Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10959

Projektin nimi: Educa Learn

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Osoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 017 27251

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ysao.fi

Projektin kotisivun osoite: teknoteema.savonia.fi/index.php/hankkeet/aktiiviset#Educa

Vastuuhenkilön nimi: Kari Puumalainen

Asema: Kehittämisjohtaja

Sähköposti: kari.puumalainen(at)ysao.fi

Puhelinnumero: 0400 793 155

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen teknologia-alan yritysten henkilöstö
Oppilaitosten opiskelijat
Koulutus- ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista saatavia tuloksia voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muihin aloihin kuin teknologia teollisuuteen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 307, joista naisia 49

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on synnyttää teknologia-alalle vuorovaikutteinen yritysten ja koulutusorganisaatioiden välinen toiminta-malli, joka tukee Kuopioon muodostuvaa teknologia-alan tutkimus- ja koulutusverkosto keskittymää. Toimintamalliajatus on lähtenyt liikkeelle suoraan alueiden yrityksistä. Toimintaideana on vastata alueellisten teknologiayritysten sekä heidän kumppaniverkostojen ammatillisen osaamisen- ja kehittämisentarpeen tukemisesta. Toimintamallissa yritysten teknologiset kehittämiskohteet kootaan alueellisiksi kehittämistoimenpiteiksi.

Toimintamallilla tavoitellaan laaja-alaista jatkuvaa yhteistyötä alueen teknologiayritysten ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden kehittämisorganisaatioiden välille. Keskeisenä tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen tapa toimia, jonka avulla tieto alueen yritysten osaamistarpeista ja kehittämisorganisaatioiden osaamisesta voidaan linkittää toisiinsa. Saman pisteen kautta saadaan muualta Suomesta olevien verkostokumppaneiden osaaminen alueelle.

Hankkeen osatavoitteina ovat:
1) toimintatapojen ja prosessien kehittäminen alueelliseksi toimintatavaksi
2) tutkimus- ja kehittämistulosten siirto opetuksen ja elinkeinoelämän käyttöön
3) koulutuksen laadun varmistaminen ja koulutuksen rakenteiden kehittäminen
4) joustavien opintomallien kehittäminen ja resurssien yhteiskäytön tehostaminen elinkeinoelämän ja opiskelijoiden tarpeet yhteen sovittaen.

Toteutusaika: 1.1.2009 - 30.6.2011

Kohderyhmät:
- teknologia-alan yritysten henkilöstö
- opiskelijat
- koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö

Keskeiset toimijat:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savonia-ammattikorkeakoulu
Educaworks Oy
Ylä-Savon kehitys Oy ( Rautainen Savo palveluhanke)
Hanke tekee vahvaa yhteistyötä Savon koulutuskuntayhtymän Metallia-alan osaamistehdashankeen kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisen, seurannan ja dokumentoinnin päävastuu on projektipäälliköllä. Hän vastaa tiedonkulusta sekä projektin sisällä (ohjausryhmän, projektiryhmän sekä toimijoiden välillä) että hankkeen tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista tiedottamisesta ulkopuolelle. Erityisen tärkeää on viestintä ja tiedottaminen alueen yrityksiin, yrittäjäjärjestöihin sekä kehittämisyhtiöihin.

Tiedottamisessa noudatetaan Euroopan komission antamia asetuksia jäsenvaltion toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta sekä rahoittajaviranomaisten antamia ohjeita. Tiedotus toteutetaan soveltuvilta osin internetiin perustettavan sivuston välityksellä.

Hankkeen aikana pidetään teknologialan alueelta löytyvän kehittämisteeman ympärille rakennettuja seminaari- ja koulutustilaisuuksia.

Tarkempi aikataulu projektisuunnitelman liitteessä 13. Tiedotus- ja hyvienkäytäntöjen levittämissuunnitelmassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti toimii vahvassa yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Keskeiset tuotokset tehdään yhteistyössä em. toimijoiden kanssa, joten hyvien käytänteiden levittäminen omalla alueella tapahtuu sujuvasti osana projektin perustyötä.

Sidosryhmien ja muiden organisaatioiden osalta on tehty erillinen Tiedotus- ja hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelma (projektisuunnitelman liite 13), jossa on erikseen kuvattu tilaisuudet ja mediat, joilla hyviä käytäntöjä levitetään.

Suunnitelmaa tarkennetaan pitkin projektin toteutusta eri tilaisuuksista saadun palautteen ja vaikuttavuusarvioinnin kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 676 101

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 656 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 793 201

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 769 588

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteisen toimintamallin luominen on ollut toimintamme punainen lanka, toimintamallin tukemiseen olemme tiivistäneet koulujen ja koulutusmuotojen välistä yhteistyötä. Yhteistyön pohja on linjattu organisaatioiden strategisista painopisteitä eli osaamisen- ja asiakkuuksien hallinnasta. Toimintaa olemme tiivistäneet viikoittaisilla aihekohtaisilla tapaamisilla joissa toteuttamistaso on päässyt toteuttamaan strategisia painopisteitämme.

Ennakointitiedon keräämiseen olemme valinneet C&Q -järjestelmän ja suoran yritystiedon tallentamisen CRM järjestelmään. Hankkeessa on testattu metallialan osaamistarpeiden kartoittamista C&Q &järjestelmän (Competence & Qualifications) avulla tekemällä yritystarvekartoituksia ja henkilöstön osaamiskartoituksia koneistajille, koneenasentajille ja hitsaajille. Hallinnoijaorganisaation metallialan opetushenkilöstö on toiminut pilottiryhmänä osaamisarvioinnin testaamisessa.
CRM -järjestelmään tallennetaan yritysten yritysrekisterin tiedot sekä niiden yritysten avainhenkilöt. Järjestelmä on yksi keskeisimmistä ohjelmistoistamme hallittaessa asiakkuuksia ja palvellessamme yritysten osaamistarpeita. Näiden järjestelmien käyttöönotot olivat keskeisiä yhteistoimintamallin kehittämisalustoja. Tavoitteena on palvella paremmin alueen yritysten osaamisenhallintaa ja tukea heitä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistoimintamalli laajeni hankkeen aikana alueen muihinkin oppilaitoksiin ja nyt meillä voidaan jakaa asiakastarpeita laajemmalle toteuttaja porukalle. Ideana on, että yritysten osaamiseen vastaa joku toimija ja näin yritys saa palvelun yhden toimijan toimesta, vaikkei sama toimija koulutusta järjestäisikään. Hankkeen toimintamme on ollut avointa ja yritysten sekä koulutusorganisaatioiden osaamistasoa kehittävää ja toimintaa on vahvistettu yhteisillä koulutuksilla.
Teknologialan näkyvyyden ja nuorten sekä heidän vanhempien alan tunnettavuuden lisäämiseksi, olemme järjestäneet tapahtumia alueen yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa. Toiminnan ideana oli nostaa työtehtävä tason tekemistä alueella tunnetuksi ja siten antaa nuorten tehdä itse päätös ennen niin likaisena pidetyn metallialan ammattilaisen työkuvasta. Tilaisuuksista saatu palaute oli positiivista ja silmiä avartavaa sekä toteuttajia rohkaisevaa.
Hankkeen tavoitteet tuotosten osalta tuli saavutettua mukaan lukien ammatillisella yhteistyöllä toteutettu yritysten tuotteiden suunnittelu malli jossa suunnittelu osuuden toteutti ammattikorkeakoulun opiskelijat. Tuotteen tuotannollisen toteutuksen toteutti ammatillisen toisen asteen opiskelijat opetusryhmissään opettajan johdolla. Tuotteen suunnittelu ja toteutus tukeutuu tuotannollisen näkökannan perehdyttämiseen jo opiskeluaikanaan oikeiden työtehtävien muodossa.
Koulutusmateriaalia hankkeen aikana tuotettiin kokoonpano-, huolto- ja kasausohjeiden muodossa. Kaikki ohjeet tukeutuvat oppimisympäristössä oleviin laitteisiin ja ympäristöihin. Oppimisympäristön koontapisteet niin puomilla, hytillä ja esivarustelussa on oppilaitos-/yritysyhteistyön tarpeesta toteutettuja. Koulutusmateriaali on yhteisessä käytössä meidän oppimisympäristössämme ja tilat ovat avoimesti varattavissa. Tiloihin suunnitelluista apuvälineistä on toteutettu cad-piirrokset, joita on muokattu valmistuksessa ongelmaksi muodostuneiden kohtien osalta.
Metallialan osaamisen hallinnan testaamisen avulla on saatu aikaan toimitapa, jolla alueen yritysten ammatillisten osaamisten tarpeet ja ammatillisen koulutuksen tarjoama opetus saadaan vastaamaan toisiaan. Jatkuva vuorovaikutus näiden toimijoiden kesken on saanut avukseen C&Q järjestelmän, jonka avulla tiedon siirtämisestä ja analysoinnista muodostuu systemaattista ja arvokasta tietoa. Myös muilla koulutusaloilla ja hanketoiminnassa on havaittu ja alettu hyödyntämään samaa toimintatapaa.
Oppimisympäristöjen avulla teknologia-alan keskeisimmät kokoonpano- sekä huoltotehtäviä vastaavat osaamisalueet on saatu kuvattua ja siirrettyä yrityksistä koululle. Työssäoppimisen seuranta ja opiskelijan valmius suorittaa työssäoppiminen yrityksissä parantuu kun oppimisympäristöissä tapahtuva oppiminen painottuu yrityksen osaamisalueisiin. Tämä varmistaa yrityksille osaavan työvoiman saatavuuden sekä työtehtävien vastaavuuden yritysten tarpeisiin.
Kiitoksen sanat toimintaamme tukeneille yrityksille ja niiden aktiivisille toimijoille, jotka ovat uhranneet oman työn työaikaa, alueellisen koulutuksen kehittämisen hyväksi. Kiitos kuuluu myös hanketoimijoille jotka kehittävät toimintaamme pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Toimintamme ei lopu, vaan jatkaa matkaa suuntaa muuttaen, aikamme haasteet yhdessä kohdaten. Kiitos.