Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10956

Projektin nimi: Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisohjelma VALID

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Prizztech Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0773693-4

Osoite: PL 18

Puhelinnumero: 02-6205300

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.prizz.fi

Projektin kotisivun osoite: www.prizz.fi/vastuullisen-liiketoiminnan-kehittamisohjelma

Vastuuhenkilön nimi: Minna Nore

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: minna.nore(at)prizz.fi

Puhelinnumero: 044 710 5364

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat satakuntalaiset pk-yritykset sekä niiden henkilöstö. Kokonaistavoitteena on rekrytoida hankkeeseen mukaan 71 yritystä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut kuin em. yritykset, yksityishenkilöt (yleinen tiedottaminen)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 400, joista naisia 110

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 430, joista naisia 162

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisohjelman VALID tavoitteena on satakuntalaisten pk-yritysten yhteiskuntavastuutietoisuuden kehittäminen sekä vastuullisuuden kehittäminen yritysten kilpailukykytekijänä. Lisäksi hanke kehittää yritysten ympäristötietoisuutta sekä ympäristöjohtamisen työkalujen käyttöönottoa ja yritysten sosiaalisen vastuun kehittämistä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat satakuntalaiset yritykset (65 yritystä). Hankkeessa on 3 osa-aluetta:

1. Taloudellinen vastuu. Hankkeen avulla yritys arvioi vastuullisuuden osa-alueiden merkityksen liiketoimintansa kannalta liiketoimintaprosessilähtöisesti ja tekee yhteistyössä hankkeen kanssa kehittämisohjelman, jossa arvioidaan, miten vastuullisuusnäkökohdat liitetään osaksi yrityksen johtamista ja priorisoidaan kehittämiskohteet. Lisäksi hankkeessa ohjataan yrityksiä yhteiskuntavastuuraportointiin perinteisten tilinpäätöstietojen rinnalle sekä käyttämään vastuullisuutta kilpailukykyetuna yritysviestinnässään ja markkinoinnissaan.

2. Vastuu ympäristöstä. Hankkeen avulla yrityksille laaditaan ympäristönhallintajärjestelmä, joka integroidaan yritysten laatujärjestelmien kanssa yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Mikäli yrityksellä ei ole laatujärjestelmää, tehdään yritykselle kevyempi ympäristöstrategia ja kehittämisohjelma. Lisäksi yrityksille tehdään energiankulutukseen ja/tai päästöjen hallintaan liittyviä laskelmia yritysten ympäristökuormituksen pienentämiseksi.

3. Sosiaalinen vastuu. Hankkeen avulla yrityksille tehdään ennakoivia henkilöstösuunnitelmia sekä toteutetaan yritys- ja yritysryhmäkohtaista lyhytkestoista kouulutusta henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Lisäksi hanke tukee työsuojelu-, terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien käyttöönottoa sekä tulee yrityskohtaisten sosiaalisen vastuun raportoinnin kehittämistä. Lisäksi hanke toteuttaa tietoiskuja ja workshoppeja mm. tuotevastuuseen ja kuluttajansuojaan liittyen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksen periaatteina ovat avoimuus, aktiivisuus, luotettavuus ja vuoro-vaikutteisuus, jotka ovat edellytys eri toimijoiden yhteistyölle. Kaikessa viestinnässä tuodaan selkeästi esille, että hanke on EU-rahoitteinen. Myös hanketta paikallisesti rahoittavat viranomaiset ja osallistuvien yrityksien panostus mainitaan.

Kehittämisohjelman näkyvyyteen julkisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota varsinkin hankkeen alussa. Tiedottamisen välineenä käytetään seuraavia toimintatapoja:
- Lehtiartikkelit
- Kaikille yrityksille avoin käynnistystilaisuus
- Yhteiskuntavastuuseen pureutuva avoin seminaari
- Yhteistyö elinkeinoyhtiöiden, yrittäjäjärjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa.

Lisäksi yritysten rekrytoimisessa käytetään mm. seuraavia menetelmiä:
- Suorat kontaktit yrityksiin yhteistyössä seudullisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa
- Avoin tiedotus hankkeesta

Hankkeen lopuksi hankkeesta ja siinä luodusta toimintamallista koostetaan julkaisu.

Hanke osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja messuihin verkottuakseen muihin käynnissä oleviin vastuullisuushankkeisiin sekä tiedottaakseen näin hankkeen hyvistä toimintatavoista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa muodostetaan satakuntalaisille pk-yrityksille soveltuva vastuullisen liiketoiminnan kehittämiskokonaisuus. Mallin levittäminen aloitetaan vuonna 2010 ja sitä levitetään kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti kuitenkin satakuntalaisille pk-yrityksille sekä alueellisille kehittäjäorganisaatioille. Kokonaisuuteen sisältyvät mm. yhteiskunta-, sosiaali- ja ympäristövastuuraportoinnin toimintamallit, hallintajärjestelmien kehittäminen sekä ennakoivat henkilöstösuunnitelmat ja koulutukset. Kokonaisuudesta kootaan julkaisu, jossa toimintamalli kuvataan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 634 119

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 625 747

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 634 119

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 625 747

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin pääkohderyhmänä olivat satakuntalaiset pk-yritykset ja kehittäjäorganisaatiot. Kohderyhmän valinta oli onnistunut, sillä alueen pk-yrityksissä oli jo herätty aiheen tärkeyteen ja siten yritykset olivat myös kiinnostuneita vastuullisesta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä.

Projektin tavoitteena oli satakuntalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen vastuullisen liiketoiminnan näkökulman kautta. Lisäksi tavoitteena oli kehittää yritysten osaamista ja toimintatapoja. Projektin määrällisinä tavoitteina olivat 72 osallistuvaa yritystä sekä 400 osallistuvaa henkilöä.Tavoitteena oli yhteensä 730 henkilötyöpäivää.

Projektin aikana toteutettiin 50 yrityskohtaista yritysvastuun kehittämisprojektia sekä 23 koulutuspäivää taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun osa-alueilta.

Projektiin osallistui yli 400 henkilöä yli 90 yrityksestä. Henkilötyöpäiviä toteutui 1135.

Yrityksille tärkeimpiä yritysvastuun kehittämiskohteita olivat vastuullisuusohjelman ja siihen liittyvien mittareiden rakentaminen, vastuullisuusviestintä sekä ympäristövastuuseen ja työhyvinvointiin liittyvät osa-alueet.

Yritykset hyötyivät projektiin osallistumisesta muun muassa saamalla lisää asiakkaita, parantamalla liikevaihtoa ja asiakastyytyväisyyttä sekä kehittämällä omaa osaamistaan. Lisäksi yritykset kokivat hyötyneensä projektista saadessaan avukseen huippuasiantuntijoita, joita eivät olisi itse löytäneet sekä muuta apua ja tukea kehittämistyöhön.

Projektin tärkeimmät havainnot olivat:

- Vastuullinen luonnostaan, mutta tietämättään
- usein tarvitaan vain oivallus ja vähän opastusta
- kysykää neuvoa!

- Kaikki lähtee olennaisen ymmärtämisestä
- mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa toiminnassa?
- millä on olennaisin vaikutus yrityksen vastuullisuuteen?
- miten vastuullisuus yhdistyy arvoihin ja strategiaan?

- Ei tarvitse olla valmis, vaan matkalla
- vastuullisuudesta voi puhua, vaikka olisi vasta asettanut tavoitteet
- liiketoimintaa tukevan vastuullisuusohejlman rakentaminen yhdessä henkilstön ja sidosryhmien kanssa
- ohjelman tulee sisältää sekä tavoitteet että mittarit
- vastuullisuuden ja tavoitteiden viestiminen sidosryhmille

- Huomio yrityksen ulkopuolelle
- merkityksellisten sidosryhmien selvittäminen
- aktiivinen ja rehellinen vuoropuhelu niiden kanssa
- vuorovaikutuksen hyödyntäminen liiketoiminnassa ja vastuullisuustyössä

- Älykkäiden vastuullisuustyökalujen hyödyntäminen
- omaan tilanteeseen sopivien työkalujen huolellinen valitseminen
- standardit ja tsekkilistat eivät saa muodostua itsetarkoitukseksi

Projektin aikana laadittiin kaksi eri julkaisua, joissa tuodaan esille asiantutijoiden näkemyksiä vastuullisesta liiketoiminnasta sekä käytännön esimerkkejä satakuntalaisten yritysten vastuullisuustyöstä.