Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10963

Projektin nimi: Silta Suomeen - ratkaisu työvoimapulaan

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: GLi Logistics Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2028386-1

Osoite: Ludviginkatu 3-5 A

Puhelinnumero: 01014404402

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.gli.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Koivula

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: vesa.koivula(at)gli.fi

Puhelinnumero: 0104404402

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Siuntio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa asuvat EU-kansalaiset, jotka hakevat kuljetusalan töitä.
- Henkilöillä on kuljetusalan kokemusta, mutta tarvitsevat joissakin osa-alueissa osaamisen vahvistamista esim. kielitaito, ajokorttiluokka jne. ( osaamisen kartoitus )
Tavoite on, että kun henkilön osaamista kehitetään, on koulutus ammatilliseen tutkintoon tähtäävä, logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja. Tavoite on myös se, että henkilön osaamisen kehittymisestä huolehdistaan jatkossakin, hän voi edetä kuljetus- logistiikka-alan uralla esim. direktiivin mukaiseen liikenneyrittäjäkoulutkseen, ja aloittaa alalla uutena yrittäjänä kokemuskertymän mukaan.
- kohderyhminä ovat myös lähtömaan viranomaistahot, koulutuspalveluja tuottavat yritykset kuin myös muut tärkeät sidosryhmät esim. työvoimatoimistot,

Kohderyhmäyrityksinä ovat Uudenmaan TEK:in alueen kuljetus- ja logistiikka-alan henkilö- ja tavaraliikenteen pääasiassa pienet ja keskisuuret työnantajat. Bussi- ja taksiliiikenteen yrityksistä mm. Korsisaari, Pohjolan liikenne, Kovanen, Helsingin bussiliikenne, Taksia ja Kiitosimeoni.
Kustakin yhteistyöyrityksestä koulutetaan henkilö, jotta maahanmuuttajalla olisi tarvittava tuki kotouttamisessaan. Syskyllä 2008 alkanut taloudellinen taantuma on muuttanut merkittävästi yritysten tarpeita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Suomessa toimivat kuljetus - logistiikka-alan yritykset
- Koulutusyhteistyötahot Baltian maissa ja Puolassa
- viranomaistahot ( liikenenministeriö ) Baltian maissa ja Puolassa
- Alan työnantajajärjestöt Suomessa
- Työvoimaviranomaiset Suomessa
- Muut toimialaan liittyvät järjestöt (esim. alan työnantajajärjestöt, autoliikennetyöntekijöiden liitto jne.)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 6, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuljetusalallakin työvoiman saatavuus tulee lähivuosina vaikeutumaan merkittävästi. Suomalainen kuljetus - logistiikka-ala ei tule selviytymään ilman työperäistä maahanmuuttoa. Projektin keskeisin tavoite on saada alalle selkeä rekrytoinnin toimintamalli, joka ottaa huomioon kuljetusalan erityispiirteet ja lainsäädännön.

Projektin keskeisimmät toimenpiteet:
* ohjeistus henkilöiden rekrytoinnista ( miten pääset liikkeelle ja keneen olet yhteydessä )
* lähtömaan ja tulomaan tärkeimmät sidosryhmät ja viranomaistahot
* kuljetusalan lainsäädännön vertailu ( ajokorttiasetus, ammattipätevyys, työturvallisuus )

Projekti hakee pitkäkestoista ratkaisua kuljetus- ja logistiikka-alan työvoimapulaan.
Projektin tuloksena syntyvä toimintamalli kuljetus - logistiikka-alan yrityksille, on niin selkeä, että kun yritykselle tulee tarve rekrytoida uutta henkilökuntaa, heillä on heti tiedossa, miten tilanteessa on toimittava ja mitä huomioitava esim. kuljetusalan lainsäädännön toimivuudesta ja soveltuvuudesta Suomessa, keneen kannattaa olla yhteydessä jne.
Projektin mallinnus madaltaa alan yritysten työperäisen maahanmuuton rekrytointia.

Projektin tuloksena syntyy kuljetus- ja logistiikkatoimialalle työperäisen maahanmuuton malli (kohtaamispaikka
porttaali), jossa työnhakijat ( maahanmuuttajat ) ja uusia työntekijöitä hakevat yritykset saavat tietoa ja ohjeistusta työmarkkinoista, työmarkkinoiden toimivuudesta. Projekti tulee tarjoamaan uudenlaista ja kokonaisvaltaisempaa työvoimaratkaisua työnhakijoille
sekä työnantajille.
Projektin aikana selvitetään alan koulutuspalvelujen toimivuus eri lähtömaissa, selvitetään palvelujen tarjoajat ja heidän tuotteet ja niiden yhtenäisyys Suomen lainsäädännön ja koulutuksen kanssa.
Projektin kautta yritykset saavat myös tiedon siitä, mistä lähtömaista, millä osaamistasolla ja millä halukkuudella ( määrä ) rekrytoitavia on hakeutumassa Suomeen kuljetus - logistiikka-alan työtehtäviin.
Projektin tavoitteena on tukea myös koko perheen muuttoa Suomeen, tarjoamalla asiantuntemusta yhteisen tietoportaalin kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan erikseen tiedotussuunnitelma koskien rekrytointia, markkinointia sekä tulosten julkaisemista (mitä, miten, kenelle ja miten). Projektista tiedotetaan logistiikka-alan ammattijulkaisuissa, GLi Logistics Oy:n koulutustoiminnan yhteydessä, järjestetään 1 - 2 alan seminaaria sekä pienempiä tilaisuuksia. Katso liitteet 1 ja 3.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin väliraportointi (GLi:n sisällä) tapahtuu kolmen kuukauden välein (1.5.2009 - 31.12.2010), joka mahdollistaa käytäntöjen ja kokemusten välittämisen suhteellisen tihein väliajoin. Rahoittajan edellyttämät väli- ja loppuraportit tulevat antamaan lopullisen arvion uuden ratkaisun toimivuudesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 191 371

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 943

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 943

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli hakea ratkaisua kuljetusalan työvoimapulaan. Kuljetusalalla ei ole ollut systemaattista ja koordinoitua rekrytointia ulkomailta. Projektin tavoiteena oli luoda selkeä rekrytointimallinnus yrittäjille ja työvoimahallinnon henkilöille: kontaktit / yhteystiedot kohdemaista jne. Lisäksi huomioiden kuljetusalan erityispiirteet ajokorttien, ammattipätevyyksien ym. kuljetusalaa koskevien lainsäädännön osalta.
Kohderyhmänä olivat Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa asuvat EU -kansalaiset, jotka ovat halukkaista muuttamaan perheineen Suomeen ja tulemaan kuljetusalan työtehtäviin.
Projektissa voitiin toteuttaa ammatillista koulutusta sekä lähtömaassa että kohdemaassa henkilön osaamistason mukaan.

Projekti alkoi 1.5.2009 eli Suomessa siihen aikaan olevan syvän taantuman aikaan. Tilanne oli muuttunut kesästä 2008 ( projektihakemus ) merkittävästi. Vielä syksylläkin kuljettajista oli huutava pula, mutta talven ja kevät talven 2009 tilanne oli aivan toinen. Kuljettajapula oli poistunut ja tarjontaa työntekijöistä oli enemmän kuin työpaikkoja. Alkuvaiheessa päädyttiinkin kartoittamaan yhteistyöverkostoa, lainsäädäntöä ja rekrytointimallinnusta. Keväällä 2010 oli jo nähtävissä talouselämän piristystä ja pientä kuljettajavajetta. Tilanne oli selkeästi valoisampi. Syskyllä 2010 oli useampikin yritys rekry -tarpeessa, mutta sitten pulmaksi tuli yrittäjien omavastuuosuus 750 euroa / rekryhenkilö. Tätä yrittäjät pitivät liian korkeana, eivätkä olleet valmiita panostamaan kyseistä summaa. Taloudellisesti kuljetusyrityksillä meni tällöin melko huonosti. Projektin ohjausryhmä tekikin 13.10.2010 kokouksessa päätöksen, että projektille haetaan muutosta ja panostetaan ns. rekrymallinnuksen tekemiseen eli tavoitteena selkeä opas yrittäjille. Opaasta saisi helposti kaikki perustiedot, yhteistyöverkoston ja lainsäädännössä huomioitavat asiat.

Projektin alkuperäinen tavoite rekrytoida Baltian ja Puolan alueelta uusia kuljettajia sekä kouluttaa heitä lähtömaasa ja kohdemaassa. Syvän taantuman vuoksi työmarkkinat muuttuivat hetkessä hyvin radikaalisesti. Kuljettajapula poistui. Tästä syystä jäi myös pilotoimatta koulutuksen toimivuus ja todellinen saatavuus. Sitä vastoin tuloksena oli erittäin hyvä kuljetusalan kontaktiverkosto, viranomaisverkosto ja koulutuspalvelujen tuottajaverkosto. Samoin saatiin selville miten Suomen ja muiden maiden ajokorttilainsäädäntö, ammattipätevyys asiat ym. huomioitavat seikat suhtautuvat toisiinsa. Projektin rekrytointi -mallinnuksesta työstettiin selkeä ja helppolukuinen Rekry -opas kuljetusalan yrittäjille ja työvoimahallinnon virkailijoille.

Projektissa laadittiin selkeä, riisuttu malli työnantajien ja työntekijöiden työperäiseen maahanmuuttoon. Malli perustuu pakallisiin yhteistyökumppanuksiin. Lähtömaan verkoston lähtökohtina olivat viranomaisyhteistyö, koulutusta antavien organisaatioiden kartoittaminen, EURES -verkoston hyödyntäminen, erilaisten kuljetusalalla tarvittavien pätevyyksien kelpoisuus maasta toiseen siirryttäessä. Kokemuksista saadaan rekrytointiopas työnanatajille uuden työvoiman hankintaan Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Puolasta huomioiden kuljetusalan erikoisvaatimukset.

Kuljetusalalla kaiken kaikkiaan on erittäin vähän projektiluonteisia hankkeita. Korkeamman taloussuhdanteen aikana kuljetusyrityksillä on hirveä kuljettajapula ja tätä vajettaja ei pystytä tyydyttämään pelkästään suomalaisilla kuljettajilla. Samoin kuljetusalla ei ole ollut systemaattista ja koordinoitua rekrytoimintaa, joten tarve hankkeelle ja innovatiivisuus hankkeelle oli selvästi olemassa. Pahaan aikaan alkanut taantuma vaikeutti suuresti alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista.

Projekti aukaisi koordinoidun rekrytointimenetelmän kuljetusalan yrittäjille. Taloudellisen tilanteen parantuessa, rekrytointitarpeiden lisääntyessä, projektin tuloksia tullaan varmasti hyödyntämään. Kuljetusala ei tule tulevaisuudessa selviytymään ilman työperäistä ja koordinoitua maahanmuuttoa. Ulkomaisten henkilöiden osuus kuljettajatehtävissä kasvaa. Valmiiksi koulutettuja kuljettajia ei ole riittävästi tarjolla, joten rekrytoinnin tehokkuutta pitää parantaa ns. täsmä koulutuksilla lähtö - ja kohdemaissa.
Projektin toteuttajaorganisaatio tulee projektia hyödyntämään ja juuruttamaan myös muihin koulutusorganisaatioihin.