Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10960

Projektin nimi: INSITE - Työperusteisen maahanmuuton tukihanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Asemapäällikönkatu 14 PL 36

Puhelinnumero: 020 63 60070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=17064&area=7651&lang=1

Vastuuhenkilön nimi: Merja Ekqvist

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: merja.ekqvist(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 587 9679

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Uudenmaan TE-keskusalueen työnantajat (yksityinen ja julkinen sektori) ja työperäisesti maahan muuttavat henkilöt perheineen. Molemmat hyötyvät toiminnan mallintamisesta ja selkeistä pelisäännöistä.

Muut TL4 hankkeet ja lisäksi yhteys TL2 maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluun hyödyttää mahdollisesti myös jo maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Tämä linja korostuu entisestään mikäli talous- ja työllisyysnäkymät muuttuvat radikaalisti projektin keston aikana. Tällöin voidaan esimerkiksi kartoittaa myös Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten integroimista työelämään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset ja kouluttajat, ammattijärjestöt ja muut yhteistyökumppanit.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella edistetään suunnitelmallisesti työperäistä maahanmuuttoa yritysten ja viranomaisten yhteistyötä mallintamalla ja helpottamalla, luomalla uusia toimintamalleja sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. Toiminnassa hyödynnetään julkisen työvoimapalvelun koulutusinstrumentteja sekä tehdään yhteistyötä alueen työvoimatoimistojen työnantajapalveluiden ja Eures-palveluiden kanssa.

Hankkeessa korostuvat yhteistyö eri viranomaistahojen, muiden kehittämislinjan projektien sekä muiden (esim. EURES, TE-toimistot) toimijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on työvoiman saatavuuden turvaaminen ja kohtaannon edistäminen mallintamalla työperäinen maahanmuutto viranomaisprosessina sekä työnantjan että hakijan kannalta. Hanke tukee muita Uudenmaan alueen toimintalinjan 4. projekteja ja toimii niiden koordinoimishankkeena sekä on yhteydessä ministeriön tukirakenteeseen. Sen keskeisimpiä toimintoja ovat mallintaminen, kokonaisuuden seuranta ja aluetason koordinointi liittyen ulkomaisen työvoiman rekrytointiin ja Suomen vetovoiman kehittämiseen hallitusohjelman mukaisesti.

Ensivaiheessa ELY-keskuksessa ollaan mukana tiedottamistyössä mm. inkerinsuomalaisten, työperäisesti maahan muuttavien rekrytointimallin yhteydessä. Työskennellään tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, pääkaupunkiseudun työnantajapalveluiden ja kaupunkien kanssa. Alkuvaiheessa luodaan ja myös kehitetään eettisiä pelisääntöjä mukana oleville yrityksille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Uudenmaan TE-keskuksen internetsivuilla, hallinnon intranet-palveluissa ja omissa julkaisuissa.

Projektin tuotteet ja työvoiman muutton liittyvät materiaalit levitetään myös jo olemassa olevien Suomea ulkomaalaisille esittelevien internetsivujen kautta (esim. www.infopankki.fi).

Kirjoitetaan lehdistötiedotteita, tiedotetaan hankkeesta seminaareissa ja tapahtumissa sekä levitetään tietoa ohjausryhmä työskentelyn kautta muille sidosryhmille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koska hankkeessa pilotoidaan uusia malleja, hyvien käytäntöjen levittäminen alkaa vähitelleen toisen toimintavuoden kuluessa.

Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset koskien työntekijöiden maahan tuloa ja heille annettavia palveluja (ulkomaalaislaki ja kotouttamislaki) vaikuttavat myös käytäntöjen levittämisen aikatauluun. Samoin pilotoitavan opastusjärjestelmän osalta valtakunnallisen ohjelman ohjausryhmä arvioi osaa niistä käytännöistä, jotka levitetään ja otetaan käyttöön kansallisella rahoituksella.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 240 465

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 226 618

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 465

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 618

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

INSITE on koordinaatiohanke, jonka tehtävänä on koordinoida ESR-toimintalinja 4:n Uudellamaalla toimivia ESR-rahoitteisia hankkeita. INSITEn päämääränä on tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa kasvattaa virallisten rekrytointikanavien ja julkisten palveluiden painoarvoa laillisen ja hyvin hallinnoidun työvoiman maahanmuuton edistämiseksi sekä Suomen vetovoiman parantamiseksi.

Tavoitteet
- kartoittaa ulkomaisen työvoiman rekrytointia Uudenmaan alueen näkökulmasta
- hakea toimintamalleja ulkomaisen työvoiman eettiseen rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin
- tiivistää yhteistyötä maahanmuuttohallinnon eri toimijoiden välillä tarjoamalla alueen työperäisen maahanmuuton toimijoille foorumi yhteistyöverkoston luomiseksi
- jalkauttaa ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyviä tukitoimia ELY-keskusten erityisosaamisen piiriin
- tuoda esille työ- ja elinkeinohallinnon näkökulmaa ja hallinnonalan palvelutarjontaa työperusteiseen maahanmuuttoon liittyen

Toimenpiteet
- alueen muiden työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien projektien koordinointi sekä projektien kartoitus- ja rekrytointiprosessien tukeminen esimerkiksi viestinnän, yhteistapaamisten ja workshop-tyyppisten koulutustilaisuuksien keinoin
- alueen hankekokonaisuuden kehittymisen seuraaminen viestinnän keinoin sekä osallistumalla hankkeiden tilaisuuksiin
- toimenpide-ehdotusten antaminen opastusjärjestelmän kehittämiseksi palveluiden kysynnän kasvua ennakoiden

Tulokset
- projektissa on kartoitettu ulkomaisen työvoiman rekrytointia Uudenmaan alueen näkökulmasta. Tämän kartoitustyön tuotoksena on syntynyt tämä julkaisu. Julkaisussa esitellään ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin ja työyhteisöön integroinnin toimintamalleja. Julkaisun laajan levityksen myötä näitä toimintamalleja viedään eteenpäin viranomaisverkostossa.
- projekti on herätellyt keskustelua ulkomaisen rekrytoinnin eettisistä periaatteista yhteistyöverkostossa.
- projektin tuloksena Uudenmaan alueen ESR TL 4 -hankkeiden välille on syntynyt tiivistä yhteistyötä ja toimiva yhteistyöverkosto.
- projekti on yhteistyöverkostoissa tuonut esille työ- ja elinkeinohallinnon näkökulmaa ja hallinnonalan palvelutarjontaa työperusteiseen maahanmuuttoon liittyen mm. työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä Eures-palveluiden kanssa. Insiten keräämiä projektien hyviä käytäntöjä/palveluja on viety Eures-palveluiden tietoon.

INSITE-tukihankkeen ja Uudenmaan alueen TL4-hankkeiden tulokset on julkaistu kirjana:
Avoin Suomi - kuka vastaa? Työperusteisesta maahanmuutosta. Toim. Hannu-Pekka Huttunen ja Suvi Äärilä (Helsinki 2010)

Kirja on julkaistu myös sähköisessä muodossa:
http://epaper.edita.fi/ely_keskus/Avoin_Suomi/ (digilehti)
http://www.ely-keskus.fi/fi/Ajankohtaista/Julkaisut/ (pdf)