitä kautta luoda mahdollisuuksia liiketoiminnan ja yrityksen kasvulle. Naisten omistamat ja usein pienet yritykset jäävät usein kehittämistoimien ulkopuolelle. Esimerkiksi johtamiskoulutusta on tarjolla paljonkin, mutta se on pääasiassa kohdistettu suurempien yritysten tarpeisiin. Naisyrittäjien johtamisominaisuuksien kehittäminen kasvuyrittäjyyden suuntaan edellyttää yrittäjyys- ja kasvumotivaation sekä verkostoitumistaitojen uudenlaisia yhdistelmiä. Hankkeen kohderyhmänä olivat satakuntalaiset naisyrittäjät, jotka olivat kiinnostuneita itsensä ja yrityksensä kehittämisestä. Hankkeen tavoitteisiin pyrittiin tietoa lisäävän koulutuksen (toiminnalliset työpajat) ja yrittäjien asenteisiin ja tavoitteisiin vaikuttavan koulutuksen (elämykselliset työpajat) avulla.

Hankkeessa toteutettiin seitsemän toiminnallista työpajaa, kaksitoista elämystyöpajaa ja loppuesitys. Hankkeeseen osallistuneille yrittäjille toteutettiin alku- ja loppuhaastattelut. Toiminnallisten työpajojen asiantuntijaluennoitsijat käsittelivät sekä teorialähtöisesti että käytännön esimerkein yrittäjyyteen liittyviä teemoja, kuten ajankäyttöä, itsensä johtamista, tunnejohtamista, kasvua ja verkostoja. Osallistujat saivat myös itse vaikuttaa työpajojen sisältöihin, ja heidän kiinnostuksensa kohdistui erityisesti itsensä johtamiseen. Hankkeen elämyksellisen kehittämisen osuudessa työstettiin teatteripedagogiikan keinoin naisyrittäjyyteen liittyviä teemoja ja pohdittiin käsityksiä kasvun edellytyksistä ja esteistä. Elämyksellisen kehittämisen osuudessa "teatteritreeneissä" opetus- ja oppimismenetelminä olivat oman elämänkerran kirjoittaminen ja siitä poimittujen kohtausten näkyväksi tekeminen, toisten ohjaaminen, keholliset liikeharjoitukset sekä tunnettujen kasvuyrittäjien menetystekijöihin tutustuminen. Yrittäjät käyttivät elämänkertoja omien yrittäjyysintentioidensa tutkimisessa, teatteritreenien eläytymistehtävissä ja loppuesityksen valmistelussa.
Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät olivat kiinnostuneet itsensä kehittämisestä ja haluavat jatkossakin lisää tietoa ja työkaluja kehittää itseään ja toimintaansa. Ryhmän vertaistuki vahvisti osallistujien motivaatiota toimia ja kehittyä yrittäjänä. Vertaistuki myös kannusti tarttumaan kasvun haasteisiin. Elämäkertatyöskentelyn kautta osallistujat tulivat tietoisemmiksi kasvun liittyvistä odotuksistaan, oletuksistaan ja esteistä. Ryhmästä tuli yrittäjille uusi verkosto, johon kuuluvat myös hankkeen henkilöstö ja kouluttajat.

Projektin yhtenä tavoitteena oli luoda ja testata elämyksellisten menetelmien työkaluja ja kerätä tietoa siitä, miten ne soveltuvat yrittäjien kasvuasenteiden tunnistamiseen ja kasvumotivaation tukemiseen. Elämys-hankkeen tutkimuksessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja yrittäjien valmennusprosessin aikana syntyi runsaasti erilaisia aineistoja, joita analysoitiin tutkimuksen avulla. Tutkimuksen viitekehyksenä hyödynnettiin yrittäjämäisen oppimisen viitekehystä ja erityisesti tarkasteltiin erilaisten kokemusten ja elämysten roolia yrittäjän kehittymisessä.

Hankkeessa toteutettiin elämyksellisten menetelmien seminaari Elämyspäivä, jonka luento-osuudessa asiantuntijapuheenvuoroissa esiteltiin taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä; työpajoissa osallistujat pääsivät kokeilemaan menetelmiä. Hankkeen aineistosta kirjoitettiin useita tutkimuspapereita, joita on esitelty kansainvälisissä konferensseissa ja seminaareissa; tutkimustulokset esitetään Toiminnallinen ja taidelähtöinen yrittäjävalmennus -raportin sisältöinä. Raportissa tarkastellaan millaisen merkityksen ja roolin saavat elämykselliset työpajat ja yksilöön kohdistuva yrittäjävalmennus ja toisaalta liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä työskentely. Lisäksi raportissa pyritään mallintamaan käytettyjä elämyksellisiä tai toiminnallisia menetelmiä. Elämysmenetelmiä sovelletaan opetuksessa ja niitä on jo esitetty uusien hankesuunnitelmien sisältöihin.

Hanke toteutettiin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyönä niin, että hankkeen koordinointi- ja pääasiallinen toteutusvastuu oli Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköllä. TuKKK:n Porin yksikkö vastasi hankkeeseen liittyvien toiminnallisten työpajojen ja elämyksellisen kehittämisen tapaamisten sisältösuunnittelusta ja toteutuksesta sekä hankkeeseen kuuluvien haastattelujen ja verkostokartoitusten toteutuksesta ja elämyksellisten menetelmien käytön kehittämisestä. Satakunnan ammattikorkeakoulu vastasi hankkeen tiedotuksesta sekä Moodle-oppimisympäristöstä. Lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistui hankkeen toimenpiteiden käytännön järjestelyihin sekä avusti hankkeeseen kuuluvissa kartoituksissa sekä elämyksellisten menetelmien kehittämisessä.