Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10974

Projektin nimi: Kemi-Tornio alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hallituskatu 5 C

Puhelinnumero: 020 6360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi, Tornio, Tervola, Keminmaa, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kemi-Tornio talousalueen maahanmuuttajat ja kotouttamisvaiheen loppuvaiheessa työmarkkinoille siirtyvät. Toimenpiteet kohdistuvat työvoimatarpeeltaan lähitulevaisuudessa akuutteihin toimialoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmänä lisäksi maahanmuuttajien kanssan työskentelevät ja palvelutoiminnan toteuttajat (työtapojen kehittäminen) sekä maahanmuuttajia työllistävät ja työllistämistä harkitsevat PK-yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 56, joista naisia 43

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 38

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kemi-Tornio alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen -hankkeen tavoitteena on soveltaa talousalueen maahanmuuttajille työllistämistä ja kuntoutumista tukevia toimintamalleja. Hankkeen lähtökohtana on valtakunnallisista kehittämistoimenpiteistä saadut kokemukset ja nykyisiä maahanmuuttajille tarjottavia peruspalveluita täydentämällä mm. Majakka -hankkeen palvelumalleja niitä edelleen kehittämällä ja soveltamalla. Erityisinä kysymyksinä ovat maahanmuuttajaväestön pieni koko, heterogeeninen kulttuuri- ja ja kielitausta sekä määrällisesti vähäiset soveltuvat avoimet työpaikat ja samanaikaisesti tiettyjen alojen työvoimapula.

Hankkeessa järjestetään kolme kertaa (=kolmelle ryhmälle) maahanmuuttajille suunnattu koulutuskokonaisuus. Tuetun työllistämisen toimintamalleja sovelletaan yhteistyössä alueen yritysten kanssa maahanmuuttajien työllistymisen parantamiseksi. Projektiin liitetään toimintatutkimus, jonka tuloksia voidaan hyödyntää työskentelytapojen ja kokemusten levittämisessä laajempaa käyttöön.

Toteutuksen lähtökohtana on osaamisen kartoittamisen ja tunnistamisen pohjalta henkilökohtaisten "työllistymispolkujen" rakentaminen. Toisena keskeisenä toiminta-alueena on aktiivinen yhteistyö talousalueen pk-yritysten kanssa työssäoppimisen mahdollistamiseksi. Lisäksi hankkeessa aktivoidaan maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa ja organisoitumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Työvoimakoulutuksista ja palkkatuella työllistämisestä emohanke ja TE-toimisto tiedottavat suoraan maahanmuuttajille asiakasyhteyksissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana luodaan maahanmuuttajien kanssa toimivien yhteistyöverkosto, sekä pyritään maahanmuuttajien omaehtoisen organisoitumisen tukemiseen talousalueella (mm. yhdistykset). Hankkeeseen liittyy seurantatutkimus; julkaistavat raportit jaetaan osallistujille, sidosryhmille ja muille maahanmuuttajien kanssa toimiville tahoille. Erityisenä painopistealueena PK-yritykset ja työperäisestä maahanmuutosta kiinnostuneet.
Tiedon levittämisessä käytetään sähköpostijakelulistoja, alan julkaisuja, internetsivustoja ja osallistumisia aihealueeseen liittyviin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia ja seminaareja.
Hankkeen tuloksena syntyvä malli otetaan käyttöön sovellettuna talousalueen tarpeisiin. Hyviä käytäntöjä levitetään hankkeeseen liittyvän tutkimusosion avulla valtakunnallisesti.
Työvoimakoulutuksiin ja palkkatuella työllistämiseen liittyvät hyvät käytännöt kartoitetaan ja levitetään vuonna 2012

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 473

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 228 473

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toimi Lapin yliopiston hallinnoiman Kemi- Tornio alueen maahanmuuttaja väestön aktiivinen työllistäminen- hankkeen ( ns. emohanke) rinnakkaishankkeena, jossa Lapin ELY- keskuksen Koordi- hankkeen toimesta hallinnoitiin työvoimapoliittiset toimenpiteet. Kohderyhmänä oli Meri-Lapin TE-toimistossa työttöminä työnhakijoina olevat maahanmuuttajat. Tavoitteena oli rakentaa maahanmuuttajille yksilöllisiä työllistämispolkuja.
Hankkeen toteutus perustui yhteistyöhön, jossa työvoimakoulutukset suunniteltiin emohankkeen ja Meri- Lapin TE-toimiston kanssa kohderyhmän tarpeet huomioiden.Tavoitteena oli, että erityisesti valmentavat koulutukset toimivat polkuina ammatillisiin koulutuksiin. Koulutuksien suunnittelu käynnistyi emohankkeen ja Meri-Lapin TE- toimiston kanssa pidetyillä suunnittelupalvereilla keväällä 2009. Suunnittelun tuloksena päätettiin toteuttaa ammattitaitokartoituksia maahanmuuttajille ja myös ns. ammattialalle valmentavia koulutuksia. Ensimmäinen ammattitaitokartoitus toteutettiin 1.10. - 30.10.2009 ja siihen osallistui 10 maahanmuuttajaa. Kartoituksen opal-palaute oli keskiarvoltaan 3,6, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Kartoituksen jälkeen osallistujista viisi oli työttömänä, joista kahdella oli kuitenkin koulutushakuja. Neljä oli aloittanut koulutuksen ja yksi aloittanut työelämävalmennuksen.
Ammattialalle valmentava koulutus toteutettiin ajalla 16.11.2009 - 31.5.2010. Koulutukseen osallistui 10 maahanmuuttajaa.Koulutuksen opal-loppupalautteen keskiarvo oli 4,1, joka on myös hyvä tulos. Koulutuksen jälkeen viisi oli työttömänä, kolme aloitti koulutuksen, yksi oli töissä ja yksi työvoiman ulkopuolella.
Toinen Ammattitaitokartoitus maahanmuuttajille toteutettiin 27.9. - 25.10.2010. Kartoitukseen osallistui 10 maahanmuuttajaa.Opal- loppupalauteen keskiarvo oli 4,4, joka on erinomainen palaute. Kartoituksen jälkeen osallistujista neljä oli työttämänä, kolme aloitti työvoimakoulutuksen ja kolme aloitti työelämävalmennuksen.
Toinen Ammattialalle valmentava koulutus maahanmuuttajille toteutettiin ajalla 22.11.2010 - 31.5.2011. Valmentavaan koulutukseen osallistui 10 maahanmuuttajaa. Koulutuksen opal-loppupalautteen keskiarvo oli 4,4, joka on erinomainen palaute. Koulutuksen jälkeen viisi oli työttömänä, kaksi oli ammatillisessa koulutuksessa ja kaksi oli työssä.
Vuonna 2011 ongelmana oli, että kartoituksiin ja pitempi kestoiseen valmentavaan koulutukseen ei löydy riittävästi asiakkaita. Päätettiin laajentaa kohderyhmää kotouttamisvaiheen lopussa, nivelvaiheessa oleviin maahanmuuttajiin. Meri- Lapin TE- toimisto arvion mukaan löytyisi yksi ryhmällinen maahanmuuttajia, joilla on suunnitelmissa hoiva-alan tehtävät ja jotka tarvitsevat vielä kielikoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan valmentava koulutus toteutettiin ajalla 5.9.2011 - 25.1.2012. Koulutukseen osallistui 11 maahanmuuttajaa.Koulutuksen opal- loppupalaute oli 3,8.
Loppuvuonna 2011 päätettiin järjestetään sosiaali- ja terveysalan valmentavassa koulutuksessa oleville jatkopolkuna osatutkinto kasvun tukeminen ja ohjaus lähihoitajakoulutuksesta. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on hyväksytty soveltuvuustesti.Sosiaali- ja terveysalan osatutkinto maahanmuuttajille alkoi 6.2.2012 heti valmentavan koulutuksen jälkeen ja päätyi 26.6.2012. Koulutuksen aloitti 12 maahanmuuttajaa.Opiskelijoista kuusi oli ollut aikaisemmin toteutetussa valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen väliopal- palautteen keskiarvo oli 4,0 ja loppupalautteen keskiarvo oli 4,0, joten palautteet olivat erittäin hyviä. Kaikki koulutuksessa olevat hakivat yhteishaussa sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen koulutukseen jatkaakseen opintojaan lähihoitajaksi.
Tehtiin sosiaali- terveysalan osatutkintokoulutuksessa olleille kahdelle opiskelijalle lisähankintasopimus Ammattiopisto Lappian kanssa. Lisähankintasopimus koski ainoastaan näyttötilaisuuksien hankintaa. Koulutuksen jälkeen peräti yhdeksän opiskelijaa pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi yhteisvalinnan kautta, yksi pääsi TE- toimiston järjestämään lähihoitajakoulutukseen ja yksi opiskelija pääsi autopuolelle ammatilliseen koulutukseen.Hän miettii lähihoitajaopintojen mahdollista jatkamista myöhemmässä vaiheessa kun kielitaito on vielä vankempi. Yksi opiskelija kehittää vielä kielitaitoaan ja hän ei päässyt juuri puutteellisen kielitaidon vuoksi lähihoitajakoulutukseen, vaikka soveltuvuus alalle oli hyvä. Lisäksi hän haluaa vuoden aikana kokeilla muitakin aloja ja hakee koulutukseen kevään 2013 yhteisvalinnassa. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että koulutus oli onnistunut ja vaikuttavuus oli erittäin hyvä.
Palkkatuella on hankkeen aikana työllistetty yhteensä viisi asiakasta. Kun rinnakkaishankkeen tavoitteena oli rakentaa maahanmuutajille yksilöllisiä työllistämispolkuja,voidaan sanoa, että tähän tavoiteeseen päästiin erityisesti koulutuksien osalta.