Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10978

Projektin nimi: Kumppanit työssä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kiipulasäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0147520-0

Osoite: Kiipulantie 507

Puhelinnumero: 03 68521

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kiipula.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kiipula.fi

Vastuuhenkilön nimi: Petteri Ora

Asema: projektijohtaja

Sähköposti: petteri.ora(at)kiipula.fi

Puhelinnumero: 050-3003764

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat ammatillisen erityisopetuksen opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuvat yritysten työntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektiin osallistuvien yritysten työntekijät, joissa opetushenkilöstö on työelämäjaksolla.Ammatillisen erityisoppilaitoksen opiskelijat ja aikuiskoulutuksen opiskelijat. Yritysten johdon edustajat sekä alueelliset yrittäjäyhdistykset, joiden kautta saadaan tavoitettua tehokkaasti potentiaalisia kumppaneita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 190, joista naisia 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 194, joista naisia 126

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kumppanit työssä -projekti kehittää ammatillisten opettajien kykyä tehdä yhteistyötä työyhteisöjen kanssa ja ammattialakohtaista ammatillista osaamista. Välineenä tavoitteensa saavuttamiseen projektissa kehitetään yritysyhteistyön kehittämisen laatu- ja arviointipyörä. Projektin toteuttaa Kiipulan ammattiopisto ja opiskelijatason kohderyhmänä ovat erityisopiskelijat ja aikuiset erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevat opiskelijat.

Projektissa toteutetaan opettajien työelämäjaksoja ja järjestetään monimuotoista työpaikkaohjaakoulutusta. Työelämäjaksojen keskeisenä sisältöinä ovat
- oman ammattialan sisällöllisen osaamisen päivittäminen
- työpaikkaohjaajien laadukas koulutus ja opettajien työelämäjaksojen yhteen sitouttaminen
- opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia parantavien verkostojen luominen
- erityistä tukea tarvitseville soveltuvien työtehtävien räätälöinti
- työpaikan ja oppilaitoksen välisten erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen

Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestetään perusmuodossaan uusille ohjaajille sekä täydennyskoulutuksena jo ohjaajakoulutuksen saaneille. Sen perussisältönä ovat
- erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen henkilökohtaisella ja työyhteisön tasolla
- työn opettaminen ja osaamisen arviointi
- laajemman oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksien tunnistaminen

Projektin tuloksena syntyy työpaikkayhteistyön toimintamalli, jonka avulla oppilaitoksen ja työpaikkojen välille luodaan kumppanuuksia sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen että monipuolisempaan yhteistyöhön. Kumppanuudet rakentuvat kaikkien osapuolten (opiskelija, yritys, oppilaitos) hyötymiselle. Mallin kehittäminen perustuu Demingin ympyrään. Mallin osioina ovat:
- Yhteistyöaloite oppilaitoksen ja yrityksen välillä
- Kartoitusvaihe
- Toteutusvaihe
- Arviointivaihe
- Parannusvaihe
Mallia hiotaan projektiin osallistuvien yritysten, opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Malli sitoo yhteen kokonaisuudeksi työpaikkaohjaajakoulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamisen mallit. Tulos kirjataan oppimateriaaliksisähköisessä muodossa levittämisen tueksi.

Projektia levitetään aktiivisesti kumppanuusoppilaitoksiin ja laajemmin ammatillisiin oppilaitoksiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toimijoille

- laaditaan esitteet työelämäjaksoista ja työpaikkaohjaajakoulutuksesta sekä projektin yleisesite

- järjestetään tarvittaessa tiedotustilaisuuksia ja seminaareja

- projektin tiedotuslehti neljännesvuosittain (mahdollisesti yhteinen Kiipulan muiden projektien kanssa)

- raportit ja viralliset selonteot

- linkki Kiipulan www-sivuilta projektin tiedostoihin

Ulkoisille yhteistyökumppaneille

- projektin yleisesite

- raportit

- tiedotteet ja julkaisut

- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin

- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut

- linkki Kiipulan www-sivuilta projektin tiedostoihin

Päättäjille

- kohdennettu tiedotus esitteillä ja henkilökohtaisilla käynneillä

- osallistuminen seminaareihin ja tapaamisiin

- lehtiuutisointi, artikkelit ja julkaisut

- linkki Kiipulan www-sivuilta projektin tiedostoihin

Projektin toimintavaiheen alkaessa laaditaan yhteinen tiedotussuunnitelma. Tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektista tiedotetaan koko ajan.
Muu rahoitus muodostuu projektin järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksien osallistuvien palkkakustannuksista. Työpaikkaohjaajakoulutuksia markkinoidaan ainakin Janakkalan kunnalle, Hämeenlinnan, Tampereen ja Riihimäen kaupungeille. Muuta rahoitusta tuo myös ne palkkakulut, jotka aiheutuvat projektin järjestämiin seminaareihin osallistuvien palkkakuluista (kuntasektorin työntekijät).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektille on valittu 3 kumppanuusoppilaitostaja syksyllä 2009 1-3 kumppanuusoppilaitosta lisää, jotka toimivat niin kehittämistyön kuin levittämistyön lähikontakteina. Kokemus on osoittanut, että vaikuttavinta levittämistoimintaa ovat konsultatiiviseen otteeseen perustuvat pitkäaikaiset kontaktit. Näin levitys tuottaa pysyviä vaikutuksia.
Hyvistä käytännöistä tiedotetaan eri tavoin.
- Projektin toiminnasta tiedotetaan koko ajan osallisille ja ulkopuolisille www-sivujen ja sähköisen esitemateriaalin kautta.
- Keväästä 2010 saakka osallistutaan aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eri seminaareihin ja tapaamisiin.
- Syksyllä 2010 julkaistavaa väliraporttia käytetään mm. lehtijutuissa hyväksi.
- 2011 pyritään esittämään projektin tuotoksia mahdollisimman monella foorumilla, mm. Stakesin hyvät käytännöt -verkostossa, erityisoppialitosten verkostossa ja ammatillisten oppilaitosten tapaamisssa. Lisäksi tarjotaan ilmaista konsultointia oppilaitoksiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 528 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 528 375

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 597 064

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 595 976

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kumppanit työssä hankkeen tavoitteena oli lisätä työelämäyhteistyötä henkilökunnan työelämäjaksojen avulla, luoda uusia kumppanuussuhteita yrityselämään ja kouluttaa työpaikkaohjaajia. Lisäksi tavoitteena oli luoda oppilaitokselle malli työelämäjaksojen toteutuksesta ja kestävästä yritysyhteistyöstä.

Hankkeen määrälliset tavoitteet olivat 25 henkilöä työelämäjaksolla kukin 2kk. Työelämäyhteistyön malli eli ja kehittyi voimakkaasti koko hankkeen ajan hyvin työelämälähtöiseksi. Tuloksena 52 henkilöä ammatillisesta opetuksesta päivitti työelämätaitojaan yhteensä 64 yrityksessä. Osa te-jaksolaisista käytti koko kahden kuukauden jakson, mutta saattoi halutessaan tehdä sen useassa eri yrityksessä.

Hankkeen laadulliset ja määrälliset tavoitteet voidaan katsoa onnistuneesti saavutetuiksi. Joustavan toteutusmallin ansioista pystyttiin luomaan uusia työelämäyhteyksiä ja vahvistamaan vanhoja olemasaolevia yhteyksiä .

Projektin tavoitteena oli peruskouluttaa 75 henkilöä työpaikkaohjaajaksi. Määrä ylitettiin, kun koko hankkeen aikana peruskoulutettiin 103 työpaikkaohjaajaa. Lisäkoulutettavien työpaikkaohjaajien tavoitemäärä oli 90, mutta vain 21 koulutettiin. Lisäkouluttamisen haasteena on työpaikkaohjaajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisäkoulutuksen hyödyllisyyden osoittaminen ja houkuttelevaksi tekeminen vaatii vielä lisäponnisteluja.

Oppilaitoksen näkökulmasta te-jaksojen toteutuksen malli kehitettiin ja se on soveltaen viety Kiipulan ammattiopiston strategiaan.