Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10971

Projektin nimi: Yritysten sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät teemat

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1567682-0

Osoite: Kirkkokatu 12 A

Puhelinnumero: 010 60 25221

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050-395 5389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on TE-keskukset. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat tärkeimmät TE-keskusten yhteistyökumppanit, Seudullinen yrityspalvelu, Kehittämiskeskukset (SEKES), muut julkisia yrityspalveluja alueilla tuottavat organisaatiot, esim. Uusyrityskeskukset (SUK).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Sukupolven- ja /tai omistajanvaihdosten edessä olevat yritykset sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet mahdolliset jatkajat eli ostajat.
Yrityspalveluja tarjoavat asiantuntijayrykset, etenkin tilitoimistot ja konsulttitoimistot.
Projektit, joiden toimintaan sukupolvenvaihdosten edistäminen ja OV-palvelujen tuottaminen liittyy.

Muita välillisiä kohderyhmä- tahoja ovat Yrittäjäjärjestöt (Suomen Yrittäjät ry.), Ammattikorkeakoulut, (ARENE)ja koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät teemat -hankkeen tavoitteena on edistää ja varmistaa onnistuneiden ja hallittujen omistajanvaihdosten toteutukset.
Kehittämisohjelman tavoitteena on luoda TE-keskusaluille kattava yritysten tarpeisiin vastaava toimiva palvelutarjonta. Palvelutarjontaa hoitaa kullakin alueella nimetty vastuuorganisaatio sekä eri asiantuntijoiden verkosto.
Projektin tavoitteena on luoda valtakunnallinen yrityskauppapaikka, johon on koottu eri toimjat yhteen. Kauppapaikasta löytyvät kaikki alueelliset toimijat samasta osoitteesta.
Projektin kohderyhmänä ovat sukupolven- ja/tai omistajanvaihdoksen edessä olevat yritykset sekä yritystoiminnasta kiinnostuneet mahdolliset jatkajat ja ostajat. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat TE-keskukset, Seudulliset Yrityspalvelut, muut yrityspalveluita tuottavat organisaatiot ja OV-projektit.
Projekti vastaa omistajanvaihdospalveluihin liittyvästä tuotekehittämisestä, valtakunnallisesta koordinoinnista sekä hankkeessa syntyneiden ja käytössä olevien hyvien käytäntöjen levittämisestä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkamisesta tiedotetaan TEM:n toimesta TE-keskuksille ja sidosryhmille. Projektipäälliköt tiedottavat projektista yhteistyökumppaneiden kanssa sovitulla tavalla (Tiedote)
- Prjojektin alakmisesta, toiminnasta ja toteutuksista TE-Uutis-julkaisuissa
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan mm. "Evaluointi-selvityksen yhteydessä" tai mahdollisesti laaditaan oma julkaisu.
YritysSuomi- tai ELY-keskus internet -sivuille laaditaan oma tiedotuslinkki, joka toimii hyvien käytäntöjen levittämis ja aktivointi työkaluna.
- seminaarit, koulutustilaisuudet ym.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009: Projektin aloitus ja hyvien käytäntöjen kerääminen TE-keskus alueittain, selvitys ja julkaisu
2010- 2011: Internet, Tilaisuudet, julkaisut, aluelehdet, asiantuntijavalmennusohjelmien hyödyntäminen levittämisessä ja tiedottamisessa jne

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 190 224

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 203 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 224

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Seuraavan viiden vuoden aikana toteutunee vuosittain 3 000 omistajan- tai sukupolvenvaihdosta. Kansantalouden kannalta on haitallista, mikäli toimintakykyisiä yrityksiä lopetetaan jatkajan puutteesta tai vaihdokset toteutetaan hallitsemattomasti. Projektin päätavoitteena on turvata toimintakykyisten pk-yritysten jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteissa. Projektin tavoitteena on hyvin organisoidut julkiset omistajanvaihdospalvelut, niiden tasavertainen saatavuus sekä palvelujen tasalaatuisuus suomalaisille pk-yrityksille. Projektin tavoitteena on tiivistää yksityisen ja julkisen sektorin palveluntuottajien yhteistyötä ja parantaa heidän osaamistaan.
OV- koordinointiprojektin kohderyhmänä ovat julkiset ja yksityiset toimijat, jotka tuottavat ja kehittävät ov- palveluja ja -palveluprosesseja. Välillisenä kohderyhmänä ovat omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteessa olevat pk- yritykset sekä yritysten jatkajat ja ostajat. OV- koordinointiprojektin ohjauksesta vastaa TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Projektia on toteutettu yhteistyössä Hämeen- ja Pirkanmaan ELY-keskusten kesken.

OV-koordinointiprojektissa panostettiin heti käynnistysvaiheessa erittäin tarkkaan ja pitkäjänteiseen strategiseen suunniteluun, projektin tuleviin painopisteisiin ja toteutuksiin. Projektin tuleva toiminta aikataulutettiin tavoitealueittain yksityiskohtaiseksi toimintaohjelmaksi. Projektiin apuvälineeksi perustettiin työkaluryhmä, jonka merkitys näkyy projektin aikaansaannoksina. Työkaluryhmä on toiminut projektin asiantuntija- ja keskustelufoorumina. Toinen merkittävä panostus projektin käynnistysvaiheessa oli sen toteuttama kansallinen evaluointikartoitus "Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen evaluointi", joka oli perustana OV- projektin jatkotoimenpiteille. Evaluoinnissa selvitettiin kyseisen ajankohdan omistajanvaihdospalvelujen kattavuus, keskeisimmät toimijat ja toimintamallit kansallisella tasolla kaikkien ELY-keskusten alueilla. Selvityksen tulosten pohjalta tehtiin johtopäätökset ja suositukset sekä kehittämisehdotukset.

Projektin peruslähtökohtana on ollut avoimuus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. OV- verkoston yhteistyötä on tiivistetty ja verkostoon on saatu uusia julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. OV-koordinointiprojekti on toiminut viestinviejänä ja tiedonvälityskanavana eri toimijoiden välillä ja se on toiminut tiiviissä yhteistyössä hallituksen politiikkaohjelman sekä TEM:n työllisyys- ja yrittäjyysosaston kanssa.
Projekti on osallistunut tiiviisti EU-tason ov-kehittämistyöhön, sillä on ollut edustus useassa EU-tason konferensissa ja työryhmissä.

Projekti on mahdollistanut strategisen, systemaattisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön ov-palvelujen kehittämisessä. Se on toteuttanut erityyppisiä selvityksiä ja tutkimuksia kehittämistyön tueksi, useita oppaita ja työkirjoja apuvälineiksi yritysneuvontatyöhön sekä yrittäjien aktivointiin ja avuksi yritysten omistajanvaihdostilanteisiin:
- Yritys myyntikuntoon-opas 2010. Opas tarkoitettu aktivointivälineeksi sekä tueksi ikääntyville yrittäjille yrityskauppatilanteissa. Opas on toimitettu myös ruotsinkielisenä
- Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä 2011
- Omistajanvaihdosten valtakunnallinen evaluointi 2009
- Omistajanvaihdosasiantuntijuus ja sen kehittäminen -selvitys
- Esitutkimus yritysten lopettamisen seurauksista paikkakunnalla
- Opas omistajanvaihdosten neuvontaan yritysneuvonnan tukemiseksi
- Business transfers in Finland- A good practice Guide of measures of supporting business transfers
- Tilitoimisto omistajavaihdosten asiantuntijana valmennusohjelman kehittäminen, pilottitoteutus, sekä tuotteistus monistettavaksi valtakunnallisesti toimijoiden käyttöön
Projekti on toteuttanut seuraavat OV- seminaarit/- konferenssit:
Omistajanvaihdospalvelujen asiantuntijaseminaari HKI 2010; Omistajanvaihdos tulevaisuusseminaari 2010; Yhteistyöllä parempiin tuloksiin-tilaisuus 2011 ; Omistajanvaihdos 2011 -Vauhtia kasvuun -konferenssi.
Projekti on ollut edelläkävijä valtakunnallisen, vuosittaisen ov- asiantuntijaseminaarien järjestämisessä. Jatkossa vastaavan vuosittaisen seminaarin järjestelyvastuu siirtyy vuorojärjestelyin yhteistyökumppaneille. "Vuoden omistajanvaihdosasiantuntija" - nimeäminen julkaistiin ensimmäistä kertaa vuoden 2011 konferensissa. Nimityskäytäntöä tullaan toteuttamaan jatkossa vuosittaisten konferenssien yhteydessä.

Ikääntyvien yrittäjien aktivointiin kehitettiin pilottina Suomessa aktivointipaketti, jota on TEM:n toimesta lähetetty 25 0000 ikääntyvälle yrittäjälle.

Projekti on kehittänyt ja luonut toimintamallia, jolla yksityiset ja julkiset ov- toimijat on saatu valtakunnalliseen ov-palveluverkostoon ja ov- yhteistyöhön. OV-projektin tuotoksena on mallinnettu julkisten ja yksityisten ov- palvelutarjoajien roolit ov- palveluprosessissa.
Projektin toteutusta jatkaa Pirkanmaan ELY-keskus 2013 saakka.