Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10977

Projektin nimi: TAIVEX - vientivalmennus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teatterin tiedotuskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0201381-7

Osoite: Meritullinkatu 33

Puhelinnumero: 0925112120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.teatteri.org

Projektin kotisivun osoite: www.taivex.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hanna Helavuori

Asema: Johtaja

Sähköposti: hanna.helavuori(at)teatteri.org

Puhelinnumero: 09 2511 2121

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kyseessä on taiteen toimialojen kansainvälisen viennin koordinaattoreille, managereille, tuottajille, agenteille ja freelance kuraattoreille sekä pk-yrityksille, agentuureille, pienkustantajille ja galleristeille räätälöity koulutushanke.
Myynti- ja managerointitaitojen kehittämiseen ja kansainväliseen osaamiseen tähtäävään vientivalmennukseen ja HSE Pienyrityskeskuksen järjestämään Senior manager koulutukseen valitaan avoimella haulla 70 tuottajaa, manageria, agenttia, galleristia, kuraattoria tai foreign rights -asiantuntijaa teatterin, tanssin, kirjallisuuden viennin ja kustantamisen, kuvataiteen ja sirkuksen alalta. Osallistujat ovat ammatissa toimivia, kotimaassa jo kokemusta hankkineita ammattilaisia, joiden kansainvälistä osaamista, verkottumista ja yrittäjäorientaatiota hanke vahvistaa. Lisäksi taiteen tiedotuskeskusten oma henkilöstö, etenkin ns. viennin koordinaattorit ja tiedottajat osallistuvat vientivalmennukseen ja koulutukseen.

Välittäjäportaan toimijat ovat ammatinharjoittajia, yksinyrittäjiä, pienyrityksiä tai alalle yrittäjiksi aikovia. Koulutus vahvistaa heidän kykyään toimia kansainvälisellä kentällä, suunnitella ja kehittää vientiin tähtäävää liiketoimintaa, tuotteistamista ja konsepteja, markkinointi- ja myyntiajattelua, kehittää oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa ja/tai antaa valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke kehittää lisäksi muita luovien alojen toimijoita, esim. kulttuurisisältöjen tuottajia ja tapahtumajärjestäjiä. Koko toimiala hyötyy välittäjäportaan osaamisen kehittymisestä. Hyötyjiä ovat alalla toimivat taiteilijat, kirjailijat, kustantajat, teatteri- , tanssi- ja sirkusryhmät ja yksittäiset taiteilijat, galleriat, design ym. Luovien alojen vahvistuminen ja kansainvälistyminen on tulevaisuuden voimavara koko suomalaiselle yhteiskunnalle, yksi ratkaisevia menestystekijöitä globaaleilla markkinoilla.

Hankkeen rahoittajakaupunkien (Helsinki, Tampere, Turku) kanssa tehdään koulutusyhteistyötä kaupunkien palvelurakenteen ja luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 141, joista naisia 121

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten perustamia 4

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TAIVEX
- on taiteen tiedotuskeskusten yhteistyössä valmistelema ja toteuttama vientivalmennusohjelma
- lisää ja kehittää taiteen alojen välittäjäportaan toimijoiden kansainvälistä osaamista
- kouluttaa vuosien 2009–2011 aikana lähes 100 taiteen ja luovien toimialojen tuottajaa, manageria, agenttia, galleristia, kuraattoria ja kustantamojen edustajaa
- on aktiivinen yhteistyöverkosto teatterin, tanssin, sirkuksen, kuvataiteen ja kirjallisuuden ammattilaisille sekä kotimaassa että kansainvälisesti
- kerää, kokoaa, tuottaa ja välittää tietoa eri taiteen aloille taiteen kansainvälistymisen tueksi
- edistää suomalaisen taiteen vientiä ja kansainvälistymistä

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Teatterin tiedotuskeskus ry ja Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus, Näyttelyvaihtokeskus FRAME ja SKS/FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus ovat hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina. Tiedotuskeskusten lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien kulttuuritoimet, jotka osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

TAIVEX on osa opetusministeriön valtakunnallista, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella toteutettavaa Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa ja Luova Suomi -hankekokonaisuutta. Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää TAIVEXista ja käynnissä olevasta vientivalmennusohjelmasta www-sivuiltamme osoitteesta www.taivex.fi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin ohjausryhmä hyväksyy projektin tiedotussuunnitelman 2009. Projektille laaditaan ja avataan verkkosivut. Sivujen sisältöä täydennetään ja kehitetään koko projektin ajan. Projektin rekrytointi/markkinointivaiheessa 2009 hakijaorganisaatio ja muut taiteen tiedotuskeskukset tiedottavat hankkeesta omia tiedotuskanaviaan käyttäen (kotisivut, tiedotteet, suoramarkkinointi). Toteutusvaiheessa projektin omat verkkosivut on keskeisin tiedotuskanava, jota hakijaorganisaation ohella osatoteuttaja ja muut kumppanit sekä koulutukseen osallistuvat käyttävät sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen välineenä. Projektin painotuote-esite tehdään suomen ja englannin kielellä. Esitteen käännösversioita tehdään pdf:nä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tarpeisiin vaadittavilla kielillä (muillakin kuin englanti). Verkkosivuille tehdään englanninkielinen osio kansainvälisten partnereiden tiedotustarpeisiin. Markkinaselvityksistä tiedotetaan toimialalle tiedotuskeskusten kanavia käyttäen ja Luovan Suomen verkkosivuilla. Projektin loppuraportti sijoitetaan sekä projektin, Luovan Suomen että taiteen tiedotuskeskusten verkkosivuille. Loppuraportista tehdään myös yleisö/asiakasversio painotuotteena. Projektin tuloksia levitetään HSEn ja tiedotuskeskusten järjestämissä koulutusseminaareissa ja muissa tilaisuuksissa (esim. kulttuuri-instituuttien ja edustustojen neuvottelupäivillä, kulttuurikentän aluekeskusten neuvottelupäivillä) ja toimialan tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009-11. Projektissa kehiteltyjä ja opittuja hyviä käytäntöjä ja tuloksia levitetään projektin omilla verkkosivuilla projektin edetessä. Markkinaselvityksiä levitetään toimialalle sitä mukaa kuin ne valmistuvat (useita vuodessa) projektin ja Luovan Suomen verkkosivuilla, sähköisten tiedotteiden muodossa ja taiteen tiedotuskeskusten tiedotuskanavia käyttäen. HSEn ja taiteen tiedotuskeskusten koulutusseminaareissa levitetään osallistujien kesken hyviä käytäntöjä. Tiedotuskeskukset järjestävät vuosittain laajemmin toimialalle suunnattuja seminaareja, joissa hyviä käytäntöjä, tuloksia ja markkinaselvityksiä levitetään.
2010-2011.Kuntarahoittajien kanssa järjestetään vuosittain seminaareja, jotka on suunnattu paikallisille välittäjäportaan toimijoille, Tampereella yhteistyössä Luovan Tampereen kanssa ja Turussa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Turku2011 säätiön kanssa. Tiedotuksessa hyödynnetään myös kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja edustustojen verkostoa ja vuotuisia neuvottelupäiviä. Kumppanit ja projektin osallistujat toimivat opettajina ja luennoitsijoina myös muiden tahojen järjestämässä tuottajakoulutuksessa jakaen hyviä käytäntöjä.
2011 - .HSE hyödyntää projektissa kehiteltyjä oppimissisältöjä ja menetelmiä muussa koulutuksessaan.
2011 -. Loppuseminaari, loppuraportti ja tiedotus levittävät hyviä käytäntöjä. Tiedotuskeskukset ja koulutetut managerit jatkavat hyvien käytäntöjen levittämistä omassa toiminnassaan projektin päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 455 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 450 544

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 551 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 566 794

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

YHTEENVETO TULOKSISTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA

TAIVEX oli pilottihanke, jonka aikana kehitettiin ja toteutettiin usean organisaation yhdessä valmistelema, rakenteltaan perinteisestä täydennyskoulutuskokonaisuudesta poikkeava koulutusohjelma. Vientivalmennusohjelman toteutumista seurattiin koko hankkeen toteutuksen ajan keräämällä palautetta jokaisesta koulutuksesta, kuuntelemalla tarkkaan opiskelijoiden toiveita ja mielipiteitä ja ottamaan ne mahdollisuuksien mukaan huomioon koulutusjaksojen ja opintomatkojen suunnittelussa. Hankkeen lopussa toteutettiin laaja ja perusteellinen hankearviointi, jolla tavoitettiin 82 % vientivalmennusohjelmaa suorittaneista opiskelijoista.

Hanke onnistui tavoitteiden mukaisesti. Se saavutti sille asetetut määrälliset tavoitteet osallistujamäärien, syntyneiden työpaikkojen ja uusien yritysten suhteen. Tärkeimpänä saavutuksena näemme kuitenkin hankkeen laadulliset tulokset, joista loppuarvioinnissa nostamme esiin viisi mielestämme tärkeintä. Laura Pekkalan tekemän hankearvioinnin perusteella (liite 1) vientivalmennusohjelman suurimmiksi onnistumisiksi koulutukseen osallistuneiden näkökulmasta nousevat

1) yhteistyö- ja kollegaverkostojen muodostuminen;

2) osallistujien (taiteen välittäjäportaassa työskentelevien ammattilaisten) ammatillisen identiteetin selkeytyminen ja voimistuminen ja

3) ammatillisen osaamisen kasvu.

Edellä mainitut onnistumiset mahdollisti 4) toimivaksi koettu koulutusmalli. Hankearvioinnin perusteella osallistujat kokevat vientivalmennusohjelman vaikuttaneen positiivisesti myös alan työllisyyteen. Tätä voidaan pitää hankkeen viidentenä (5) tärkeänä onnistumisena.

Hankearvioinnissa kerättyjen kommenttien ja vientivalmennusohjelman toteutuksesta saamiemme kokemusten perusteella loppuraportissa esitetään seuraavat kehittämisehdotukset, jotka mielestämme edistäisivät suomalaisen taiteen kansainvälistymistä konkreettisesti ja tehokkaasti.

Kehittämisehdotuksemme voi tiivistää kahteen seuraavaan väittämään:

1)Tuottajien korkeakoulutus- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittäminen ja yhtenäistäminen

"Menestyäkseen kansainvälisesti suomalainen taidekenttä tarvitsee osaavia tuottajia. Tähän avain on laadukas korkeakoulutus ja täydennyskoulutus, joiden toteuttamiseen olisi suotava ottaa mallia ulkomailta ja josta esimerkiksi tuleva taideyliopisto voisi olla vastuussa".

2) Markkinaselvitys- ja verkostoitumismatkoihin kohdennettu verkostoitumistuki tuottajille

"Henkilökohtaiset kontaktit ja niiden kautta muodostuva kansainvälinen verkosto ovat osoittautuneet taiteen kansainvälistymisen ja viennin kannalta lähes yhtä tärkeäksi kuin laadukkaat taideteokset. TAIVEXissa toteutettujen verkostoitumis- ja markkinaselvitysmatkojen avustamista kannattaa siis ehdottomasti jatkaa hankkeen päättymisen jälkeenkin. Kyse ei ole rahallisesti suurista summista, vaan ennen kaikkea tarvitaan jatkuvasti haettavissa oleva verkostoitumisavustus, joka olisi sekä taiteilijoiden että tuottajien tai vastaavissa välittäjätehtävissä toimivien ammattilaisten haettavissa.Tilaisuudet yhteistyöneuvotteluihin tulevat nopeasti ja jos haluaa saada aikaan tuloksia, niihin on pystyttävä tarttumaan ripeästi".