Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10976

Projektin nimi: Oppimisvaikeudet työelämässä

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 013 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aducate.fi/tyoelama www.aducate.fi/oppimisvaikeudet

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Turtiainen

Asema: Koulutus- ja kehittämipalvelu Aducaten koulutusjohtaja

Sähköposti: ulla.turtiainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040 566 6670

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmä:
- Henkilöt, jotka kokevat oppimisvaikeuksia
- Työterveyshuoltojen henkilöstö, joka työssään kohtaa oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Te-toimiston henkilöstö, joka työssään kohtaa oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Aikuissosiaalityön henkilöstö, joka kohtaa työssään oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Työyhteisöt, joissa työskentelee oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Vankilan henkilöstö, joka työssään kohtaa oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Kirjastojen henkilöstö, joka työssään kohtaa oppimisvaikeuksisia henkilöitä
- Muut oppimisvaikeuksisten henkilöiden kanssa työskentelevät

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä:
- Kirjastojen asiakkaat
- Työvoiman palvelukeskusten asiakkaat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 153, joista naisia 130

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oppimisvaikeudet työelämässä -projektin tavoitteena on edistää oppimisvaikeuksisten henkilöiden selviytymistä työssä ja parantaa mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä ehkäisee heidän syrjäytymistään työelämästä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä työterveyshuollon, aikuissosiaalityön, te-toimiston ja työnantajien valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä tekijöitä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yleistä tietämystä oppimisvaikeuksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista työntekemiseen. Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan niitä vaikeuksia, joita henkilöllä on kielellisten ja matemaattisten taitojen oppimisessa tai käyttämisessä sekä vaikeuksia visuaalisen hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen suuntaamisen alueilla.

Osa oppimisvaikeuksista pystytään nykyisin tunnistamaan jo varhaislapsuudessa. Aikuisväestön keskuudessa on vielä paljon henkilöitä, joiden oppimisvaikeutta ei ole tunnistettu tai he eivät ole saaneet niihin apua. Aikuisiällä oppimisvaikeuksien tunnistaminen olisi luonnollisinta tehdä te-toimistojen tai työterveyshuollon toimesta. Näiden sektoreiden ammattilaisilla ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa oppimisvaikeuksista, jotta he voisivat ottaa asian huomioon työtehtäviä suunniteltaessa.

Hankkeen kohderyhmän muodostavat työterveyshuollon, aikuissosiaalityön, te-toimiston ja vankilan henkilöstöt, työnantajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat aikuiset työttömät ja työntekijät.

Hankkeessa lisätään valmiuksia kohdata ja ohjata oppimisvaikeuksisia henkilöitä työvoiman palvelukeskuksessa, oppilaitoksissa, työterveyshuollossa ja työelämässä. Työterveyshuollon, aikuissosiaalityön, te-toimiston, vankilan sekä työyhteisöjen henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan erilaisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on, että oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja huomioon ottamisen jälkeen henkilön työssä selviytyminen tai työllistyminen onnistuu tukitoimin toteutettuna entistä paremmin. Hankkeessa kehitetään pilottiyksiköihin esteettömiä työpisteitä.

Hankkeen vaikutuksena tietoisuus oppimisvaikeuksista työelämässä lisääntyy. Tietoutta lisätään koulutusten ja Opinpesien kautta. Opinpesien tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen periaatteella tietoa oppimisvaikeuksista mahdollisimman monelle. Hankkeen toiminnasta ja laadituista materiaaleista tiedotetaan hankkeen www-sivuilla.

Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana: Itä-Suomen Filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osasto erityispedagogiikan oppiaine, Pohjois-Karjalan Maakuntakirjasto, Pyhäselän vankila, Joensuun seudun työvoiman palvelukeskus, (Joensuun kaupungin sosiaalitoimi/aikuissosiaalityö ja Joensuun työ- ja elinkeinotoimisto) sekä Projekti toteutetaan Pohjois-Karjalan alueella 1.10.2009-31.3.2012.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen toiminnan alkaessa laaditaan tiedotussuunnitelma, jossa huomioidaan tiedottaminen hankkeen sisäisesti (hallinnoiva taho, yhteistyökumppanit, maakuntien toimijat), tiedottaminen hankkeen toiminta-alueella (Pohjois-Karjala) ja valtakunnallisesti. Tiedottamisessa hyödynnetään sisäisen tiedotamisen kanavia (sähköiset oppimisalustat, intranet), median välineitä (internet, maakuntalehdet, valtakunnalliset lehdet, radio) ja tiedottamiseen tuotettavaa materiaalia (esitteet yms.).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään hankkeessa järjestettävien koulutusten ja seminaarien kautta. Vuonna 2012 järjestetään hankkeen loppuseminaari, jossa hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä esitellään laajasti. Lisäksi nämä hyvät käytännöt kootaan hankkeen internet -sivuille, jota hankkeen hallinnoija ylläpitää hankkeen päättymisen jälkeen viisi vuotta. Näiltä www-sivuilta on linkitys Erilaisten oppijoiden liiton sivuille, Joensuun seudun erilaisten oppijoiden sivuille ja Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimiston sivuille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 309 042

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 665

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää oppimisvaikeuksia kokevan henkilön ohjaustyön puheeksi ottamisen välineeksi menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa työelämässä
ilmentyviä oppimisvaikeuksia. Projektin tavoitteena oli myös lisätä niin yleistä kuin erilaisten asiantuntijatahojen tietämystä oppimisvaikeuksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista työtekijöiden työtehtävistä suoriutumiseen. Projektin yhteisenä tavoitteena yhdessä osatoteuttajan Joensuun seudun erilaiset oppijat ry kanssa oli kehittää ja levittää Opinpesien toimintaa Pohjois-Karjalan maakuntaan sekä kehittää Opinpesien tiedotusmateriaali selkokieliseksi. Joensuun seudun erilaiset oppijoiden tavoitteena oli myös levittää ja kehittää oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden vertaistukitoimintaa ympäri maakuntaa. Esteettömien työyhteisöjen pilotointi oppimisen esteettömyyden näkökulmasta oli myös yksi projektin tavoitteista sekä rakentaa yleinen opas, jossa kerrotaan oppimisvaikeuksista työelämän asiantuntijoille. Projektin tavoitteena oli myös lisätä Lexia ohjelmistojen määrää maakunnan kirjastoissa. Lexia on laaja opetus- ja kuntoutusohjelmisto ja se on suunniteltu luki- ja muiden kielellisten vaikeuksien kuntoutukseen. Lexia sisältää myös muita harjoitteita kuten ei kielellisten taitojen kuten hahmottamisen, muistin ja matematiikan harjoitteita.

Projektin toteutus oli monitahoista yhteistyötä eri osatoteuttajien kesken. Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteutti laajan määrällisen tutkimuksen, jota käytettiin puheeksi ottamisen välineen rakentamisen pohjana sekä menetelmän testaamiseen osallistui projektin yhteistyökumppaneita.
Projektin järjesti laajalti avoimia koulutuksia erilaisista oppimisvaikeuksiin liittyvistä aihealueista sekä Lexia ohjelman koulutusta kirjastojen henkilökunnalle kuin myös yhteistyökumppaneille selkokielikoulutusta liittyen oppimisen esteettömyyteen. Joensuun seudun erilaisten oppijoiden kanssa projekti toteutti yhdeksän uutta Opinpesän avausta eri puolille maakuntaa. Opinpesiä avattiin Kiteen, Tohmajärven, Lieksan ja Nurmeksen kirjastoihin sekä Pyhäselän vankilaan ja Joensuun seudun työvoiman palvelukeskukseen, Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimistoon ja Kotikartanolle. Opinpesiin kehitettiin yhteistyössä järjestön kanssa selkokielisiä kansioita oppimisesta, oppimisvaikeuksista ja oppimisen apuvälineistä sekä kolme selkokielistä esitettä lukivaikeudesta, tarkkaavaisuuden ja toiminnanhäiriöistä sekä matematiikan oppimisvaikeuksista.

Projektin näkyvämpänä tuloksena voidaan pitää oppimisvaikeuksia kartoittaa menetelmää, jota voidaan käyttää ohjaustyössä puheeksiottamisen välineenä. Tuloksena on myös projektin aikana rakennettu sähköinen opas, josta löytyy perustietoa oppimisesta, oppimisvaikeuksista ja projektin aikana tehdystä tutkimuksesta kuin menetelmästä. Sähköisen oppaan materiaali on kaikkien saatavilla osoitteessa www.aducate.fi/oppimisvaikeudet, josta puheeksiottamisen menetelmä on tulostettavissa samoin selkokieliset esitteet.