Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10969

Projektin nimi: OpinTori

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Uusikatu 2

Puhelinnumero: 010 27 23222

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/pohjoispohjanmaa/ ja www.opintori.info/

Vastuuhenkilön nimi: Asko Karjalainen

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: asko.karjalainen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 23098

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt toteuttajaorganisaatioissa, työ- ja opetushallinnon organisaatioissa, hankkeissa (tehtävänimike voi olla jokin projektityöntekijän nimike, kuten fMBA-koulutuksessa, ja tehtäviin kuuluu silti ohjaustyötä) työpaikoilla sekä kolmannella sektorilla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ja hankkeen toimista hyötyvinä tahoina ovat työelämän organisaatiot ja aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet, sitä tarvitsevat tai suunnittelevat aikuisopiskelijat. Hankkeen toimista hyötyvät myös aikuiskoulutuksessa aliedustettuina olevien ryhmät, osatyökykyiset ja esimerkiksi elämäntilanteesta, oppimisvaikeuksista, vammasta tai sairaudesta johtuen erityistä tukea tarvitsevat aikuiset sekä maahanmuuttajat.

Kohderyhmään kuuluvat työpaikat / yritykset jotka ovat jo listattuina esimerkiksi toimijoiden asiakasrekistereissä ja jo mukana tekemässä yhteistyötä aikuiskoulutusorganisaatioiden kanssa. Näitä yhteistyötahoja on määrällisesti paljon kun lasketaan kaikkien toimijoiden kumppanit yhteen (Pohjois-Pohjanmaan alueella on runsaasti 1-5 hengen yrityksiä), mutta näistä ei ole olemassa yhtenäistä tilastoa jota voisi käyttää apuna kohdassa 6.4. Siten yritysten lukumäärä on puhdas arvio. Tarkoitus on alueellisten yhteistyöverkostojen rakentamisen yhteydessä tarkemmin tuoda näkyväksi työelämäyhteistyötä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 608, joista naisia 422

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa muodostetaan Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa. Alueet ovat Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa. Lisäksi hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelu -hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen OSUMA - Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun - hankkeen kanssa.

Projektin tavoitteita ovat hakevan ja hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden asiantuntemuksen lisääminen, yhteistyön tiivistäminen työ- ja elinkeinoelämän ja aikuiskoulutuksen välillä, sekä uusien toimintatapojen luominen ja käyttöönotto.

Hankkeen kohderyhmää ovat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt toteuttajaorganisaatioissa, työ- ja opetushallinnon muissa organisaatioissa ja hankkeissa, työpaikoilla sekä kolmannella sektorilla. Välillisesti hanke tukee kaikkien aikuisopiskelijoiden, myös aikuiskoulutuksessa aliedustettuina olevien ryhmien ja maahanmuuttajien tarpeita.

Koko hankkeen yhteisiä toimenpiteitä ovat mm työkokoukset, verkostokoulutus, erilaiset seminaarit, tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Neljän aluehankkeen toimenpiteitä ovat alueellisten ohjaus- ja neuvontaverkostojen sekä yhden luukun periaatetta toteuttavan palvelumallin luominen hakeutumisvaiheeseen, ohjaus- ja neuvontahenkilöstön kouluttaminen, koulutuksen kysyntälähtöisyyden edistäminen, heikossa työmarkkina-asemassa olevien hakeutumis- ja opintopolkujen kehittäminen, sekä yhteistyö ja verkostoituminen alueellisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeen tuloksena kehittyneillä hakeutumisvaiheen palveluilla työ- ja elinkeinoelämä sekä aikuisopiskelijat saavat asiantuntevampia ohjaus- ja neuvontapalveluita koulutustarpeensa määrittämiseen. Yhden luukun periaate vähentää oppilaitosten päällekkäistä työtä ja parantaa tarjonnan saatavuutta. Aikuisten opiskelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan osallistuvien henkilöiden ohjausvalmiudet paranevat oppilaitoksissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla, minkä ansiosta koko koulutusjärjestelmän tunnettavuus paranee.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2009-31.12.2012.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yhtenä projektin toimintamuotona on verkostoituminen ja sen onnistumisen kannalta keskeistä on tiedonkulun varmistaminen ja kehittäminen.

Projektin rahoituksen varmistuttua sille laaditaan rahoittajan ohjeistuksen mukainen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan projektin viestintätoimet, niiden ajoitus, vastuuhenkilöt ja kustannukset.

Tiedottamisen välineinä tulevat olemaan sisäisen tiedottamisen osalta esim. tiimipalaverit, Opin ovi-portaali ja sen tarjoama sähköinen työpöytä, sähköposti ja toteuttajien intrat. Ulkopuolisen tiedottamisen välineitä ovat esim. www-sivut, esitteet, lehti-ilmoittelu, koulutustilaisuudet, verkostotapaamiset ja projektin toteuttamat tilaisuudet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tarkoituksena on hankkeessa luotavien hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja levittämien Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden ohjaus- ja neuvontapalveluverkostossa. Hyviä käytäntöjä levitetään esim. projektin järjestämien tilaisuuksien avulla.

Projekti osallistuu valtakunnallisiin hyvien käytäntöjen levittämisseminaareihin yhteistyössä kehittämisohjelman muiden projektien kanssa.

Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä ja dokumentoinnista tehdään projektin käynnistymisen jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 975 051

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 946 834

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 170 599

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 136 228

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

OpinTori hankkeessa muodostettiin Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa. Alueet ovat Oulun seutu, Raahen seutu, Oulun Eteläinen ja Koillismaa.

Koillismaalla ja Oulun seudulla alueiden ohjausverkostot tarjoavat sekä aikuisille että työnantajille / yrityksille TNO-palveluita henkilökohtaisena palveluna ja sähköisesti työvuoroperiaatteella. Kuusamon ohjausringissä on mukana neljä toimijaa, Oulussa yhdeksän. Oulun Eteläisessä ohjauspalvelu tuotetaan kiertävänä aikuisopintoneuvontana, ja Raahen seudulla verkkopalveluna.

Koko hankkeen yhteisiä toimenpiteitä ovat olleet työkokoukset, verkostokoulutus, erilaiset seminaarit, tiedottaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Neljän aluehankkeen toimenpiteitä ovat olleet alueellisten ohjaus- ja neuvontaverkostojen luominen sekä yhden luukun periaatetta toteuttavan palvelumallin rakentamisen käynnistäminen hakeutumisvaiheeseen, ohjaus- ja neuvontahenkilöstön kouluttaminen, koulutuksen kysyntälähtöisyyden edistäminen, sekä yhteistyö ja verkostoituminen alueellisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Projektin aika vahvistuivat käsitykset siitä, että ohjausta tarvitaan ja sen merkitys koko työuran ajan on suuri, ei ainoastaan nuorten aikuisten koulutusvalintojen vaiheessa. Tavoitteissa hakevan ja hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saavutettavuuden parantaminen, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien henkilöiden asiantuntemuksen lisääminen, yhteistyön tiivistäminen työ- ja elinkeinoelämän välillä, sekä uusien toimintatapojen luominen ja käyttöönotto onnistuttiin hyvin. Pohjois-Pohjanmaan alueella aikuisohjauksen tarve ja merkitys on hyvin tunnistettu ja ohjausverkostosta löytyy entistä osaavampaa henkilöstöä vastaamaan asiakkaiden ohjaustarpeisiin.

Hankkeen kohderyhmästä tavoitettiin hyvin ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt toteuttajaorganisaatioissa, työ- ja opetushallinnon muissa organisaatioissa ja hankkeissa, työpaikoilla sekä kolmannella sektorilla. Välillisestä kohderyhmästä kerättyjen tilastojen mukaan OpinTori tavoitti työssä olevia ja työttömiä aikuisia koko työikäisestä väestöstä hyvin. Myös maahanmuuttajia osallistui aktiivisesti OpinTorin järjestämiin teemapäiviin ja hyödynsivät ohjauspalvelua. Osatyökykyisiä ja erityistä tukea tarvitsevia aikuisia tavoitettiin vähänlaisesti. Yrityksiin jalkautumiset koettiin hyväksi tavaksi tavoittaa ammatinvaihtoa tai lisä- ja täydennyskoulutusta harkitsevia aikuisia, joita on vaikea tavoittaa lehtimainosten avulla.

Ohjauspalveluita tullaan edelleen kehittämään ja ylläpitämään jatkossa. Ohjauspalvelu voi muuttaa muotoaan, mutta toteutuksesta vastaava ohjausverkosto säilyy ja edelleen kehittää osaamistaan.