Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10957

Projektin nimi: OSTU - Osaamisella parempaa tulosta

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Osoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: 02-6203000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.samk.fi/OSTU

Vastuuhenkilön nimi: Esa Rahiala

Asema: Täydennyskoulutuskeskuksen johtaja

Sähköposti: esa.rahiala(at)samk.fi

Puhelinnumero: 044-7103101

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä on mikro- ja pk-yritysten johto- ja henkilöstö, yrittäjät ja ammatinharjoittajat, jotka toimivat isännöintialalla tai ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämössä syntyneitä yrityksiä sekä erillisenä kohderyhmänä alueen perheyritykset. Lisäksi projektin loppuvaiheessa voidaan ottaa mukaan sosiaali- ja terveysalalla toimivia palveluyrityksiä. Lisäksi tilitoimistoalalla tehdään erillinen koulutustarveselvitys.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on kokonaisvaltaisesti kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulun toimialat sekä yrityskiihdyttämötoiminta ja ennakointiyhteistyön osalta muut Satakunnan alueen oppilaitokset. Hankkeessa mukana olevien yritysten muu henkilökunta ja yritysten palveluja käyttävät asiakasryhmät. Satakunnan alueen kunnat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen osalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 125, joista naisia 47

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 251, joista naisia 110

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satakunnan ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksen OSTU - OSAAMISELLA PAREMPAA TULOSTA -projektilla toteutetaan laaja-alaista useampaan kohderyhmään keskittyvää toimenpiteiden kokonaisuutta. Projektissa on kolme päätoimenpidealuetta: 1)osaamisen kehittäminen, 2) yritysten verkostoituminen ja 3) työorganisaatioiden toimivuuden, henkilöstön jaksamisen ja motivoitumisen edistäminen. Toimenpiteiden tavoitteena on pysyvien toimintamallien kehittäminen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen, verkostojen perustamiseen ja kehittämiseen, työorganisaatioiden toimivuuden parantamiseen ja henkilöstön jaksamisen sekä motivoitumisen tukemiseen. Projektissa keskitytään niin yritysten osaamisen ja työvoiman saatavuuden kuin oppilaitosten koulutusohjelmien sisällöllisen ja määrällisen työelämävastaavuuden ja työnjaon parantamiseen.

Projektin toimenpiteet kohdistuvat työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittämiseen sekä yrittäjyyden lisäämiseen. Keskeisenä tehtävänä on pk-yritysten henkilöstön strategialähtöinen osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Työorganisaatioiden kehittäminen muodostaa tärkeän osan kokonaisuudesta. Projektin avulla turvataan osaavan työvoiman saatavuus pk-yritysten käyttöön ja edistetään yrittäjyyttä esimerkiksi tukemalla Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämöyrityksiä kiihdyttämövaiheen jälkeisessä kehitysvaiheessa. Perheyritysten toiminnan tueksi kehitetään toimintamalleja, jotka ottavat huomioon tämän yritysryhmän erityistarpeet.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Suunnitelma projektin tiedottamisesta:
Yritysten ja verkostojen täydentämisvaiheessa kohderyhmiä tavoitetaan lehti-ilmoittelulla ja suorilla yhteydenotoilla kirjeitse ja puhelimitse. Tiedotusvälineille tiedotetaan projektin alkamisesta ja toiminnasta projektin alkaessa ja kuluessa sekä tuloksista projektin päättyessä. Projektille tehdään myös www-sivut sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Aikataulu projektin tiedottamisesta
- kohderyhmien täydentäminen 8/2009-8/2011
- tiedottaminen ohjausryhmälle projektin alkamisesta 8/2009
- tiedottaminen yleisölle projektin toiminnasta 10/2009 (uusinta tarpeen mukaan)
- tiedottaminen projektin kokemuksista 2-5/2012
- tiedottaminen projektin lopputuloksista ja -kokemuksista 10-11/2012 (myös projektin kuluessa)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Alustava aikataulu hyvien käytäntöjen levittämisestä:
- uusien toimintamallien kehittämisestä, alkaen 1/2010
- verkostojen kehittämisen tuloksista, alkaen 1/2010
- osaamistarpeiden tunnistamisesta, alkaen 2/2010
- laatuarviointien tuloksista, alkaen 8/2010
- kehittämishankkeiden tuloksista, 9/2010
- muut löytyvät hyvät ja huonot käytännöt tarpeen mukaan

Ohjausryhmässä tarkastetaan mitkä käytännöt levitetään ja tiedoitetaan millekin kohderyhmälle. Levittämisvälineinä käytetään erilaisia välineitä (esim. suorat tiedotteet, www-sivut, jne) sekä soveltuvia verkostoja hyödynnetään.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 370 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 370 800

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 800

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektilla haettiin ratkaisua yritysten osaamisen kehittämiseen, jotta supistuvat tai vanhenevat osaamisalueet voidaan havaita ajoissa ja suunnitella yritysten tarpeita vastaava koulutus. Yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä ovat henkilöstön osaaminen, sen kehittäminen ja uusiutuminen. Osaaminen on yksi tärkeä esimiesten vastuualue, jonka päivittämisessä koulutusorganisaatiot ovat avainasemassa.

Pääpaino projektin toteutuksessa oli käytännössä yritysten osaamisen kartoituksissa, koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä osallistuvan yrityksen kanssa. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä oli 50 Satakunnan alueelta ja henkilöstöä 251. Koulutuspäiviä toteutui ollut yhteensä 1158 henkilötyöpäivän verran. Kaikki em. luvut ylittivät alkuperäiset hankkeen tavoitteet.

Projektissa tehtiin yhteistyötä Satakunnan perheyritysverkoston, Satakunnan kiinteistöyhdistys ry:n, TYTTI –hankkeen ja SAMKin yrityskiihdyttämön kanssa.

Koulutustarpeiden selvittäminen, yritysverkoston sitouttaminen, onnistuneet ja laadukkaat koulutukset yritysten täsmätarpeisiin ovat olleet tärkeimpiä anteja. Yrityskontaktien lisääminen, koulutustarpeiden nopeampi selvittäminen, asiantuntijapalveluiden ostaminen ja palvelulähtöisyys koettiin kehittämisen kohteiksi. Yksittäisenä sovittuna osana hanketta oli myös Satakunnan tili- ja tilintarkastustoimistoille tehty osaamistarvekysely vuoden 2009 lopussa. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin ELY-keskuksen työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelussa.

Projektin tuloksena oli osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen toimintamalli, joka jää yritysten käyttöön. Yrityksen osaamiskartta eli yrityksen osaamisalueista koottu kansio on oiva työkalu johdon ja alaisten osaamisen parantamiseen ja kehittämiseen. Se on keino antaa suunta ammatilliselle kehittymiselle sekä yrityksen tuottavuuden kasvulle. Osaamiskartoituksessa selvitettiin ammattiryhmien perustiedot ja –taidot, erikoisosaamiset, yleistiedot ja –taidot sekä henkilökohtaiset asenteet ja ominaisuudet. Osaamiskartoituksen avulla voitiin myös nimetä pinnan alla olevat vaikeasti mitattavat ja havaittavat tekijät esimerkiksi asenteet, motivaatio, persoonalliset tekijät kuten empaattisuus, joustavuus, sitoutuneisuus. Yrityksen toiminnan kannalta selvitettiin keskeiset osaamisalueet, jonka pohjalta yrityksen osaamisalueet kuvattiin ammateittain sekä yrityksittäin. Osaamiskartoituksen perusteella henkilökohtaisilla käynneillä laadittiin koulutussuunnitelma välittömiin koulutustarpeisiin yrittäjän johtajan kanssa.

Koulutukset ovat vastanneet työelämän tarpeita, sillä ne suunniteltiin todellisten tarpeiden mukaan. Osallistujat olivat sitoutuneita koulutukseen, koska se oli suunniteltu yrityksen henkilökunnan näkökulmasta, ei pelkästään koulutusorganisaation tai yrityksen johdon näkökulmasta.

Yrityksen johtajalla oli suuri merkitys osaamisen johtamisessa ja sen kehittämisessä, koska hän päätti hankkeeseen osallistumisen. Hän näki osaamisen suuntaamisen ja kehittämisen mahdollisuutena, vaikka hankkeeseen osallistuminen vaati aikaa, taloudellista panostusta, henkilökunnan motivoitumista sekä koulutuksiin osallistumisen järjestelemistä. Osaamiskartan avulla yrityksen johtaja tunnisti osaamisen vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Osaava henkilöstö on tärkein voimavara, johon panostaminen kannattaa. Osaamisen kasvaessa yrityksen toiminta näkyy tehokkuutena, luovuutena järjestää asioita eri tavoin, muuttaa toimintatapoja, tunnistaa asiakkaiden tarpeet paremmin ja yhteen hiileen puhaltaminen tiivistyy. Yrityksen laatu ja tuottavuus kasvaa.

Osaamisen kehittämisprosessi vaati yrityksiltä sitoutumista, aikaa sekä halukkuutta osallistua prosessin läpiviemiseen. Kiinnostus osaamiskartoituksia kohtaan oli suuri, mutta ajallisen puutteen vuoksi kaikkia koulutuksia ei ennätetty toteuttaa.
Perheyrityksissä tehtiin merkittäviä investointeja osaamiskartoitusten perusteella ja koulutukset suunniteltiin nimenomaan heistä lähteviin tarpeisiin.

Ammattitaidon ja osaamisen jatkuva kehittäminen on osa elinikäistä oppimista. Osaamisen kehittämisessä tarvitaan oppilaitoskumppaneita, joiden kanssa yhteistyössä laaditaan osaamisen kehittämis- ja oppimissuunnitelmia.

Koulutuspäiviä on ollut yhteensä hankkeen aikana 1158.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on saanut tietoa projektissa olleiden yritysten koulutusten välittömistä koulutustarpeista, nykyosaamisesta sekä tulevaisuuden osaamisesta. Tiivis yhteistyö yritysten kanssa on parantanut SAMKin mahdollisuuksia tarjota tarpeisiin kohdistuvaa oikeanlaista koulutusta. Lisäksi SAMK on saanut tunnettavuutta. Projektin tuloksena on saavutettu laaja ja monialainen yritys- ja kouluttajaverkosto. Yrityskäyttöön saatiin markkinoitavia tuotteita tai tuotepaketteja.