Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10958

Projektin nimi: Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pkamk.fi/projektit/kuokka

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 0503116314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee, Rääkkylä, Kesälahti, Tohmajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Karjalan työikäinen väestö, elinkeinoelämä, julkinen ja kolmas sektori.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitostoimijat, korkeakoulujen opiskelijat, yrittäjät ja edunvalvontajärjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 125, joista naisia 94

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Karjalassa äkillinen rakennemuutos asettaa haasteita osaamisen kehittämiseen. Kaikki keinot kehittämiseen ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ovat tarpeen. Osaamistason nostamisella ja osaamistarpeisiin vastaavalla koulutuksella sekä elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kehittämisellä voidaan vastata rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin. Aikuiskoulutukseen ja aikuisopiskelijan neuvontaan ja ohjaukseen sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämiseen keskittyvä maakuntakorkeakoulun laajentaminen ja toiminnan juurruttaminen sopii tuottamaan uutta osaamista Keski-Karjalaan.

Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi, kehittää ja vakiinnuttaa maakuntakorkeakoulun toimintaa Keski-Karjalan seutukunnalla, selvittää seudullisia ja kuntakohtaisia koulutus-, osaamis- ja kehittämistarpeita, vastata näihin tarpeisiin korkeakoulujen osaamisella ja palveluilla, tarjota aikuisopiskelijan neuvonta- ja ohjauspalveluja seudullisten toimijoiden kanssa sekä tukea elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Tavoitteena on myös tiivistää korkeakoulujen opiskelijoiden ja elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja löytää jatkajia ikääntyvien yrittäjien toiminnalle.

Yksilöityjä tavoitteita ovat:
Työikäisen väestön osaamis- ja koulutustason nostaminen Keski-Karjalassa.
Työelämätarpeita vastaavan neuvonta-, ohjaus- ja koulutusjärjestelmän luominen aikuisväestölle, joka kouluttautuu työn ohella uudelleen tai nostaa jo olemassa olevaa osaamistasoaan.
Koulutuksen tiiviimpi työelämäläheisyys siten, että tunnistetaan reaaliaikaiset ja tulevat työelämän osaamistarpeet.
Edistää elinkeinoelämän kehittämistoimintaa tuomalla korkeakoulujen osaaminen mukaan yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa
Tukea Keski-Karjalan koulutustarpeisiin vastaavien avointen korkeakouluopintojen ja ammatillisen korkeakoulutasoisen täydennyskoulutuksen järjestämistä Keski-Karjalassa.
Keski-Karjalan Työelämän palvelukeskuksen mallin luominen ja testaaminen yhteistyössä projektitoimijoiden, kirjastojen ja TE-toimiston kanssa.
Asiantuntijaseminaarien ja kehittämisklinikoiden järjestäminen yhteistyössä korkeakoulujen ja aisantuntijoiden kanssa. Seminaarien tavoitteena on uusien kehittämis- ja innovaatioprosessien käynnistäminen.
Korkeakoulujen opiskelijoiden ja elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön tiivistäminen sekä yrittäjyyden edistäminen.
Osallistuminen seudulliseen kehittämistyöhön yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa. Mukaan lukien Keski-Karjalan seudullisen elinkeinostrategian toteutumisen seurantaan osaamisen, elinkeinorakenteen kehittymisen ja uusien toimintaedellytysten luomisen osalta.
Tuetaan Keski-Karjalan koulutustarpeisiin vastaavien (korkeakoulutasoisten) opintojen järjestämistä hankkimalla tarvittaivia asiantuntijapalveluita, tiloja, laitteita ja välineitä opintojen järjestämiseen sekä oppimisympäristöjä opiskelijoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle laaditaan tiedotussuunnitelma. Projektin etenemisestä tiedotetaan eri koulutustilaisuuksien yhteydessä sekä säännöllisten tiedotteiden avulla (media, yhteistyötahot, kohderyhmä).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana esitellään saatuja kokemuksia ja kehitettyjä malleja erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa sekä tiedotetaan asioista aktiivisesti. Hankkeen loppuvaiheessa tuotetaan julkaisu, johon kootaan kokemuksia, kehitettyjä malleja sekä hyviä käytäntöjä. Syksyllä 2011 järjestetään hankkeen päätösseminaari, jossa saavutukset julkistetaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 300 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 273 834

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 342 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 718

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA) oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka osatoteuttajana toimi Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2009-31.8.2012.

Projektin lähtökohtana oli Keski-Karjalan rakennemuutos ja sen asettamat haasteet osaamisen kehittämiselle. Keski-Karjala hyväksyttiin rakennemuutosalueeksi vuodeksi 2009-2010. Hankkeen kohderyhmään kuuluivat Keski-Karjalan työikäinen väestö, elinkeinoelämä, julkinen ja kolmas sektori sekä korkeakouluopiskelijat.

Yksi hankkeen tavoitteista oli kohottaa Keski-Karjalan osaamis- ja koulutustasoa. Hanke järjestikin Keski-Karjalassa seminaareja, Studia Generalia luentoja sekä useita koulutuksia. Lisäksi hanke tuki tavoitteiden mukaisesti Keski-Karjalan koulutustarpeisiin vastaavien korkeakoulutasoisten opintojen järjestämistä.

Hankkeen tavoitteena oli luoda viranomaistyötä täydentävää neuvonta- ja ohjauspalveluita aikuisväestölle, joka kouluttautuu työn ohella uudelleen. Hankkeen aikana suunniteltiin, että kirjastoihin tehdään palvelupisteitä, joista voi saada tietoa aikuiskoulutuksesta Akkuna-portaalin kautta. Tavoite ei toteutunut suunnitellusti hankkeen aikana.

Hankkeen tavoitteena oli myös edistää koulutuksen tiiviimpää työelämäläheisyyttä siten, että siinä tunnistetaan reaaliaikaiset ja tulevat osaamistarpeet. Hanke selvitti yhteistyössä Ketin ja muiden hankkeiden kanssa Keski-Karjalan koulutustarpeita. Esille nousseet tarpeet kirjattiin Keski-Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmaan sekä välitettiin koulutusorganisaatioille.

Tavoitteena oli myös tuoda korkeakoulujen ja korkeakouluopiskelijoiden osaaminen osaksi elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin kehittämistoimintaa sekä yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen aikana käynnistyi useita opinnäytetöitä sekä selvitystyö. Hankkeessa toteutettiin myös julkaisu, jossa kerrotaan yrityksille korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksista.

Lisäksi hankkeen päämääränä oli juurruttaa ja vakiinnuttaa Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta Keski-Karjalaan. Maakuntakorkeakoulutoiminnan jatkuvuutta suunniteltiin hankkeen ohjausryhmän ja maakuntakorkeakoulun seudullisen ohjausryhmän työkokouksissa. Kokouksissa luotiin toimintamalli sekä toimintasuunnitelma, jonka seudulliset toimijat hyväksyivät. Toimintamallin juurruttaminen toteutettiin hankkeen jatkoajalla.

Tavoitteisiin kuuluivat myös yrittäjyyden edistäminen Keski-Karjalassa sekä korkeakoulujen opiskelijoiden ja seudullisten toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Hankkeen aikana järjestettiin Ideasta menestykseen -seminaari, joka käynnisti innovaatiokuukauden Keski-Karjalassa. Lisäksi hanke järjesti opiskelija-yrittäjä-kunta -senssejä Keski-Karjalassa. Tapahtumassa kohtasivat opiskelijat, yrittäjät ja yhteisöt. Opiskelijoilla oli mahdollisuus verkostoitua yrittäjien kanssa ja yrityksillä tavata tulevaisuuden tekijöitä ja keskustella mm. harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksista. Senssien tarkoituksena on ollut myös yrittäjyyteen tutustuminen ja sisäisen yrittäjyyden herättäminen.

Projektin jatkoajan (1.1.2012-31.8.2012) lähtökohtana oli Kuokka-hankkeessa luodun seudullisen toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen Keski-Karjalaan ja osaksi Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulutoimintaa. Jatkoajan tavoitteena oli etsiä luodun toimintamallin kannalta tärkeät avaintoimijat ja -organisaatiot sekä selkeyttää toimijoiden roolit ja vastuut, sitouttaa ne toimijat, jotka ovat ilmoittaneet ottavansa toimintamallin käyttöön ja sitoutuvat osallistumaan toimintaan, selvittää mahdollisuus seudullisen koulutuskoordinaattorin palkkaamiseen alueelle ja tehdä päätökset jatkosta. Tämän lisäksi tavoitteena oli selkeyttää seudullisen koulutuskoordinaattorin ja maakuntakorkeakoulukoordinaattorin roolit toimintamallissa.

Projektin jatkoajalla selvitettiin mahdollisuutta seudullisen koulutusneuvojan tai -koordinaattorin palkkaamiseen alueelle. Keski-Karjalassa on yhteinen näkemys seutukunnan koulutus-, osaamis- ja kehittämistoimintaan panostamisesta ja seutukunnallisen koulutusneuvojamallin tarpeellisuudesta. Keski-Karjalassa on vahva tahtotila yhteisen toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta hankkeen jälkeen. Seudulla nähdään, että koulutusneuvojamallin tulisi olla koko maakunnan yhteinen asia ja kaikkien toimijoiden tulisi ottaa vastuu mallin toteuttamisesta. Prosessi on dokumentoitu Osaamisen kehittäminen Keski-Karjalassa seudullisen koulutusneuvojan toiminnalla -selvitykseen, jota voivat jatkossa hyödyntää Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun muut paikkakunnat. Luotu malli on käyttökelpoinen Keski-Karjalan ohella myös Joensuun seudun kunnissa.

Keski-Karjalassa on tarve ja tahtotila saada alueelle seudullinen koulutusneuvoja, mutta rahoitusta tässä taloustilanteessa ei saada järjestymään. Keski-Karjalan toimijat ottavat ainakin osia koulutusneuvojan toimenkuvista toteutettavakseen nykyisissä toimissaan.