Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10961

Projektin nimi: Hammaslääketieteen koulutuksen käynnistäminen Itä-Suomen yliopistossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuopion yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245899-8

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0207 87 2211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/hammas

Vastuuhenkilön nimi: Jari Kellokoski

Asema: suunnitteluprofessori

Sähköposti: jari.kellokoski(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040 355 3578

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tämän suunnitteluvaiheen ensisijaiset kohderyhmät ovat hankkeen alkuvaiheen keskeiset toimijat: Itä-Suomen yliopisto (31.12.2009 saakka Kuopion yliopisto), Savonia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/KYS ja sekä Kuopion terveyskeskus ja muut alueen terveyskeskukset.

Hammaslääketieteen koulutuksen avaus on kansallinen terveyskysymys : suunniteluvaihetta seuraavan toteuttamisvaiheen kohderyhmä ovat rekrytoitavat opiskelijat ja lopputulemana kansalaiset eritysesti Itä- ja keski-Suomessa. Kts myös kohta 6.3.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Loppuhyötyjät: Itä-Suomen yliopisto, Itä- ja Keski-Suomen kunnat, asukkaat
2) Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu - koulutuksen kehittäjinä
3) Kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö: tutkimustieto
3) Terveydenhuollon henkilöstö
4) Opiskelijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hammaslääketieteen koulutus käynnistyy uudelleen Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2010. Tätä koskeva päätös sisältyy Valtiontalouden kehykset vuosille 2010-2013 -asiakirjaan.

Itä-Suomen yliopisto on terveydenhuollon alalla yksi Suomen johtavista yliopistoista maassamme ja siinä on Suomen suurin ja monipuolisin terveystieteiden tiedekunta. Syksyllä 2010 alkaa omaleimainen hammaslääketieteen koulutusohjelma, jonka alkuvaiheesta lähtien opiskelijat ovat motivoituneita valmistumaan hammaslääkäreiksi ja siten suusairauksien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon erityisosaajiksi. Koulutuksen päättyessä valmistuneillä on valmiudet erityisesti terveyskeskushammaslääkärin tehtäviin sekä tehokkaaseen työnjakoon ja toimimiseen suus sairauksien hoidon eri ammattiryhmien kanssa. Tällä ratkaisulla korjataan jo nyt olemassa olevaa ja jatkuvasti pahenevää hammaslääkäripulaa erityisesti Itä- ja keski-Suomen sekä Etelä-Karjalan alueella.

Hammaslääketieteen koulutusyksiköstä kehitetään Itä- ja Keski-Suomen sekä Etelä-Karjalan aluetta palveleva Suu- ja hammassairauksien osaamiskeskus, joka muun koulutuksen ohella tarjoaa teoreettista ja kliinistä täydennyskoulutusta sekä konsultaatiopalveluja koko vaikutusalueensa terveyskeskusten hammashoitohenkilökunnalle.

Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikien alan asiantuntijatahojen välillä (Kuopion yliopisto, vuoden 2010 alusta Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki ja muut mukaan verkostoituneet yliopiston lähivaikutusalueen terveyskeskukset).

Koulutuksen sijoittuminen Kuopion/Itä-Suomen yliopistoon ja sen omaleimaisuus takaavat koulutuksen kustannustehokkuuden. Tavoitteet korkeasta valmistumisprosentista ja valmiiden hammaslääkäreiden sijoittuminen Itä- ja Keski-Suomeen sekä Etelä-Karjalan alueelle saavutetaan

Tässä valmisteluvaiheen hankkeessa vuosina 2009 - 2011 valmistellaan ja viimeistellään koulutuksen käynnistämista: koulutuksen sisältö ja rakenteet, rahoitus, tarvittava henkilökunta, tilat ja niiden varustaminen ja opiskelijarekrytointi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yliopiston viestintäyksikkö yhdessä suunnitteluprofessori/johtajan ja koordinaattorin/suunnittelijan, yliopiston johdon ja tiedekunnan johdon kanssa tiedottavat suunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma valmistellaan hankkeen projektiryhmässä ja tuodaan ohjaus/johtoryhmään tiedoksi ja kommentoitavaksi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koulutuksen käynnistyttyä koulutusta arvioi korkeakoulujen arviointineuvosto, jonka tuloksista tiedotetaan eri keinoin.

Suunnitteluvaiheessa tutustutaan muiden yliopistojen hyviin käytäntöihin ja kehitetään omia käytäntöjä aktiivisesti. Luodaan yliopistotasolla yhteisiä hyviä käytäntöjä erityisesti koulutusprosessien osalta, jotta voidaan taata opiskelijoiden oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu tiedekunnan sisällä ja tiedekuntien välillä.

Toteuttamisvaiheessa suoritetaan kahden vuoden välein tiedekuntien sisäisiä auditointeja ja toteutetaan vertaisarviointeja muiden saman alan koulutusyksiköiden kanssa.

Koulutuksen käynnistyttyä järjestetään tilaisuuksia joissa hyvistä käytännöistä kerrotaan sidosryhmille. Osallistutaan ammattialan tilaisuuksiin sekä otetaan vastaan vierailijoita normaalin vuorovaikutuksen tapaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 262 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 300 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella haetaan ratkaisua hammaslääkäripulaan erityisesti Itä-Suomessa, jossa alueen väestön suun terveydentila on vaarantunut, millä on vaikutusta myös yleiseen terveydentilaan.

Hankkeen tehtävänä oli käynnistää Itä-Suomen yliopistossa Kuopion kampuksella hammaslääketieteen koulutus v. 2010. Tavoitteena oli luoda uusimuotoinen koulutus, jossa hammaslääkärin vastaanotolle tulee potilas, ei pelkkä hammas. Tätä varten muokattiin koulutusohjelma, jossa perusasiat on omaksuttu muista suomalaisista koulutusyksiköistä, mutta jossa korostetaan koko koulutuksen ajan ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista. Mallia tähän uuteen koulutukseen saatiin mm. Kanadasta ja USA:sta. Erityisesti Baltimoren koulutusyksikkö, joka on maailman vanhin hammaslääketieteen koulutusyksikkö ja tällä hetkellä USA:n arvostetuin, on vaikuttanut suuresti Kuopion yksikön koulutusohjelman suunnitteluun. Pidempiaikaisena tavoitteena Kuopiossa samoin kuin Baltimoressa on suunnata hammaslääkärikoulutus ns. suulääkärikoulutusta kohti.

Koulutus alkoi v. 2010 Kuopiossa ja kahtena ensimmäisenä vuotena Kuopion yksikkö on ollut Suomen suosituin hakijamääriltään suhteutettuna opiskelijapaikkoihin. Koulutusohjelma on rungoltaan valmis koko 5.5 v kestävän koulutuksen ajalle ja yksityiskohtaisesti valmis kolmen ensimmäisen vuoden osalta. Henkilökuntaa on rekrytoitu yksikköön suunnitellusti, ensin prekliiniseen opetukseen ja vuoden 2012 alusta myös kliiniseen opetukseen. Opetusklinikan ja simulaatio-osaston tilojen suunnittelu saatiin valmiiksi ja tilojen rakentaminen käynnistyi Canthia-rakennukseen saneerattavissa tiloissa. Valmistuessaan klinikka on Suomen nykyaikaisin sekä tiloiltaan että laitteistoltaan. Projektissa on haettu synergiaetua Savonia ammattikorkeakoulun kanssa liittyen suuhygienistiopiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutukseen (tilat, hankinnat, osa opettajista). Yhteistyötä on tehty myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tilojen ja opetuksen suhteen. Yliopiston sisällä synergiaetua on saatu integroitumalla tiiviisti terveystieteiden tiedekunnan eri laitosten kanssa. Näin menetellen on voitu säästää erityisesti laboratoriotilojen suhteen. Kaikki edellä luetellut yhteistyön muodot vaikuttavat jatkossa ylläpitokustannuksiin tuoden merkittäviä säästöjä kaikille osapuolille.

Vuodenvaihteessa 2011/2012 ensimmäiset opiskelijat ovat opiskelleet puolitoista lukuvuotta. Yhtään opiskelijaa ei ole vaihtanut opintosuuntaa, joten ensimmäiset Kuopion kampukselta tulevat hammaslääkärit valmistuvat näillä näkymin vuoden 2015 loppuun mennessä. Hakijoista kumpanakin vuonna on n. 75 % tullut Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueelta, joten on todennäköistä, että valmistuvista hammaslääkäreistä suurin osa myös jää tälle alueelle, jossa hammaslääkäripula on suurin.

Lisätietoja: professori Jari Kellokoski, jari.kellokoski@uef.fi, puh. 0403553578