Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10973

Projektin nimi: Reimari 2

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.reimari.kpedu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Eteläaho

Asema: Opiskelijahuollon koordinaattori

Sähköposti: anne.etelaaho(at)kpedu.fi

Puhelinnumero: 044 72 50 106

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Peruskoulun päättäneet nuoret osallistuvat seurantajärjestelmään, jonka tutkija Jukka Vehviläinen on kehittänyt. Organisaatiot kirjaavat nuorten tiedot,ei vaadi suurta panosta eri toimijoilta. Seurantaa toteutetaan seudullisella, kuntakohtaisella ja oppilaitos- ja koulutusalakohtaisella tarkkuudella. Tämän tason seuranta voidaan kytkeä esimerkiksi nuorten erilaisiin nivelvaiheisiin, jotka on nostettu esiin keskeisinä palveluiden tehostamisen kohtina. Tällaisia nivelvaiheita ovat esimerkiksi ammatillisten opintojen keskeyttäminen, työpajatoiminnan aloittaminen tai vaikkapa työssäoppimisjakso.

2. Hankkeen toinen kohderyhmä on K-P:n koulutusyhtymän opistoista ammattiin vastavalmistuneet alueen nuoret, jotka eivät ole saaneet omaa ammattiuraansa auki (noin 100-150). Heidän syrjäytymisen ehkäisemiseksi käytetään kaikkia mahdollisia toimenpiteitä.

3.Kolmas kohderyhmä on työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevat alle 25-vuotiaat. Kohderyhmä on 465 nuorta Tilannetta tutkitaan tarkemmin, suunnitellaan erilaisia palveluita mm. tehostettua ohjaamista koulutukseen ja harjoittelemaan sekä kehitetään ryhmämuotoista toimintaa.

4. Neljäs kohderyhmä koostuu, opiskelijoista, joilla on ollut HOJKS ja ovat keskeyttäneet opintonsa (32) sekä ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostettua ohjausta koulutukseen. Heidän tilannetta selvitetään ja heille suunnitellaan palveluita ja ohjataan tehostetusti eri palveluiden piriin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Perheet, yritykset, oppilaitokset koulutusyhtymä, ammattikorkeakoulu, työ-ja elinkeinotoimisto, opettajat, työntekijät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 824, joista naisia 399

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 27, joista naisten työpaikkoja 14

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Reimari 2. Keski-Pohjanmaan alueella nuorten työttömien määrä on lisääntynyt 09 työttömänä oli 465 alle 25-vuotiasta. Näistä ammatillisen perustutkinnon oli suorittanut 274 ja lukio-opinnot 50, peruskoulun käyneistä työttömänä oli 92 alle 25-vuotiasta. K-P:n koulutusyhtymässä opiskelee 2438 opiskelijaa, joista erityisopiskelijoita on 350, vuosittain valmistuu 650 opiskelijaa, erityisen tuen tarpeessa olevia valmistuu vuosittain noin 100. Hankkeen kohderyhmänä: 1.Peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka osallistuvat seurantajärjestelmään, jonka tutkija Jukka Vehviläinen on kehittänyt. Eri organisaatiot kirjaavat nuorten tiedot, joita koordinoidaan keskitetysti. Toiminnan avulla halutaan varmistaa alueen nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja oikeanlainen tuki eri nivelvaiheisiin. Tärkeää on ennakointinäkökulman korostaminen, nuorilta kerättävä palaute toimii ennakoivasti palveluiden mitoittamisen ja kohdistamisen tukena. Seuranta voidaan kytkeä esimerkiksi nuorten erilaisiin nivelvaiheisiin, jotka on nostettu esiin keskeisinä palveluiden tehostamisen kohtina. Tällaisia nivelvaiheita ovat esimerkiksi ammatillisten opintojen keskeyttäminen, työpajatoiminnan aloittaminen tai vaikkapa työssäoppimisjakso. 2. Hankkeen toinen kohderyhmä on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yksiköistä ammattiin vastavalmistuneet Keski-Pohjanmaan alueen nuoret, jotka eivät ole saaneet omaa ammattiuraansa auki (noin 100-150). Heidän syrjäytymisen ehkäisemiseksi käytetään kaikkia mahdollisia toimenpiteitä. Projektin tavoitteena on olla "hämähäkkiprojekti" verkostoissa. Hanke on yrityslähtöinen eli tässä haetaan yrityksistä ratkaisuvaihtoehtoja 3. Kolmas kohderyhmä on työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevat alle 25-vuotiaat.Kohderyhmä on 465 nuorta tällä hetkelle. Kohderyhmän tilannetta tutkitaan tarkemmin ja heille suunnitellaan erilaisia palveluita mm. tehostettua ohjaamista koulutuksiin. 4. Neljäs kohderyhmä koostuu, opiskelijoista, joilla on ollut HOJKS ja ovat keskeyttäneet opintonsa (32) sekä ilman koulutuspaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat tehostettua ohjausta koulutukseen. Heidän tilannetta selvitetään heitä ohjataan tehostetusti eri palveluiden piriin. Hankkeen toimijat ja toiminnot: Opinto-ohjaaja tarjoaa valmistuneille tehostettua tiedottamista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja ohjausta koulutukseen sekä koordinoi tietoa uusista koulutusreiteistä. Työhallinnon henkilö toimii tässä hankkeessa verkoston keskellä , analysoi kohderyhmää ja kehittää heille täsmäpalveluita, myös ohjaa osaa kohderyhmästä, jalkautuu yrityksiin ja etsii uusia harjoittelupaikkoja työhallinnon sisäpiiritietojen perusteella, ei osallistu kohderyhmän normaaleihin työvoimapalveluihin. Kohderyhmälle voidaan ostaa palveluja, joita ei rahoiteta projektin varoin. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan kolmitasoista Jukka Vehviläisen kehittämää nuorten seurantajärjestelmää ja siihen liittyvää ennakointia ja rakenteisiin vaikuttavaa työtä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi-/markkinointivaiheessa tehdään esite ja tiedotetaan sähköpostitse koulutusyhtymän, työ-- ja elinkeinotoimiston, työvoimanpalvelukeskuksen ja Kokkotyösäätiön henkilöstölle.Lehdistötiedote laaditaan hankkeen alkuvaiheessa ja hankkeen päätyttyä. Käydään eri organisaatioiden tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta sekä peruskoulun oppilashuoltoryhmille tiedotetaan käymällä lähialueen oppilashuoltoryhmien kokouksissa. Yhtymän yhteisessä opiskelijahuollon kehittämisryhmässä käydään hanketta läpi. Tulosten levittäminen toteutetaan hankkeen aikana ja lopussa. Hankkeesta kerrotaan eri yhteyksissä erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään hyvien käytäntöjen levittämistilaisuus, johon kutsutaan eri organisaatioiden edustajia, tilaisuuteen kutsutaan myös eri koulutuksen järjestäjiä.Hankkeen lopussa järjestetään tiedotustilaisuus. Partnerit osallistuvat koulutusseminaareihin sekä informaatiopäiville levittääkseen informaatiota hankkeesta. Muita tiedotuksessa ja projektin tulosten levityksessä käytettäviä menetelmiä ovat:-
- Esite peruskoulujen oppilaanohjaajille, opiskelijoille ja toisella asteella opiskelijoille, heidän vanhemmilleen ja muille yhteistyökumppaneille.
- Www-sivusto projektin tulosten julkaisemiseksi. Sivuja käytetään myös partnerien projektinaikaisessa työskentelyssä. Www-sivujen materiaalia voidaan julkaista myös cd-romina. Www-sivusto julkaistaan osoitteessa www.reimari2.fi

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kerrotaan hankkeen hyvistä käytännöistä eri tahoille,päättöseminaarissa
esitellään hankkeen aikana luodut hyvät käytännöt. Hyvistä käytännöistä tiedotetaan myös verkostokumppaneille. Hanke verkostuu muiden vastaavien hankkeiden kanssa sekä tekee tiivistä yhteityötä Ster Up-hankkeen kanssa. Hankkeen ulkomaiset verkostot muodostuvat Cimon Leonardo mobility hankkeiden kautta mm. Tanskassa ja Ranskassa ja lisäksi Drop-outs-projektiverkosto, johon kuuluu Tanska ja Liettua, Porttugali ja Ruotsi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 173 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 115

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 230 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 826

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Anette Törmänen, projektityöntekijä, Kokkolan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Reimari 2
Taisto Hakkarainen, opinto-ohjaaja, , Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Reimari 2 1.1.2011-31.5.2011.
Hankkeessa ovat työskennelleet osa-aikaisena
Tiina Rimmistö, osittainen projektityöntekijä, Reimari 2, TE-toimisto
Olli Pelttari, osittainen projektityöntekijä, Reimari 2, TE-toimisto
Riikka Vilmi, koulutussuunnittelija, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Reimari 2, Heli Mattila, projektityöntekijä Reimari 2, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Anne Eteläaho, projektivastaava, opiskelijahuollon koordinaattori, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Hankkeen ohjausryhmiä on kokoontunut säännöllisesti jäsenet: Margita Lukkarinen, Toimitusjohtaja, Kokkotyösäätiö, PJ. Matti Sykkö, Työvoimatoimiston johtaja, Kokkolan työ - ja elinkeinotoimisto´, Liisa Sadeharju, koulutusjohtaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Sirkku Purontaus, rehtori, Kokkolan ammattiopisto, Ronnie Djupsund, Nuorisotoimenjohtaja, Kokkolan kaupunki, Pentti Paananen, johtaja, Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto, Anette Törmänen, projektityöntekijä, Kokkolan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Reimari 2, Sirpa Salo, projektipäällikkö Step up-projekti, KP aikuisopisto, Anne Eteläaho, opiskelijahuollon koordinaattori, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, siht.
Jukka Penttinen, talous- ja tietohallintopäällikkö, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jukka Ylikarjula, johtaja, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Pekka Hulkko, koulutusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Harri Lundell, kehittämispäällikkö, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Marko Muotio, Pohjanmaan Ely, Leena Kivijakola, sivistysjohtaja, Kannuksen kaupunki, Jukka Vehviläinen, tutkija, DiaLoog, Iiris Niemonen, kehityspäällikkö, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto. Te-toimiston johdon ja toimijoiden kanssa on ollut useita palavereita. Kouluttamo ja Ohjaamo työryhmä on kokoontunut useita kertoja.
Hankkeen toimet: TYÖNETSIJÄPALVELU Palvelun tavoite: Työnetsijä jalkautuu yrityksiin. Palvelun tavoitteena on etsiä kohderyhmälle työelämävalmennuspaikkoja/työpaikkoja. Paikkoja haetaan sovituilta toimialoilta ja pääsääntöisesti yrityksistä Kokkolan alueelta. Työnantajakäyntien yhteydessä markkinoidaan myös muita TE-toimiston palveluita. Osa työnantajakäynneistä voidaan käyttää jälkimarkkinointiin (esim. palkkatuki- ja harjoittelujaksojen lopussa henkilön jatkosuunnitelmien tueksi) sekä koulutustarpeiden välittämiseen TE-toimistolle.
TYÖNHAKUKLUBI/RYHMÄPALVELU Palvelun kohderyhmä: Kokkolan TE-toimiston ja työvoiman palvelukeskuksen nuoret asiakkaat Kokkolassa ja Kannuksessa. Palvelun tavoite: Palvelu toimii TE- toimiston/palvelukeskuksen asiakaspalvelun tukena järjestämällä ajankohtaisia ryhmiä TE-toimiston kanssa sovittavista aihealueista. Palveluntuottaja tekee yhdessä asiakkaan kanssa tiiviin toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on edistää henkilön työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista.
TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN KARTOITTAMINEN-PALVELU Palvelun kohderyhmä: Kokkolan työvoiman palvelukeskuksen ja TE-toimiston nuoret työnhakijat, joiden työelämävalmiuksien kartoittaminen on tarpeellista. Kartoituksen kesto on 20 päivää/hakija tai 40 päivää/ hakija (päivässä 6 tuntia). Palvelun tavoite: Kartoituksen aikana kartoitetaan työnhakijan työelämävalmiuksia avoimille työmarkkinoille. Varmennetaan työnhakijan työ- ja koulutussuunnitelmia.

PALVELUIDEN TARPEEN ANALYSOINTI STEP-UP - hankkeen ja K-P aikuisopiston luoma hyvä käytäntö kokeiltu myös Reimari2 – hankkeessa Kokkolan ja Kannuksen te-toimistossa.

Palvelun tavoite
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneille sekä työttömille nuorille tarjotaan tehostettua tiedottamista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja ohjausta koulutukseen. Valmistuneille tarjotaan uusia koulutusreittejä esim. osatutkinnot tehokkaammin käyttöön ja sitä kautta ammattitaidon laajentaminen ja monipuolistaminen. TE-toimisto etsii valmistuneille työharjoittelupaikkoja ja harjoittelun jatkona oppisopimuksia.

PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄNEIDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ Hankkeessa on edelleen kehitetty seurantajärjestelmää tutkija Jukka Vehviläisen johdolla ja koulutusyhtymän opintosihteerin toimesta. LinkissäÖ Jukkao Vehviläiseno esityso asiasta. https://digiumenterprise.com/answer/?sid=370860&chk=YGXYFZJX

INFOT VALMISTUVILLE hankkeen toimesta on tehny valmistuneille nuorille työnhakuopasta ja olen kohta valmis- Road showta on toteutettu ennen opintojen päättövaihetta Kokkolan ammattiopton, Kokkolana kauppaopiston ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksiköstä valmistuville. Hankkeessa tehtiin Olen valmis opas valmistuville sekä diasarja opettajien käyttöön.

VERKOSTOYHTEISTYÖ Reimari 2 hanke on koordinoinut alueella toimivien eri hankkeiden yhteentapaamisia OHJAAMO JA KOULUTTAMO työryhmien muodossa. HOJKS –keskeyttäneet työryhmä kokoontunut kaksi kertaa. Kaksi kokousta te-toimistossa.